WordPress.com Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

“Politizimi i islamit” plus 2 more Telegrafi Opinione

loading...

“Politizimi i islamit” plus 2 more Telegrafi Opinione


Politizimi i islamit

Posted: 08 Nov 2016 07:03 AM PST

“Feja është sikur zogu, kush arrin t`a kap atë, ai  fiton me të” (Thënie arabe)

1.1. Zanafilla

Termi Islami Politik nuk është një term i cili buron ose që ka mbështetje të drejtpërdrejtë në librin e shenjtë të myslimanëve – Kur`an – siç nuk është pjesë as e fjalorit të gjeneratës së parë të cilës i ka prirë vet Muhamedi si i dërguar-profet.

Pas ndarjes së Muhammedit a.s. nga kjo botë, në mesin e myslimanëve kishin filluar të lindin zëra kundërthënës rreth çështjes se cili në fakt nga pasuesit e tij do të ishte më meritor që të pasojë udhëheqjen e myslimanëve. Kjo dëshirë kishte lindur për faktin se vet Muhammedi a.s. nuk kishte lënë një pasues të tij të emëruar paraprakisht.

Dëshira dhe konkurrenca, por edhe shfaqja e meritokracisë për të qenë në krye të udhëheqjes së myslimanëve, pas kalimit në amshim të Muhammedit a.s., kishte shkaktuar diversitete në komentimin e çështjeve të caktuara të fesë, ku gjithsecili bënte interpretime sipas anës dhe kahjes së pretenduesve për pushtet.

Ndarja e parë, më e madhe politike e udhëheqësve myslimanë kishte ndodhur në luftën e Sifinit (mes Irakut dhe Sirisë), në vitin 659. Një luftë kjo e zhvilluar mes ithtarëve të Aliut r.a., (Kalifit të katërt të myslimanëve) dhe të guvernatorit Muavi bin Ebi Sufjan, i cili ishte udhëheqës i parë i shtetit Emevit mes viteve 661-680. Aliu dhe Muaviu nuk e pranonin pushtetin e njëri tjetrit. Mirëpo, para një mospajtimi dhe konflikti të tillë, besohet se fillet e përçarjes së parë pas Muhammedit a.s. konsiderohen të jenë ato të kohës së Kalifit të tretë Othman r.a., ndaj të cilit ishte ushtruar atentat në vitin 658, si dhe njashtu ngatërresa tjetër e quajtur si "Rasti i Xhemel-Deves”, pas të cilit u shkaktuan trazira të cilat vazhduan edhe gjatë gjithë kohës së Kalifit të katërt Aliut r.a.

Ngjarjet e lartpërmendura para 14 shekujve njihen si raste të para të përdorimit të fesë për gjetur zgjedhje politike, kurse rasti me eklatant ishte momenti i ngritjes lartë të librit të shenjtë Kur`anit, si forma më e mirë e gjykimit të drejtë, për ndërprerjen e grindjes dhe luftës mes Aliut r.a. dhe Muaviut, pas të cilit veprim kishte lindur edhe fraksioni i quajtur Havarixh. Havarixhet janë të njohur si renegat të cilët përdornin simbolin e tyre: "Nuk ka gjykim tjetër , përveç gjykimit të Zotit"!

Këto grindje për pushtet kanë vazhduar deri tek ndarja më e madhe e myslimanëve në dy drejtime kryesore; Sunit dhe Shiit.

Pavarësisht nga kjo, mund të thuhet se politizimi i fesë dhe përdorimi i saj si mjet për realizimin e qëllimeve të kësaj bote, është një plagë e vjetër aq sa është e vjetër edhe vet historia islame.

Lëvizjet islame në përgjithësi ndahen në dy grupe kryesore:

 1. Lëvizje islame fetare, të cilat kryesisht merren me thirrjen në fe, në bazë të leximit dhe interpretimit të veçantë të teksteve fetare. Qëllim i tyre kryesor është themelimi i një besimi të shëndosh dhe të saktë në Zot, kurse të gjithë të tjerët të cilët nuk i binden thirrjes dhe interpretimit në bazë të shkollës së tyre të veçantë dhe specifike, konsiderohen si të çalë në fe, ose gjykohen si jo besimtarë të vërtetë. [1]
 2. Lëvizjet politike sociale, të mbështetura në programin islam. Këto lëvizje sot dominojnë në botën arabe dhe islame në përgjithësi.

1.2. Lëvizjet islame politike sipas konceptit bashkëkohor [2]

Lëvizjet e islamit politik sipas konceptit bashkëkohore, kanë filluar kryesisht në prag të rënies dhe pas rënies së Perandorisë Osmane, kurse hovin e tyre më të madhe e kanë marr pas viteve të 1960 të shekullit të kaluar.

Rritja e dytë e tyre ka ndodhur pas 11 Shtatorit të vitit 2001, ndërsa kulmimin më të madh dhe aktivitetin me të dendur e kanë arritur pas ngjarjeve të Pranverës Arabe, të filluara në Tunizi, më 17 Dhjetor të vitit 2010. [3]

Lëvizjet islame politike në kuptimin dhe konceptin bashkëkohor, janë lëvizje dhe organizime të cilat ushtrojnë veprim politik me simbole islame, që për qëllim kanë realizimin e themelimit të shtetit islam, në të cilin zbatohet ligji i Sheriatit.

Ndryshe, nocioni "Islami Politik", së fundi është shndërruar në një term informativ akademik, i cili po përdoret për cilësimin e lëvizjeve të ndryshme politike, të cilat besojnë dhe synojnë në Islamin si sistem qeverisës komplet të jetës, ku feja dhe shteti janë një dhe të pandara.

