Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Terminologji fetare

Çka është xhemati ?

 Çka është xhemati ? Xhemat /i turq. bashkësi fetare muslimane;  Xhemati është bashkësi njerëzish të cilët së bashku kryejnë ritet fetare në xhami. qka eshte xhemati,ceshte xhemati,cfare eshte xhemati,qka quajme xhemat,gjemat shqip,qka jane xhemateti,xhemati,qeshte xhemati

Çka është Resulullah ?

Çka është Resulullah ?  Resulullah : (arab.) - Resulull­ah; pers. pejgamber; i dërguari i Allahut; per­so­ni të cilin All­ahu i madhërishëm e ka zgje­dh­ur që, nëpërmjet tij, t’ia dërgojë mes­azhin ndonjë populli apo nje­rëzimit në tërësi; në pë­r­do­rimin e përditshëm të mys­li­manëve, fjala i dërguari i All­ahut nën­kupton të dërguarin Muh­ame­d­in a.s. Shih edhe: SI E PRANOI ISLAMIN MAGJISTARI?   Eshte Drite e Zotit   Sa është numri i pejgamberëve të përmendur në Kur'an?   Respekti i Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem   SHQIPTOI SHEHADETIN DUKE QENË E VDEKUR Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,resulullah,resulullahi

Çka është sadaka ?

Çka është sadaka ? Sadaka: (arab.) - Lëmoshë; nd­i­hmë joobliguese, por e rekom­anduar materiale ndaj të var­fërve. Shih edhe: Çka është Sadakatul-fitr ? Buzeqesh sepse buzeqeshja eshte sadaka ! Sadakaja e pranuar FJALA E MIRË ËSHTË SADAKA !! Dhënia e lëmoshës ( sadaka ) në ëndërr - komentimi i ëndrrave Sa e bukur kjo fe! Buzëqeshja Një hadith për sadakanë O ju gra ! Dy këshilla Istigfari Hadith për mbjelljen e një peme Çdo vepër e mirë Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sadaka,sadak,sadakate,sadakat

Çka është Sadakatul-fitr ?

Çka është Sadakatul-fitr ? Sadakatul-fitr: (arab.) - Obl­i­gim fetar-material, i cili u jepet gjatë ramazanit, para Bajramit, myslimanëve të varfër. Te ne është bërë traditë që kjo ndih­më materiale t’i dedikohet fon­dit për mirëmbajtjen e institu­cioneve të Bashkësisë Islame, Fa­ku­ltetit të Studimeve Islame dhe Medresesë “Alauddin” në Prishtinë. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sadakatul fitr,sadakatul fiter  

Çka është saff ?

Çka është saff ? Saff: (arab.) - Radhë; radha e be­simtarëve, të cilët renditen në radhë të gjata dhe të drejta gjatë faljes së namazeve të pë­r­bashkëta. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,safi,safet,saf

Çka është sanxhak ?

Çka është sanxhak ? Sanxhak: (turq.) - Flamur, territor i caktuar në adminis­tr­atën Osmane. Njësia më e madhe administrative territo­r­i­a­le, të ci­lën drejtonte san­xh­a­k­beu. Disa sanxhaqe përbënin një eja­let apo pashallëk. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sanxhak,sanxhaku,sangjaku  

Çka është selam ?

Çka është selam ? Selam: (arab.) - Paqe; versioni i shkurt i përshëndetjes islame; shih: selamun alejkum! Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,SELAM,SELAMI,selamet

Çka është Selamun alejkum ?

Çka është Selamun alejkum ?  Selamun alejkum! (arab.) - (Es-selamu ‘alejkum!): “Paqja (e Zotit) qoftë mbi ju!”, (forma më e gjatë e selamit: es-selamu ‘alejkum ve rahme­tullahi ve be­rekatuhu: (Le të jenë me ju pa­qja, mëshira dhe begatia e Zotit!); përshëndetja islame. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,selamun alejkum,selam alejkum

Çka është selef ?

