WordPress.com Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Sekuestrimi i sendeve

loading...
Sekuestrimi i sendeve apo marrja e përkohshme e sendeve është një veprim procedural që konsiston në marrjen për ruajatje të sendeve dhe mjeteve që kanë lidhje apo i përkasin veprës penale, nga ana e organit procedues.

eng/en: sequestration of property

Shpallja

loading...
Shpallja është mjet për gjurmim, që lëshohet në rastet kur kërkohen të dhëna lidhur me corpora deliktin, kur kërkohet vet corpora delikti, kur duhet identifikuar kufomën e panjohur, respektivisht duhet gjetur personin e zhdukur pa lënë gjurmë.

eng/en: circular

Çka është simulimi ?

loading...
 Çka është simulimi ?

Simulimi është paraqitja e qëllimtë e sëmundjeve dhe të metave psikofizike, të cilat nuk i ka nga ana e personit i cili merret në pyetje.
 
eng/en: pretending

ceshte simulimi,cfare eshte simulimi,cka eshte simuli,simulimi shqip,cka eshte simulimi,cfare eshte simulim,simulimi shqip,simulimi eshte

Simulimi i veprës penale

loading...
Simulimi i veprës penale nënkupton heshtjën dhe mbulimin e veprës penale përmes mënjanimit të gjurmëve faktike të veprës dhe krijimit, shkaktimit apo vendosjes së gjurmëve të reja.

eng/en: simulation of criminal act

Skicimi i vendit të ngjarjes

loading...
Skicimi i vendit të ngjarjes është vizatimi i thjeshtë me dorë të lirë i vendit të ngjarjes, nga ana e personit të autorizuar zyrtarë.
 
eng/en: sketching the crime scene

Taktika kriminalistike

loading...
Taktika kriminalistike është degë e kriminalistikës e cila studion të gjitha format e veprave penale, mënyrat e kryerjes së tyre, motivet dhe qëllimet e kryerësve, njohuritë profesionale të tyre, shkathtësitë, doket, botëkuptimet, mënyrën e jetesës dhe psikologjinë e kryerësve, pastaj praktikën dhe organizimin e organeve të autorizuara për luftimin e kriminalitetit.
 
eng/en: criminalistic tactic

Teknika hetimore

loading...
Teknika hetimore është degë e teknikës kriminalistike e cila merret me hulumtimin shkencoro- teknik, pastaj me studimin dhe trajtimin e gjurmëve dhe sendeve materiale të veprës penale.
 
eng/en: investigating technique

Teknika kriminalistike

loading...
Teknika kriminalistike është degë e kriminalistikës që merret me zbulimin dhe përsosjen e e metodave më të përshtatshme tekniko-shkencore për regjistrimin dhe identifikimin e personave dhe të gjesendëve si dhe për gjetjen, sigurimin dhe trajtimin material të gjurmëve e të lëndëve të veprave penale, me qëllim të ndriçimit të tyre.
 
eng/en: criminalistic technique

Teknika operative

loading...
Teknika operative është degë e teknikës kriminalistike, që zhvillon metodat dhe mjetet bashkëkohore teknike eshkencore, të cilat zbatohen në punët operative me qëllim të mbledhjes dhe sigurimit të gjurmëve që ndihmojnë në zbulimin dhe ndriçimin e veprës penale.
 
eng/en: operational technique

Teknika regjistruese

loading...
Teknika regjistruese është degë e teknikës kriminalistike e cila gjenë e përsos mjetet dhe metodat më të përshtatshme shkencore për regjistrimin dhe identifikimin tekniko- kriminalistik të përsonave, kufomave, sendeve dhe gjurmëve.
 
eng/en: recording technique

Çka është Traseologjija ?

loading...
Çka është Traseologjija  ?

Traseologjija është disiplinë tekniko kriminalistike, e cila merret me problemet e zbulimit, sigurimit, fiksimit dhe trajtimit të gjurmëve materiale të veprave penale.
 
eng/en: traceology

ceshte traseologjia,cfare eshte traseologjia,traseologjia shqip,cka studion traseologjia,traseologjia eshte,cka eshte traseologjia,traseologjia ne shqip,traseologjia ne shqip

Tualetizimi i kufomës

loading...
Tualetizimi i kufomës paraqet spastrimin dhe regullimin e kufomës me përdorimin e mjeteve të ndryshme medicinale dhe kozmetike, me qëllim të njohjes dhe identifikimit të saj.
 

eng/en: corpse toiletry

Veprimtaria e patrullimit

loading...
Veprimtaria e patrullimit është masë operativo taktike që kryhet përmes vizitimit me plan dhe sistematik të një zone të caktuar nga ana e policisë në një periudhë të rregulltë kohore me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të kriminalitetit.
 
eng/en: patrol activity

Verifikimi i versionit

loading...
Verifikimi i versionit paraqet kalimin nga një gjendje e besueshme mbi veprën penale dhe kryesin në një gjendje e cila i përshtatet reales.
 
eng/en: verification of the version

Vetëkallëzimi

loading...
Vetëkallëzimi nënkupton paraqitjën (denoncimi) me të cilën personi që e paraqet veprën penale e tregon vetën si kryerës të saj.
 
eng/en: self-report

Çka është vetëvrasja ?

loading...
 Çka është vetëvrasja  ?

Vetëvrasja është një akt patologjik me të cilin njeriu ia merr vetës jetën.
 
eng/en: suicide

cka eshte vetevrasja,vetrasja shqip,cfare eshte vetevrasja

Çka janë vijat papilare ?

loading...
 Çka janë vijat papilare  ?

Vijat papilare janë të thelluarat dhe të dalurat (kreshtat) e lëkurës në sipërfaqën e gishtrinjëve, pëllëmbës dhe shputave të këmbëve, që formojnë figura të caktura, të cilat janë të pandryshueshme dhe individuale për çdo përson.
 
eng/en: friction ridges

cka jane vijat papilare,cjan vijat papilare,cfare jane vijat papilare,vijat papilare shqip,

Çka është gjendja flagrante ?

loading...
 Çka është gjendja flagrante ?

"Gjendja flagrante" paraqet zënjën e personit në kryerje e sipër të një vepre penale, zënjën gjatë ndjekjes menjëherë pas kryerjës së veprës penale, zënjën me sende dhe prova materiale nga të cilat shihet se e ka kryer veprën penale.
 

eng/en: flagrant state

ceshte flagranca,cka eshte gjendja flagrante,cka paraqet flagranca,cfare eshte flagranca,cka eshte gjendje flagrante,ceshte gjendja flagrante,flagranca shqip,flagranca eshte,cfare eshte flagranca

Çka është fotogrametria ?

loading...
 Çka është fotogrametria ?

Fotogrametria është teknika e fotografisë e cila mundëson matjen e të gjitha dimensioneve dhe largësive (distancave) të nevojshme për përpilimin e skicës së vendit të ngjarjes.
 
eng/en: photogrammetry

ceshte fotogrametria,fotogrametria,cka quajme fotogrametri,fotogrametria shqip,cka paraqet fotogrametria,fotogrametri,ceshte fotogrametria,

Fotografia kriminalistike

loading...
Fotografia kriminalistike paraqet çdo fotografi e cila përdoret (shfrytëzohet) për parandalimin, zbulimin dhe ndriçimin e veprës penale dhe kryesit të saj.
 
eng/en: criminalistic photography

Fotografia sekrete

loading...
Fotografia sekrete është fotografimi i personave, objekteve dhe ngjarjeve, në rastet kur as personat që fotografohen e as personat e tjerë nuk e shohin (vërejnë) një gjë të tillë.
eng/en: confidential (secret) photo

Çka është foto-roboti ?

loading...
Foto-roboti është përpilimi i portretit të përsonit në bazë të thënieve të dëshmitarit ose të të dëmtuarit, duke i radhitur pjesë të fotografive (flokëve, ballit, fytyrës, gojës, hundës etj.) që janë prerë më parë nga fotografitë e përsonave të tjerë dhe janë sistemuar në albume apo mbajtëse të posaçme.
 
eng/en: photo-robot

ceshte fotoroboti,cka eshte foto roboti,ceshte foto roboti, foto roboti shqip,cka quajme foto robot,

Çka është falsifikimi i dokumenteve?

loading...
Çka është falsifikimi i dokumenteve?

Falsifikimi i dokumenteve është paraqitja e rrethanave të rreme në dokument ose përpilimi i një dokumenti krejtësisht të rremë si dhe përdorimi i atij dokumenti për realizimin e ndonjë të drejtë të cilën personi nuk e gëzon me ligj.
 
eng/en: falsification of documents

cka eshte falsifikimi i dokumenteve,ceshte falsifikimi i dokumenteve,dokumentet falsifikimi

Çka është evidenca MOS ?

loading...
 Çka është evidenca MOS ?

Evidenca MOS është evidencë për regjistrimin e veprave penale dhe kryesve të tyre nga ana e policisë, sipas mënyrës së kryerjes së veprës penale.
 

eng/en: MOS record

ceshte evidenca MOS,cfare eshte evidenca MOS,cka paraqet evidenca MOS,cka eshte evidenca MOS,evidence MOS shqip

Çka është eideza ?

loading...
 Çka është eideza ?

Eideza është aftësia e personit për vrojtimin dhe mbajtjen mend në shkallë (nivel) shumë të lartë të personave, dukurive, objekteve dhe të ngjarjeve të përceptuara.
 
eng/en: eidetic

cfare eshte eideza,eideza shqip,cka quajme eideze,eideza,ceshte eideza,cka paraqet eideza,eideza eshte,cfare eshte eidez,cka eshte eidetik,ceshte eidetika,

Çka është dorëza e parafinës ?

loading...
 Çka është dorëza e parafinës ?

"Dorëza e parafinës" është test për fiksimin e gasërave të barotit që mbesin në dorën nga e cila është shtier me armë të zjarrit, me përdorimin e parafinës së shkrirë.
 
eng/en: paraffin gloves

ceshte doreza e parafines,cka eshte doreza e parafines,doreza e parafines shqip,cka quajme dorez te parafines,

Çka është daktiloskopia regjistruese ?

loading...
Çka është daktiloskopia regjistruese  ?

Daktiloskopia regjistruese është degë e daktiloskopisë e cila në përgjithësi merret me identifikimin e personave dhe të kufomave të panjohura, në bazë të krahasimit të njëkohësishëm të gjurmëve të të dhjetë gishtrinjëve të subjektit, identiteti i të cilit vërtetohet.
 
eng/en: recording fingerprinting

ceshte daktiloskopia regjistruese,cfare eshte daktiloskopia regjistruese,ceshte daktiloskopia regjistruese shqip

Çka është daktiloskopia hetimore ?

loading...
Çka është daktiloskopia hetimore ?

Daktiloskopia hetimore është degë e daktiloskopisë e cila merret me identifikimin e kryerësve të panjohur të veprave penale, në bazë të krahasimit të gjurmëve individuale të gishtrinjëve të personave të caktuar me gjurmët e gishtrinjëve të gjetura në vendin e ngjarjes.
 
eng/en: investigative fingerprinting

cka eshte daktiloskopia hetimore,daktiloskopi hetimore shqip,cfare eshte daktiloskopia hetimore shqip,daktiloskopi shqip,cka quajme daktiloskopi

Çka është daktiloskopia ?

loading...
 Çka është daktiloskopia ?

Daktiloskopia është metodë për regjistrimin dhe identifikimin kriminalistik të personave në bazë të studimit, krahasimit dhe klasifikimit të figurave të vijave papilare në lëkurën e gishtërinjve, pëllëmbëve dhe shputave të njeriut.
 
eng/en: fingerprinting

cka eshte daktiloskopia,cfare eshte daktiloskopia,daktiloskopia shqip,ceshte daktiloskopia,cka quajme daktiloskopi,daktiloskopia ne shqip,cka paraqet daktiloskopia,cfare paraqet daktiloskopia,cka eshte daktiloskopi,cfare eshte daktiloskopi, daktiloskopi shqip

Çka është Corpora Delicti ?

loading...
 Çka është Corpora Delicti ?