Shkaqet e lindjes së lëvizjeve politike islame:

Lëvizjet islame me program politik, në përgjithësi, kanë lindur si rezultat i rrethanave shoqërore, gjeopolitike dhe gjeostrategjike me të cilat është ballafaquar shoqëria islame gjatë historisë. Ato janë përdorur për qëllime dhe agjenda të cilat mund të përkufizohen si më poshtë:

 1. Si formë e konsolidimit dhe luftimit të kolonialistëve perëndimor, të cilët dominonin në botën islame, veçanërisht gjatë shekullit XVIII-të dhe XIX-të
 2. Si formë e kundërshtimit dhe rezistencës ndaj ndikimit perëndimor; ushtarak, politik, social dhe kulturor, për të cilin besonin se nuk është sistem kompatibil me Islamin dhe mësimet e tij, dhe me traditën shoqërive myslimane në përgjithësi.
 3. Si formë e kundërshtimit dhe luftimit të sistemeve sekulare të krijuara në botën arabe dhe islame, post kolonialiste, pas Luftës së Dytë Botërore.
 4. Si formë për rrëzimin e sistemeve totalitare dhe diktatoriale të kohës moderne.
 5. Si formë e shfaqjes së pakënaqësisë ndaj dështimit të qeverive, për rregullimin dhe përmirësimin e mirëqenies sociale, ekonomike dhe politike, në mesin e shoqërive myslimane.
 6. Si kundër-reagim i provokimeve perëndimore, siç ishte rasti i portretizimit të figurës së Muhammedit a.s përmes karikaturave, që shkaktuan rritje të islamofobisë në botën perëndimore, dhe kundër reagim në botën islame.
 7. Si formë e luftës dhe kundërshtimit ndaj invadimit amerikan në Kuvajt, Irak, Afganistan dhe tani së fundi në Irak dhe Siri.
 8. Si formë e arritjes m e të lehtë dhe më të shpejtë në pushtet.

1.2.1 Definicionet e udhëheqësve dhe njohësve të sotëm të lëvizjeve islame politike:

1.2.1.1. Rashid Ganushi, udhëheqës kryesor i Lëvizjes Reformiste حركة النهضة në Tunis, natyrën e lëvizjeve islame e cilëson si vijon: "Me lëvizjet islame ne kemi për qëllim të gjitha aktivitetet të cilat dalin nga motivet e Islamit për të realizuar qëllimet e tij, si dhe reformimin e vazhdueshëm të mësimeve të tij. Islami është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend, dhe si i tillë është i destinuar që mesazhi i tij të jetë i ripërsëritshëm dhe i reformuar, konform ndryshimit të rrethanave të kohës dhe vendit. Me zhvillimin e shkencës, njohurive dhe arteve të ndryshme, do të ndryshojë edhe qëllimi dhe strategjia e lëvizjeve islame, por edhe metodat e punë së tyre”. [4]

1.2.1.2. Dr. Abdullah Ebu Iz-zeh thotë se: "Me lëvizjet islame ne synojmë grupin e organizimeve të ndryshme, të cilat janë të mbështetura në Islam dhe të cilat angazhohen në aktivitet, si vijon:

 •  që punojnë në fushën e veprimtarisë islame, në kuadër të strukturës dhe pikëpamjes gjithëpërfshirëse të jetës së njeriut, në mënyrë që ajo të përshtatet me udhëzimet e Islamit,
 • që synojnë shkaktimin e rilindjes dhe reformave gjithëpërfshirëse, për të gjithë popujt myslimanë, të ndarë apo të bashkuar, duke mbështetur në perspektiven islame,
 • që përpiqen për të ndikuar në të gjitha fushat e jetës së shoqërisë, me qëllim të përmirësimit dhe kthimit të tyre në praktikën e principeve të Islamit”. [5]

1.2.1.3. Mhamud Ebu Seuud në lidhje me lëvizjet islame thotë:  "Në përgjithësi, qëllimi i lëvizjeve islame kudo që ato veprojnë, është bashkimi i pjesëtarëve myslimanë nën ombrellën e një organizate me sistem dhe natyrë të punës së veçantë:

 • të cilat besojnë në Islamin si fe, në ligjet dhe sistemin e tij,
 • që angazhohen në praktikumin e Islamit në përditshmërinë e tyre, brenda suazave dhe kufijve të njohurive që kanë.

Me fjalë të tjera, lëvizja islame është angazhim i një grupi nga radhët e myslimanëve, i cili simbol të tij ka Sheriatin islam si forcë motivuese, duke zhvilluar gjithë jetën në përputhshmëri me mësimet islame përmes strukturave të cilat ata i themelojnë, sipas nevojës dhe rrethanave të ambientit të caktuar". [6]

1.2.1.4. Kurse sipas autorit perëndimor Bjor Olav Utvik (1993: p.201), lëvizjet islamike mund të përkufizohen përmes tri tipareve:

 • Referimit të tyre se ata i takojnë një lëvizjes islame të caktuar.
 • Thirrjes së tyre për formimin e shtetit islam konformë ligjit të sheriatit.
 • Përmes organizimit të tyre me qëllim të realizimit të qëllimeve të lartpërmendura.

1.2.1.5. Berman Sher mendon se islamin politik mund të definohet si një grup i ideologëve i cili mendon se Islami duhet të jetë udhëheqës i jetës sociale, politike, por edhe i jetës personale individuale. [7]

1.2.1.6. Ndërsa Bernard Lewis thotë se "protagonistët e lëvizjeve islame politike i quan aktivistë të Islamit”. [8]

1.3.0 LLOJE TË LËVIZJEVË TË ISLAMIT ME NGJYRIME POLITIKE

Lëvizjet e islamit me synime dhe agjenda politike janë të ndryshme dhe të llojllojshme në Botën Islame. Ato kryesisht identifikohen me themeluesit e tyre, të cilat ndahen në lëvizje bazike si dhe në degëzime të shkëputura nga bërthama e tyre amë.

Pas ndarjes së madhe të bashkësisë myslimane në atë sunnite [9] dhe shiite [10], në fund të shekullit VI-të dhe në fillim të shekullit VII-të, për qëllime supermacie, meritokracie dhe politike, janë themeluar edhe grupime dhe sekte të ndryshme fetare të mbështetura mbi bazën e themeluesve të tyre.

Këtu më poshtë mund të veçohen disa nga lëvizjet kryesore islame me qëllime politike, të cilat kanë zënë vend në shoqëritë myslimane në përgjithësi, përgjatë periudhave të ndryshme kohore, të cilat në një formë apo tjetër janë edhe sot aktive, ku më shumë e ku më pak.

