Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2012

Çka është parimi ?

1. Përfundim i përgjithshëm që del nga njohja e botës dhe që vihet në themel të një teorie, të një shkence a të një botëkuptimi; një nga tezat themelore, mbi të cilat ngrihet e shtjellohet dija e teoria në një fushë. Parim themelor (bazë). Parimet e përgjithshme. Parimet e marksizmit. Parimi i socializmit: secili sipas aftësie, secilit sipas punës. Parimet e fizikës (e mekanikës). Parimi i ruajtjes së energjisë.   2. Vijë a rregull e përcaktuar sipas një botëkuptimi, që shërben si udhëheqje për veprimtarinë në një fushë politike e shoqërore; tezë themelore, pikëpamje a bindje e thellë, së cilës i përmbahet dikush në veprimtarinë e në qëndrimet e veta. Parim i drejtë (i gabuar). Parime të shëndosha. Parimi i mbështetjes në forcat e veta. Parimi i partishmërisë proletare. Parimet e politikës së jashtme. Parimet e moralit komunist. Njeri me (pa) parime. Mungesë parimesh. Ndjek një parim. E ka (e ka vënë) si parim. U përmbahet parimeve. Nuk i shkel parimet. Nuk bën tregti me parimet. Nuk

Çka është Shpresa ?

1. Besimi që kemi se do të na plotësohet një dëshirë, një qëllim a një synim; qëndrimi në pritje me një besim të tillë; ndjenja që kemi kur e shohim si të mundshme përmbushjen e një dëshire a arritjen e një qëllimi. Shpresa të mëdha (të pakta, të kota). Shpresa e fundit. Shpresat e popullit. Me shpresë se ... duke shpresuar se ... Pa shpresë shpëtimi. Një rreze (një shkëndijë, një fije) shprese. Gjendje pa shpresë. Shpreh (shfaq) shpresën se. . . Na mbushi me shpresë. U ngjalli (u dha) shpresa të reja. Kam (nuk kam) shpresë. E humbi (e hoqi) shpresën nuk shpreson më. Mbaj shpresë shpresoj. Var (mbështet) shpresën (shpresat) te dikush a te diçka shpresoj vetëm te dikush a te diçka për të arritur atë që dëshiroj. E preu shpresën nuk ka më shpresë, nuk shpreson më. Ia preu shpresat nuk e la më të shpresojë te dikush a për diçka. Më mban shpresa se ... shpresoj. Rronte (mbahej, mbante veten) me shpresë (me shpresa) shpresonte më kot për një kohë të gjatë. Ia shoi (ia varrosi, ia ftohu) sh

Çka është qëllimi ?

1. Ajo që kërkojmë të arrijmë, gjëja drejt së cilës synojmë, pika tek e cila përpiqemi të vemi; synim. Qëllimi kryesor (i parë). Qëllimi i udhëtimit (i ekspeditës). Qëllimi i jetës. Qëllimi i mësimit. Qëllim në vetvete diçka që nuk shërben si mjet për të arritur një synimi por që mbyllet në vetvete. Rrethanori i qëllimit. gjuh. Me të vetmin qëllim. Ka si qëllim. Ia arriti qëllimit. Punojnë për një qëllim. Ndjek një qëllim. Kjo ka si qëllim. Ia vë vetes si qëllim. Endet pa ndonjë qëllim.   2. Mendimi ose dëshira që kemi në kokë për të bërë diçka, plani ose ideja që kemi menduar a përgatitur për të arritur diçka. Qëllime fisnike. Me qëllime të mira (të këqija). Për qëllime paqësore. Për qëllime ushtarake (strategjike). I fsheh qëllimet. Ia kuptoi (ia zbuloi) qëllimet dikujt.    3. Mendim i fshehtë që ka në kokë dikush për të bërë diçka (zakonisht të keqe a të dëmshme), paramendim (zakonisht keqdashës). Plagosje me qëllim. E bëri me (pa) qëllim. Ia tha me qëllim. E la me qëllim. * Me q

Çka është Medhheb ?

