Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fjalori

Çka është Anomalia?

Çka është Anomalia? 1. Anomalia është shmangie nga rregulli i zakonshëm, zhvillim jonormal; diçka që është jashtë rregullit të caktuar, që nuk shkon si duhet, çrregullim. Anomali trupore. Anomali në punë. Sjell anomali. Mënjanoj anomalitë. 2. spec. Anomalia është shmangie nga një madhësi a nga një drejtim i përcaktuar ose mesatar. Anomali optike. Anomali magnetike.  qka eshte Anomalia ,Cka eshte Anomalia ,ceshte Anomalia ,cfare eshte Anomalia ,qeshte Anomalia ,definicioni Anomalia , perkufizimi Anomalia ,shpjegimi Anomalia ,qka kuptojm me Anomali, qka nenkuptojm me Anomali ,nenkuptimi Anomalia ,kuptimi i fjales Anomali

Çka quajmë klishe?

 Çka quajmë klishe? 1. Pllakë prej metali, druri etj. ku është gdhendur në reliev një figurë a një fotografi për t'u riprodhuar në një botim; figura e riprodhuar në shtyp me këtë mënyrë. Klishe e qartë. 2. fig. keq. Ide, mendim ose shprehje, që është përdorur shpesh dhe përsëritet njësoj. qka eshte klishe ,Cka eshte klishe ,ceshte klishe,cfare eshte klishe ,qeshte klishe,definicioni klishe, perkufizimi klishe,shpjegimi klishe,qka kuptojm me klishe, qka nenkuptojm me klishe ,nenkuptimi klishe,kuptimi i fjales klishe, qka quajme klishe, klisheja, qka eshte klisheja

Çka është Poligamia?

Çka është Poligamia? Poligamia është formë e martesës me grupe, karakteristike për periudhën e egërsisë dhe më pas edhe për familjen patriarkale, kur një burrë mund të kishte në të njëjtën kohë disa gra. qka eshte Poligamia ,Cka eshte Poligamia ,ceshte Poligamia,cfare eshte Poligamia ,qeshte Poligamia ,definicioni Poligamia, perkufizimi Poligamia,shpjegimi Poligamia,qka kuptojm me Poligami, qka nenkuptojm me Poligami,nenkuptimi Poligamia,kuptimi i fjales Poligami

Çka është Monogamia?

Çka është monogamia? Monogamia është bashkëjetesa e një burri vetëm me një grua, si një formë e martesës. qka eshte Monogamia ,Cka eshte Monogamia ,ceshte Monogamia,cfare eshte Monogamia ,qeshte Monogamia,definicioni Monogamia, perkufizimi Monogamia,shpjegimi Monogamia,qka kuptojm me Monogami, qka nenkuptojm me Monogami,nenkuptimi Monogamia,kuptimi i fjales Monogami

Çka është lëvizja?

Çka është lëvizja ? 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve LËVIZ, LËVIZET. Lëvizje e vullnetshme (e pavullnetshme). Lëvizje e shpejtë (e ngadaltë). Lëvizja e trupave. Lëvizja e duarve (e këmbëve). Vë në lëvizje. 2. fiz. Vetia e trupave, e sendeve ose e pjesëve të tyre, të cilët gjatë qenies në kohë e ndryshojnë vendndodhjen në hapësirë; gjendja e trupave ose e sendeve, që nuk janë në qetësi; kund. qetësi. Lëvizje e njëtrajtshme. Lëvizje e lakuar (rrotulluese, rrethore). Lëvizje valore. Është në lëvizje. 3. filoz. Vetia e përgjithshme e më e rëndësishme e materies, formë e qenies së saj që shprehet në çdo lloj ndryshimi. Lëvizja është absolute, qetësia është relative. Nuk ka materie pa lëvizje, nuk ka lëvizje pa materie. 4. Ecje e njerëzve a e automjeteve nëpër rrugë. Në mbrëmje ka lëvizje të madhe në rrugët kryesore. 5. fig. Veprim i gjallë, kalim nga një gjendje në një tjetër. Në atë dramë (film) nuk ka lëvizje. Lëvizja e ngjarjeve. 6. Veprimtari e gjerë s

Çka është Biosistematika?