1.3.1 Lëvizja vehabiste, është lëvizje politike fetare e themeluar dhe e udhëhequr nga Muhamed bin Abdul Vehabi. Themeluesi i saj pretendonte se myslimanët e kohës së tij kishin devijuar rrugën e drejtë të besimit në Zot. Prandaj, sipas tij, shihej e domosdoshme që të ndërmerreshin hapa për ruajtjen e besimit të "shëndosh", i cili duhet të jetë i mbështetur në vetëm tri burime kryesore:

 1. në Kur`an,
 2. në thëniet e Muhammedit,
 3. dhe në trashëgimin e gjeneratës së parë të myslimanëve të identifikuar si "Es-selef es-Salih". [11]

Kjo lëvizje ka marr emrin sipas themeluesit të saj në vitin 1703, në vendin e quajtur Nexhd, i cili shtrihet mu në mes të Gadishullit Arabik. Për të realizuar qëllimet e tyre, vehabistët i kishin shpallë luftë të gjithë atyre të cilët kundërshtonin doktrinën e Abdul Vehabit, duke e konsideruar veten si grupimi i vetëm i cili do të shpëton nga zjarri i xhehenemit-ferrit, dhe si i vetmi praktikues i vërtetë i radhëve të Ehli- Sunnetit.

Nga doktrina vehabiste sot derivojnë grupimet dhe sekte, si: xhemati "selefij", "tekfirinjët", "rebi-injët" etj., të cilat praninë e tyre në dekadat e fundit e kanë shtrirë ndjeshëm në shumë vende të ndryshme të botës, duke mos i përjashtuar as trojet shqiptare, ballkanike dhe evropiane. Kjo shtrirje është arritur falë Naftës [12] së eksploruar në fillim të shekullit XX-të, e cila këtyre lëvizjeve i ka mundësuar mbështetje të madhe financiare. Aktivitetet lëvizjes vehabite jashtë origjinës ku ajo ka lindur, zhvillohen kryesisht përmes shoqatave të cilat veprojnë me emërtime të ndryshme, si dhe përmes individëve përfaqësues.

Vehabistët thërrasin që të pasojnë vetëm dijetarë myslimanë të caktuar, të cilët e përfaqësojnë dhe kultivojnë doktrinën e tyre konservative dhe puritane, kurse dijetarët jashtë saj i emërtojnë me nofka të ndryshme, si: renegatë, të çalë në besim, jo pasues të vërtetë të akides – nyjës së besimit në Zot – të dalë nga feja, mëkatarë etj.etj.

1.3.2. Lëvizja Djubandij në Indi

Lëvizja Islame Djubandi në Indi kishte lindur si reaksion kundër dominimit të Britanisë së Madhe. Ajo udhëhiqej nga Ahmed Hani (1817-1892), e themeluar në Djubandi, diku 150 kilometra larg kryeqytetit Nju Delhi. Pas themelimit, kjo organizatë ishte shtrirë deri në jug të Azisë me shkollën e saj të quajtur "Darul-ulumi", të themeluar në vitin 1866. Mbi bazat e kësaj shkolle besohet se ishte ngritur edhe shteti i sotëm i Pakistanit, kurse më pas mbi parimet e saj ishte themeluar edhe lëvizja Talibane në Afganistan.

1.3.3. Lëvizja e Ebu el-Ala el-Mevdudi 1903/1979

Mevdudi i cili jetonte në Pakistan ishte ndikuar nga shkolla e Ahmed Hanit në Indi. Ai apelonte në themelimin e shtetit islam në të cilin do të zbatoheshin parimet islame sheriatike. Në vitin 1941 Mevdudi kishte themeluar grupin e tij të quajtur" Xhemati Islam", i cili sot ka mbi 53 ulëse në Parlamentin e Pakistanit nga 272 sa ka gjithsej.

1.3.4. Lëvizja e Vëllazërisë Myslimane

Themelues i organizimit të vëllazërisë myslimane është Hasen el-Benna , në vitin 1928. [13]

Lëvizja e Vëllazërisë Myslimane është opozita më e madhe politike në shumë vende arabe, me dominim të theksuar në Egjipt, Tunizi, Jordani, Algjeri dhe Palestinë. Sipas analistëve, ajo është e përhapur në shumë se në 72 vende të botës. [14]

Sipas kartave të Vëllazërisë Myslimane, shihet se qëllimi dhe synimi i tyre është reformimi politik, social dhe ekonomik i shtetit, i mbështetur në pikëpamjet e Islamit gjithëpërfshirës. Synimi i një reforme të tillë nga lëvizja e Vëllazërisë Myslimane, nuk është vetëm Egjipti, por edhe vendet tjera arabe dhe islame në të cilat janë prezentë pjesëtarët e Vëllazërisë. Xhemati i Vëllazërisë Myslimane ka pasur ndikim në disa lëvizje të armatosura xhihadiste, të cilat janë konsideruar si rezistence ndaj të gjitha llojeve të okupimit dhe të ndërhyrjeve të jashtme, si: Lëvizja Hamas në Palestinë, në Irak, në Algjeri, në Liban etj. Lëvizja e Vëllazërisë Myslimane si hap të parë e sheh formimin e individit mysliman, të familjes myslimane, të shoqërisë myslimane dhe në fund formimin e shtetit islam.

Simboli i vëllazërisë myslimane është: "Allahu është qëllimi ynë, Muhamedi është ideali ynë, Kur`ani është kushtetuta e jonë, Xhihadi është rruga e jonë, vdekja për hir të Zotit është aspirata e jonë.”

1.3.5. Lëvizja e xhihadit islamik

Është lëvizje e shkëputur nga lëvizja amë e Vëllazërisë Myslimane në Egjipt, e cila beson se realizimi i qëllimit për themelimin e shtetit islam është vetëm lufta. Ajo është themeluar në vitet 1970-ta, jo larg kohe pas dënimit me varje të Sejid Kutubit, në vitin 1966. Lëvizja e xhihadit islamik kishte marr përsipër atentatin e vrasjes së Enver Sadatit, kryetar i atëhershëm i Egjiptit.