Corpora Delicti është sendi i cili ka çfarëdo lidhjeje me veprën penale, qoftë si mjet i kryerjes, send gjurmëlënës, send gjurmë marrës, send që rezulton nga vepra penale, send- objekt i veprës penale.
 
eng/en: corpora delikti

ceshte corpora delicti,cka eshte corpora delicti,cfare eshte corpora delicti,korpora delicti shqip,corpora delicti shqip

Çka paraqet ballafaqimi në kriminalistikë ?

loading...
 Çka paraqet ballafaqimi në kriminalistikë ?

Ballafaqimi paraqet veprimin me të cilin njëkohësisht merren në pyetje, dy persona që janë marrë në pyetje edhe më parë, në lidhje me faktet e rëndësishme për të cilat kanë dhënë deklarata të ndryshme dhe kundërthënëse.
 
eng/en: confrontation (criminalistics)

cka paraqet ballafaqimi ne kriminalistike,ballafaqimi shqip,

Çka është Balistika kriminalistike ?

loading...
Balistika kriminalistike është disiplinë shkencore që studion metodat dhe mjetet teknike shkencore për zbulimin, fiksimin, ekzaminimin e gjurmëve të lëna nga armët e zjarrit dhe municioni i përdorur, më qëllim të identifikimit të tyre.
 
eng/en: criminalistic ballistics


cka eshte balistika kriminalistike,cfare eshte balistika kriminalistike,cka studion balistika kriminalistike,balistika kriminalistike,balistike kriminalistike shqip,balistika kriminalistike shqip

Çka është Balistika e jashtme ?

loading...
 Çka është Balistika e jashtme  ?

Balistika e jashtme është degë e balistikës, që merret me lëvizjen e predhës
pasi të dalë nga gryka e tytës, kur ndaj kësaj predhe ushtron ndikim gravitacioni i
tokës dhe rezistenca e ajrit.
 
eng/en: external ballistics

cfare eshte balistika e jashtme, balistika e jashtme, cka eshte balistika e jashtme shqip, cka quajme balistike e jashtme, balistikat, ceshte balistika e jashtme,cfare paraqet balistika e jashtme,

Çka është Balistika e brendshme ?

loading...
 Çka është Balistika e brendshme  ?

Balistika e brendshme është degë e balistikës e cila merret më lëvizjen e predhës brenda tytës së armës së zjarrit, të shtyrë nga trysnia e gazrave të barotit.
 
eng/en: interior ballistics

ceshte balistika,cka eshte balistika e brendshme,cfare eshte balistika e brendshme, balistike e brendshme,balistika e brendshme,cka quajme balistike e brendshme, cfare eshte balistika e brendshme,balistika e brendshme,

Çka është Antropometria ?

loading...
Çka është Antropometria ?

Antropometria është metodë për regjistrimin dhe identifikimin e personave, në
bazë të matjeve kockore të trupit të tyre, si gjatësisë së shtatit, gjatësisë dhe
gjerësisë së kokës, gjatësisë së ekstremiteteve, gishtërinjve dhe pjesëve të tjera
të trupit.
 
eng/en: anthropometry

ceshte antropometria,cfare eshte antropometria,antropometria shqip,cka paraqet antropometria, cka studion antropometria, antropometri, c'eshte antropometria, cfare paraqet antropometria,

Çka është Alibia ?

loading...
Çka është Alibia ?

Alibia është provë mbi mospraninë e personit të dyshimtë në vendin e ngjarjes në kohën e kryerjes së veprës penal. eng/en: alibiAlibi /a lat. alibi ka kuptimin gjetiu, tjetërkund, ndodhja e një personi në një vend tjetër në çastin kur është kryer një krim, mungesa vlen si dëshmi se ai nuk ka marrë pjesë në atë krim, ai është dirigjuesi vetë, krimineli, organizuesi ( alibi e plotë ).
 


ceshte alibi,cfare eshte alibi,cka eshte alibi,alibi shqip,cka quajme alibi,cka paraqet alibi,cka eshte alibia,ceshte alibia,cfare eshte alibia, alibia shqip

Çka është "Akti i freskët" ?

loading...
 Çka është "Akti i freskët" ?

"Akti i freskët" nënkupton veprën penale e cila është zbuluar në momentin e kryerjes së saj apo menjëherë pas kryerjes. eng/en: fresh act

ceshte akti i fresket,cka eshte akti i fresket, akt i fresket, akti i fresket shqip

Çka është agrafia ?

loading...
 Çka është agrafia ?

Agrafia është humbja e aftësisë së personit për të shkruar.
 

eng/en: agraphia

ceshte agrafia,cfare eshte agrafia,agrafia shqip, ceshte agrafia, agrafi shqip,cka quajme agrafia, cka paraqet agrafia,cfare paraqet agrafia,

Parimi metodik dhe i planifikimit të procedurës

loading...
Parimi metodik dhe i planifikimit të procedurës

Zbatimi i kriminalistikës është i lidhurpashkputshëm me sendertimin e mesimit mbi planifikimin,si metodëpunë të shkallës së lartë në nivelin shkencor bashkohor.

Parimi metodik dhi i planifikimit të procedurës nënkupton krijimin e tërë veprimtarisë që nga qasti i parë metodikisht dhe sipas planit kërkohet zbulimi i së vërtetës, domethën përcaktimii veprës penale i rrethanave në të cilat ka ndodhur dhe i personave që e kanë kryer atë.

Për kapërcimin e pengesave dhe vështirësive ndihmon metoda e organizimit të punës, e planifikimit të hetimit te veprave penale, në përputhje të plotë me kodin penal me atë procedural penaldhe me rekkomandimet teknike-taktike kriminalistike.

Poqëse do të punohet pa system dhe pa plan, do të bëhen gabime të mrdha që vështirë përmirësohen dhe pasojat nuk mund të menjanohen.

Parimi i lirisë teknike-taktike dhe parimi i proporcionalitetit

loading...
Parimi i lirisë teknike-taktike dhe parimi i proporcionalitetit

Parimi i lirisë teknike gjatë kryerjes së veprimëve operative-taktike dhe hetimore mbështetet në zgjedhjen e lirisë së veprimeve që janë më të përshtatshme për të zbuluar të vërtetën.

Veprimtaria operative taktike gjenë bazën e saj juridike në legjislacionin penal (në kodin e procedurës penale).

Veprimi operativ jo vetëm që paraprinë procedurën penale por ai përcjellë zhvillimin e tërsishëm të saj.

Parimi i proporcionalitetit kërkon që ndërrmarrja e përmasës të shtrihet aq sa lejojnë sfera, përmbajtja dhe intensiteti i qëlllimit në procedurën konkrete penale.

Parimi i shqyrtimit kritik të veprimit

loading...
Parimi i shqyrtimit kritik të veprimit

Secila punë kriminaliste nis me dyshime.

Të dyshoshë do të thotë të supozosh më shumë e më ndryshe nga ajo që tregon pamja e jashtme.

Edhe gjatë punës më të shkathtë dhe më të kujdesëshme bëhen gabime.Mirpo nëse këto vërehen me kohë do të sherbejnë më mirë për punë të drejtë në të ardhmense sa suksesi i arritur rastësisht.

Qëndrimi kritik ndaj pjesmarrsëve në procedurë dhe ndaj të gjitha mjeteve provuese e bëjnë punën më të frytshme.

Parimi i shpejtësisë dhe i befasisë

loading...
Parimi i shpejtësisë dhe i befasisë

Shpejtësia dhe befasia jane parime të lidhura mjaftë ngushtë.

Veprimet dhe masat e shpejta kriminalistike e befasojnë fajtorin, e bejne atë të pa aftë për luftën e më tejshme me dinakri dhe me mjete të pandershme.fajtori llogarit se nuk do të zbulohet ose nuk do të ju provohet faji.

Gati të gjitha masat operative-teknike dhe veprimet hetimore pak a shumë mundë të kenë sukses të plotë vetëm duke zbatuar parimin e befasisë.

Ky parim kërkon reagim të shpejtë, të urtë energjik, të drejtpërdrejt dhe me vendë kundër dukurive, të cilat bartin në vete elemente të veprës penale dhe të ngjarjeve të tjera të ngjajshme.

Parimi i themelsisë dhe i këmbëguljes

loading...
Parimi i themelsisë dhe i këmbëguljes

Për shkak të energjisë dhe të shpejtësisë të cilat e karakterizojnë veprmtarin e policisë të gjitha operacionet duhet të jenë të themelta dhe të plota.

Parimi i punës me themel dhe me ngulm kërkon hulumtimin e barabart të të gjitha faktëve që kanë të bejnë me veprën penale dhe sado që disa hollësi duken të parëndesishme qyshë në fillim të punës.

Në qdo qështje penale duhet të mblidhen veqmas të gjitha provat, pa përjashtime.Durimi dhe këmbegulja janë veti të qmueshme, të cilat kriminalisti duhet t’i zhvilloj dhe kultivoj në vetvete.

PARIMET THEMELORE TË KRIMINALISTIKËS

loading...
PARIMET THEMELORE TË KRIMINALISTIKËS

Vetëm me përfilljen e këtyre parimëve mundë të kryhen masat dhe veprimet kriminalistike në mënyrë të organizuar, sistematike, metodike të vazhdueshme dhe efikase në zbulimin dhe ndriqimin e veprave penale.

Këto parime kanë për qëllim drejtimin e të gjithë kriminalistëve me rastin e marrjes së masave operative-teknike dhe veprimtarive të tjera.

Njekohësisht duke vepruar sipas këtyre parimëve themelore të kriminalistikës zbulohen, gjurmohen, ekzaminohen më me sukses edhe provat materiale.

Parimet themelore të kriminalistikës janë:

1) Parimi i lirisë teknike-taktike dhe parimi i proporcionalitetit
2) Parimi metodik dhe planifikimit të procedurës
3) Parimi i shqyrtimit kritik të veprimit
4) Parimi i shpejtësis dhe i befasisë
5) Parimi i themelsis dhe këmguljes
6) Parimi i objektivitetit
7) Parimi i drejtimit unik të veprimtarive operative-teknike për qdo qështje penale veq e veq 8) Parimi i kordinimit dhe bashkpunimit
9) Parimi i ekonomizimit në të vepruarit
10) Parimi i diskrecionit (konspiracionit)
11) Parimi i ligjshmëris
12) Parimi i humanizmit

parimet e kriminalistikes,parimi i kriminalistikes,kriminalistika parimi,parimet e kriminalistikes

DETEKTORI I GENJESHTRËS

loading...
DETEKTORI I GENJESHTRËS

Njohurit e para në këtë drejtim paraqiten në fundë të shekullit XIX dhe lidhen me punën e shkenctarëve Italian: Moso. Lombrozo. Kjo në shek. XX prefeksionohet në SHBA si aparaturë teknik ndihmëse policore e cila është emërtuar “LIE DECECTOR”(zbuluesi i gënjeshtrës).

Kjo në qarqet nacionale e mori emrin “POLYGRAPH” .

Poligrafi është një mjet i ndërtuar për të përcaktuar gjëja të vërtëten në thënjet, në bazë të fiksimit të reaksioneve fiziologjike që prodhohen te njeriu në kohën e pyetjeve (ndryshimet e shpejtësisë dhe thellësis së frymarrjes të pulsit të tensionit arterial të gjakut,të refleksionit galvanic të lëkurës, të biorrymave të trurit, të zgjerimit ose të ngushtimit të enëve të gjakut).

Shkenctari- Lovrence Ferveil ka zbuluar praktikën e matjes së impulsëve celebral.

I dyshuari ndodhet i ulur në një dhomë dhe mbanë në kokë një helmet elektrodash e cila është e lidhur me një kompjuter.

