Skip to main content

Biologji test (pytje dhe pergjigje)


Biologjia

Biologji test (pytje dhe pergjigje)

Do të shtohen vazhdimisht pytje dhe përgjigje kështuqë na vizitoni prap

Kliko mbi pyetjen që ju intereson dhe dërgoheni tek përgjigja përkatëse

www.rapitful.blogspot.com

Pyetje nga Biologjia


Gjatë kësaj nënfaze nga kromatina krijohen kromozomet 

Transportimin brenda dhe jashtë qelizorë e ka si funksion
ka rëndësi të madhe në procesin sekretues
______ kanë rëndesi të madhe në tretjen e substancave të huaja
Në________kryhet frymëmarrja qelizore

Rekombinimi i gjeneve ndodhë në
Vezët të cilat nuk kanë materie rezervë vitelinë janë
Korioni përbëhet nga:
Aftësi të plotë regjeneruese kanë:
Vitamina B6 ndryshe quhet
Vitamina B4 ndryshe quhet

Cila nga këto vitamina ndihmon në koagulimin e gjakut

Eritrocitet jetojnë rreth

Forma e energjisë që prodhohet në mitokondrie

Eritrocitet jetojnë rreth

Cila nga këto vitamina ndihmon në koagulimin e gjakut

Eritrocitet jetojnë rreth

Forma e energjisë që prodhohet në mitokondrie

Fruthi është

Kontraktimi (tkurrja) i fshikëzës së tëmthit

Kalimi i materialit gjenetik prej një qelize

Hormoni i rritjes ndryshe njihet edhe si

Largpamësia e pleqërisë ndryshe quhet

Largpamësia ndryshe quhet

Miocitet janë qeliza të

Në stadin e gastrulës paraqiten

Nga sa inde bazë përbëhet organizmi i njeriut

Një enzimë që duke shkëputur lidhjet kimike

Oseina është materie organike e

Palca e gjëndrës mbiveshkore i sekreton këto hormone

ph e lëngut gastrik është rreth

ph e pështymës është rreth

Procesi i sintezës së proteinave njihet si

Qendër e drejtpeshimit, lëvizjes dhe koordinimit të punës së muskujve

Sa eshtra e formojnë fytyrën e njeriut

Sasia totale e gjakut në një të rritur normal

Sheqeri tek ARN është

Sëmundja e Alzheimerit është e lidhur me mungesën e

Sëmundja që në popull njihet si Lija e ujit apo Lija e qenit

Shkaktari i antraksit është

Shkaktari i antraksit ndryshe njihet edhe si

Shkaktari i tuberkulozit është

Shkaktari i turberkulozit ndryshe njihet edhe si

Shkurtpamësia ndryshe quhet

Si quhen qelizat që konsinderohen si ''ushtarë të organizmit''

Skeleti i të posalindurit ka

Cilat janë qeliza më të ''specializuara'' për nga funksioni

Cili është përbërësi kryesor i eshtrave dhe dhëmbëve

Veshi i njeriut ndahet në

Substancat kimike të cilat në tretësira ujore

Si quhen qelizat që marrin pjesë në këmbimin e gazrave në organizëm

Skeleti i njeriut i ka gjithsej

Vitamina e ''shikimit''

Si quhen qelizat që marrin pjesë në ndërtimin e eshtrave

Diabetin apo sëmundjen e sheqerit e shkakton mungesa e

Dializa përdoret nëse kemi

Enzimat ndihmojnë në

Difteria është

Dukuria e krijimit të sinapsës në mes të dy kromozomeve homologe

Në lëkurë janë të vendosura receptorët për 

Me polisominë e kromozomit X zë fill kariotipi XXY, i cili është karakteristik për

Sindromi i Tarnerit, kryesisht zë fill për shkak të gabimit në:

Rreth 20% të të gjitha dështimeve të shkaktuara me aberacione kromozomale, i shkakton kariotipi XO (44 + X) i cili shkakton:

Çka është tetrasomia dhe monosomia ?

Çka është translokacioni ?