Kjo lëvizje po ashtu konsiderohet të jetë përgjegjëse për sulmet me bombë kundër Ambasadës së Egjiptit në Pakistan, në vitin 1995, dhe ambasadës së SHBA-ve në Shqipëri në vitin 1998.

Lider i saj në Egjipt ishte Eymen Edh-Dhevahirij.

1.3.6. Hizbu Tahrir

Hizbu Tahrir (Partia e Çlirimit) është i vetmja organizatë politike e cila punon për rifillimin e jetës islame në bazë të shtetit, sipas kalifatit islam, ku islami do të ishte parimi i parë i rregullimit të sistemit politik, ekonomik dhe social. Hizbu Tahrir gjithashtu është e vetmja parti apo lëvizje e cila nuk i ka ndërrua principet e saja që nga themelimi i saj në vitin 1953. Hizbu Tahrir nuk e pranon gradualitetin në Islam, por themelimin e drejtpërdrejtë të shtetit islam si hap të parë.

1.3.7. Hizbullah

Hizbullahi apo ndryshe e njohur si "Rezistenca islame”, është një organizim politik i cili operon në Liban për më shumë se 20 vite me radhë. Hizbullahu është i njohur për luftën e zhvilluar kundër Izraelit në vitin 1982, 2000 dhe 2006. Shumë vende arabe dhe perëndimore këtë organizim e cilësojnë si organizatë terroriste.

Muhamed Husejn Fadlullah kishte rolin kryesor në themelimin e kësaj organizate, e cila kishte marr përkrahjen e madhe pas revolucioni në Iran në vitin 1979. Pjesë e saj me shumicë janë pjesëtarët Shiaa, me në krye liderin e tyre shpirtëror Hasen Nasrullah, i cili është në funksion të sekretarit të përgjithshëm dhe përfaqësues ligjor i Alij Hameniut në Iran. Kjo organizatë angazhohet për çlirimin e Palestinës të cilën e konsideron si vend të okupuar, kurse Izraelin si okupator dhe shtet jo legjitim në Lindjen e Mesme.

1.4.0. KOSOVA VIS-A-VI LËVIZJEVE ISLAME POLITIKE

Kosova, me shtrirjen e saj gjeografike në Ballkan dhe me aspiratat e saj për t`u integruar në sistemin e bashkuar evropian, nuk duhet të ketë asgjë të përbashkët me lëvizjet islame politike, të cilat kanë qenë dhe janë sot aktive në vendet e ndryshme të botës islame. Duke studiuar arsyet dhe motivet e themelimit si dhe natyrën e aktivitetit të lëvizjes islame me ngjyrime politike, kudo që ato veprojnë, në pah del e e vërteta se, ne nuk kemi asgjë të përbashkët me të tilla lëvizje dhe se ato nuk duhet të jenë model i organizimit tonë shoqëror dhe politik, as tani e as në të ardhmen.

Një ndër arsyet kryesore pse ne duhet të qëndrojmë larg këtyre lëvizjeve mund të renditen si vijon:

 1. Për shkak të pozitës gjeografike të Kosovës, dhe të pozicionit të saj me vendet fqinje përreth.
 2. Për shkak të specifikasitetit të mentaliteti , zakoneve dhe kulturës që ka populli ynë, për dallim nga ato të Lindjes së Mesme.
 3. Për shkak të strukturës shtetërore të Kosovës si vend multi etnik dhe multikulturor.
 4. Për shkak të përcaktimit të popullit të Kosovës për të ndërtuar një shtet me sistem qeverisës demokratik perëndimor.
 5. Për shkak të interesit gjeopolitik dhe gjeostrategjik të Kosovës, afatshkurtër dhe afatgjatë në Ballkan dhe në Evropë.

Populli i Kosovës dhe ai shqiptar në përgjithësi, duhet t`i gëzojë të drejtat dhe liritë e plota fetare, ashtu si edhe çdo vend tjetër demokratik; të ruajë respektin e ndërsjellë mes komuniteteve të ndryshme religjioze, si dhe të kultivojë kulturë të bashkëjetesës me të gjithë pa dallim, mbështetur në parimet njerëzore, humane, si dhe në sistemet e avancuara demokratike.

Njeriu mund të jetë besimtar i Zotit dhe i devotshëm, edhe duke mos qenë pjesë e asnjë ideologjie dhe doktrine fetare me orientime politike.

Koncepti i besimit në Zot, duhet të jetë i tillë, i cili zhvillon dhe kultivon dashurinë, harmoninë solidaritetin dhe unitetin e njerëzve dhe shoqërisë, e jo atë të përjashtimit apo të ekskluzivitetit.

Luftimi i të tjerëve në emër të Zotit, pse ata nuk besojnë dhe mendojnë si ne, është veprim kundër konceptit dhe parimeve të shëndosha të Krijuesit tonë, të përbashkët.

Prijësit fetarë shqiptarë, ashtu siç pohon edhe autorja franceze Nathalie Clayer për shekuj me radhë, kanë zhvilluar kulturë fetare të natyrës – non fanatic non fundamentalist – me përjashtime të vogla dhe raste të izoluara. Prandaj, kjo edhe duhet të jetë rruga e jonë e pa alternativë, e cila duhet ndjekur edhe në ta ardhmen tonë.

Për të gjitha shoqëritë në Botë, por për neve si shqiptarë në veçanti, toleranca dhe bashkëjetesa fetare janë alfa dhe omega, ajri dhe uji pa të cilat nuk mund të mbijetojmë.

[1] Në mesin e këtyre lëvizjeve, me interpretime të veçanta të Islamit, gjegjësisht të formave rigjide dhe konservative bënë pjesë edhe "Lëvizja e Tekfirit dhe Hixhretit". Udhëheqësit e kësaj lëvizje konsiderojnë se besimtari në pamundësi të ndryshimit të shtetit dhe shoqërisë ku jeton, është i obliguar që të emigrojë- të bëjë hixhret, qoftë edhe në shkretinë, ose të jetojë i vetmuar, si formë e distancimit dhe shprehjes së mos kënaqësisë së tij me rrethin jo praktikues te Islamit brenda të cilit jeton. Në këtë frymë të perceptimit bënë pjesë edhe Lëvizja e dhunshme xhihadiste, e cila përpiqet që të shkëpus dhe largojë sistemet qeverisëse, të themeluar mbi bazat e sundimit dhe organizimit njerëzor, për t`i zëvendësuar me ato hyjnore.