Biosistematika është një degë e biologjisë që merret me klasifikimin e qënieve të gjalla, të së kaluarës dhe të tashmes, duke bërë përshkrimin e shumëllojshmërisë së tyre sipas veçorive të përcaktuara të tyre në grupe në një sistem hierarkik të renditur. Sistematika, me fjalë të tjera, merret me studimin dhe kuptimin e zhvillimit historik të jetës në tokë.  qka eshte Biosistematika ,Cka eshte Biosistematika ,ceshte Biosistematika ,cfare eshte Biosistematika ,qeshte Biosistematika ,definicioni Biosistematika , perkufizimi Biosistematika ,shpjegimi Biosistematika ,qka kuptojm me Biosistematika , qka nenkuptojm me Biosistematika ,nenkuptimi Biosistematika ,kuptimi i fjales Biosistematikë

Çka është Utopia?

Çka është Utopia? 1. Utopia është përfytyrim ideal i shoqërisë njerëzore ose i një rendi shoqëror të përsosur pa shfrytëzim dhe pa luftë klasash; ëndërrim i parealizueshëm, ëndërr, fantazi. Është (mbetet) utopi. E quan utopi. Ra në utopi. 2. let. Utopia është vepër në të cilën shkrimtari paraqet si diçka të vërtetë një ëndërr ose një përfytyrim për një vend me rend shoqëror ideal.  qka eshte Utopia ,Cka eshte Utopia ,ceshte Utopia,cfare eshte Utopia ,qeshte Utopia,definicioni Utopia, perkufizimi Utopia,shpjegimi Utopia,qka kuptojm me Utopi, qka nenkuptojm me Utopi ,nenkuptimi Utopia ,kuptimi i fjales Utopi

Çka është dendësia?

Dendësia është: 1. Të qenët i dendur, vetia e diçkaje që është e dendur; denduri. Dendësia e barit. Dendësia e pyllit. Dendësia e mjegullës. 2. Numri i banorëve në një kilometër katror; raporti ndërmjet numrit të banorëve dhe sipërfaqes në kilometra katrorë në një vend. Dendësia mesatare. Dendësia e popullsisë. Rritja (ulja) e dendësisë. 3. fiz. Masa që gjendet në njësinë e vëllimit të një trupi a të një lënde; raporti midis masës së një trupi të shprehur në gramë dhe vëllimit të tij të shprehur në centimetra kub. Dendësi absolute (relative). Dendësi mesatare. Dendësia e një lënde. Dendësia e gazit.  4. Sasia e diçkaje në një njësi matjeje; denduria, shpeshtësia. Dendësia e zjarrit. usht. sasia e predhave që hidhen në një minutë mbi një sipërfaqe të caktuar. Dendësia e rrymës elektrike forca e rrymës elektrike që kalon nëpër njësinë e seksionit të tërthortë të përcjellësit. Dendësia e frymëmarrjes. qka eshte dendesia ,Cka eshte dendesia ,ceshte dendesia,cfar

Çka është Peticioni?

Peticioni është kërkesë e shkruar, që i drejtohet nga një grup njerëzish një organi të lartë shtetëror, kryetarit të shtetit etj. Shembuj: Peticion me kërkesa për punëtorët. Peticion kundër arrestimeve në masë. qka eshte peticioni, cka eshte peticioni,ceshte peticioni, qka quajme peticion, peticioni shqip, peticioni definicioni, peticioni perkufizimi, qka kuptojme me fjalen peticion, peticioni ne shqip

Çka është Degradimi?

Çka është Degradimi? Degradimi është keqësimi ose prishja shkallë-shkallë e cilësisë së diçkaje e cila ia ul e ia prish vlerën .  qka eshte Degradimi ,Cka eshte Degradimi ,ceshte Degradimi ,cfare eshte Degradimi ,qeshte Degradimi ,definicioni Degradimi , perkufizimi Degradimi ,shpjegimi Degradimi ,qka kuptojm me Degradim , qka nenkuptojm me Degradim ,nenkuptimi Degradimi , kuptimi i fjales Degradim

Çka është Nocioni?