Dëmtimi i shumëfishtë i personave të gjinisë femnore me kariotip XO është:

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit D13 është:

Çrregullim i zhvillimit të gjinisë mashkullore për shkak të rritjes së numrit të kromozomeve X (XXY, XXXY, etj.) është:

Dëmtim i shumëfishtë për shkak të trisomisë së kromozomit E18 është:

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit G21 është:

Çka është tranzicioni dhe transverzioni ?

Oktapodi ben pjese ne :

Njesia themelore e çdo organizmi është 

Nese behet kryqezimi i bizeles se zhvilluar nga farat e rrumbullakta(AA),me bizelen qe eshte zhvilluar nga fara te rrudhura (aa),ne gjeneracionin F1 zhvillohen bimet qe japin :

Pasojë e kujt janë mutacionet ?

Çka janë mutacionet ?

Cilat nga keto qeliza te procesit te spermatogjenezes kane numer diploid te kromozomeve:

Ne cilen shkalle te farefisnise gjenden djemte dhe vajzat e vellezerve dhe motrave:

Te gjithe organizmat qe ndodhen ne nivelin e trete te piramides trofike quhen ?

Renditja e drejte e fazave te ciklit jeteesor te flutures jane si vijon:

Beri Beri ne mungese te ciles vitamine paraqitet ?

Perberes i ADN-se eshte:

Echinococcus granulosus i përket klasës:

Ne retikulumin endoplazmatik agranular sintetizohen :

Vitamina e cila pengon mplakjen e organizmit eshte vitamina :

Sa zgjatë çdo rrahje normale e zemrës ?

Si quhen bimët me lule të vërtetë me fryte ?

Sa % etanol ne gjak shkakton vdekjen :

Akrozomi i spermatozoidit krijohet nga ?

Numri i leukociteve ne 1 mm3 ne gjakun e njeriut sillet:

Skeleti i njeriut eshte i ndertuar nga:

Ku gjenden dhe si quhen eshtrat me te shkurter te njeriu ?

Si quhet organizmi nje veqori e te cilit percaktohet nga 2 gjenet e njejta ?

Cili eshte ashti me i gjate ne trupin e njeriut ?

Te bimet si term tjeter per nenllojin perdoret ?

Krimbi i tokes merr fryme me ?

Si quhen rrenjet e myshqeve ?

Si quhet nenlloji te kafshet shtepiake ?

Gjatë zhvillimit embrional prej ektodermes krijohen:

Si quhet forma e bashkëjetesës së dy organizmave që kanë dobi të ndërsjellë por jo të obliguesheme ?

Qarkullimi i vogël i gjakut te njeriu

Zebra e cila si burim te ushqimit përdorë bimët është organizëm:

Cila është faza e fundit e ciklit të zhvillimit të bakteriofagut ?

Cila nga këto organele qelizore e mbrojnë organizmin nga mikroorganizmat ?

Cili nga keto është hetrozigot ?

Si quhen bimët me lule në formë boqe pa fryte ?

Kodoni është pjesë e :

Si quhet tipi organit eksekretues të zvarranikët ?

Ku formohen leukocitet ?

Gjatë zhvillimit embrional nga mezoderma zhvillohet:

Në cilën pjesë të qelizës kryhet cikli Krebsit ?

Procesi i shendrrimit te larves se bretkosës ne bretkosë te rritur quhet:

Kush eshte pjesë perberese e ADN ?

Glikoliza është faza e përbashkët e:

Deveja, gjirafa dhe dreri ne cilin grup te shtazeve bejne pjese keta organizma:

Me sistem nervor difuz-rrjetor karakterizohen:


Replikimi i ADN-se eshte proces:

Tokat e lena djerrine , pyjete prera jane karakteristike per:

Volvoksi eshte pjese e :

Si quhet organet qe luajn rolin e kercellit te bimet e ulta ?

Sa jane te medhenje Akrepat-Scorpiones ?

Gjatë zhvillimit embrional nga mezoderma zhvillohet:

Antikodoni është pjesë e :

Nukleotidet janë njesi ndërtimore që marrin pjesë në ndërtimin e:

Cila nga këto bimë përmban më së shumti fitonicide ?