[2] Publicisti dhe analisti arab Rijad Abdullah Zahrani pohon se: "Historia e lëvizjeve dhe organizimeve islame politike është e mbushur me plotë të vërteta demaskuese. Lëvizjet islame politike dekada me radhë kanë dezinformuar masën e gjerë në emër të fesë dhe të medh-hebit, shkollës juridike fetare të caktuar. Këto lëvizje, qofshin sunnite apo shiite, kanë qenë ndër faktorët kryesorë të përhapjes së ekstremizmit, tiranisë politike, dhunës, korrupsionit, injorancës në mesin e shoqërive, si dhe atë të sektarizmit urrejtës. Gjithashtu, ato janë shkaktare kryesore të vdekjes së komuniteteve nga injoranca që ato kanë mbjellë në mesin e tyre, pastaj të shkaktimit të trazirave për të vrarë kategori të njerëzve të caktuar brenda të njëjtës shoqëri. Zahrani mendon se e njëjta histori e këtyre lëvizjeve po ngjan edhe sot pas Pranverës Arabe, të cilat sipas tij kanë shkëputur mësime nga lëvizjet dhe organizimet e mëhershme islame politike, prandaj dhe pikërisht kjo është edhe arsyeja pse ato nuk po korrin sukses në teren. Pranvera Arabe, sipas Zahranit, nuk do të ngadhënjejë, përderisa protagonistët e saj nuk lirohen nga politizimi i fesë. Lëvizjet islame, sunnite dhe shiite, edhe me diferencimet e mëdha që kanë nga shkollat e ndryshme që ata ndjekin, kanë anatemuar arsyen njerëzore dhe po e legjitimojnë derdhjen e gjakut si rrugë të tyre, për shpalljen e Hilafetit, apo të kthimit të Mehdiut të pritur, si dhe të caktimit të ndodhisë së kataklizmës – kiametit – teori këto të cilët i ngjasojnë filmave iluzionistë të cilëve nuk u beson përveç injorantit dhe të marrit"! (www.shbabmisr.com)

[3] Disa nga vëzhguesit dhe analistët politikë, ngritjen e lëvizjeve fetare politike, në etapën e Pranverës Arabe e shohin si rezultat të disa faktorëve:

 • Aftësia organizative përballë sistemeve të kaluara

 • Bindja e qytetarëve të rëndomtë se pasimi i tyre është obligim fetar.

 • Bindja e të tjerëve se në sistemet e kaluara qytetarët kanë qenë më të persekutuar dhe më të shtypur etj.

[4] راشد الغنوش, العركة الأسلامية و مسألة التغيير- المركز المغاربي للبحوث و الترجمة , لنن 2000, ص 11

[5] عبدالله أبو عزة , نحو حركات إسلامية علمية و سلمية , في كتاب عبدالله النفيسي ص 179

[6] محمد أبو سعود , مشكلة المدلولات و القيادات , كتاب عبد الله النفيسي , ص/ 354

[7] Berman, Sheri (2003). “Islamism, Revolution, and Civil Society”. Perspectives on Politics 1 (2): 258

[8] Islamic Republic by Bernard Lewis

[9] Sunnit janë grupimi më i madh i myslimanëve, të cilët besojnë:

 • në librin shpallur Kuranin,

 • në thëniet e sakta të Muhammedit a.s.,

 • në katër shkollat juridike të themeluara pas vdekjes së Muhammdit a.s,

 • dhe që katër kalifët pas Muhammedit a.s., i konsiderojnë legjitim dhe të besueshëm.

[10] Shiat janë grupimi i dytë më i madh i myslimanë në botë. Shiat, që në nismë të themelimit, kanë qenë të njohur si pasues apo ithtarë të Aliut r.a, gjegjësisht Kalifit të katërt pas vdekjes së Muhammedit a.s. Grupi më i madh i tyre janë pasuesit e 12 imamëve të cilët ata i besojnë se janë trashëgimtarë të Aliut r.a.

[11] Selef es-Salih, konsiderohen pasuesit e drejtë dhe të besueshëm të praktikës origjinale të Muhammedit a.s.

[12] Deri në eksplorimin e arit të zi në Gadishullin Arabik, primatin e mendimit fetar islamë e kanë pasur qendrat tjera akademike në botën arabe dhe islame si; universiteti el-Az-har në Kajro, Damasku, Bagdadi, Stambolli, India, Pakistani, etj. Edhe sot mendimtarët më të mëdhenj dhe më të njohur të mendimit Islam gjenden jashtë Gadishullit Arabik, mirëpo shumë prej tyre kanë mbetur nën hije për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike të vendeve ku ata jetojnë, si dhe mos përkrahjes financiare të cilën nuk e gëzojnë institucioneve të tyre akademike ku ata veprojnë.

[13] Këtë organizim të tij të parë, Hasan el-Benna e kishte quajtur "Lëvizja Islame".

[14] Disa vende, përveç Egjiptit, si Rusia, Kazakistani, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, lëvizjen e Vëllazërisë Myslimane sot e konsiderojnë si organizatë terroriste.

 

The post Politizimi i islamit appeared first on Telegrafi.

Arvanitas dhe shqiptarë

Posted: 08 Nov 2016 06:11 AM PST

Theodhoros Pangalos

Jam rritur në një shtëpi ku origjina arvanitase na jepte një krenari kolosale, veçanërisht ne fëmijëve. "Jemi arvanitas". Kjo prejardhje e lavdishme nxori në dritë rrënjë të tjera po aq të rëndësishme për historinë e familjes si një stërgjyshe nga Kios, e stolisur gjithmonë me dantella, bizhuteri dhe stil francez të flokëve, apo një stërgjysh që u largua nga Azia e Vogël për t'iu bashkuar me lëvizjet revolucionare të grekëve në gjithë Ballkanin.