Medhheb: (arab.) - Shkolla jur­i­dike islame.  Ekzistojnë katër shk­olla sunite të gjitha pranu­a­ra: hanefite, malikite, shafiite dhe hanbelite.  Shqiptarët dhe my­slimanët e Ballkanit i për­ka­sin medhhebitt hanefi. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi, Medhheb,medhebet,

Çka është Medrese ?

Medrese: (arab.) - Institucion edukativo-arsimor ku mësohen shkencat islame.  Shkollë e me­s­me dhe e lartë islame, në të ci­l­ën përgatiten imamët e ar­dh­shëm, hatibët dhe mualimët (mësuesit).  Edhe sot, në trojet shqiptare, shkollat fetare islame njihen me këtë emër. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,medrese,medreseja,medresja,medresa

Çka është Medina ?

Medina: (arab.) - Qytet në Ar­a­binë e sotme Saudite, në të cilin Muhamedi a.s. ka gjetur stre­him pas dëbimit të tij nga Me­ka; qyteti në të cilin ka vd­ekur dhe është varrosur Muha­medi a.s.; qyteti në të cilin gje­ndet xhamia e Pejgamberit a.s.; qyt­eti i Pejgamberit të Allah­ut”. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,medina,Medina,qyteti Medina,medine

Çka është Masha-Allah ?

Masha-Allah: (arab.) - Shprehje habie apo kënaqësie. (Ma sha­’All-llah! - Çka dëshiron Allahu, ajo ndodh!). Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi, Masha-Allah,masha-Allah

Malik ibn Enes

Malik ibn Enes: (arab.) - Jurist dhe dijetar i njohur i shekullit të tetë, sipas mësimeve të të cilit është themeluar shkolla e njo­hur juridike isla­me: medh­hebi maliki.  Vepra e tij më e njohur është “El-Muvatta” . Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,malik,malikit,malik ibn Enes,malik,kush e themeloi medhebin maliki

Çka është Mahrem ?

Mahrem: (arab.) - I afërm i gr­uas me të cilin ajo nuk lejohet të martohet për shkak të afër­s­i­së familjare; përcjellës i gruas në haxhillëk. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,mahrem,mahremi,mahremet

Çka është Magrib ?

Magrib: (arab.) - Magrib, perë­n­dim; territor gjeografik i Afr­i­kës Veriperëndimore (Libia, Tu­nizia, Algjeria dhe Maro­ku). Salatu-l-magrib- namazi i ak­sh­a­mit. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,magrib,magribi

Çka është Lejletul-Kadr ?

Lejletul-Kadr (arab. lejletu-l-kadri) - “Nata e vendimeve”; na­­ta e njëzeteshtatë e muajit Ra­­mazan, në të cilën besohet se në vitin e nëntë, pa­ra hixh­r­etit, ka filluar shpallja e Kur’a­nit të madhërishëm; natë e mi­rë (e madhe). Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,nata e kadrit,Lejletul Kadr

Çka është kurbani ?

Kurban: (arab.) - Sakrificë, pre­rja e një kafshe në emër të Zo­tit, qoftë ai dash, viç apo de­ve.  Prerja duhet të bëhet në tri ditët e para të Bajramit të Kurbanit.  Sakrifica rituale që lidhet me Ibrahimin a.s. dhe të birin e tij Ismailin.  Kurbani, sipas islamit, ndërron traditën e de­ri­atëh­er­sh­me semite pagane të the­rjes së njeriu (djalit të madh) në emër të hyjnive kafshë e në dëm të njerëzve. (Për­veç as­p­e­k­t­it fetar, kurbani ka edhe kar­a­k­ter humanitar-so­c­i­al). Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,kurbani,kurban,kurbanet