Në cilën kategori sistematike të shtazëve bënë pjesë pinguini ?

Cila nga bazat e mëposhtme është prezente te ARN-ja e që mungon te ADN-ja ?

Si quhet organi që luan rolin e gjethes tek bimët e ulëta ?

Aminoacidet janë njesi ndërtimore që marrin pjesë ne ndërtimin e :

Në cilën pjesë te lëkurës gjenden receptorët për dhembje ?

Sa aminoacide gjatë sintezës së proteinave kodohen nga vargu i më poshtëm i ARN (I)? CGUUUACACCGUCAC

Qarkullimi i madh i qakut te njeriu:

Gjatë procesit të frymëmarrjes oksigjeni kalon direkt nga ajri në gjak përmes ?

Cila është faza e parë e ciklit të zhvillimit të bakteriofagut ?

Cila metodë aplikohet për pastrimin e mjedisit të ndotur nga bakteriet duke përdorur acidet ?

Cila prej bimëve të mëposhtme është indikator biologjik që përcakton shkallën e ndotjes së mjedisit ?

Cilat organele qelizore e kryejnë zbërthimin e materieve organike në qelizë ?

Si quhet vendi ku bashkohet qeliza nervore me qelizën e muskulit të lëmuar ?

Në cilën pjesë të lëkures gjenden receptoret për prekje

Cila metod aplikohet për pastrimin e mjedisit të ndotur nga bakteriet duke përdorur bazat ?

Cilat etapa të njëpasënjëshme kryhen në interfazën gjatë ciklit të ndarjes qelizore ?

Çka ndodh në organizmin e njeriut nëe nuk funsionojnë veshkat ?

Nëse te prindërit gjenotipi për percaktimin e grupeve të gjakut është BB × A0, çfarë do të jetë gjenotipi te pasardhësit ?

Në cilen pjesë të qelizës kryhet oksidimi i materieve organike përmes ciklit të Krepsit ?

Cili organ i tretejes te njeriu e pengon kalimin e ushqimit në rrugët frymëmarrejes ?

Cili nga këto bimë permbajnë më së shumti fitoncide ?

Sa palë qifte nervore dalin prej trutit të shpendëve ?

Cili nga këto gjene është hetrozigot ?

Cila është proteinë e muskujve skeletorë ?

Ne cilen nenfaze te profazes te ndarjes se pare mejotike verehet dukuria e sinapsit:

Në cilin grup të kategorisë trofike (ushqyese) bën pjesë njeriu ?

Cili nga sindromet e shenuara me poshte i hasim vetem te gjinia mashkullore ?

Si quhen bimët me lule të vërtetë me fryte ?A kanë bërthamë qelizat eukariote

A kanë bërthamë qelizat prokariote

ARN krijohet:

Bashkeveprimi ndermjet gjeneve ne percaktimin e nje veqorie te caktuar quhet:

Çfarë funksioni kanë mitokondriet

Çfarë janë indet?

Çfarë roli ka glukagoni

Çfarë roli ka periosti

Çfarë roli kanë ribozomet

Cila është njesia elementare e muskulit

Cila është njesia elementare e veshkës

Cila është rëndësia e transpiracionit tek bimët ?


Cila nga bazat e mëposhtme acidike mungon te ARN-ja ?

Cili prej këtyre grupeve të organizmat në nje ekosistemë janë plotësisht zbërthyes ?

Cilat nga këto grupe të gjallesave janë paraqitur të parat ne rruzullin tokësor ?

Si quhen organet që luajnë rolin e kërcellit te bimet e ulëta ?

Cila nga këto shtazë kryen frymëmarrejen me anë te mushkrive ?

Luani i cili si burim përdorë organizmat bimëngrënës (shtazët) është organizëm:

Cila nga metodat e menagjimit të mbeturinave paraqetë procesin gjatë të cilit mbeturinat me mjete të posaqëme imtësohen ,të cilat pastaj largohen përmesë gypave te kanalizimit ?