E çfarë se ky Pangalos kishte një emër me prejardhje bizantine! E çfarë se ai ishte mjek para shekullit të XIX! Ne, djemtë adhuronin paraardhësit tanë me fustanella nga malësitë e Parthithas që u ngjiteshin majave me këmbët e tyre muskuloze, të veshur me lëkurë kafshësh dhe të ngjeshur me barut, të armatosur me dyfekë dhe hanxharë që ua kishin marrë armikut, pasi e kishin therur si sheleg mbi një gur të asaj toke,e cila në asnjë moment nuk pushoi së luftuari tiranët.

Kur u rrita dhe mësova anglisht, dikush më dha romanin "Të fundit e moikanëve". Ndjeva një emocion të thellë. Nga përshkrimet e detajuara të Cooperit arrita në një përfundim të pamohueshëm: Të fundit e moikanëve, me kokë të rruar dhe flokët bisht ishte vetë etërit e mi shqiptarë.

Arvanitët janë një komponent i rëndësishëm i grekëve të sotëm. Qindra mijëra njerëz parakaluan ndër ne, duke trashëguar nga familjet emra krenarë e të nderuar me origjinë arvanitase. Asnjëherë nuk kemi patur dyshim për rëndësinë e tyre të vërtetë. Më kujtohet një herë një i nëpunës i njohur i Departamentit të Shtypit, që përgatitej të shkonte në Shqipëri, për të shoqëruar presidentin e Republikës, Kostis Stefanopulos. Atij nuk ia priste kurrë mendje se mbiemri me prejardhje arvanitase do do t'i krijonte probleme të ndërlikuara në qoftë se ua thoshte shqiptarëve.

Arvanitët e Atikës dhe pjesës tjetër të Greqisë qendrore, Peloponezit, Epirit, Thesalisë, edhe në prefekturën e Evros ku ekzistojnë dy fshatra, në Kaso dhe në Arvanitohorin e mrekullueshme, si dhe shumë arvanitas në ishullin Kea, ku sot askush nuk flet gjuhën arvanitase arvanitasen ka qenë gjithmonë pjesë e formulimit të helenizmit modern.

Luftëtarë të paepur, bujq të ashpër, blegtorë energjikë, që pavarësisht nga dygjuhësia dhe raporti me popullsinë e përgjithshme, dhanë kontributin e tyre në udhëheqjen shkencore, politike dhe ushtarake të vendit.

Gjuha arvanitase ashtu si dialekte të tjera u fol derisa televizori të zëvendësonte gjyshen. Nëna e nënës sime i fliste vajzës gjithmonë në arvanitishte. E bija, mësuese në Arsakeo i përgjigj në greqisht, dhe kjo zgjati një jetë pa krijuar ndonjëherë ndonjë problem mes tyre.

Emigrantët e sotëm nuk e kuptojnë gjuhën arvanitase të Atikës, ndërsa këta të fundit i kuptojnë në vija të përgjithshëm emigrantët, diçka e ngjashme me brazilianët që përpiqen për të kuptuar portugezët, ndërsa banorët e Mitropolisë kuptojnë lehtësisht gjuhën thjeshtuar Creole. Suliotët ishin arvanitas, shumë prej tyre nuk e dinin greqishten, por e mësuan në kisha. As feja nuk mund të shpjegojë marrëdhëniet midis dy popujve. Në luftërat kundër Ali Pashës për një kohë të gjatë para se të dezertonin, aleatët kryesorë të arvanitëve të krishterë të Sulit ishin çamët myslimanë të Thesprotisë.

Kur filloi Revolucioni Grek, e gjithë Atika, si dhe një pjesë e madhe e Korinthit, Argolidës, Viotisë, Fthiotidas dhe Evias banoheshin nga arvanitasit. Të vetmit që nuk flisnin gjuhën arvanitase në Atikë ishin ata me prejardhje nga Megara. Arvanitasit Ishin bërthama kryesore e forcave të armatosura të Karaiskakit, i cili po ashtu fliste gjuhën arvanitase. Edhe Kolokotronis ishte i njohur në pjesën më të madhe të Peloponezit me emrin arvanitas të familjes së tij, Bithëguri.

Problemi i z. Rama është se u bashkua me armiqtë e grekëve për të mbajtur partinë dhe votat që i siguronin anëtarët grekofonë të ish-regjimit komunist.

Arvanitët u zhvendosën në Greqi në mesin e shekullit të XII-të dhe XIV-të siç thuhet edhe në librin e mrekullueshme të Kostas Biris, "Arvanitët, Dorët e helenizmit të ri ". Në atë kohë nuk ka patur shqiptarë, siç nuk ka patur gjermanë, italianë, anglezë, francezë apo turq. Ndërgjegja kombëtare shqiptare ishte e fundit që u shfaq në Ballkan në vitin 1878 me Lidhjen e Prizrenit dhe me qartësi edhe më të madhe në tekstet e shqiptarëve ortodoksë dhe vllahëve të krishterë Korçës. Përderisa atëherë nuk ka pasur shqiptarë, si mund të ishte shqiptar Despoti i Athinës, në qoftë se në të vërtetë quhet Dousmanis? A nuk e di z. Rama se Morosini shkatërroi Akropolin me topat e tij?

Popujve tanë u intereson rinovimi i bashkëjetesës. Marramendëse janë mesazhet që vijnë nga ana ekonomia. Është për të ardhur keq që në vend të shohë këto shifra dhe të fokusohet në rrugët e progresit bashkëpunimit dhe vllazërimi për të ardhmen, nxit kontraste jorealiste nga një e kaluar që ekziston vetëm në imagjinatën e tij. /përktheu: respublica.al/

The post Arvanitas dhe shqiptarë appeared first on Telegrafi.

“Masturbimi” i fundit i Fevziut!