Ne ekranin e tij regjistrohen me anë të një grafiku,impulse elektronik që lëshon truri kur para tij shfaqen imazhet familja.

Sipas Ferveil njeriun që ka shpikur makinën që lexon mendimet, këto sinjale elektrike janë një rrugë e sigurtë per të zbuluar të kaluarën e një personi.

Kjo makin është shumë efikase për zbulimin e terroristëve.

Studiuesit po testojn nje aparatur teknike fotografike e cila arrinë të zbulojë qarkullimin e gjakut në pjesë të ndryshme të fëtyrës së njeriut.

Gjaku tenton të grumbullohet përreth syve të njeriut kur ai gënjen.

Nje aparatur e tillë mendohet të vendoset në të gjitha airoportet amerikane. 

Pastaj në SHBA në 1000 stacione policore përdorin edhe anilizator të stresit vokal disa regjistrues tepër të ndjeshëm të cilët janë të aftë të dallojnë dridhjet e zërit gjatë gënjeshtrës.

poligrafi,detektori i genjeshtra,detektori i rrenes,rrena dhe detektori,poligrafi i rrenes, poligrafi i genjeshtres,genjeshtra poligrafi

Parimi i objektivitetit

loading...
Parimi i objektivitetit

Parimi i objektivitetit duket të jetë i pranishëm te kriminalisti gjatë kryejes së të gjitha masave kriminalistike dhe hetimore.

Parimi i objektivitetit në punë është kushti themelor për verifikimin e së vërtetës materiale e cila mundë të jetë vetëm një, qoft kurë është fjala për vepër penale, qoftë kurë është fjala për kryesin e saj.

Kjo e vërtetë si e këtillë mundë të dihet vetëm kur e tërë veprimtaria kriminalistike është e mbështetur në objektivitet (paanësi) që nga zbulimi i veprës penale, e deri te shqiptimi i dënimit.

Ti hysh një pune me objektivitet do të thotë të mbledhësh të dhënat, gjurmë, shënime, gjësende dhe elemente të tjera përkitazi më vepër penale dhe kryersin, madje jo vetëm ato që e rëndojnë kryersin por me të njejtin kujdes edhe ato që janë në favor të kryesit.

Me ndihmën e masave operative-teknike kriminalistike dhe të veprimeve hetimore zbulohet e vërteta. 

Me këtë nënkuptohet përputhja e rezultateve të procedurave me qështjen penale, ashtu siq ka ndodhur në realitet.

Parimi i drejtimit unik të veprimëve operative-taktike për qdo qështje penale veq e veq

loading...
 
Parimi i drejtimit unik të veprimëve operative-taktike për qdo qështje penale veq e veq

Parimi i drejtimit unik ka rëndësi të veqantë në organizimin e punës operative në rastet kur duhet marrë shumë masa operative-taktike kur duhet të angazhohet numër më i madhë i punojsëve të policisë dhe mjete të konsiderushme teknike.

Këto aksione udhëheqen nga një vendë i caktuar.

Parimi i drejtimit unik është i domosdoshëm edhe për shkak të lidhshmërisë së aksionit të përbashkët në marrjen e masave dhe të veprimëve të pergjithshme operative-taktike nga ana e policisë dhe të gjyqtarit hetues.

Në këtë aksion zakonisht përfshihet edhe prokurori publik.
 
Udhëheqësi i aksionit operativ miraton planin, cakton detyrat dhe njerzit për kryerjen e tij. 

Me masat operative-taktike zbulohen gjurmët dhe mjetet e veprës penale dhe provat e tjera.

Ndërsa me veprime procesuale ato fiksohen, vërtetohen dhe vlersohen.

Parimi i koordinimit dhe i bashkpunimit

loading...
Parimi i koordinimit dhe i bashkpunimit

Lufta kundër kriminalitetit duhet të jetë e bashkërenditur në këtë luftë duhet të organizohen njekohesisht dhe në të gjitha fushat të gjithë ata pjesmarrës që mundë të ndihmojnë arritjen e suksesit.

Në rastet kur vepra penale kryhet në një territory tëcaktuar apo më të gjerë atëher për zbulimin e saj duhet të kordinohen punët, këtë kordinim të punve duhet ta marrë qendra përkatëse e policisë.

 Duhet të ekzistoj bashkpunimi dhe bashkërendimi i përhershëm dhe intensiv i të gjithë pjesmarrësve në punët rreth luftimit të kriminalitetit.

Pra mos bashkpunimi dhe mos bashkrenditja e punës mund të jetë pengesë në luftimin e kriminalitetit.

Parimi i ekonomizimit në të vepruarit

loading...
Parimi i ekonomizimit në të vepruarit

Parimi i ekonomizimit në kryerjen e masave kriminalistike dhe të veprimëve hetimore në zbulimin dhe luftimin e veprave penale nënkupton që këto veprime duhet të kryhen shpejtë dhe të kushtojnë sa më lirë.

Duhet ndaliar zbatimin e masave dhe veprimëve që nuk janë të domosdoshme.


Zbatimi i parimit të ekonomizimit nuk duhet ta dëmtojë interesin e së vërtetës dhe mbrojtjen e të drejtave dhe të lirisë së personit.

Parimi i diskrecionit ( Konspiracionit)

loading...
Parimi i diskrecionit ( Konspiracionit)

Çdo aksion i organizuar në zbatimin e masave kriminalistike duhet të përgaditet në atë mënyrë që ta befasojë kundërshtarin, pra të mos e dijë ai këtë para kohës së duhur.

Masat operative-taktike mundë të jenë publike dhe të fshehta (konspirative).

Ndër ato publike janë: përdorimi i qenit të kërkimit, ruajtja e vendit të ngjarjes, kqyerja e vendit të ngjarjes, vërtetimi i alibis, ndjekja e menjëhershme e kryersit pas gjurmëve të freskëta, racia, patrullimi i puntorve të policisë në uniformë etj. 

Masat konspirative (jo publike) operative-taktive janë: përdorimi i të dhënave nga evidencat operative (policore) observim special, përcjellja sekrete, shfrytëzimi i informatorit, pritat, vënja e kurthave mekanike, kimike e kurthave të tjera, qarkorja, pyetjet informative. 

Zbatimi i parimit të diskrecionit nënkupton që për fakte të dhëna mas dhe synime të planifikuara ne nje rastë konkret kriminalistik duhet të dinë vetëm puntorët që e udhëheqin rastin.

Parimi i ligjshmërisë

loading...
Parimi i ligjshmërisë

Ky parim do të thotë së gjitha organet gjatë kryerjes së detyrave kriminalistike duhet t’u permbahen me përpikmëri shumë të lartë dispozitave pozitive ligjore.

Kriminalistika ka si bazë ligjore legjislacionin procedural penal dhe aktëve nënligjore që rregullojnë zbatimin e metodave kriminalistike.

Jashtë këtyre kufijëve nuk mundë të përdoret asnjë metodë e mjetë kriminalistik për zbulimin e së vertetës në qështjet penale.

Parimi i humanizmit

loading...
Parimi i humanizmit

Personalitetii njeriut, të drejtat e tij kushtetuese dhe të drejtat e tjera janë të mirat më të rëndësishme që i mbron shoqëria. 

Ky parim është në lidhje të ngushtë me parimet e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë.

Respektimi i parimit të humanitetit nënkupton zbatimin e autorizimeve të caktuara të policisë të bazuar në ligje, duke i aplikuar edhe masat e dhunshme me sa më pak pasoja të dëmshme ndaj qytetarëve.

Parimi i humanitetit nuk duhet ta vështirsojë zbulimin e së vertetës por duhet të jetë në përputhje me të gjitha parimet e tjera kriminalistike dhe tërsisht në funksion të parandalimit dhe të luftimit të kriminalitetit.


Në luftë kundër kriminalitetit ndërkombëtar rëndësi të veqantë ka bashkpunimi i organëve të bashkpunimit të drejtësis penale në përgjithësi dhe i policisë në veqanti, me vendet e tjera antare. 

Bashkpunimi bëhet në mes byros qëndrore kombëtare të poicisë me byrot qëndrore kombëtare të vendëve tjera me Sekretarin e Pergjithshëm të INTERPOLIT.

POLICIA

loading...
POLICIA

Lufta kundër kriminalitetit nënkupton angazhim,përfshirje dhë bashkpunim të ndërsjellët të subjektëve të ndryshm shtetror dhe shoqëror.

Ndër ta gjithësesi, rëndësi më të madhe kanë organet e specializuara shtetrore: policia, gjyqësia, prokurorit publike, organet për ekzekutimin e sanksioneve penale (sistemi i judikaturës penale)

Policia është organ shtetëror që kujdeset për mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti,mbajtjen e rendit dhe qetësis, si dhe sigurinë e rendit përkatës juridik.

Policia është një institucion tradicional i njohur për mbrojtjen e rendit shoqëror.

Në disa vende të zhvilluara (SHBA,Angli) ekzistoj organizma privatë të sigurimit (policët privat) që kanë për detyrë të mbrojnë pasuritë private,sidomos ndërrmarrjet komerciale private nga grupet dhe bandat kriminale. Aktiviteti i kësaj policie është i kufizuar në ruajtjen e pasuris dhe parandalimin e kriminalitetit, kurse heqjen nga liria dhe punët e hetuesisë ikryen policia shtetrore.

Policia llogaritet ne mesine institucioneve te ludikaturës penale.

Policia regjistron veprat penale, vlerson peshën e tyre, ndjek gjendjen dhe peshën e kriminalitetit local dhe metodat e veprimit të delikuentëve, analizon territorin dhe kohën e kryerjes së veprës penale dhe merr masa të caktuara preventive.Pra policia informon qytetarin me anë të mjeteve të komunikimit masiv për gjendjen reale të kriminalitetit.

Në bazë të këtyre informative vlersohet gjendja e sigurisë në vende të caktuar.

Aktiviteti i policis gjithnjë e më shumë po transferohet në kuptim preventive.

Ky parandalim policor psh: patrullimi i territorit, kryerja e sherbimëve të mbikqyrjes, kryerja e kontrollit në rrugë, dhenja e këshillave qytetarëve me qëllim të mbrojtjes nga kriminaliteti, formimi i sherbimëve të posaqëme për dhënjen e kshillave qytetarëve me qëllim të mbrojtëjes nga veprat penale,themelimi i klubëve të të rinjëve për plotsimin e shkollimit profesional etj.