Në cilën kateegori të shtazëve bën pjesë sqepori ?

Te njeriu gjenet e hemofilisë dhe daltonizmit ndodhen në kromozomin:

Në procesin e mpiksjes së gjakut luan rol vitamina:

Çka është vitamina ?

Shumica e qelizave nervore komunikojnë në mes veti permes

Cili organ i tretjes te njeriu e pengon kalimin e ushqimit në rrugët e frymëmarrjes ?

Ku kryhet biosinteza e proteinave ?

Numri më i madh i receptorëve për të ftohët te njeriu janë të vendosur në:

Lipidet bëjnë pjesë në grupin e substancave organike:

Veprim antagonist me insulinën ka hormoni:

Si shumohet euglena ?

Organi më i madh i trupit është:

Truri i vogël është qendër për rregullimin dhe drejtpeshimin e trupit dhe kordinatorë i levizjes që më se miri është zhvilluar te :

Sa nukleotide radhiten në kodonin e ARN-I për të caktuar vendin e një aminoacidi në zingjirin polipeptidik ?

Acidi askorbik dhe Tokoferoli janë:

Sa eshte perafersisht numri i aminoacideve ne natyrë ?

Cilat janë format kryesore të qelizave tek organizmat një dhe shumëqelizorë

Cilat janë gjëndrat tretëse

Cilat janë llojet e bazave që gjenden tek ADN-ja ?

Cilat janë pjesët e lules ?

Cilat qeliza e krijojnë melaninën

Cilës mbretëri i përkasin bimët

Cilët janë gjitarët

Cili është funskioni i membranës qelizore

Cili është roli i bërthamës qelizore

Cili është roli i citoplazmës

Cili është roli i murit apo paretit qelizor

Cili është roli i ujit në organizëm

Citoplazma gjendet

Çka është amilaza

Çka është artikulacioni

Çka është Biologjia

Çka është citoplazma

Çka është dehidrimi

Çka është dializa

Çka është difuzioni

Çka është estrogjeni

Çka është Fauna

Çka është fenotipi

Çka është filamenti

Çka është flora

Çka është gjenotipi

Çka është glukagoni

Çka është kërcelli

Çka është komensalizmi

Çka është kompleksi i Golxhit

Çka është lipaza

Çka është mejoza

Çka është melanina

Çka është metamorfoza

Çka është miofibrili

Çka është monera

Çka është nefroni

Çka është organizmi ?

Çka është oseina

Çka është osifikimi

Çka është parazitizmi

Çka është pepsina

Çka është periosti

Çka është peristaltika

Çka është pigmenti

Çka është pistili ?

Çka është placenta

Çka është protista

Çka është qeliza

Çka është resorbimi

Çka është retikulumi endoplazmatik

Çka është saprofitizmi

Çka është serumi

Çka është simbioza dhe antibioza

Çka është skolioza

Çka është sutura

Çka është taksonomia

Çka është testosteroni

Çka është tiroksina

Çka është urina

Çka është vakuola qelizore

Çka është vreri apo idhësi

Çka formon bashkimi i luleve në një bisht të përbashkët ?

Çka gjenden në gjene

Çka janë alelet ?

Çka janë antitrupat

Çka janë arteriet

Çka janë enzimet

Çka janë fosilet

Çka janë gamaglobulinat

Çka janë gjenet

Çka janë gjitarët

Çka janë gjitarët ?

Çka janë kapilarët

Çka janë kemoreceptorët

Çka janë kloroplastet

Çka janë kortikoidet

Çka janë lulesat ?

Çka janë neurotransmiterët ?

Çka janë organelet qelizore

Çka janë poret

Çka janë ribozomet

Çka janë thekët ?

Çka janë Vaksinat

Çka janë venat

Çka lirohet nëpërmjet poreve

Çka përmban urina

Eukariotë quhen

Fieret bëjnë pjesë në grupin e bimeve

Frutet dhe farat përhapen përmes

Hipofiza dhe Hipotalamusi nuk kontrollojne tajitjen e hormoneve:

Hipoteza

Hormoni i nxitjes së tiroides (TSH) sekretohet nga

Ind është

Kembimi i pjeseve ndermjet kromozomeve johomologe shenohet si:

Ku formohen eritrocitet ?