Posted: 08 Nov 2016 06:10 AM PST

Anri Bala

Blendi e ndoqa me vëmendje bisedën tënde para studentëve të UET, e ajo që më ngeli në mendje nga gjithë fjalimi yt, ishte momenti, kur po i mbushje mendjen studentëve, se sa shkrimtar i madh je. S'ka asgjë të keqe të jesh shkrimtar, por i madh është pak si gënjeshtër mburravece, për më tepër kur e krahason veten me kolosë të letërsisë botërore.

Me thënë të drejtën, kam dëshirë të ta pres një çik hovin që në fillim: Ti nuk je shkrimtar, madje as edhe i përafrohesh sadopak! Por, nuk ke faj, nga të gjithë "miqtë" që ke rrotull, asnjëri nuk ka ditur ose më troç… nuk ka dashur të të ul me këmbë në tokë, për të ta thënë këtë gjë! Por, sot janë të lumtur që dikush të tha atë, që ata nuk ta thoshin dot, sepse të duan duke të urryer

Disa, duan të të mbajnë në ajër, se ashtu u pëlqen, ose duan të të trajtojnë si të tillë, kurse disa të tjerëve nuk u intereson, sepse jargaviten të ulen në kolltukun tënd me ngjyrë të bardhë. Ndaj, i vetmi mik që ke sot… jam unë. Beson apo jo! Kur të plakesh e rrudhesh, nëse skleroza do të ketë pak mëshirë për ty, ndoshta do më japësh të drejtë, duke më kujtuar dhe falënderuar, sepse po të bëj nder. Po të bëjë nder dhe respekt, duke të thënë të vërtetën, që të lodhesh dhe sakrifikohesh dhe ca para nga pasuri jote, për t'u bërë ashtu siç ëndërron: Orhan Pamuk shqiptarë

Blendi, duke qenë se lexuesit e mi më të mirë janë familja ime dhe dy apo tre shok, mos u shqetëso, këtë bisedë nuk do e marrë vesh njeri. S'dua të të mërzis, por e ndjej detyrim moral tek ata, t'i orientojë se kush janë autorët që duhet të lexojnë. Edhe pse të paktë në numër, lexuesit e të mi e kanë shijen e stërvitur, ndaj jam i sigurt se librat e tu s'do t'i prekin me dorë.

Teksa të ndiqja me vëmendje, mendova: Dua të bëhem si Blendi! Jo si Fevzo, se ashtu jam, vetëm se nuk kam para, por dëshirojë të bëhem shkrimtar i madh siç u bëre ti… për pak ditë. Sa për të provuar pak shijen e suksesit dhe të dehesha nën dritën e yllit tim.

Vetëm dje më ra në dorë një libër, pak a shumë si botimet e tua, ndoshta edhe më artistik. Fantazia e autorit, shkrimtarit, nëse do ta quajmë kështu, i kalonte çdo kufij. "Gjeniu" i letrave, kishte publikuar një libër të veçantë në llojin e veprës letrare, e që nuk ishte gjë tjetër, veçse arkiva e të gjithë shkëmbimeve të emaileve të tij. Pak a shumë, shkëmbime të postës, por në rastin konkret ishin elektronike. Këtë libër autori e shiste për vetëm 800 lekë.

Tani, nga gjithë kjo eufori e madhe, më lindi dhe mua një ide brilante: Do të publikoj dhe unë të gjithë bisedat e mia të "Whatsapp"-it. Kam arkiv të gjerë dhe më beso, Orhan Pamuk, shkrimtari i email-eve dhe ti… më merrni të keqen!

Pak më parë të thashë se unë jam miku yt i vetëm, për vetë faktin se miqtë dhe kolegët e tu, që të rrahin shpatullat dhe të flasin përzemërsisht çdo ditë, tani po gajasen me të madhe!

The post "Masturbimi" i fundit i Fevziut! appeared first on Telegrafi.

