Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Hadithe

Prap ti nuk falesh moter dhe vella i nderuar !!!!

Prap ti nuk falesh moter dhe vella i nderuar !!!!

Thotë Profeti, SalAllahu Alejhi Ue Selem:

"Shembulli i pesë namazeve është si shembulli i një lumi vërshues që rrjedh para derës së ndonjërit prej jush, në të cilin lahet pesë herë në ditë, kështu që nuk i mbetet ndonjë papastërti (ndyrësirë)."

Transmeton MuslimiBurimi: Valdet Kamberi

Kur do të ndodhë kijameti o i Dërguar i Allahut?

Një njeri e pyeti Pej­gam­­berin, lavdia dhe paqja qofshin mbi të:
“Kur do të ndodhë kijameti o i Dërguar i Allahut?
Pej­gam­­beri tha:
Çka ke përgatitur për atë ditë?
Ai u për­gji­gj:
Nuk kam përgatitur shumë na­maz, agjërim e lëmoshë, mirëpo unë e dua Allahun dhe të Dërguarin e tij.
Pejgamberi, lavdia dhe paqja qofshin mbi të, tha:
Ti do jesh me atë që e do.”
Buhariu.

Iblisi e vendos arshin (frontin) mbi ujë

Transmetohet nga Xhabiri,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
" Iblisi e vendos arshin (frontin) mbi ujë.
E pastaj i dërgon ushtrinë e tij.
Ushtari më i afërt dhe me pozitë me të lartë tek ai, është ai i cili ka bërë fitne dhe degjenerime më të mëdha.
Dhe, kthehet njëri nga ushtarët e Iblisit dhe i thotë: Nuk e lashë rahat filanin derisa arrita ta ndaj prej bashkëshortes së tij.
Iblisi e thërret dhe i thotë: Po, ti që nga sot je më i miri (me pozitë më të lartë) tek unë si dhe je shoku më i afërt i imi."
(Shënon: Muslimi: 2813, Imam Ahmedi në Musnedin e tij: 12968, 14144, 14400, 14522, 14699).

Burimi: Valdet Kamberi

Zilia dhe Zullumi

"ZILIA E SHUAN DRITEN E VEPRAVE TE MIRA KURSE ZULLUMI E VËRTETON OSE PËRGËNJESHTRON ATË"
(Ebu Davudi, 4904 kapitulli i zilisë. Hadithi arrin gradën hasen-i mirë)

VIZITO TE DASHURIT E TU

Ka thënë i Dërguari (paqja qoftë mbi të!):
“Ai që dëshiron të largohet nga zjarri dhe të futet në xhennet, atëherë le ta zërë vdekja duke besuar Allahun dhe Ditën e Gjykimit dhe le t’i vizitojë njerëzit që dëshiron ta vizitojnë atë.”
Transmeton Muslimi (4882)

“Kush dëshiron që t’i zgjatet jeta, t’i shtohet furnizimi dhe të mbrohet nga vdekja e keqe, atëherë le t’i frikësohet Allahut dhe le t’i mbajë lidhjet farefisnore.”
Transmeton Buhariu dhe Muslimi.


Burimi: Irfan Salihu

Pozita e Ebu Bekrit dhe Umeri në Fe

Transmetohet nga Xhabir bin Abdilah radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: "Pozita e Ebu Bekrit dhe Umeri në Fe është sikurse pozita (rëndësia) e dëgjimit dhe shikimit për kokën."
"Es Sahihah" 815.

Ne ahir zeman (kohet para Kijametit)...

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem thote:

"Ne ahir zeman (kohet para Kijametit) ne kete umet do te kete termete, shkaterrim dhe ndryshim fizionomish. Kjo per shkak se njerezit e asaj kohe do ta pine alkoolin, do jepen pas kengetareve dhe muzikes"

(Transmeton Iben Ebi Dunja ne Dhem el-melahi dhe sakteson shejh Albani)Burimi:Lulzim Susuri

Ka njerëz që janë...

Enesi, radijallahu anhu, na tregon se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë:

“Ka njerëz që janë çelës të mirësive dhe mbyllës të këqijave dhe ka njerëz që janë mbyllës të mirësive dhe çelës të këqijave. I lumtë atij që Allahu i ka dhënë çelësat e të mirës në dorën e tij dhe vaj për atë që Allahu i ka dhënë çelësat e të keqes në dorën e tij”.

(Hasen, Ibën Maxhe dhe tjerët).

Burimi:Bekir Halimi

Jo të gjitha hadithet që shkruhen nëpër libra i ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)

Jo të gjitha hadithet që shkruhen nëpër libra i ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), shumë prej tyre janë të shpikura.
Hadithit i duhet bërë një studim i hollësishëm për të gjetur gradën e tij, a është Sahih, Hasen, apo Daif.
Vetëm pasi të marrim vesh se a është Hasen apo Sahih mund të themi:
Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu.
Por kur hadithi është Daif (i dobet) nuk lejohet të themi se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu .
Në një hadith sahih thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)
Kush gënjen mbi mua le të përgatisi një karrike për në zjarr.
Dhe në një hadith tjetër thotë i Dërguari (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ai që tregon një hadith prej meje e nuk e di a është Sahih (i vërtetë prej Profetit ) ai është gënjeshtar i dytë.
Gënjeshtar i parë është ai që shpif një hadith, kurse i dyti është ai që përhap ndër njerezit një hadith dai…

Kush e do më shumë Pejgamberin sal-lallahu alejhi ve sel-lem ?

Kush e do më shumë Pejgamberin sal-lallahu alejhi ve sel-lem ?

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë:
"Më së shumti nga Umeti im më duan ata njerëz që vijnë pas meje, të cilët do të flijonin familjen dhe pasurinë për të më parë mua".
Muslimi
A thua vallë jemi ne këta?!

قال رسول الله ﷺ:

من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون بعدي،
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.

Burimi:Bekir Halimi

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more