DERMATOPHYTIA INGUINALIS

• Sinonimet : Epidermophytia inguinalis, Tinea inguinalis. • Përkufizimi : Është sëmundje mikotike që shfaqet në regjionin inguinal më tepër te meshkujt. • Etiopatogjeneza : Shkaktarë janë Tr.rubrum dhe Epidermophyton floccosum dhe si faktorë favorizues, si djersitja e rajonit inguinal, rrobet, etj. Pasqyra klinike: • Sëmundja përveç rajonit inguinal mund të lokalizohet edhe në interdigital, aksillar, submamar dhe në thonjtë e shputave. • Këtu shfaqen vatra eritemoskuamoze të kufizuara mirë me buzë të ngritura me efloreshenca papulovezikuloze, që përcillet me kruarje. • Diagnoza diferenciale: Erythrasma, P.versicolor, candidiasis, eczema dyseborrhoicum, psoriasis inversa, dermatitis intertriginoz. • Mjekimi: • Mjekimi lokal: krema fungicide Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e f

MICROSPORIA

• Sinonim: Microsporosis. • Përkufizimi: Mikrosporia është infektim i lëkurës dhe i flokëve i shkaktuar nga myshqet, e cila haset më shpesh te fëmijët. • Etiopatogjeneza: Shkaktari i sëmundjes është lloji zoofil i Microsporum canisit, e si burim janë macat, qentë, etj. • Lloji antropofil: M.audouinii • Lloji gjeofil: M.gypseum • Pasqyra klinike: Sëmundja mund të lokalizohet në lëkurë, mund të infektohet edhe floku, kurse thonjtë rrallë infektohen. • Shfaqen vatra të rrumbullakëta ose vezake me diametër 1-2 cm të mbuluara me skuama llamelloze të bardha deri në ngjyrë hiri. • Floku këtu e humb ngjyrën dhe këputet lehtë. • Ndryshimet përcillen me kruarje, lokalizohen në kokë, në vetulla, në qafë dhe në gjymtyrët e sipërme. • Diagnoza diferenciale: dermatitis seboroik, Psoriaza, favusi, P.rosea, Alopecia areata, Trihotilomania, T.asbestina. • Mjekimi: • Mjekimi i përgjithshëm: griseofulvin forte. • Mjeki

Mikoza sipërfaqësore e trupit

• Sinonimet: Tinea corporis, tinae circinata. • Përkufizimi: Tinea superficialis cutis glabrae është sëmundje mikotike e sipërfaqeve të zbuluara të lëkurës. • Etiopatogjeneza: Më së shpeshti sëmundjen e shkakton Tr.mentographytes • Pasqyra klinike: Mikoza sipërfaqsore e trupit karakterizohet me vatra eritematoze të rrumbullakëta ose vezake, të kufizuara qartë nga lëkura e shëndoshë, me skaje të ngritura të infiltruara me vezikula, pustula, krusta, pra periferia progredon e qendra është në sanim. • Përcillet me kruarje të lehtë. • Lokalizohet kudo në lëkurë por më tepër në fytyrë, në vetulla, në qerpikë, në qafë, në parakrahë dhe në gjymtyrë . Sëmundja nuk len shenja. • Diagnoza diferenciale: Granuloma anulare, dermatitis nummular, neurodermiti, P.rosea, Psoriaza vulgare. • Mjekimi: • Mjekimi lokal: aplikimi i mjeteve fungicide. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,

