Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Sistemi periodik i elementeve

Çka është ligji periodik ?

Çka është ligji periodik  ? Pas radhitjes së 63 elementeve të njohura në atë kohë në një varg horizontal dhe duke i krahasuar vetitë e tyre, Mendelejevi vërejti se vetitë e elementeve përsëriteshin në mënyrë periodike: pas numrit të caktuar të elementeve pasonte elementi që kishte veti shumë të ngjashme me elementin e parë.  Me fjalë të tjera vetitë e elementeve përsëriteshin pas një periode të caktuar d.m.th. periodikisht (greq.: periodos = përsëritje pas një distance të caktuar). Kështu p.sh. elementi litium (Li) ka veti të ngjashme me natriumin (Na), i cili gjendet 8 vende pas litiumit, kurse elementi fluor (F) është i ngjashëm me klorin (Cl), i cili poashtu gjendet 8 vende pas fluorit.  Këtë ligjshmëri, që paraqet një ligj natyror, Mendelejevi e quajti ligj periodik dhe e formuloi në këtë mënyrë:  Vetitë e elementeve kimike janë në varshmëri periodike me masat atomike të tyre.  qka eshte ligji periodik i elementeve,cka eshte ligji periodik i elementeve ceshte ligji period

Si u zbulua tabela e sistemit periodik të elementeve ?

Si u zbulua tabela e sistemit periodik të elementeve ?  Klasifikimi i parë i elementeve kimike rrjedh nga shek. 19, kur njiheshin 63 elemente. Këto ishin të ndara në dy grupe: në metale dhe jometale. Ky klasifikim kishte shumë dobësi, sepse kishte dallime të mëdha në vetitë e metaleve të caktuara, por edhe midis jometaleve. P.sh. jodi si jometal ka shkëlqim metalik dhe tregon përcjellshmëri të dobët të rrymës elektrike, kurse disa metale si p.sh. zinku dhe alumini tregojnë disa veti të jometaleve. Prandaj kishte nevojë për një klasifikim të ri të elementeve. U bënë shumë tentime dhe mundime. Deri në vitin 1869 të gjitha ishin të pasuksesshme. Në këtë vit kimisti rus Dimtrij Ivanoviç Mendelejev erdhi deri në idenë përa radhitjen e elementeve sipas masës atomike. Ai ishte i bindur se masa atomike është karakteristikë themelore dhe kryesore e pandryshueshme e çdo elementi kimik, e cila i cakton vetitë e tij. Mendelejevi i radhiti elementet sipas rritjes së masës atomike. G

Çfarë është sistemi periodik i elementeve ?

Çfarë është sistemi periodik i elementeve ?   Elementet kimike janë të vendosura në tabelën që quhet sistemi periodik i elementeve. Numri atomik i elementit gjendet mbi simbolin kimik.  Sistemi periodik është mjeti kryesor ndihmës për çdo kimist.  Nga pozita e elementit në sistemin periodik mund të caktohen vetitë kryesore dhe struktura e atomit të elementit. Sistemin periodik do ta përdorni pandërprer ë dhe njëherit do t’i zgjëroni njohuritë mbi të. 

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more