Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fjalia e përbërë

Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese

Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese. Pjesët përbërëse të këtyre fjalive të përbëra lidhen me anë të lidhëzave bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose… ose etj.

Në stadiumin e qytetit ose zhvillohen ndeshje futbolli, ose organizohen manifestime sportive.


• Para lidhëzave të thjeshta veçuese ose, a, apo nuk vihet presje. Para pjesës së dytë të lidhëzave të përsëritura gjithmonë vihet presje:


Ose nisemi tani, ose nuk shkojmë fare.

• Lidhëza apo përdoret kur fjalia është pyetëse:

Unë do të shkoj, apo do të shkoni ju?

Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore ?

 Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore ?Pjesa e nënrenditur mënyrore, ashtu si rrethanori i mënyrës në fjalinë e thjeshtë, tregon mënyrën se si kryhet veprimi i shprehur në pjesën kryesore.


Pjesa e nënrenditur mënyrore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhëzave nënrenditëse mënyrore: si, siç, sikur, ashtu si etj.


 Kur pjesa e nënrenditur mënyrore qëndron pas kryesores, zakonisht, ndahet me presje. Nuk ndahet vetëm kur lidhet drejtpëdrejt me foljen e pjesës kryesore:

Bërtiste sikur të ishte i marrë.

Çfare është fjalia e përbërë ?

 Çfare është fjalia e përbërë ?
Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë. Luanët qëndronin në një vend të ngritur dhe ulërinin me një zë të zgjatur.
Fjalitë e përbëra janë dy llojesh : me bashkërenditje dhe me nënrenditje. Fjalitë e përbëra nga dy pjesë të pavarura që lidhen me lidhëza bashkërenditëse janë fjali të përbëra me bashkërenditje
Ulërimat e tyre u përhapën mbi Lumin e Madh dhe u shtinë frikën banorëve të tij. Njerëzit u trembën nga kjo ulërimë, kurse majmunët bërtisnin si të lajthitur.

Çka është fjalia e përbërë ?

Çka është fjalia e përbërë ?Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë.  Pjesët e një fjalie të përbërë mund të jenë të pavarura, kryesore, dhe të nënrenditura.Pjesët e pavarura dhe pjesa kryesore mund të qëndrojnë më vete, kurse pjesa e nënrenditur nuk mund të qëndrojë më vete, as nga ndërtimi, as nga kuptimi. Ajo është e varur nga pjesa kryesore. Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë shtuese, veçuese, përmbyllëse  dhe kundërshtore.

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?


Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje veçuese lidhen me lidhëza bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose…ose, o…o, ja…ja, qoftë…qoftë, herë…herë.

Para lidhëzave bashkërenditëse veçuese nuk vihet presje.

Kur përdoren lidhëzat e përsëritura para pjesës së dytë vihet presje.

Ose ia arrijmë qëllimit, ose vdesim. Ja iarrijmë shokët, ja plasim.

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse ?

 Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse  ?Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje përmbyllëse lidhen me lidhëza bashkërenditëse përmbyllëse: andaj, ndaj, prandaj, pra.Para lidhëzës bashkërenditëse përmbyllëse vihet gjithmonë presje..Vera kishte ditëlindjen, prandaj i ftoi të gjithë shokët dhe shoqet e klasës.cka jane fjalite e perbera me bashkerenditje, cka jane fjalite me bashkerenditje, cka jane fjalite bashkerenditese

Çka është fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë ?

Çka është fjalia e thjeshtë  dhe fjalia e përbërë ?

Fjalia e thjeshtë është ajo pjesë e fjalisë që ka vetëm një folje në një nga 6 mënyrat vetore.

E këto janë: mënyra dëftore, lidhore, kushtore, dëshirore,habitore dhe urdhërore.

Ndërkaq format e pashtjelluara të pjesores, paskajores, përcjellores e mohores nuk mund të jenë bërthama fjalie dhe si të tilla nuk formojnë as fjali as pjesë të fjalisë, por mund të shërbejnë vetëm si gjymtyrë fjalie.

Fjalia e përbërë quhet ajo fjali e cila përbëhet të paktën nga dy ose mëshumë pjesë fjalish (ka dy e më shumë folje) në një nga mënyrat vetore.

Fjalitë e përbëra janë dy llojesh:
a) fjali të përbëra me bashkërenditje dhe
 b) fjali të përbëra me nënrenditje.

cka eshte fjala, ceshte fjalia e thjeshte, ceshte fjalia e perbere, qfare eshte fjalia e perbere, qka osht fjalia e thjeshte, nga kush perbehet fjalia e thjeshte qka osht fjalia e perbere, fjali e perbere, qka quajme fjali te thjeshte, qka quajme fjali te perbere, cka quajme fjali te thjeshte, c…

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more