Mikoza e thellë e mjekrës

Sinonimet: Kerion barbae, tinea barbae, sycosis. Përkufizimi: Kerion barbae është sëmundje trihofitike e thellë e lëkurës së mjekrës me rrjedhje akute ose kronike. • Etiopatogjeneza: Shkaktar të sëmundjes janë Tr.tonsurans, Tr.rosaceum, Tr.verrucosum. Sëmundja shfaqet më tepër te meshkujt e rritur. • Pasqyra klinike: Lokalizimi i sëmundjes është më tepër në mjekër; aty shfaqet një infiltrat intensiv, inflamim i folikulave dhe ostiofolikulit pustulloz, e cila dhemb kur preket dhe ngjanë në trihofitinë të thellë të kokës. Diagnoza diferenciale: Sycosis staphylogenes, furunkulat. Mjekimi: • Mjekimi i përgjithshëm: antibiotikë, vitamina. • Mjekimi lokal: pastrimi i mjekrës, epilimi i flokut, kompresa antiseptike: sol euzin 2%, hipermangan tretje, Rivanol sol 1%, 3% sol Ac.borici, yndyra dhe krema antibiotike. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, esh

Trihofitia sipërfaqësore e mjekrës

Përkufizimi: Trichophytia superficialis barbae është trihofiti sipërfaqësore e mjekrës. Etiopatagjeneza: Shkaktar të sëmundjes janë Tr.violoceum, Tr.tonsurans, Tr,rubrum. Pasqyra klinike: Sëmundja lokalizohet në mjekër, është vatër e kufizuara mirë, eritematoze në sipërfaqe të të cilave janë të vendosura skuamat me ngjyrë hiri; qimet janë të rralla, pa ngjyrë dhe të thyeshme.Vatrat janë shumë të infektuara. • Diagnoza diferenciale: Dermatiti seboroik, folikulitet, furunkulat. • Mjekimi: Mjekimi i përgjithshëm: antibiotikë oral, griseofulvina N, Mjekimi lokal: gentiana violet sol 2%, sol castellani,yndyra ose tretje Witfield, shpërlarje me sodë bikarbone, yndyra antibiotike,yndyra antimikotike. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perku

Mikoza e thellë e kokës

Sinonimet: Kerion Celsi, Dermatophytosis profunda capitis. Përkufizimi: Kerion Celsi është sëmundje që shkaktohet nga dermatofitet që len imunitet të përhershëm, atakon më shpesh moshat e reja dhe meshkujt e rritur. Etiopatagjeneza: Sëmundjen e shkaktojnë Trichophytonet zoofile siç janë: Tr.verrucosum, Tr.mentagrophytes, Trichophytonet antropofile si p.sh. Tr.rubrum, Tr.violocum. Pasqyra klinike:  Shfaqet më së shpeshti në kapilicium te fëmijët, kurse te të rriturit (te meshkujt) shfaqet në mjekër. Fillon me pustullozë që përfshinë folikulet e qimeve dhe merr formë të rrumbullakët, ngrihet mbi nivel dhe i ngjan gjysmëtopit, me konzistencë të butë. Nga sipërfaqja e infiltruar rrjedh qelb dhe ndonjëherë rrjedh përmbajtje hemoragjike. Këto vatra dhëmbin, përcillen me limfadenit rajonal, kjo gjendje mund të zgjasë me javë. Diagnoza diferenciale: Piodermitë. Mjekimi: Mjekimi: Spontan, që shërohet prej 4 deri në 8 javë. Ndonjëherë: griseofulvin, antibiotikë, viatmin

Mikoza sipërfaqësore e kokës

Sinonimi: Tinea superficialis capillitii. Përkufizimi: Tinea superficialis capillitii është trihofiti e sipërfaqes së kokës që karakterizohet me kronicitet pa shenja subjektive. Etiopatogjeneza: Shkaktar të sëmundjes janë dermatofitet endosporike të tipit endothrix, Tr.crateriforme, Tr.acuminatum, Tr.violaceum. Pasqyra klinike: • Sëmundja lokalizohet në kapilicium, shfaqet me vatra në formë të rrumbullakët ose vezake me diametër 2-3 cm, me ngjyrë të kuqe me deskuamim të epidermës ; skuama ka ngjyrë të bardhë - hiri, të trasha ose të holla, të thata ose të yndyrshme përplot qime në formë të pikëpyetjes, presjes ose germës S, të thyera 2-4 mm mbi folikulet e qimes, pa shkëlqim. Diagnoza diferenciale: Psoriaza e kokës, Mikrosporia, Alopetia areata. Mjekimi: Mjekimi i përgjithshëm: antimikotik oral (Ketokonazol, Griseofulvin) . Mjekimi lokal: largimi i flokëve, pastrimi i kokës, krema me ndikim fungicid.   Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do