cka eshte policia,cfare eshte policia,policia shqip,ceshte policia,

Tjerat postime

1 Prilli (1) 1 qershori (2) 10 (1) 17 shkurti (7) 28 nentori (7) 28 Nëntori (2) 5 (1) 7 (6) 7 marsi (7) 8 (1) 8 marsi (5) 9 (1) Abanozi (1) Abasidët (1) Abazoni (1) Abdesi (1) Abdylazis Islami (1) Abetarja (3) Ablacioni (1) Abrazioni (1) Abscesi (1) Absent radial pulse (1) Abshisa (1) Absolventi (1) Absorbentët (1) Absorbimi (2) Acari (1) ACE inhibitors (2) Acetoni (1) Acidet (1) Acidet biliare (1) Acidet yndyrore (2) Acidi askorbik (1) Acidi borik (1) Acidi folik (6) Acidi laktik (1) Acidi nikotinik (1) Acidi nitrik (2) Acidi parinarik (1) Acidi piruvik (1) Acidofil (1) Acute mitral regurgitation (1) Acute pericarditis (2) Adaptimi (1) Adelina Mamaqi (4) Adem Gajtani (2) Adem Jashari (3) Adem Ramadani (2) Adenohipofiza (1) Adenokarcinoma (1) Adenoma (1) Adeti (1) Adoleshenca (1) Adolf Hitler (1) Adoptimi (1) Adrenalina (1) Adresa (32) Adsense (3) Aerob (1) Aeroplani (1) Afarizmi (1) Afazia (2) Afazia motorike (1) Afazia përçuese (1) Afazia senzorike (1) Afekti (1) Afërdita (2) Afonia (1) Aforizma (3) Afrika (2) Afta (1) Afёrdita (1) Ag Apolloni (3) AgBiMed (1) Agjentët ekonomik (1) Agjentët infektivë (1) Agjerimi (6) Agjërimi (2) Agnesa Mahalla (6) Agnozioni (1) Agon Bislimi (7) Agrafia (1) Ahireti (1) Ahmedizmi (1) AIDS (11) Ajri (3) Akarcidet (1) AKI (3) Akilia (1) Akiloza (1) Aknemia (1) Aknet (2) Akomia (1) Akondroplazia (1) Akor (1) Akorea (1) Akoria (1) Akralis (1) Akranestezia (1) Akrastezia (1) Akrepi (1) Akromatizmi (1) Akromatociti (1) Akromatopsia (1) Akromatoza (1) Aksidentet e trafikut (3) Aksidenti (1) Aktinidet (1) Aktori (1) Aktrimi (1) Akulli (1) Akullorja (1) Akupunktura (1) Albatros Rexhaj (1) Albatrosi (3) Alber Kamy (1) Albin Kurti (1) Albumina (1) Aldosteroni (1) Alegoria (2) Alergjeni (1) Alergjia (2) Alergologjia (1) Alfabeti (1) Alfentanili (1) Algat (1) Algat blu te gjelbra (2) Algoritmi (1) Ali Asllani (2) Ali Pasha (1) Ali Podrimja (4) Aliazhet e hekurit (3) Aliazhi (1) Alibia (1) Alienët (2) Aliteracioni (1) Alkoolet (1) Allahu (2) Almedin Ejupi (2) Alpet Shqiptare (1) Alpha-blockers (1) Alternatori (1) Altin Cekodhima (1) Altruizmi (3) Alveolet (1) Ambasada (2) Ambulatory blood pressure recording (1) Amerika Jugore (2) Amerika Veriore (2) Amilaza (1) Amiloidoza (2) Amin (1) Aminat biogjene (1) Aminoacidet (2) Amoniaku (1) Amplituda (1) Amputacioni (1) Anafaza (1) Anafillaksa (1) Anafora (1) Analiza (11) Analiza dhe komenti i poezisë ''Albatrosi'' të Sharl Bodlerit (1) Analiza e dramës ''Cuca e maleve'' (1) Analiza e dramës ''Emira'' (2) Analiza e dramës ''Gof'' (1) Analiza e dramës ''Varri i qyqes'' (1) Analiza e komedisë ''Bretkosat'' (1) Analiza e komedisë ''Shumë zhurmë për asgjë'' (1) Analiza e komedisë ''Zogjtë'' (1) Analiza e novelës ''Plaku dhe deti'' (1) Analiza e poemës '' Çajld Haroldi'' (1) Analiza e poemës '' Erveheja'' (1) Analiza e poemës '' Liria'' (1) Analiza e poemës '' Scodra'' (1) Analiza e poemës '' Serafina Topia'' (1) Analiza e poemës ''Andrra e jetës Zoga'' (1) Analiza e poemës ''Bukuria'' (1) Analiza e poemës ''Eneida'' (1) Analiza e poemës ''Garda Krutane'' (1) Analiza e poemës ''I tretuni'' (1) Analiza e poemës ''Iliada'' (1) Analiza e poemës ''Kënga e Sprasme e Balës'' (1) Analiza e poemës ''Lissus'' (1) Analiza e poemës ''Odisea'' (1) Analiza e poemës ''Te dheu i huaj'' (1) Analiza e poemës ''Vaji i bylbylit'' (1) Analiza e poemës Bagëti e Bujqësi'' (1) Analiza e poezisë ''Paraja'' të Hasan Zyko Kamberit (1) Analiza e poezisë së Ali Podrimjes (1) Analiza e poezisë së Azem Shkrelit (1) Analiza e poezisë së Din Mehmetit (1) Analiza e poezisë së Pablo Nerudës (1) Analiza e romanit '' Bardha e Temalit'' (1) Analiza e romanit '' Dikush më buzëqeshte'' (1) Analiza e romanit '' I huaji'' (1) Analiza e romanit '' Lufta dhe paqja'' (1) Analiza e romanit '' Xha Gorio'' (1) Analiza e romanit ''Don Kishoti'' - Miguel Servantes (1) Analiza e romanit ''Era dhe Lisi'' (1) Analiza e romanit ''Gjenerali i ushtrisë së vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Karvani i bardhë'' (1) Analiza e romanit ''Kështjella'' (1) Analiza e romanit ''Kronikë në gur'' (2) Analiza e romanit ''Lumi i vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Njeriu me top'' (1) Analiza e romanit ''Oh'' (1) Analiza e romanit ''Para Agimit'' (1) Analiza e romanit ''Përsëri në këmbë'' (1) Analiza e romanit ''Piramida'' (1) Analiza e romanit ''Rruga e shtëpisë sime'' (1) Analiza e romanit ''Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo'' (1) Analiza e romanit ''Viti i mbrapshtë'' (1) Analiza e tragjedisë ''Hamleti'' - William Shakespeare (1) Analiza e tragjedisë ''Mbreti Lir'' (1) Analiza e tragjedisë ''Persët'' (1) Analiza e tregimit ''Kukulla të ngrira'' (1) Analiza e veprave të Ali Podrimjes (1) Analiza e veprave të Anton Pashkut (1) Analiza e veprave të Sharl Bodlerit (1) Analiza e veprës '' Prometeu i mbërthyer'' (2) Analiza e veprës ''Epi i Gilgameshit'' (1) Analiza e veprës ''Komedia Hyjnore'' (1) Analiza e veprës ''Shqipëria Çka qenë (1) Analiza e veprës ''Vdekja më vjen prej syve të tillë'' (1) Analiza e veprës ''Zani i zemrës'' (1) Analiza letrare (155) Analizatoret (1) Anamorava (1) Anasarka (1) Anatoksina (1) Anatomia (128) Anatomia patologjike (5) Anatria (1) Andon Zako Çajupi (7) Androgjenet (1) Andromeda (1) Andrra e jetës Zoga (1) Anekdota (2) Anekdotat (2) Anemia (1) Anemia mikrocitare hipokrome (1) Anemia pernicioze (1) Anesteziologjia (19) Anestezioni lokal (1) Aneurizma (1) Angina pectoris (10) Angina pektoris (1) Angiografia cerebrale (1) Angioplasty (1) Anijet (1) Anijet kozmike (1) Animacione (1) Animizmi (1) Anionet (2) Anketa (1) Ankthi (1) Anomalia (1) Anomalite e refraktimit (4) Anomaloskopi (1) Antarktida (2) Antibiotikët (1) Antibioza (1) Anticoagulants (1) Antidiabetiket oral (2) Antidiaroikët (1) Antidot (1) Antiemetikët (1) Antigjenet (3) Antioksidant (1) Antisepsa (1) Antisteriliteti (1) Antiteza (2) Antitrupat (2) Anton Pashku (6) Anton Santori (1) Antonimet (1) Antraksi (1) Antropometria (1) Antroponoza (1) Antropozoonoza (1) Anuria (1) Anza e Henleut (2) Aortic and mitral valve disease (1) Aortic coarctation (2) Aortic regurgitation (2) Aortic sclerosis (1) Aortic stenosis (6) Aparatet e anijeve kozmike (1) Aparatet elektrotermike (1) Aparati jukstaglomerular (1) Apele per ndihme (1) Apex beat (1) Apnea (1) Apoptoza (1) Apostrofa (1) Apraksia (4) Arabët (2) Argëtimi (1) Ari (1) Aristoteli (1) Aristrokracia (1) Ariu (2) Arkiva (30) Aroma (1) Arseniku (1) Arshi (1) Arsimi (2) Arsimimi shëndetësor (1) Arteria (1) Arterioskleroza (3) Artikulacioni (1) Artiola (1) Asdreni (5) Asepsa (1) Ashensori (1) Asidenti (2) Asonaca (1) Aspergilloza (1) Astenosfera (1) Asteroidi (1) Astigmatizmi (1) Astrit Lulushi (1) Atdheu (3) Ateizmi (1) Atelektaza (2) Ateromatoza (1) Ateroskleroza (4) Atmosfera (2) Atomet (4) Atomi (3) Atrial fibrillation (7) Atrial septal defect (7) Atrofia (3) Atrofia e bulbusit (1) Australia (2) Austria (1) Autizmi (7) Autobiografia (1) Autobusi (1) Autochthonous (1) Autoimuniteti (1) Autokracia (1) Automobili (1) Autopsia (2) Autosaldues (1) Autoshkolla (21) Autovaksina (1) Avaz (1) Avirulenca (1) Avni Tafili (17) Avulli (1) Azia (2) Baba (3) Bacterial endocarditis (3) Bagëti e bujqësi (4) Bajram Curri (1) Bajrami (1) Bakri (11) Bakteremia (1) Bakteret (7) Balanitis (1) Balena (1) Baleti (1) Balistika (2) Balistika e jashtme (1) Balistika kriminalistike (1) Ballkani (1) Balloon valvuloplasty (1) Bankat (1) Banori dhe shpresa e tij (1) Barcoleta (6) Bari (1) Barnat (7) Barnat antikanceroze (1) Barnat ekpektorante (1) Barnat kundër motilitetit (1) Barnat kunder ulqeres peptike (1) Barnat kunder vjelljes (1) Bashkëtingëlloret (1) Bashkëtinglloret (1) Bashkia (1) Bebeza (2) Bedri Dedja (1) Beduinët (1) Behgjet Pacolli (1) Bekir Halimi (24) Bërrylat (1) Bërthama (2) Besa - Besë (1) Besa e Konstandinit (1) Besim Muhadri (1) Besimet monoteiste (1) Besimi (1) Beta-blockers (1) Biandria (2) Bibliografia (1) Bicikleta (1) Bifurkacioni (1) Big Bangu (1) Bigamia (2) Bilal Golemi (1) Bilal Xhaferri (1) Bimet (1) Bimët e gjelbra (1) Biocenoza (1) Biocenozat (1) Biofizika (1) Biografia (82) Biokimia (45) Biokimia klinike (1) Biologji test (192) Biologjia (46) Biologjia molekulare (2) Bioprosthetic valve (1) Biosfera (1) Biosistematika (1) Biotopet (2) Biznesi (1) Bjeshkët e Nemuna (1) Blalock-Taussig shunt (1) Blej (3) Bleta (2) Bllokatoret e receptoreve H2 histaminike (1) Bodrumi (1) Bomba atomike (1) Bomba me