Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Dua

Lutjet në rast të pikëllimit dhe brengës

Lutjet në rast të pikëllimit dhe brengës Enesi, radijallahu anhu, na rrëfen se kur Pejgamberin, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, e ngushtonte ndonjë gjë, thoshte: Ja Hajjun ja Kajjum birahmetike estegithu – ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ). “O Ti që je i Gjallë dhe që je Kujdestar, në Mëshirën tënde kërkoj ndihmë”.   Tirmidhiu, hadithi është i saktë Edhe pse këtë lutje mund ta bësh në çdo rast dhe kohë, madje siç thotë Imam Ibën Kajimi, shpeshtimi i kësaj lutje ta ngjallë dhe forcon zemrën. Burimi: Bekir Halimi

Nëse ndjenë ngushticë dhe boshllëk

Nëse ndjenë ngushticë dhe boshllëk përsërite sa më shpesh këtë ilaç: La ilahe il-la ente subhaneke inni kuntu minedh-dhalimin Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta. Unë i bëra padrejt vetes!“ Burimi: Bekir Halimi  

Pse të mos e përsërisim edhe ne shumë shpesh këtë lutje?

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, e përsëriste shpesh këtë dua, lutje. Pse të mos e përsërisim edhe ne shumë shpesh? Është kjo një lutje e cila më pëlqen shumë. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. Allahumme inní e’udhu bike minel hemmi vel huzni, vel axhzi vel keseli, vel buhli vel xhubni, ve daleid dejni ve galebetir rixhal. (O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, si dhe nga zhytja në borxhe dhe mposhtja prej njerëzve). Buhariu 7/158. Shiko: “Fet’hul Bari” 11/173. Burimi: Hoxhë Bekir Halimi

Koha e fitneve, e injorancës dhe epsheve

Koha e fitneve, e injorancës dhe epsheve ia bën të vështirë besimtarit hapërimin drejt Allahut, por me dituri, durim dhe pasion pas ndjekjes së Sunetit të Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, si rrugë jete, metodë dhe pikësynim, ia arrin qëllimit me ndihmën e Allahut. Shtoja kësaj edhe përpjekjen e vazhdueshme për tu mbrojtur nga dyshimet, bidatet dhe gjunahet. Pastaj ky udhëtim drejt Allahut nëse bëhet në xhemat, bashkësi, bëhet më i lehtë, edhe pse brenda vet llojit lindin probleme dhe vështirësi, durimi në to është shlyerje mëkatesh. Allahu na dhuroftë fund të mbarë! Na e marrtë shpirtin në islam dhe Sunet, siç janë lutur dijetarët e mëhershëm! Burimi: Bekir Halimi

Një lutje apo dua e bukur islame nga Ulvi Fejzullahu

- Zoti im, më mjafto me atë që më ke lejuar (hallall) Ti, që të mos i afrohem asaj që më ke ndaluar (haram) dhe më pasuro mua me mirësitë e Tua, që të mos kem nevojë nga askush tjetër veç Teje. - O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe hidhërimi, nga paaftësia dhe dembelizmi, nga koprracia dhe frika, si dhe nga zhytja në borxhe dhe nga epërsia e njerëzve. Burimi: Ulvi Fejzullahu  

3-herë në mbrëmje

Muhamedi salAllahu alajhi ve selem na thotë: “Kush e thote këtë lutje 3 here ne mbrëmje, nuk i bejne dem atij ethet e asaj nate” أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ “Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja (sherri) që Ai ka krijuar.“ Burimi: Ulvi Fejzullahu

Një lutje që e përmbledh tërë hajrin

Një lutje që e përmbledh tërë hajrin "O Allah kërkoj prej Teje udhëzimin, devotshmërinë, ndershmërinë dhe pasurinë". Udhëzimi është dituria. Devotshmëria është vepra. Ndershmëria dhe pasuria sjellin asketizmin ndaj asaj që e posedojnë njerëzit. Dr. Halid Muslih Burimi: Bekir Halimi

Kur zgjohemi në mëngjes

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. رَبِّ اغْفِرْ لِي Lá ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sheríke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve alá kul-li shejin kadír. Subhán-All-llah vel-hamdu lil-lah ve lá iláhe il-laAll-llah vAll-llahu Ekber ve lá havle ve lá kuvvete il-lá bil-láhil Alijjil Adhím. Rabbigfir lí. S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një dhe i pashoq, Atij i takon Sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send. I Madhëruar qoftë All-llahu, Falënderimi i takon All-llahut, s’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, All-llahu është më i Madhi, s’ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e All-llahut të Lartmadhëruar, pastaj lutet dhe thotë: "O Zoti im, më fal". Kush e thotë këtë do t'i falen

O Allah na jep shëndet!