Çka është selef ? Selef: (arab.) - Pararendësit, të parët. Brezi parë i myslima­nëve, i cili konsiderohej nga të tjerët si burim i praktikës dhe i udh­ëzimit islam. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,selef,selefi,selefite,selef

Çka është sexhade ?

Çka është sexhade ? Sexhade: (arab.) - Shtrojë ose tepih në të cilën bëhet sexhde gjatë namazit. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sexhade,sexhadja,sexhadet,segjadet

Çka është sexhde ?

Çka është sexhde ? Sexhde: (arab.) - Rënia barkas, vendosja e ballit dhe hundës në tokë para Allahut të madhë­ri­sh­ëm; pjesa obliguese e namazit. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sexhde,sexhdet,segjdet,sexhdja,segjdja,sexhdja

Çka është sevabi ?

Çka është sevabi ? Sevab: (arab. thevab) - Shpërblim; bamirësia për të cilën All­ahu, në mënyrë direkte apo in­direkte, ka premtuar shpërblim; shpërblimi për mirë­bë­rë­si. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sevab,sevapi,sevap,sevapet,sevabet

Çka është sifat ?

Çka është sifat ? Sifat: (arab.) - Atribute, cilësi; besimtarët e besojnë Zotin në bazë të sifateve (cilësive) të Tij, ashtu si përshkruhen në Ku­r’an dhe hadith. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sifat,sifatet,sifati

Çka është sihri ?

Çka është sihri ? Sihr: (arab.) - Magji, fall. Sihri ndalohet, sipas mësimit islam, por megjithatë është i prani­shëm në të gjitha shtresat e po­pullsisë myslimane. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sihri,siher,sihri

Çka është Sulltani ?

Çka është Sulltani ? Sulltan: (arab., turq.) - Sund­ues-komandant në shekujt e me­­sëm të islamit në vendet isla­me. Sovrani i Perandorisë Oth­mane. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sulltan,sulltani,sulltanet

Çka janë sunitët ?

Çka janë sunitët ? Sunitët (sunni): - Ata të cilët në komentimin përveç Ku­r’a­nit, mb­ë­shte­ten në sunetin e Pej­gamberit a.s.; shumica dërr­m­uese e po­pullatës islame në bo­të. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sunitet,sunit,islam,drejtimi sunit

Çka është suneti ?

Çka është suneti ? Sunet: (arab.) - Tradita, prakt­ika, zakoni, mënyra e jetës. Pë­rvoja e Pejgamberit a.s., e cila nënkupton atë që Pejga­mbe­ri a.s. e ka vepruar, duke folur, apo e ka lejuar në heshtje; ib­a­deti, të cilin Pejgamberi a.s. va­zh­di­m­i­sht e ka vepruar “sun­n­e­ti mu­ek­kede” (suneti i fortë) si dhe ato, të cilat nganjëherë i ka lënë “su­n­neti gajri muekkede” (suneti jo i fortë). Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sunet,suneti,sunetet,  

Çka është syfyri ?

Çka është syfyri ? Syfyr: (arab. sehur) - Shujtë pa­ra sabahut, të cilën e hanë agjë­ruesit gjatë muajit të Ram­a­zanit apo gjatë agjërimit vullnetar, para mëngjesit, pa­ra se të ndr­içohet; syfyri nuk është obligim, kurse agjërimi edhe pa të do të jetë i rregullt. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,syfyri,syfyr

Çka është Medhhebi shafi ?

Çka është Medhhebi shafi ? Medhhebi shafi: - Shkolla juridike apo drejtimi në islam, që është the­meluar në bazë të me­ndimeve juridike të Ebu Abdullah Muhamed Shafiut. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,medhebi shafi,medheb shafi

Çka është shart ?

Çka është shart ? Shart: (arab.) - Kusht, konditë. Kusht për të qenë mysliman është që të plotësohen shartet e caktuara të besimit të islamit etj. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,shart,sharti,shartet,shart

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more