hidrogjen (1) Bora (4) Borgjezi fisnik (1) Borgjezia (1) Borxhi (1) Bradikardia (1) Bregdeti (1) Brenga (1) Breshka (1) Bretkosa (2) Brikenë Meha (1) Bronkiolet (1) Bronkopneumonia (1) Brucelloza (2) Budizmi (1) Bufi (1) Bujku (1) Bukuria (1) Bukuroshja e Fjetur (1) Buqja (1) Burimi i infeksionit (1) c (1) Ç’u Mbush Mali (1) Çajld Haroldi (1) Calcium channel blockers (1) Calor (1) Çamëria (1) Cardiac defibrillators (1) Cardiology (74) Çarls Dikens (1) Carotid artery pulsations (1) CEFTA (1) Çeliku (2) Celuliti i orbites (1) Celuloza (3) Centralet elektrike (2) Çështë dhe Çdo të bëhet'' (1) CGI animation (1) Chest pain (1) Choki (1) Choroidal neovascularization (1) Chronic mitral regurgitation (1) Chronotropic incompetence (1) Ciankobalamina (1) Cigarja (1) Cikli kardiak (1) Cikli pentozik (1) Cikloni (1) Ciklopegjiket (1) Cilësia (1) Cirroza (6) Ciruset (1) Citati (1) Citoliza (1) Citoplazma (3) Çka është Seuli? (1) Coarctation of aorta (2) Collapsing pulse (1) Complications of infective endocarditis (1) Complications of prosthetic valves (1) Congenital heart diseases (1) Constrictive pericarditis (4) Continuous murmurs (1) Copat e huaja (2) Copat e huaja intrabulbare (4) Copat e huaja metalike ne korne (1) Copat e huaja ne korne (2) Cor bovinum (1) Corpus callosum (3) Corpus uteri (1) Cuca e maleve (2) Cunami (1) Cyanosis (1) Daja (1) Dakriocistiti (4) Dakriocistiti akut flegmonoz (2) Daktiloskopia (3) Dallendyshet (2) Daltonizmi (1) Daniel Defo (1) Dante Aligeri (3) Dante Aligieri (1) Dantroleni (6) Dardha (1) Dashuria (4) Daut Demaku (9) definicione (2) Degradimi (1) Dekameroni (1) Dekanati (1) Dekarboksilimi (1) Dekarboksilimi i aminoacideve (1) Deluzioni (1) Demografia (3) Demokracia (2) Demonet (1) Dendesia (1) Depedikulimi (1) Depresioni (1) Deratizimi (1) Derdhja (1) Dermatologjia (27) Dermatophyta inguinalis (1) Dëshirë e vërtetë e shqiptarëve (1) Dëshmorët (1) Determinantat antigjenike (1) Deti (2) Dextrocardia (1) Dezaminimi (1) Dezinfektimi (1) Dhelpra (1) Dhembet (1) Dhëmbët (1) Dhembja e barkut (4) Dhimitër Xhuvani (1) Diabeti (22) Diagnoza (9) Dialektet (1) Dialektet e gjuhës shqipe (1) Dialekti (1) Dialektizmat (1) Dialog (2) Dialogu (1) Diastolic dysfunction (1) Diateza (1) Dielli (5) Dieta (5) Diftongjet (1) Difuzioni (1) Digital Kosovo (5) Dijet e njerëzve të mëdhenj (1) Dijetaret (1) Diktatura (1) Dikush më buzëqeshte (1) Dimri (6) Din Mehmeti (1) Diseksioni (1) Dispraksia (1) Distilimi (1) Distribuimi (1) Distrofia yndyrore (2) Dita e Xhuma (1) Ditari (1) Dituria (1) Diuretics (1) Diureza (3) Divertikuloza e zorrës së trashë (1) Dizuria (1) Djali (1) Djali Shqiptar (1) Djalli (2) Doket (1) Doktrina e Krishtenë (1) Dokumentet (1) Dollari (1) Dolor (1) Don Kishoti (2) Don Zhuani (1) Dosjet (2) Dozat (1) Dozimi (2) Dr. Agon Bislimi (2) Dr. Driton Ferizi (1) Dr. Gëzim Galiqi (1) Dr. Imri Vishi (1) Drama (5) Dramatika (1) Drejtësia (1) Dreri (1) Dressler's syndrome (1) Drini i Bardhë (1) Drita në zemër (1) Dritëro Agolli (8) Drogat (4) Druri (27) Drusen (1) Dua (53) Duart (1) Ductus arteriosus (1) Duhani (20) Dukuria kimike (2) Durimi (1) Durimi dyfytyrësh (1) Dusk Drive (1) Dyshimi (2) E drejta civile (3) E-Biznesi (1) Earn Money (3) Ebu Hanife (1) Echinococcus granulosus (1) Edema (3) Edema angioneurotike (3) Edema e kornese (1) Edmond de Amiçis (2) Edukata (1) Edukimi sanitar (1) Edukimi shëndetsor (1) Efektet anesore (3) Efikasiteti diagnostik (1) Efikasiteti terapeutik (1) Egzogamia (2) Eideza (1) Eisenmenger complex (1) Eisenmenger syndrome (3) Ejection click (1) Ekologjia (2) Ekonomia (145) Ekonomiksi (3) Eksperimenti (1) Ekstraneti (1) Eksudati (2) Ekzaminimi (4) Ekzfotalmometri (1) Elegjia (2) Elektroencefalografia (1) Elektroforeza (2) Elektrolitët (2) Elektroliza (1) Elektromiografia (1) Elektromotori (1) Elektronegativiteti (1) Elektronet (1) Elementet e bllokut (1) Elementet kalimtare (2) Elementet kimike (1) Elementet Letrare (7) Eliminimi (1) Emancipimi (1) Emancipimi i femrës (1) Emanetu Feridetun (1) Embolia (4) Embolia e arteries qendrore te retines (3) Embolusi (1) Embrioni (2) Emfizema (1) Emfizema subkutane (1) Eminem (1) Emra Shqip (2) Emrat (1) Emrat abstraktë (2) Emrat e përgjithshëm (3) Emrat e përveçëm (3) Emrat konkretë (2) Emri (11) Emri i përgjithshëm (1) Emri i përveçëm (1) Ena e gjakut (1) Encefalopatia (1) Endemia (1) Enderr (2) Enderrat (14) Endocarditis (1) Endogamia (2) Endokrinologjia (1) Endometriumi (2) Endotendineum (1) Eneida (1) Energjia (4) Enët e gjakut (1) Enflurani (3) Enis Presheva (1) Enkelejd Lamaj (1) Entropia (1) Enukleacioni i syrit (2) Enumeracioni (1) Enver Gjergjqeku (1) Enver Robelli (1) Enzimet (2) Epanastrofea (1) Epi i Gilgameshit (2) Epidemia (1) Epidemiologjia (22) Epiderma (1) Epidermophytia inguinalis (1) Epiglotisi (1) Epika (1) Epilepsia (5) Epiteli (3) Epiteli shumeshtresor i sheshte (2) Epitendineum (1) Epiteti (1) Epithalamus (1) Epitopet (1) Epoka (1) Epshet. Uria (1) Epshi (1) Eqrem Çabej (1) Era (2) Eradikimi (1) Erb's point (1) Eritroblastoza fetale (3) Eritrocitet (5) Ernest Hemingway (1) Ernest Koliqi (1) Ernesto Sabato (1) Erozioni (1) Erozioni i kornese (3) Ersilja Çeli (4) Ervehaja (1) Esad Mekuli (2) Esat Stavileci (1) Ese (127) Ese per 17 shkurtin (1) Ese per 28 nentorin (2) Ese per 8 marsin (1) Ese per Arsimin (1) Ese per atdheun (2) Ese per dashuri (1) Ese për dashurinë (2) Ese per dimrin (1) Ese per durimin (1) Ese per familjen (2) Ese per femijet (2) Ese per leximin (2) Ese per librin (2) Ese për nënën (1) Ese per pranveren (5) Ese për pushimet verore (1) Ese per pushtetin (1) Ese per shkollen (1) Ese per shokun (1) Ese per veren (1) Eseja (1) Eshtrat (2) Eskili (2) Essay (8) Estrogjenet (1) Estrogjeni (3) Ethet (2) Ethet hemorragjike Krime-Kongo (7) Etika (1) Etika Islame (1) Etiologjia (25) Etja (1) Etleva Durmishi (1) Etnija (2) Etnografia (1) Eufemizmi (1) Euro (1) Evakuimi (1) Evropa (2) Ezani (3) Ezani më i mrekullueshëm i Bilalit (1) Fabula (10) Facebook (5) Fadil Maloku (3) Fagocitoza (2) Faik Konica (4) Fakte Historike (6) Fakte shkencore (15) Faktoret e rrezikut (2) Fakulteti (1) Falja (1) Falja e namazit (11) Fallot's tetralogy (5) Familja (5) Familja patriarkale (1) Fan Noli (3) Fantazmat (1) Faqe (284) Faqet e institucioneve të Kosovës (1) Faringu (1) Farkëtimi (1) Farmakodinamika (1) Farmakokinetika (1) Farmakologjia (69) Fatet (1) Faton Bislimi (2) Fatos Arapi (2) Fauna (1) Fausti (1) Febris continua (1) Febris intermitens (1) Febris recurens (1) Febris remitens (1) Febris undulans (1) Federata Mikroneziane (1) Feja (7) Feja Islame (793) Fejesa (1) Fejzi Bojku (1) Fekonditeti (1) Fëmija (1) Femijet (2) Femra (4) Femrat (1) Fenilketonuria (2) Fenotipi (1) Feokromocitoma (1) Ferizaj (1) Fertiliteti (1) Festa e shkollës (1) Fetishizmi (1) Fetva (1) Figura e krahasimit (2) Figurat Letrare (41) Fijet asociative (1) Filip Shiroka (4) Filma (46) Filma me titra shqip (7) Filmi (10) Filmofil Group (1) Filtrimi (1) Filtrimi glomerular (1) Fimoza (1) Firma (2) Fisi (1) Fisnik Ismaili (1) Fistula (1) Fitim Uka (1) Fito leke (5) Fito Para (11) Fito trafik (1) Fizika (7) Fizika Kuantike (1) Fiziologjia (83) Fiziologjia Patologjike (73) Fjala (2) Fjale te urta (10) Fjalë të urta (1) Fjale te urta Islame (2) Fjale te urta per ambicjen (1) Fjale te urta per besimin (1) Fjale te urta per vellaun (1) Fjale te urta per vullnetin (1) Fjale te urta per zhgenjimin (1) Fjalët e parme (1) Fjalët e përbëra (1) Fjalët e qiririt (2) Fjalët e urta (3) Fjalët jo të parme (1) Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalia (7) Fjalia dëftore (2) Fjalia dëshirore (2) Fjalia e përbërë (7) Fjalia e thjeshtë (1) Fjalia nxitëse (2) Fjalia pyetëse (2) Fjalia thirrmore (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje (5) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalitë e përbëra me nënrenditje (1) Fjalor (3) Fjalor Anglisht Shqip (2) Fjalor shqip arabisht (1) Fjalori (96) Fjalori frengjisht shqip (1) Flagranca (1) Flamuri (3) Flavoproteinat (1) Flebiti (1) Flegmona (2) Flegmona e kapakeve (1) Flegmona e orbites (4) Flora (1) Flora Brovina (4) Fluoresceina (1) Fluori (1) Flutura (1) Fluturaket (1) Fluturimet ne hapesire (1) Fobia (3) Folja (6) Folklori (1) Folkodina (1) Fonema (1) Fonemat (1) Fonetika (1) Fonologjia (1) Forca e frenimit ne rrota (1) Forma (1) Format farmaceutike (2) Formatizimi i kompjuterit (1) Formula strukturore (1) Forumi i Te Rinjve Muslimane (3) Fosfori (1) Fosilet (2) Foto (63) Fotokoagulimi me laser (1) Fragment (1) Fragmente (1) Franca (1) Françesko Petrarka (1) Frekuenca (1) Frekuenca e punes se zemres (1) Frenat me disk (1) Fridrih Niçe (1) Fridrih Shiler (1) Friedreich's ataxia (1) Frutat (1) Frymëmarrja indore (2) Fshatari (1) Fumigacioni (1) Fun (4) Functio laesa (1) Fundusi i syrit (1) Funksioni (10) Fuqia (1) Fusha kortikale motorike e të folurit (1) Fusha leksikore (1) Fusha magnetike (1) Fusha primare motorike (1) Fusha vizive (2) Fusnota (1) Futbolli (1) Fyell' i Bariut (1) Gabriel Garsia Markez (1) Galaktika (1) Gallavardin phenomenon (1) Gallbladder (1) Gamaglobulinat (1) Gangrena (2) Gaqo Bushaka (1) Garda Krutane (1) Gaspër Pali (1) Gastriti (2) Gastrulimi (1) Gavril Dara (1) Gavril Dara i Riu (1) Gazeta (1) Gazetari (2) Gazrat (1) Gezim Kelmendi (7) Gëzim Kelmendi (1) Gihti (1) Gingivostomatiti herpetik (1) Giza (2) Gjahu (1) Gjakderdhja (5) Gjaku (19) Gjarpëri (1) Gjedhi (1) Gjëegjëzat (1) Gjendja flagrante (1) Gjendja urgjente (1) Gjenerale (45) Gjenerali i ushtrise se vdekur (2) Gjenet (8) Gjenetika (1) Gjeni (1) Gjenotipi (1) Gjeografi (82) Gjeografi test (161) Gjeravica (2) Gjergj Fishta (2) Gjinekologjia (15) Gjinia (1) Gjinia asjanëse e emrit (1) Gjinia dramatike (1) Gjinia e emrit (1) Gjinia epike (1) Gjinia lirike (1) Gjirafa (1) Gjitaret (1) Gjitarët (1) Gjithësia (2) Gjon Buzuku (1) Gjuha (4) Gjuha angleze (1) Gjuha arabe (1) Gjuha artistike (1) Gjuha dhe Letersia (2) Gjuha e folur (1) Gjuha e shkruar (1) Gjuha gjermane (48) Gjuha italiane (1) Gjuha jonë (2) Gjuha Shqipe (254) Gjuhë dhe letërsi (4) Gjuhë shqipe dhe Letërsi (60) Gjumi (3) Gjykata (1) Gjykimi (1) Gjyshja (2) Glaukoma (19) Glaukoma kongjenitale (1) Glaukoma neovaskulare (4) Glicerina (1) Glomeruli renal (2) Glomerulonefriti (1) Glukoza (3) Goca e detit (1) Goja (1) Gomari (1) Gostia (1) Gradacioni (1) Gramatika (27) Granulocitet (1) Granulomes sifilitike (1) Gripi (6) Grupe (2) Grupet e zanoreve (1) Grupet shoqërore (1) Grupi i gjakut (1) Guljelmo Markoni (1) Gunga (1) Gurët e Kilit (1) Guri i Bardhë (1) Gus (1) Gusha endemike (1) HAARP (1) Hadithe (120) Hadithe per diten e Xhuma (1) Hadithe per vdekjen (1) Hajla (1) Hakeri (1) Haki Stërmilli (1) Halazioni (1) Halid El-Beker (1) Halil Xani (1) Halucinacionet (2) Hamleti (2) Haptenet (1) Haqif Ibrahimi (2) Hartim per librin (1) Hartim per pranveren (2) Hartim per shokun (1) Hartime (54) Hartime Ese per pavaresine (2) Hartime per leximin (1) Hasan El-Basriu (3) Hasan Prishtina (1) Hasan Zyko Kamberi (1) Havarixhet (1) Head lice (2) Heart sound (2) Heart transplantation (1) Hekuri (7) Helicobacter pylori (1) Helikazat (1) Helminet (1) Hematologjia (2) Hematoma (1) Hematoma epidurale (1) Hematoma retrobulbare (1) Hematoma subdurale (1) Hematoma traumatike e kapakeve (1) Hemiplegia (1) Hemoftalmusi (2) Hemoglobina (1) Hemokultura (1) Hemoliza (1) Hemoragjia (2) Hemorragjia subarahinoidale (1) Hemostaza (1) Hëna (2) Heparin (1) Hepatitet (1) Hepatiti B (1) Hepatojugular reflux (1) Hermann Hesse (1) Hernia inguinale (1) Herpesi Labial (1) Hidrocefalusi (1) Hidrocentralet (1) Hidrogjeni (1) Hidroliza (1) Hifema (9) Hifema traumatike (1) Hijalinoza (2) Hil Mosi (2) Himni (1) Himni i Flamurit (1) Hiperbola (4) Hiperemia (1) Hiperemia aktive (1) Hiperemia pasive (1) Hipermetropia (2) Hiperplazia (1) Hipertensioni arterial (3) Hipertermia (1) Hipertermia malinje (1) Hipertrofia (3) Hipervitaminoza (1) Hipervitaminoza D (1) Hipoalbuminemia (1) Hipofiza (2) Hipoglikemia (1) Hipokriti (1) Hipokrizia (1) Hipoksia (1) Hipostenuria (1) Hipotalamusi (3) Hipotensioni arterial (1) Hipotermia (1) Hipoteza (1) Hipovitaminoza A (1) Hipovitaminoza C (1) Hipovitaminozat (1) Histamina (2) Histologjia (68) Histoplazmoza (1) Historia (71) Historia e Kaçanikut (1) Historia e Skënderbeut (1) Hivi (9) Hixhame (1) Holiday heart syndrome (1) Holografia (1) Holt-Oram syndrome (1) Homeostaza (2) Homeri (3) Homonimet (2) Honore de Balzak (2) Hordeolumi (1) Hormonet (3) Horoskopi (1) Hosting (1) Humanizmi (2) Humbja akute e te parit (1) Humbja e peshes (1) Humbja e te pamurit (1) Humor (30) Hurmet (1) Hutbeja lamtumirëse e Pejgamberit a.s (1) Hypertension (8) Hypertrophic cardiomyopathy (4) Hypospadia (1) I dashuri atdhe (1) I huaji (1) I sëmuri imagjinar (1) I tretuni (1) Ibën Abasi (1) Ibën Kajimi (1) Ibrahim Rugova (2) Ideja e veprёs letrare (1) Iftari (1) Ilaçet (1) Ilahi (2) Iliada (2) Iljasa Salihu (19) Iluminati (1) Imam Ibn Kajimi (2) Imam Shafiu (1) Imigrimi (2) Immanuel Kant (1) Imri Vishi (3) Imuniteti (4) Imuniteti humoral (1) Imuniteti i fituar (1) Imuniteti i lindur (1) Imuniteti jospecifik (1) Imunodeficienca (1) Imunogjenet (2) Imunologjia (13) Imunosupresoret (1) Incesti (1) Indet (3) Indet e buta (1) Indet e thella (1) Indi (1) Indi kercor (1) Indi kockor (1) Indi nënlëkuror (1) Indi nervor (1) Indications (2) Indications for valve replacement (1) Indikacionet (8) Individi (1) Induksioni magnetik (1) Infarkti (7) Infarkti miokardial (1) Infective endocarditis (4) Infeksioni (5) Infeksioni intrabulbar (1) Infeksioni kriptogjen (1) Infertiliteti (1) Inflamacioni (12) Informacionet (1) Informata (2829) Informatat (2) Informatika (59) information (63) Inhalimi (1) Inhibitoret e pompes proteinike (1) Injektimi (1) Inkubacioni (2) Insuficienca (1) Insuficienca e zemrës (1) Insuficienca hepatike (1) Insuficienca kronike renale (1) Insuficienca renale (1) Insula (1) Insulina (3) Insulti cerebral (1) Integumenti (1) Internal Medicine (208) Interneti (8) Internimi (1) Intervista (1) Intonacioni (1) Intraneti (1) Intubimi (1) Inversioni (1) Investimet (1) Irfan Jahiu (2) Irfan Salihu (10) Iridocikliti (6) Iridocikliti fibrinopurulent (1) Iridocikliti hipertenziv (1) Iridocikliti serofibrinoz (1) Iridocikliti seroz (1) Iridodializa (1) Iriqi (1) Irisi (1) Ironia (1) Islami (8) Islamizmi (1) Ismail Kadare (27) Ismail Qemali (1) Italia (1) Izopreni (1) Izostenuria (1) Izraeli (1) Jakov Xoxa (3) Jakup Hasipi (1) Jakup Krasniqi (1) Jejunumi (1) Jerusalemi (1) Jeta (5) Jeta e Profetit Muhamed a.s (1) Jeta e re (1) Jeta e varrit (1) Jeta pas vdekjes (2) Jetmir Jakupi (1) Jodidet (1) Jonet (4) Jonet e Ca (1) Josip Rela (1) Judaizmi (1) Jugular pulse (1) Jugular venous pulsations (3) Jupiteri (1) Juvenila (1) Kaçaniku (2) Kadmiumi (2) Kafeneja jonë (1) Kafka (1) Kaheksia (1) Kalcifikimi (1) Kalciumi (2) Kalifati Arab (1) Kaliumi (1) Kallëzimi popullor (1) Kallezuesi (1) Kallëzuesi (3) Kallëzuesori (1) Kamera (1) Kanali inguinal (1) Kanceri (4) Kanella (1) Kanioni (1) Kapaciteti vital (1) Kapsula e Bowmanit (1) Karakteri (1) Karbohidratet (1) Karboksilaza (1) Karburanti (2) Karcinoma (1) Kardiologjia (3) Karl Marx (1) Kartagener's syndrome (1) Kasta (1) Katarakta traumatike (1) Katarakti (2) Katekolaminat (1) Kationet (1) Kënaqësia (1) Kënga e mjellmës (1) Këngët e mbrëmjes (1) Këngët kreshnike (1) Keratitet (6) Keratometri (1) Kercat e laringut (1) Kerci (1) Kerci hialin (2) Kërkesa (2) Kërkesa postimesh nga vizitorët (1) Kërpudhat (1) Keshilla (187) Këshilla (194) Keshilla Islame (114) Keshilla Mjekesore (6) Keshilla Shendetesore (2) Këshillat e Llukmanit a.s (1) Kështjella (1) Ketoacidoza (1) Kim Mehmeti (1) Kimi (2) Kimia (27) Kinetozat (1) Kinina (1) Kirurgjia (35) Kitina (1) Klasicizmi (1) Klasicizmi francez (1) Klishe (1) Klizmat (1) Klorpropramidi (1) Kloruri i natriumit (1) Koaguli postmortal (1) Koagulimi (1) Kobalti (3) Kocka kompakte (1) Kockat (4) Kodi gjenetik (1) Kodi i Balave (1) Kognicioni (1) Koha (2) Koilonychia (1) Kokarboksilaza (1) Kolagjeni (2) Kolë Jakova (1) Kolera (4) Kolesteroli (5) Kollitja (1) Koma (2) Kombësia (1) Kombi (4) Komedia (3) Komedia Hyjnore (3) Komensalizmi (1) Komente (3) Komente letrare (24) Komente për poezi (16) Komentimi i ëndrrave (73) Komocionet (1) Kompetenca (1) Kompjuteri (1) Komplementi (2) Komplikimet (2) Komploti (1) Komponimet Helate (1) Komponimet kimike (1) Komponimet komplekse (5) Kompozicioni (3) Komuna (1) Komunikacioni rrugor (1) Komunikimi (3) Koncepti (1) Kondrocitet (1) Konflikti (1) Konflikti i Edipit (1) Kongresi i Alfabetit të gjuhës (1) Konina (1) Konjugimi (1) Konjuktiva (2) Konjuktiviti (4) Konjunktiva (1) Konjunktiva e fornikseve (1) Konjunktiva e kapakëve (1) Konjunktivi kronik (1) Konjunktiviti (3) Konjunktiviti alergjik (1) Konjunktiviti bakterial (3) Konjunktiviti epidemik (1) Konjunktiviti kronik (1) Konjunktiviti neonatal (1) Konjunktiviti vernal (2) Konstipacioni (1) Konstitucioni (4) Konsumi (1) Kontaksioni izotonik (1) Konteksti (1) Kontinentet (2) Kontinenti (1) Kontraceptivet oral (1) Kontraksionet e muskulit (1) Kontraksioni ekscentrik (1) Kontraksioni izometrik (1) Kontrasti (1) Kontuzioni i bulbusit (2) Kooperativat (1) Kopaoniku (1) Koprraci (2) Korbi (1) Koreografia (1) Korja e trurit te madh (2) Kornea (14) Korpuskuat renale (3) Korrupsioni (1) Korteksi i veshkes (1) Kortikosteroidet (1) Kortizoli (1) Kosova (16) Kostoja (1) Kostoja shtesë (1) Kozmopolitizmi (1) Krahasimi (1) Krahina (1) Krijimi letrar (1) Kriminalistika (92) Krishterimi (1) Kristalet (1) Kristalizimi (1) Kriteret e Harvardit mbi vdekjen (1) Kritika Letrare (67) Kriza tireotoksike (1) Kromatina (1) Kromi (9) Kromozomet (3) Kronika (1) Kronikë në gur (2) Kryefjala (8) Kryeqyteti (10) Ksenofobia (1) Kseroderma (1) Kseroftalmia (1) Kuadri filmik (1) Kufiri etnik (1) Kufiri shtetëror (1) Kuize (18) Kuize nga Autoshkolla (4) Kujdesi (1) Kukulla (1) Kukulla ime (1) Kukulla të ngrira (1) Kultura (2) Kumanova (1) Kunderindikacionet (2) Kundrinori (7) Kundrinori i zhdrejtë (1) Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë (1) Kurani (4) Kurbeti (1) Kurime (2) Kuriozitete (46) Kuriozitete matematikore (1) Kush e solli Doruntinën (1) Kushtetuta (1) Kussmaul's sign (1) Kuvendi (1) Kuvendi i Arbërit (1) Laboratori i kimisë (1) Lahuta e Malcisë (1) Lajme (75) Lajmi (1) Lakimi (2) Lakimi i mbiemrit (1) Lakuriqi (1) Lamelat kockore (1) Lantanidet (1) Laparoskopia (1) Lapidari (1) Laringu (4) Lasgush Poradeci (3) Laura Fazliu (1) Laureta Gashi (11) Left ventricular systolic dysfunction (1) Legjenda (3) Leksikologjia (1) Leksiku (1) Lëkura (2) Lendimet kimike te syrit (3) Lendimet perforative (8) Lëngu brendaqelizor (1) Lengu cerebrospinal (8) Lengu trunoshpinor (8) Lëngun jashtëqelizor (1) Leo Tolstoy (2) Leomioma (1) Lepuri (4) Letargjia (1) Letersia (53) Letërsia (3) Letërsia arkaike (1) Letërsia greke (1) Letersia shqipe (2) Letra (1) Letra dashurie (1) Leukemia (1) Leukocitet (2) Leukoplastet (1) Levine's sign (1) Levirati (2) Levizja (1) Leximi (1) Lezionet paraneoplastike (1) Li-Fi (1) Libra (4) Libra shqip (14) Libraria (1) Libri (5) Libri i Autoshkollës (1) Lidheza (1) Lidhëzat (2) Lidhja (3) Lidhja e Kombeve (1) Lidhja e Prizrenit (1) Lidhja kovalente (1) Lidhjet kimike (2) Lidokaina (1) Ligatura e Stianusit (1) Ligjerata e drejte (1) Ligjërata e zhdrejtë (1) Ligjerata islame (1) Ligjet (1) Ligji i Arkimedit (1) Ligji i efektit (1) Ligji i Faradeit (1) Ligji i Paskalit (1) Ligji periodik (1) Likuiditeti (1) Limanet detare (1) Limfa (1) Limfocitet (1) Limfogranulatoza (1) Limfoma (1) Lindje (5) Lipaza (1) Lipoma (1) Liria (1) Lirika (1) Lissus (1) Litenshtajni (1) Litiumi (1) Litosfera (1) Litota (2) Liver (3) Llava (1) Llojet e kundrinorit (1) Llojet e transportit (1) Llojet e transportit tokesor (1) Llokman Hoxha (2) Lobi i veshkes (1) Lobusi renal (1) Lodhja (1) Logjika (1) Logo (1) Logopedia (7) Lojna (34) Lojra (4) Lokomotiva (1) Loni Papa (2) Lopa (1) Luan Starova (1) Luani (4) Luani dhe miu (1) Lufta (1) Lufta e Ftohtë (1) Lugaja (1) Lugina (1) Luigj Gurakuqi (1) Lukthi (1) Lule më lule (1) Lulet e verës (1) Luli i vocërr (1) Lulja e kripës (1) Lulzim Susuri (12) Lumi (2) Lumi i vdekur (1) Lumturia (4) Lutembacher syndrome (1) Lutje (46) Lyra (1) Macja (3) Macja në ëndërr (1) Macula densa (1) Maculopathy (1) Madhësit dalëse (1) Madhësit hyrëse (1) Magjia (4) Magjia e dashurisë (1) Magjia e zeze (1) Magjistaret (3) Magma (1) Magnetofoni (1) Maja e Gjeravicës (1) Majmuni (1) Makbethi (1) Makina (1) Makroekonomia (2) Makroskopia (1) Maksim Gorki (1) Malaria (1) Malet e Koritnikut (1) Malet e Gollakut (1) Malet e Sharrit (1) Malet mollake (1) Mali (1) Mali i Kopaonikut (1) Mali i Rogoznës (1) Malli i atdheut (1) Mallkime (1) Maltusi (1) Mangani (8) Maqedonia (1) Marantic endocarditis (1) Marigona (1) Marihuana (2) Marin Beçikemi (1) Marksi (1) Marksizmi kulturor (1) Marsi (3) Martesa (4) Martin Camaj (1) Masa (1) Masa atomike (1) Maska (1) Matematika (14) Materialet (1) Matriksi jashteqelizor (1) Matriksi kockor (2) Mbaresa (1) Mbaresat nervore (1) Mbeshtjellesi mielin (1) Mbiemri (9) Mbreti (3) Mbreti dhe Buburreci (1) Mbreti Lir (1) Mbroni fëmijët tuaj nga faqet Pornografike (1) Mbulesa (2) Meandrat lumore (1) Mediatoret kimik (1) Medicine (4) Medulla e veshkes (1) Medulla spinalis (1) Mehmedali Hoxha (1) Mehmet Bislimi (1) Mejoza (2) Melanina (5) Melanocitet (4) Mëlçia (2) Melqia (3) Membrana qelizore (2) Mëmëdheu (2) Mendime (118) Mendime Islame (1) Mendimi (1) Mendimi Pozitiv (6) Meningjet (1) Meningjiti (12) Menorragjia (1) Mercedes Benz (1) Merkuri (1) Merxhan Avdyli (1) Mesazh për maturantët (1) Meshari (1) Meshkujt (1) Mesime (6) Mesime nga Biologjia (2) Mesing (1) Meso Anglisht (3) Meso frengjisht (21) Meso Gjermanisht (104) Meso Holandisht (2) Meso Italisht (23) Mëso Italisht (1) Meso Japonisht (2) Meso Kinezisht (2) Meso Portugalisht (2) Mëso shqip (1) Meso Spanjollisht (2) Mesopotamia (2) Mesuesja (7) Mesyshi (1) Meta-analiza (1) Metabolizmi (3) Metafora (2) Metalet (5) Metalina (1) Metalurgjia (1) Metamorfoza (1) Metanoli (1) Metaplazia (1) Metastaza (2) Metathalamusi (1) Meteorologjia (1) Metionina (1) Metoda (1) Metoda historike (1) Metoda komparative (1) Metoda sociometrike (1) Metodat hulumtuese (2) Metonimi (1) Metonomi (1) Metrorragjia (1) Mexhid Yvejsi (2) Mezangiumi (1) Microsoft (2) Midriaza (1) Migjeni (7) Migrena (2) Migrimi (1) Miguel Servantes (1) Mihal Grameno (2) Mikorize (1) Mikrobiologjia (11) Mikroekonomia (1) Mikroorganizmat (2) Mikroskopia (1) Miku (3) Millosh Gjergj Nikolla (1) Mineralet (1) Miologjia (1) Miometriumi (1) Miopia (2) Miqesia (1) Mistere (74) Misticizmi (1) Mistika (1) Misvaku (1) Mitet (1) Miti (1) Mitokondriet (3) Mitologjia (1) Mitoza (1) Mitral regurgitation (4) Mitral stenosis (7) Mitral valve (1) Mitral valve prolapse (4) Mixed aortic lesions (1) Mizantropi (1) Mjekësi (286) Mjekesi familjare (6) Mjekësi fizikale me Rehabilitim (49) Mjekësi test (81) Mjekesia (12) Mjekësia (1) Mjekesia Interne (33) Mjekesia Islame (2) Mjekesia Urgjente (4) Mjekimi (17) Mjerimi (1) Mjetet transportuese (1) Modeli kejnsian (1) Molekula (1) Molieri (6) Molla (1) Mollë e ndaluar (1) Monarkia (1) Monetize your website (1) Monodrama (1) Monogamia (1) Monoksidi i karbonit (1) Monolog (1) Monologu i brendshëm (1) Monsunet (1) Morali (2) Morava e Binçes (1) Morena (2) Morena Taraku (1) Morfolologjia (1) Mortaliteti (3) Moshnimi demografik (1) Moti (1) Motiliteti (1) Motivi (1) Motivi i veprёs letrare (1) Motoneuroni i dytë (1) Motoneuroni periferik (1) Motra (1) Motra ime fisnike (1) Movies (1) Mprehtesia e te parit (1) Muhamed Kyçyku (1) Muhamedi a.s (2) Muhamet Kyçyku (1) Mukoza (1) Multimedia (2) Muri i vajit (1) Muri qelizor (1) Murlani (1) Mushkëritë (5) Muskujt (2) Muskujt e faringut (1) Mutacionet (2) Mutizmi akinetik (1) Muzika (1) Myocardial infarction (6) Mеnаxhimi (1) Nacionalizmi (3) Nacionalizmi klasik (1) Nacionalizmi nënkulturor (1) Nacionalizmi postkolonial (1) Naftalina (1) Nahija (1) Naim Frasheri (4) Naim Frashëri (10) Naim Frashёri (3) Namazi (15) Namazi i istihares (1) Napoleon Bonaparta (1) Napoleon Hill (1) Narcizmi (1) Narkoza (1) Nasa (2) Nata e Kadrit (3) Nata polare (1) Nataliteti (2) Natriumi (3) Natyra (3) Nazmi Rrahmani (2) Ndajfolja (5) Ndajfolja e mënyrës (1) Ndajfolja e sasisë (1) Ndajshtimi (1) Ndarja qelizore (1) Nderi (1) Ndërmarrjet (1) Ndërtesa (1) Ndihma (1) Ndihma e pare (6) Ndjekja (2) Ndjekja në ëndërr (2) Ndjenjat (1) Ndre Mjeda (9) Ndryshoje veten (2) Nefriti kronik (2) Nefrologjia (5) Nefroni (7) Nefroskleroza (3) Nekroza (5) Nekroza e konjuktives (1) Nena (4) Nëna (6) Neoplazma (6) Nepali (1) Nepotizmi (1) Neptuni (1) Nervat (3) Nervat kranial (2) Nervi (1) Nervi facialis (1) Nervi trigeminus (2) Nervi trochlearis (1) Neurokirurgjia (2) Neurologjia (36) Neurologjia dhe Psikiatria (83) Neurology (19) Neuronet (2) Neuroni (2) Neurotransmiteri (1) Neurozat (4) Neurozat profesionale (1) Ngacmimet (1) Ngarkesa elektrike (1) Ngërçi (1) Ngjarje (4) Niacina (1) Nikeli (8) Nikola Tesla (1) Nikotina (2) Nikturia (1) Nimfomania (1) Ninulla (1) Nita (1) Nitroglicerina (1) Njëqind vjet vetmi (1) Njerëzit (1) Njeriu (5) Njeriu me top (1) Njesia (1) Njihu me hoxhallarët (1) Njoftimi (3) Nocioni (1) Noksat (1) Nomad (1) Nomadi (1) Noteri (1) Novela (3) Nucleus paraventricularis (1) Nukleotidet (1) Nukleus supraopticus (1) Numerori (2) Numërori (2) Numri atomik (2) Numri i emrave (1) Nxitimi (1) Nyja (1) Nyjëtimi (1) O sa bukuri ka tufa (1) Oaza (1) Obeziteti (1) Objekti i së drejtës civile (1) Objektivat makroekonomike (1) Obstruksioni