Favus corporis apo qelja e trupit

Qelja e trupit   Sëmundja lokalizohet në fytyrë, në qerpikë, në gjymtyrë, në trup, ku shfaqen vatra të infiltruara inflamatore të kuqe edematoze, të mbuluara me skuama e që në sipërfaqe kanë skutula të verdha dhe shërohet (edhe vetvetiu) duke lënë ndonjëherë cikatrice.   Diagnoza diferenciale: Mikozat e kokës, Lupus erythematodes discoides, Lichen rubber planus, Psoriasis vulgaris capillitii .   Mjekimi:   Mjekimi i përgjithshëm: antibiotikë,antimikotikë (griseofulvin ose fulcin, ketokonazol).  Mjekimi lokal: qethje, larje,pomadë keratolitike,yndyra mikostatik. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi ,trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatolog

FAVUS CAPILLITII apo qelja e kokës

Qelja e kokës – Këtu është karakteristike skutula në formë pjate, me diametër 2-3 mm, me ngjyrë të verdhë në qendër të së cilës kalon (depërton) floku.  Skutula në realitet paraqet koloni të shkaktarit, e përbër prej hifesh, sporesh dhe qelizash.   Floku humb ngjyrën dhe merr ngjyrë hiri, pa shkëlqim, por nuk thyhet ndërsa shkulet lehtë.  Papilla e flokut shkatërrohet nga depërtimi folikular i parazitëve dhe nga veprimi helmues i tyre vjen deri te rënia e flokëve – alopecia favike – ku lëkura është e holluar, e shkëlqyer, e lëmuar dhe me ngjyrë të bardhë.  Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi ,trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermato

Kandidaza

• Sinonimet: Candidiosis, Moniliasis.   • Përkufizimi: Candidiosis është sëmundje mikotike e lëkurës dhe e mukozave që shkaktohet nga Candida albicans (më së shpeshti) dhe shfaqet në të gjitha moshat.   • Etiopatogjeneza: Candida albicans është saprofit në traktin digjestiv, në traktin respirator, në organe gjenitale dhe në lëkurë. • Nën ndikimin e faktorëve të caktuar: shtatzani, diabet, përdorimin e antibiotikëve dhe imunosupresivëve, imunodeficienca, rënia e imunitetit, candida bëhet patogjene dhe manifestohet në forma të ndryshme. • Pasqyra klinike:  Varësisht nga lokalizimi mund të manifestohet si: Stomatitis dhe Angulus infectiosis oris candidomycetica, vulvovaginitis balanoposthitis candidomycetica, intertrigo candidomycetica dhe Onyxis candidomycetica. • Kryesisht shfaqet skuqje me vezikula, pustula, erozione me shtresa të bardha, eventualisht krusta, ulceracione, infiltrat, etj. • Këtu shpeshherë ka edhe lagështi po mund të për

Aktinomikoza

Aktinomikoza është sëmundje me ecuri kronike inflamatore parazitare joinfektuese. • Etiopatogjeneza: Shkaktar është Actinomycosis izraeli anaerob, që konstatohet si saprofit, por në simbiozë me mikroorganizmat e tjerë bëhet patogjenë për njeriun.  Aktinomikoza përhapet në mënyrat: • primare - nga depërtimi i parazitit në lëkurën e traumatizuar,   • sekondare – që fillon me vetë vatrën subkutane dhe më vonë shtrihet në sipërfaqen e lëkurës.   Pasqyra klinike:  Sëmundja manifestohet në tri forma: • Aktinomikoza cervikofaciale ,   • Aktinomikoza torakale ,   • Aktinomikoza abdominale .  Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi ,trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia

Aktinomikoza cervikofaciale

Aktinomikoza cervikofaciale e hasim pas infeksioneve odontogjene;   Lokalizohet nën mandibulë, shfaqet një infiltrat i fortë, lëkura është me ngjyrë të kaltër në të kuqe, shumë e fortë dhe pa dhembje me një fistulë nga e cila rrjedh përmbajtja seroze ose purulente ku vërehen druza actinomycetesh që duken si granula të vogla.   Përfundon si cikatriks, osetomielit dhe deformim i nofullës. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi ,trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermatologjia, mjekesi, mjekim, sherimi,te dhena,Aktinomikoza cervikofaciale,Aktinomikoze cervikofaciale

Aktinomikoza torakale

Actinomycosis torakale është kur shkaktari atakon parenhimën pulmonale dhe  nën lëkurë shfaqen infiltrime të forta me fistula (të mundshme). Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi ,trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermatologjia, mjekesi, mjekim, sherimi,te dhena,aktinomikoza torakale,aktinomikoze torakale

Aktinomikoza abdominale

Aktinomikoza abdominale është kur shkaktari atakon zorrët dhe kur krijohen masa tumoroze në abdomen, abces në rajonin e M.psoas. Dy të fundit përcillen me temperaturë dhe plogështi. Diagnoza diferenciale: Tuberkuloza kolikvative, guma sifilitike, sporotrihoza, metastazat e tumoreve, limfomat, osteomieliti, abcesi i heparit. Mjekimi Mjekimi i përgjithshëm: antibiotikë (Tetraciklinet, Erythromycin) Mjekimi lokal: yndyra antibiotike, incision, drenazhë, rentgenoterapi. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,Aktinomikoza abdominale,Aktinomikoze abdominale, Actinomycosis abdominale,trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia,diagnoza,diagnoza diferenciale,diagnoz,klinika,

Edukata

Edukata është tërësia e vetive a e cilësive shpirtërore, mendore e fizike, e shprehive kulturore etj. (botëkuptimi,vetitë morale, tiparet e karakterit e të vullnetit, zakonet, shijet etj.), që fiton njeriu nën ndikimin sistematik të shkollës, të familjes e të shoqërisë dhe duke mësuar e punuar; formimi i përgjithshëm e i veçantë i njeriut. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,edukata,edukate,edukatat,edukat  

Ethet hemorragjike

Ethet hemorragjike janë një grup i sëmundjeve infektive akute të rënda që shkaktohen nga viruset.  Ethet Hemoragjike karakterizohen me dëmtim të sistemit vaskular si dhe çrregullim të aftësisë rikuperuese të organizmit.  Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,ethet hemorragjike, Ethe Hemoragjike

Çka është virusi kompjuterik ?

Virusi është një program që aktivizohet dhe krijon kopje të vetvetës në kompjuterin tuaj pa pyetur për leje.  Virusi mund ta dëmtoj kompjuterin tuaj me payload.  Defekti në harduerin apo softuerin në kompjuterin tuaj mund të vijë si pasojë e veprimeve të hakerëve apo malware që mundësojnë qasje të paautorizuar. Burimi: mesime24 Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,virusi kompjuterik,virusi ne pc,virus ne laptop,virusi kompjuter

Çka është favusi ?

• Sinonim: Tinea favosa. • Përkufizimi: Favus është sëmundje e kokës dhe e sipërfaqeve të zbuluara që karakterizohet me skutulla, floku merr ngjyrë hiri, me alopeci favike, kronicitet, etj. • Etiopatogjeneza: Favusi shkaktohet nga Trichophyton schonleinii,që bartet në mënyrë direkte dhe indirekte (rrobat, lodrat). • Pasqyra klinike: • Sëmundja lokalizohet në kokë, por edhe në lëkurë dhe në thonj. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,favusi,favus,favuset

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more