Ku formohet melanina

Ku gjenden kloroplastet dhe çfarë roli kanë

Ku gjendet oseina

Ku jetojnë gjitarët

Ku jeton ameba

Ku krijohet pigmenti

Ku kryhet procesi i tranksriptimit?

Ku zhvillohen të vegjëlit tek gjitarët

Kur zberthehen proteinat fitohen ?

Kush bënë pjesë në bimë

Kush bënë pjesë në qeliza prokariote

Kush e zbuloi qelizënSi ndahen qelizat

Kush eshte laboratori i organizmit qe kryen me se 500 funksione ?

Lulja është organ i

Materia organike oseina hyn në përbërjen e indit

Membrana qelizore rregullon

Miozina është strukturë fijëzore proteinike që merr pjesë në ndërtimin e

Mplakja dhe vdekja e qelizes jane te lidhura me demtimin e membranes se:

Mungesa e cilës vitaminë shkakton rakitisin apo rahitisin

Muri apo pareti qelizor gjendet vetëm te

Në anafazën e dytë të mejozës ndahen dhe shkojnë drejt poleve të kundërta

Në cilin kromozom gjenden gjenet për sistemin HLA (çka varet nga ky sistem 'HLA')?

Në cilin kromozom gjendet sistemi për grupet e gjakut A,B,O ?

Në cilin kromozon gjendet gjeni qe determinon RH faktorin dhe Fenilketonurinë?

Në pjesët e gjalla të qelizës bëjnë pjesë

Në pjesët jo të gjalla të qelizës bëjnë pjesë

Ne qelize uji gjendet ne forme te:

Në sa etapa kryhet procesi i frymëmarrjes qelizore ?

Në sa etapa zhvillohet metabolizmi i lipideve ?

Nga 106 elemente kimike qe njihen deri me sot,sa % nga ato kane veprim te larte biologjik ?

Njesia themelore e çdo organizmi është

Organizmat heterotrofë janë organizmat të cilët

Organizmat parazitë janë ato organizma të cilët

Organizmi quhet hermafrodit kur

Për çka shërben glukoza

Periosti është një shtresë që rrethon

Periosti është një shtresë që rrethon

Pistili është

Pluhurimi(polenizimi,pjalmimi) është

Prej kujt përbëhet sistemi nervor periferik

Prej kujt varet forma e qelizës

Produkt i parë i fotosintezës është

Prokariotë quhen

Pse kimia, fizika dhe biologjia quhen shkenca natyrore?

Pse shfaqet obeziteti

Pse shfaqet skorbuti

Qelizat e bardha të gjakut quhen

Qelizat e kuqe të gjakut quhen

Qelizat eukariote

Qelizat në mes vete dallohen sipas

Ribozomet ndryshe quhen edhe si

Roli kryesor i frutit është

Sa e ka vlerën e pH-së lëngu i lukthit ?

Sa kromozome ka njeriu

Sa lloje të bazave gjenden tek ADN-ja ?

Sa lloje të kromozomeve dallojmë në aspektin morfologjik ?

Sa përqind e sipërfaqes së planetit Tokë është e mbuluar me ujë ?

Sheqeri i cili merr pjese ne ndertimin e acideve nukleike i takon grupit te:

Si e bën frymëmarrjen ameba

Si quhen këmbët e amebës

Si quhen ndryshimet që trashëgohen nga prindërit ?

Si quhen plastet e algave te kuqe ?

Si quhen qelizat që e krijojnë pigmentin

Si quhen te gjitha kromozomet e nje njeriu?

Si quhet demtimi i materialit trashegues nga helmet ?

Si quhet shtrembërimi i boshtit kurrizor

Si quhet vendi ku bashkohet qeliza nervore me qelizën e muskulit skeletik ?