limfatik (1) Oda e perparme (1) Odisea (2) Oferta (2) Oferta monetare (1) Oftalmia elektrike (3) Oftalmia simpatike (5) Oftalmologjia (166) Okisgjeni (1) Okluzioni i arteries qendrore te retines (4) Oksidet e bakrit (2) Oksidimi (1) Oksidoreduktimi (1) Oksigjeni (1) Oksihemoglobina (1) Oksitocina (1) Oktapodi (1) Olakizuria (1) Oligarkia (1) Oligodendrocitet (1) Oliguria (1) Oliver Twist (2) Ongsono (1) Onkologjia (3) Onomatopea (1) Operacioni (2) Ophthalmia neonatorum (1) Ophthalmology (20) Opinione (407) Ora inteligjente (1) Orbitalet atomike (1) Organelet qelizore (3) Organet e brendshme (1) Organet e frymëmarrjes (1) Organet foljore (1) Organi (2) Organizmat (1) Organizmat autotrofë (1) Organizmi (2) Orgazma (1) Orteku (1) Ortopedia dhe Traumatologjia (22) Oscar (1) Oscar Nominees (4) Osifikimi (1) Osifikimi endezmal (1) Osifikimi enkondral (1) Osmoza (1) Osteoblastet (1) Osteoklastet (1) Osteologjia (2) Osteonet (1) Osteoporoza (1) Otorinolaringologjia (3) Ozoni (1) Pablo Neruda (2) Pagjakësia (1) Palca e zgjatur (1) Palca kurrizore (4) Paleogjeografi (1) Palermo (1) Pankreasi (1) Pansystolic murmur over the precordium (1) Para agimit (1) Paracetamoli (3) Paradoksi (3) Parafimoza (1) Parafjala (3) Parafjalët (1) Paralelizmi figurativ (1) Parandalimi (4) Paranormale (2) Paraplegia (3) Paraplegjia (1) Parashikime (1) Parazitizmi (1) Parenkima (1) Paret (1) Pareza (1) Pareza e nervit trochlearis (1) Paronomazia (1) Parotiti (1) Partia politike (2) Pashko Vasa (1) Pashtriku (1) Pasqyra e të rrëfyemit (1) Pastërtia (1) Pasthirrma (4) Pasthirrmat (1) Pasuria (2) Pasurimi (1) Pathology of retinal detachment (1) Patologjia (115) Pavarësia (5) Pavarësia e Kosovës (3) PDA (1) Pedagogjia (1) Pediatria (1) Pediculosis (1) Pediculosis pubis (1) Pedologjia (1) Pedosfera (1) Pedoskopia (1) Pellagra (1) Pellgu (1) Pëllumbi (1) Pëllumbi i bardhë (1) Pentografi (1) Pepsina (1) Peptidoglikani (1) Për Mëmëdhenë (1) Përcaktori (1) Përceptimi (1) Peremrat (13) Përemrat dëftorë (3) Përemrat e pacaktuar (1) Përemrat lidhorë (3) Përemrat pronorë (1) Përemrat pyetës (3) Përemrat vetorë (1) Përemrat vetvetorë (1) Peremri (2) Përemri (4) Përemri pronor (2) Përemri vetor (1) Përemri vetvetor (1) Pericardium (1) Periflebiti i retines (1) Perifraza (1) Perimetria (1) Perioda (1) Periosti (1) Peristaltika (1) Permanent pacemaker (2) Permanent pacing in bradyarrhythmias (1) Përralla (14) Përrallat (1) Përrallëzat (1) Përsëri në këmbë (1) Përsëritja (1) Pershkrimi (1) Përshkrimi (1) Përshtatja (1) Personaliteti (1) Personazhet (1) Personazhi (1) Personifikimi (3) Përtej largësive (1) Perversioni (1) Pesha atomike (1) Pesha specifike (2) Pesha specifike e urinës (1) Peticioni (1) Petro Marko (5) Pezmatimi (1) Pharmacological treatment (1) Pharmacology (3) Photocoagulation (1) Pika në tru (1) Pikëçuditja (1) Pikëpyetja (1) Pilokarpina (2) Pioglitazoni (1) Piridoksali (1) Piridoksamina (1) Piridoksina (1) Pisha (1) Pjeset e ligjerates (3) Pjesët e ndryshueshme të ligjeratës (2) Pjesët e pandryshueshme të ligjeratës (2) Pjeseza (1) Pjesëza (1) Pjesëzat (2) Pjetër Budi (3) Placenta (2) Plaga lacerokontuzive e kapakeve (1) Plagjiatura (1) Plakja (1) Plaku (1) Plaku dhe deti (1) Planetet (2) Planetët (1) Planeti (1) Pleura (1) Pleuriti (1) Pllaja (1) Ploigjinia (1) Plumbi (9) Plutoni (2) Pluviografi (1) Pneumonia (1) Pneumotoraksi (1) Podagra (1) Podocitet (2) Poema (3) Poema e mjerimit (3) Poezi (293) Poezi dashurie (40) Poezi islame (77) Poezi per 1 qershorin (3) Poezi per 17 shkurtin (1) Poezi per 28 nentorin (5) Poezi per 8 marsin (1) Poezi për Adem Jasharin (2) Poezi per atdheun (1) Poezi per babain (1) Poezi per baletin (1) Poezi per bibloteken (1) Poezi per bletat (1) Poezi per boren (2) Poezi per dallendyshet (3) Poezi per dashuri (1) Poezi per detin (1) Poezi per dimrin (3) Poezi per diten e pare te shkolles (1) Poezi per elefantin (1) Poezi per femije (1) Poezi per flamurin (1) Poezi per gjyshen (2) Poezi per Kosoven (1) Poezi per kukulla (1) Poezi per lepurushin (1) Poezi per librin (2) Poezi per lirine (1) Poezi per lopen (1) Poezi per lulet (1) Poezi per lypsarin (1) Poezi per Migjenin (1) Poezi per motren (1) Poezi per nenen (2) Poezi per pavaresine e Kosoves (2) Poezi per pranveren (2) Poezi per pushimet dimerore (1) Poezi per Ramazanin (2) Poezi për Serbët (1) Poezi per shiun (1) Poezi per shkollen (2) Poezi per shoqen (1) Poezi per veren (1) Poezi per zogun (1) Poezi Qesharake (1) Poezia (10) Poezia lirike (4) Poezia mediative (1) Poezia patriotike (1) Poezia refleksive (1) Poezia satirike (1) Polakizuria (1) Poliandria (2) Policia (1) Policia Shkencore (1) Policitemia rubra vera (1) Poligamia (3) Polisedenti (2) Politika (1) Poliuria (1) Popullësia (6) Populli (5) Porcine heart valve (2) Porta hyrese (2) Portalet (1) Portet detare (1) Porti (1) Post-MI risk stratification (1) Postcardiotomy syndrome (1) Postime interesante (2) Postimet më të lexuara (1) Postimet sipas kategorive (1) Potenciali elektrik (1) Potenciali i aksionit (3) Potenciali i graduar (1) Potenciali i veprimit (2) Potenciali membranor (2) Pranvera (17) Presbiopia (1) Presja (1) Prilli i thyer (1) Prinzmetal's angina (1) Prizreni (1) Probleme matematikore (1) Procesi epidemik (1) Procesverbali (1) Profillaksa (1) Progestina (1) Programe dhe Libra islame (13) Programe shqip (21) Projekti (1) Prometeu i lidhur (1) Prometeu i mbërthyer (1) Promovimi shëndetësor (1) Propaganda shëndetsore (1) Propedeutika (1) Prostata (1) Prosthetic valve endocarditis (1) Proteinat (6) Protista (1) Protozoet (1) Proverba (4) Proverbat (1) Proza (4) Psikiatria (1) Psikodrama (1) Psikologji (16) Psikoza (4) Psikoza maniako depresive (1) Puferet (1) Pulëbardha (1) Pulmologjia (5) Pulmonary hypertension (6) Pulmonary stenosis (4) Punksioni lumbal (1) Pushteti (2) Pyetja retorike (1) Pyetje (2) Pyetje dhe Pergjigje (2) Pyetje nga Biologjia (3) Pyetje nga Kimia (67) Pyetje nga vizitorët (3) Pyetje-Pergjigje islame (7) Pyetjet retorike (2) Pytje (1) Qafa (1) Qamil Batalli (1) Qarqet e integruara (2) Qarqet e integruara analoge (1) Qarqet e integruara digjitale (1) Qelbi (1) Qeliza (29) Qeliza nervore (3) Qeliza prokariote (2) Qelizat Clara (1) Qelizat e maculae densa (1) Qelizat e Shvanit (1) Qelizat e tubulit proksimal (1) Qelizat jukstaglomerulare (1) Qelizat kaliciforme (1) Qelizat muskulare (1) Qelizat olfaktore (1) Qelizat osteogjene (1) Qendra apneustike (1) Qendra për avancimin e studimeve (1) Qendra pneumotoksike (1) Qengji (1) Qeni (2) Qerbelaja (1) Qershia (2) Qeveria (1) Qeverisja (1) Qukapiku (1) Quotes (8) Rabini (1) Radiatio optica (1) Radiatio thalamica (1) Radikalet e lira të oksigjenit (1) Radio (1) Radiodrama (1) Radiokomunikimi (1) Radiologjia (4) Rajoni rural (1) Ramazani (13) Rapitful (5) Rasa (1) Rasat e emrit (2) Raste Klinike (4) Ratifikimi (1) Reaksionet berthamore (2) Reaksionet kimike (2) Realitete (1) Receptoret (2) Receptorët (1) Receptoret e dhembjes (1) Receptoret visceral (1) Recesioni (1) Receta Gatimi (1) Recitimi (1) Redunanca (1) Referate (50) Referati (1) Referenca (1) Referendumi (1) Reflekset (1) Refleksi i Babinskit (1) Regjisori (2) Rehabilitimi mjekesor (2) Reklamo biznesin tuaj (3) Relievi (1) Religjioni (1) Rendet (1) Renesanca (1) Rentgenografia (1) Reportazhi (2) Republika e Kosovës (2) Resurset ekonomike (1) Retë (1) Retencioni urinar (1) Retina (2) Retinal detachment (2) Retinal manifestations of AIDS (1) Retorika (1) Reumatologjia (1) Revista (2) Revolucioni (1) Rexhep Qosja (2) Rezistenca elektrike (1) Rheumatic heart disease (2) Riboflavina (1) Rifat Kukaj (2) Right ventricular infarction (1) Rilindasit (1) Rima (3) Ritmi (1) Rituali roman (1) Robert Martiko (1) Robert Ndrenika (1) Robinson Kruzo (1) Roboti (1) Roboti i lodhur (1) Roli (2) Romane satirike (1) Romani (10) romani aventurier (1) Romani fantastiko – shkencor (1) Rozafa (1) Rrahim Sadiku (1) Rrahman Dedaj (1) Rregullat (1) Rregullat e trafikut (1) Rrena (1) Rrethanori (10) Rrethanori i kohës (1) Rrethanori i mënyrës (1) Rrethanori i qëllimit (1) Rrethanori i sasisë (1) Rrethanori i shkakut (1) Rrethanori i vendit (1) Rrezet infra te kuqe (1) Rriqnat (1) Rritja (1) Rritja ekonomike (1) Rrjeti kompjuterik (1) Rrokja (1) Rrotat (1) Rrudhat (1) Rruga e shtëpisë sime (1) Rruget e frymemarrjes (1) Rruget e perhapjes (4) Rrushi (2) Rryma elektrike (6) Rrymat detare (1) Rubor (1) Rukje (1) Ruptura e bulbusit (1) Sa të dua Shqipëri (1) Sabri Hamiti (1) Sadaka (2) Saldimi (2) Sami Frashëri (3) Samire Spahiu (1) Saprofitizmi (1) Satelite