O Allah na jep shëndet! Prej lutjeve që i bëjmë në mëngjes: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ All-llahume ّafini fi bedeni, All-llahume ّafini fi semْi, All-llahume ّafini fi besari, la ilahe il-la ente, All-llahume inni eّudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eّudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (tri herë në mëngjes dhe tri herë në mbrëmje). O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S'ka të adhuruar tjetër përveç Teje. Ebu Davudi 4/324, Ahmedi 5/42 dhe Nesaiu në "Amelul-jevmi vel-le

Lutje që të këndjellë

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرحمَتِكَ أََسْتَغِيثُ أَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ وَ لاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نََفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she`ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin. O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit. Sahih sipas Hakim, e ka pëlqyer edhe Dhehebiu 1/545. Shih "Sahihut-tergib vet-terhib" 1/273. Burimi: Bekir Halimi

O ALLAH -Dua apo lutje

O ALLAH zgjidhi nyjet... O ALLAH prishi kurthet... O ALLAH hapmi rrugët... O ALLAH lehtësoi punët... O ALLAH më forco... O ALLAH më qetëso... O ALLAH më ndihmo... O ALLAH më orjento... O ALLAH më jep durim... O ALLAH më jep guxim... O ALLAH më jep udhëzim... O ALLAH më jep shpëtim... O ALLAH më përmirëso... O ALLAH më mëshiro... O ALLAH më begato... O ALLAH më eduko... O ALLAH e që s'ka tjetër... Më prano, e pranoji lutjet.  Amin

I fjeturi dhe i shkujdesuri

I fjeturi nuk e ndjen se është duke ëndërruar përveçse kur zgjohet... Kështu, edhe i shkujdesuri nga bota tjetër nuk e di se çka ka humbur përveçse kur i vie vdekja. O Allahu ynë, mos na bëj prej këtyre njerëzve. Amin! Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Lus Allahun për ju

Lus Allahun për ju për… Më të bukurën e kësaj bote… dashurinë e Allahut. Më të mirën e Xhennetit… shikimin në Allahun. Librin më të dobishëm… librin e Allahut. T’ju bashkojë me njeriun më bamirës… të Dërguarin e Allahut. Ta arrini muajin e Ramazanit, dhe të dilni nga ai me mëkate të falura nga Allahu! O Allah, prano lutjet tona! Amin Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Duaja e iftarit

Shejh Ibn Uthejmini (Allahu Azze ue Xhel e meshirofte), ka thene se prej lutjeve qe eshte transmetuar se duhet thene ne kohen e iftarit eshte: ”Allahumme leke sumtu ue ala rizkike eftartu (O Zoti im, per Ty agjerova dhe me furnizimin Tend po çel iftar).” Gjithashtu transmetohet se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, kur ka bere iftar ka thene: ”Dhehebedh dhame ue bteletil uruku ue thebetel exhru inshaAllah (Kaloi etja, u lagen venat dhe u fitua sevapi inshaAllah).” (Transmeton Ebu Davudi) Shejh Uthejmini, gjithashtu ka thene se i the keto lutje apo ndonje lutje tjeter e cila te kujtohet ne çastin e iftarit, t’i ke qelluar kohen e pergjigjes se lutjeve. Ne baze te pergjigjes nga Shejh Ibn Uthejmini qe cekem me siper, eshte mustehab (e pelqyer), qe besimtari te thote ndonje dua gjate kohes se iftarit, pamvaresisht se çfare duaje thote. Gjithashtu duate ben t’i themi edhe ne gjuhen shqipe.  Burimi: Valdet Kamberi  

Dialog mes atij dhe asaj

Dialog mes atij dhe asaj I tha asaj: Falenderoj Allahun që të kam takuar ty princesha ime.. Ajo i tha: Kush te drejtoj ty për te unë?! I tha asaj: Allahu, në namazin tim. Gjithmonë thoja: “O Allah, më marto me një grua të cilën e pranon bashkëshorte për robin Tënd” Ajo i tha: Kam qenë në pritjen tënde. Ai i tha: Si?? Tha: Unë lutesha në namazin tim “O Allah, më bëj bashkëshorte për një njeri të cilin e pranon Ti si robin Tënd. Insha Allah e praktikojne te rinjte tane kete lutje Burimi: Adem Ramadani  

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more