Si shumohet ameba

Sinteza e proteinave bëhet në:

Sistemi nervor simpatik është pjesë përbërëse e

Struktura bimore e cila përbëhet nga embrioni, lënda rezervë dhe mbuloja quhet

Struktura bimore e cila përbëhet nga embrioni, lënda rezervë dhe mbuloja quhet

Teoria

Thekët janë

Uzinat energjetike të qelizës janë

Vakuola është

Për çdo sygjerim apo kritikë na shkruani në pjesën e komenteve
teste nga biologjia,biologji teste,provime,testi i matures,semimatures,pytje dhe pergjigje,teste shqip,test nga biologji,biologji test,pytje,me zgjidhje
loading...

Lexo edhe:

Postimet e fundit


Popular posts from this blog

Vjershe per 28 nentorin nga Suhejla Topojani - Kaçanik

28 Nëntori

Shumë zemra rënkonin
Shumë lotë pikonin
Shumë fëmijë u vranë
Vetëm se ishin shqiptarë.

Tani erdhi paqja
Tani erdhi liria
Gëzohemi të gjithë
Se erdhi Pavarësia.

Mirë se erdhe Pavarësi
Mirë se erdhe 28 Nëntor
Jemi të gëzuar të gjithë
Të bashkuar e unik

Vjershe apo poezi nga Suhejla Topojani - Kaçanik


vjersha per 28 nentorin,28 nentori vjersha shqip,vjersha dhe poezi per 28 nentorin,28 nentori poezi shqip,vjersha te bukura per 28 nentorin,pavaresine e Shqiperise,shqipnise,

Ese per 8 marsin diten e nenes

Nje dite qe mbart respekt,dashuri te pafund,per ato qe na dhane jete nga jeta e tyre.Per ato qe naten e bene dite dhe na mekuan me qumesht nga gjiri i tyre. Per ato qe gjenden prane sado larg qe te jemi ,sa here zemrat tona deshperohen,sa here shpirtrat tane renkojne. Per ate krijese te Zotit,mbushur me kaq dashuri,me kaq miresi.Ndaj sot ne kete dite te shenuar po mbeshtes koken dhe mendimet e mija ne prehrin e nenes sime,ne prehrin e nenave tuaja,ne ate preher ku loti thahet si me magji,dhe brengat dhe trishtimet largohen. Aty ku paste diell, drite, paqe, lumturi, qofshin ngahera nenat tona. Gezuar festen e 8 Marsit per te gjitha nenat e botes,per ato me te dhemshurat,me te mirat, me te shtrenjtat. Dera e urimeve eshte e hapur, se ne shpirtin e nje nene nuk ka nevoje te trokasesh.

Burimi: http://www.mesoshqip.org/2013/02/ese-per-8-marsin-diten-e-nenes.html#ixzz4295n81u9
ese per 7-8 marsin ese per 7 dhe 8 marsin ese per 7dhe8 marsin poezi per nenen per 8 mars poezi per 7…

Ese per 7 marsin diten e mesuesit

Ese per 7 marsin diten e mesuesit 7 marsi eshte dita e vetme e cila i kushtohet mesuesit, kjo me te vertete e nje dite me vend dhe nje dite qelluar, me vjen mire qe ne kemi nje dite qe ta falemnderojme mesuesin per te gjitha te mirat dhe veshtiresite qe i kalon dhe i ka kaluar per te na mesuar neve. Mesuesi eshte sikur babai/nëna jonë i/e dyte, ai/ajo na mesoi shkronjat A,B,C... dhe numrat 1,2,3... Ne per 7 mars shfrytezojme rastin qe si per falenderim mesuesit ti japim dhurata, ku zakonisht i dhurojme lule si simbol lumturie dhe dashurie ndaj tij.

Burimi: http://www.mesoshqip.org/2013/02/ese-per-7-marsin-diten-e-mesuesit.html#ixzz4296FqRjS ese per 7-8 marsin ese per 7 dhe 8 marsin ese per 7dhe8 marsin ese per 7 marsin shqip per 8 mars poezi urime per 8 mars ese per 7 marsin 7 marsi poezi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more