Çka është Nocioni? 1. filoz. Nocioni është formë themelore e mendimit, në të cilën pasqyrohen tiparet më të përgjithshme dhe më thelbësore të sendeve e të dukurive të realitetit objektiv, koncept. Nocione abstrakte (sendore). Nocioni i materies (i kohës, i hapësirës). Nocioni i trekëndëshit (i prizmit). Nocioni i klasës (i shtetit). Nocioni themelor (shkencor) i luftës së klasave. Fjala dhe nocioni.  2. Nocioni është p ërfytyrimi ose mendimi që kemi për diçka; njohuri e thjeshtë ose fillestare, ide. Nocione të thjeshta (të plota). Sa për të formuar një nocion. Nuk e ka nocionin e diçkaje.  qka eshte Nocioni ,Cka eshte Nocioni ,ceshte Nocioni,cfare eshte Nocioni ,qeshte Nocioni,definicioni Nocioni, perkufizimi Nocioni,shpjegimi Nocioni,qka kuptojm me Nocion, qka nenkuptojm me Nocion ,nenkuptimi Nocioni, kuptimi i fjales Nocion 

Çka është Absolventi?

Çka është Absolventi? Absolvent /i lat. absolvens - jap fund, përfundoj; student i cili ka vërtetuar të gjithë semestrat e paraparë me planin mësimor, ende nuk ka dhënë provimin përfundimtar, diplomën. qka eshte absolventi ,Cka eshte absolventi ,ceshte absolventi,cfare eshte absolventi ,qeshte absolventi ,definicioni absolventi, perkufizimi absolventi,shpjegimi absolventi,qka kuptojm me absolventi, qka nenkuptojm me absolvent,nenkuptimi absolventi,kuptimi i fjales absolvent

Çka është tendenca ?

Çka është tendenca ? 1. Drejtim që dikush e ndjek me paramendim në veprimet, në sjelljet, në mendimet e në pikëpamjet e tij; prirje a drejtim që merr diçka gjatë lëvizjes ose gjatë zhvillimit të saj; prirje, synim. Tendenca politike (konservatore, intelektualiste, shoviniste, lokaliste). Tendenca rehatie (vetëkënaqësie). Tendencat kryesore të zhvillimit historik. Ka tendencë të kundërshtojë (të komandojë). 2. art. Përfundim, ku autori i një vepre artistike, sipas gjendjes klasore dhe ideologjisë së tij, synon të të shpjerë me anë të tablove të jetës e të karaktereve të paraqitura në këtë vepër. Tendencë përparimtare. Tendenca reaksionare (armiqësore). Tendenca për të zbuluar heroizmin e masave. Shpreh tendencën e vet. Çdo krijim është bërë me tendencë. qka eshte tendenca, cka eshte tendenca, ceshte tendenca, cfare eshte tendenca, tendenca shqip, qfare eshte tendenca, qka quajme tendence, kuptimi i fjales tendence, tendencioz, tendenciozitet

Çka është Karburanti ?

Çka është Karburanti ? Karburanti është lëndë djegëse e lëngët (benzinë, naftë etj.), që përdoret për të vënë në punë motorët me djegie të brendshme; lëndë djegëse që vë në lëvizje një makinë a një mekanizëm.  qka eshte Karburanti ,Cka eshte Karburanti   ,ceshte Karburanti ,cfare eshte Karburanti ,qeshte Karburanti ,definicioni Karburanti , perkufizimi Karburanti ,shpjegimi Karburanti ,qka kuptojm me Karburant , qka nenkuptojm me Karburanti ,nenkuptimi Karburanti kuptimi i fjales Karburant

Çka është Internimi ?

Internimi është dënim sipas të cilit i dënuari është i detyruar të qëndrojë në një vend të caktuar (në një fshat, qytet, krahinë etj.) për një kohë pa pasur të drejtë të largohet që andej. I dënuar me internim. U kthye nga internimi.  qka eshte Internimi ,Cka eshte Internimi ,ceshte Internimi ,cfare eshte Internimi ,qeshte Internimi ,definicioni Internimi , perkufizimi Internimi ,shpjegimi Internimi , qka kuptojm me Internim , qka nenkuptojm me Internim ,nenkuptimi Internimi ,kuptimi i fjales Internim

Çka është retorika ?

