Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Test nga gjuha dhe letersia shqipe. Show all posts
Showing posts with label Test nga gjuha dhe letersia shqipe. Show all posts

Si i ndajmë rrokjet?

Si i ndajmë rrokjet?

Një rrokëshe, dy rrokëshe, tre rrokëshe, katër rrokëshe.
loading...

Cilat rrokje i quajmë si të hapura?

Cilat rrokje i quajmë si të hapura?

 Ato rrokje që mbarojnë me zanore.
loading...

Cilët janë tiparet e bashkëtingëlloreve nyjëtimore?

Cilët janë tiparet e bashkëtingëlloreve nyjëtimore?

Vendi i formimit, pjesëmarrja e gjuhës, mënyra e formimit, pjesëmarrja e gjuhës dhe zërit,tingëllimi.
loading...

Cilët janë tiparet e zanoreve nyjëtimore?

Cilët janë tiparet e zanoreve nyjëtimore?

Radha, ngritja, buzorëzimi.
loading...

Në cilët rrafshe dallohen zanoret dhe bashkëtingëlloret?

Në cilët rrafshe dallohen zanoret dhe bashkëtingëlloret?

 Në rrafshin e nyjëtimit, e funksionit. dëgjuarit.
loading...

Prej sa tingujsh përbëhet sistemi fonetik i gjuhës shqipe?

Prej sa tingujsh përbëhet sistemi fonetik i gjuhës shqipe?

36 tingujsh, të ndara në 7 zanore dhe 29 bashkëtingëllore.
loading...

Cilët janë parimet e drejtshkrimit të gjuhës shqipe?

Cilët janë parimet e drejtshkrimit të gjuhës shqipe?

 Parimet: fonetik, historik, morfologjik.
loading...

Çfarë janë tingulli dhe fonema?

Çfarë janë tingulli dhe fonema?

Tingulli dhe fonema janë njësi më të vogla të fjalës që në vetveten nuk kanë kuptim.

Shërbejnë për të ndërtuar njësi më të mëdha me kuptim, por fonema në ndryshim nga tingullit kavlera, kuptim dallues, ajo shërben pra edhe për ti dalluar njësitë më të mëdha me kuptim.
loading...

Çka studion gramatika?

Çka studion gramatika?

Gramatika studion format e ndryshueshme të fjalës dhe rregullat e bashkimit të tyre në fjali.
loading...

Çka studion leksikologjia?

Çka studion leksikologjia?

Leksikologjia studion tërësinë e fjalëve të gjuhës.
loading...

Çështë fonologjia?

Çështë fonologjia?

Fonologjia studion anën funksionale të tingujve rolin që ata luajnë gjatë përdorimit të gjuhësnga folësi.
loading...

Si ndahet fonetika?

Si ndahet fonetika?

 Përshkruese dhe historike.
loading...

Në cilët rrafshe ndryshojnë dy dialekte dhe gjuha standarde?

Në cilët rrafshe ndryshojnë dy dialekte dhe gjuha standarde?

 Dy rrafshe = gjeografik, funksional.
loading...

Çështë gjuha standarde?

Gjuha standarde është varianti më i përpunuar i gjuhës së popullit shqiptarë, që përfshingjuhën që përdoret në praktikën shkrimore, botuese si dhe në komunikimin zyrtar, të të gjitha mjediseve shqiptare në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj nga gjithë mediat në gjuhën shqipe = Tiranë, Prishtinë dhe në të gjitha stacionet radio televizive që emetojnë program shqip në gjithë botën.
loading...

Trego për librin e parë shqip

Trego për librin e parë shqip

Titullohet Meshari, autori:Gjon Buzuku, viti 1555 dialektin e Veriut, ku 220 faqe u mungojnë8 fletët e para, Gjoni ishtebiri i B dek Buzukut, ky libër përmban 7 psalmet pendestare dhe disa copa nga rituali ikatekizmit.
loading...

Cilat janë dokumentet që vërtetojnë se gjuha shqipe është vazhduese e ilirishtes?

Cilat janë dokumentet që vërtetojnë se gjuha shqipe është vazhduese e ilirishtes?

1) Prania në gjuhën e sotshme shqipe e disa emrave.

2) Ruajtja e emrit kombëtarë të shqiptarëve që nga Ilirët.

3) Të dhënat e historisë dhe arkeologjisë.

4) Populli shqiptarë është autokton në trojet e veta.
loading...

Ç'është gjuha popullore?

Ç'është gjuha popullore?

Gjuha popullore është ajo gjuhë që përdorin shtresat e gjëra popullore në komunikimin epërditshëm.
loading...

Cilët janë funksionet e gjuhës?

Cilët janë funksionet e gjuhës?

Funksionet e gjuhës janë:a) funksioni shënjues(emërtues) b) funksioni shprehës(ekspresiv) dhe c) funksioni përshtypjes.
loading...

Cilët janë rrafshet (nënsistemet) e gjuhës?

Cilët janë rrafshet (nënsistemet) e gjuhës?

Rrafshet (nënsistemet janë:fonetik, leksikologjik dhe gramatikor).
loading...

Pse themi se gjuha është mjeti universal për komunikim?

Themi se gjuha është mjeti universal për komunikimin pasi që u shërben njerëzve për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tyre, si dhe për tu marrë vesh njëri me tjetrin në shoqëri.
loading...

Namazi

Syzat