Çka është retorika ? 1. Retorika është dija që shtjellon rregullat e parimet për të folur bukur e në mënyrë bindëse dhe për të ndikuar te njerëzit me anë të fjalës; thjeshtëria e gojëtarisë. Rregullat (parimet) e retorikës . Libri i retorikës. Studimi i retorikës .   2. fig. keq. Retorizëm . Flet (shkruan) pa retorikë. Ka shumë retorikë . qka eshte Retorika ,Cka eshte Retorika ,ceshte Retorika,cfare eshte Retorika ,qeshte Retorika ,definicioni Retorika, perkufizimi Retorika,shpjegimi Retorika,qka kuptojm me Retorikë, qka nenkuptojm me Retorikë ,nenkuptimi Retorika ,kuptimi i fjales Retorikë

Çka është konteksti ?

Çka është konteksti ? 1. Konteksti është pjesë e një teksti të shkruar, e cila ka një kuptim të plotë dhe na jep mundësi të përcaktojmë qartë kuptimin e përdorimin e çdo fjale, togu fjalësh a fjalie që bën pjesë në të. Kontekst i gjatë ( i shkurtër). E shoh në kontekst. Nuk kuptohet jashtë kontekstit. Shkëputur nga konteksti. 2. fig. Konteksti është rrethi i ngjarjeve a rrethanat, në të cilat zhvillohet ose përfshihet diçka. Në kontekstin politik. qka eshte Konteksti ,Cka eshte Konteksti ,ceshte Konteksti ,cfare eshte Konteksti ,qeshte Konteksti ,definicioni Konteksti, perkufizimi Konteksti,shpjegimi Konteksti,qka kuptojm me Konteksti, qka nenkuptojm me Kontekst,nenkuptimi Konteksti,kuptimi i fjales Kontekst

Çka janë kooperativat ?

Çka janë kooperativat ? Kooperativat janë organizata vullnetare të qytetarëve të ndryshëm të formuara me qëllim të kryerjes dhe përfaqësimit të përbashkët të ndonjë veprimtarie ekonomike. qka jane Kooperativat, cfare jane Kooperativat, cjane Kooperativat, qfare jane Kooperativat, ceshte kooperativa, cfare eshte kooperativa, kooperativa shqip

Çka është marrëzia ?

Çka është marrëzia ? Marrëzia është sjellje , veprim ose fjalë prej të çmenduri ; diçka në kundërshtim të plotë me arsyen e shëndoshë , çmenduri ; budallallëk qka eshte Marrëzia ,Cka eshte Marrëzia ,ceshte Marrëzia,cfare eshte Marrëzia ,qeshte Marrëzia,definicioni Marrëzia, perkufizimi Marrëzia,shpjegimi Marrëzia,qka kuptojm me Marrëzi, qka nenkuptojm me Marrëzi,nenkuptimi  Marrëzia,kuptimi i fjales  Marrëzi

Çka është çmenduria ?

Çka është çmenduria ? 1. vet. nj. Gjendja e njeriut të sëmurë nga mendja, humbje e plotë e aftësisë për të menduar në mënyrë normale për shkak të çrregullimeve të rënda psikike, marrëzi. Kaloi në çmenduri. 2. vet. nj. Mungesë e plotë e arsyes së shëndoshë në veprimet ose në fjalët e dikujt, marrëzi. Kjo është çmenduri. 3. Sjellje, veprim ose fjalë prej të çmenduri; diçka në kundërshtim të plotë me arsyen e shëndoshë, marrëzi. Ka bërë mjaft çmenduri. Hoqi dorë nga çmenduritë. Nuk merrem me çmenduritë e tij. qka eshte çmenduria ,Cka eshte  çmenduria,ceshte çmenduria,cfare eshte çmenduria ,qeshte çmenduria,definicioni çmenduria, perkufizimi çmenduria,shpjegimi çmenduria,qka kuptojm me çmenduria, qka nenkuptojm me çmenduria,nenkuptimi çmenduria,kuptimi i fjales çmenduri, qmenduria,qka eshte qmenduria, qmenduria shqip

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more