Related Posts :Tjerat postime

1 Prilli (1) 1 qershori (2) 10 (1) 17 shkurti (7) 28 nentori (7) 28 Nëntori (2) 5 (1) 7 (6) 7 marsi (7) 8 (1) 8 marsi (5) 9 (1) Abanozi (1) Abasidët (1) Abazoni (1) Abdesi (1) Abdylazis Islami (1) Abetarja (3) Ablacioni (1) Abrazioni (1) Abscesi (1) Absent radial pulse (1) Abshisa (1) Absolventi (1) Absorbentët (1) Absorbimi (2) Acari (1) ACE inhibitors (2) Acetoni (1) Acidet (1) Acidet biliare (1) Acidet yndyrore (2) Acidi askorbik (1) Acidi borik (1) Acidi folik (6) Acidi laktik (1) Acidi nikotinik (1) Acidi nitrik (2) Acidi parinarik (1) Acidi piruvik (1) Acidofil (1) Acute mitral regurgitation (1) Acute pericarditis (2) Adaptimi (1) Adelina Mamaqi (4) Adem Gajtani (2) Adem Jashari (3) Adem Ramadani (2) Adenohipofiza (1) Adenokarcinoma (1) Adenoma (1) Adeti (1) Adoleshenca (1) Adolf Hitler (1) Adoptimi (1) Adrenalina (1) Adresa (32) Adsense (3) Aerob (1) Aeroplani (1) Afarizmi (1) Afazia (2) Afazia motorike (1) Afazia përçuese (1) Afazia senzorike (1) Afekti (1) Afërdita (2) Afonia (1) Aforizma (3) Afrika (2) Afta (1) Afёrdita (1) Ag Apolloni (3) AgBiMed (1) Agjentët ekonomik (1) Agjentët infektivë (1) Agjerimi (6) Agjërimi (2) Agnesa Mahalla (6) Agnozioni (1) Agon Bislimi (7) Agrafia (1) Ahireti (1) Ahmedizmi (1) AIDS (11) Ajri (3) Akarcidet (1) AKI (3) Akilia (1) Akiloza (1) Aknemia (1) Aknet (2) Akomia (1) Akondroplazia (1) Akor (1) Akorea (1) Akoria (1) Akralis (1) Akranestezia (1) Akrastezia (1) Akrepi (1) Akromatizmi (1) Akromatociti (1) Akromatopsia (1) Akromatoza (1) Aksidentet e trafikut (3) Aksidenti (1) Aktinidet (1) Aktori (1) Aktrimi (1) Akulli (1) Akullorja (1) Akupunktura (1) Albatros Rexhaj (1) Albatrosi (3) Alber Kamy (1) Albin Kurti (1) Albumina (1) Aldosteroni (1) Alegoria (2) Alergjeni (1) Alergjia (2) Alergologjia (1) Alfabeti (1) Alfentanili (1) Algat (1) Algat blu te gjelbra (2) Algoritmi (1) Ali Asllani (2) Ali Pasha (1) Ali Podrimja (4) Aliazhet e hekurit (3) Aliazhi (1) Alibia (1) Alienët (2) Aliteracioni (1) Alkoolet (1) Allahu (2) Almedin Ejupi (2) Alpet Shqiptare (1) Alpha-blockers (1) Alternatori (1) Altin Cekodhima (1) Altruizmi (3) Alveolet (1) Ambasada (2) Ambulatory blood pressure recording (1) Amerika Jugore (2) Amerika Veriore (2) Amilaza (1) Amiloidoza (2) Amin (1) Aminat biogjene (1) Aminoacidet (2) Amoniaku (1) Amplituda (1) Amputacioni (1) Anafaza (1) Anafillaksa (1) Anafora (1) Analiza (11) Analiza dhe komenti i poezisë ''Albatrosi'' të Sharl Bodlerit (1) Analiza e dramës ''Cuca e maleve'' (1) Analiza e dramës ''Emira'' (2) Analiza e dramës ''Gof'' (1) Analiza e dramës ''Varri i qyqes'' (1) Analiza e komedisë ''Bretkosat'' (1) Analiza e komedisë ''Shumë zhurmë për asgjë'' (1) Analiza e komedisë ''Zogjtë'' (1) Analiza e novelës ''Plaku dhe deti'' (1) Analiza e poemës '' Çajld Haroldi'' (1) Analiza e poemës '' Erveheja'' (1) Analiza e poemës '' Liria'' (1) Analiza e poemës '' Scodra'' (1) Analiza e poemës '' Serafina Topia'' (1) Analiza e poemës ''Andrra e jetës Zoga'' (1) Analiza e poemës ''Bukuria'' (1) Analiza e poemës ''Eneida'' (1) Analiza e poemës ''Garda Krutane'' (1) Analiza e poemës ''I tretuni'' (1) Analiza e poemës ''Iliada'' (1) Analiza e poemës ''Kënga e Sprasme e Balës'' (1) Analiza e poemës ''Lissus'' (1) Analiza e poemës ''Odisea'' (1) Analiza e poemës ''Te dheu i huaj'' (1) Analiza e poemës ''Vaji i bylbylit'' (1) Analiza e poemës Bagëti e Bujqësi'' (1) Analiza e poezisë ''Paraja'' të Hasan Zyko Kamberit (1) Analiza e poezisë së Ali Podrimjes (1) Analiza e poezisë së Azem Shkrelit (1) Analiza e poezisë së Din Mehmetit (1) Analiza e poezisë së Pablo Nerudës (1) Analiza e romanit '' Bardha e Temalit'' (1) Analiza e romanit '' Dikush më buzëqeshte'' (1) Analiza e romanit '' I huaji'' (1) Analiza e romanit '' Lufta dhe paqja'' (1) Analiza e romanit '' Xha Gorio'' (1) Analiza e romanit ''Don Kishoti'' - Miguel Servantes (1) Analiza e romanit ''Era dhe Lisi'' (1) Analiza e romanit ''Gjenerali i ushtrisë së vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Karvani i bardhë'' (1) Analiza e romanit ''Kështjella'' (1) Analiza e romanit ''Kronikë në gur'' (2) Analiza e romanit ''Lumi i vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Njeriu me top'' (1) Analiza e romanit ''Oh'' (1) Analiza e romanit ''Para Agimit'' (1) Analiza e romanit ''Përsëri në këmbë'' (1) Analiza e romanit ''Piramida'' (1) Analiza e romanit ''Rruga e shtëpisë sime'' (1) Analiza e romanit ''Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo'' (1) Analiza e romanit ''Viti i mbrapshtë'' (1) Analiza e tragjedisë ''Hamleti'' - William Shakespeare (1) Analiza e tragjedisë ''Mbreti Lir'' (1) Analiza e tragjedisë ''Persët'' (1) Analiza e tregimit ''Kukulla të ngrira'' (1) Analiza e veprave të Ali Podrimjes (1) Analiza e veprave të Anton Pashkut (1) Analiza e veprave të Sharl Bodlerit (1) Analiza e veprës '' Prometeu i mbërthyer'' (2) Analiza e veprës ''Epi i Gilgameshit'' (1) Analiza e veprës ''Komedia Hyjnore'' (1) Analiza e veprës ''Shqipëria Çka qenë (1) Analiza e veprës ''Vdekja më vjen prej syve të tillë'' (1) Analiza e veprës ''Zani i zemrës'' (1) Analiza letrare (155) Analizatoret (1) Anamorava (1) Anasarka (1) Anatoksina (1) Anatomia (128) Anatomia patologjike (5) Anatria (1) Andon Zako Çajupi (7) Androgjenet (1) Andromeda (1) Andrra e jetës Zoga (1) Anekdota (2) Anekdotat (2) Anemia (1) Anemia mikrocitare hipokrome (1) Anemia pernicioze (1) Anesteziologjia (19) Anestezioni lokal (1) Aneurizma (1) Angina pectoris (10) Angina pektoris (1) Angiografia cerebrale (1) Angioplasty (1) Anijet (1) Anijet kozmike (1) Animacione (1) Animizmi (1) Anionet (2) Anketa (1) Ankthi (1) Anomalia (1) Anomalite e refraktimit (4) Anomaloskopi (1) Antarktida (2) Antibiotikët (1) Antibioza (1) Anticoagulants (1) Antidiabetiket oral (2) Antidiaroikët (1) Antidot (1) Antiemetikët (1) Antigjenet (3) Antioksidant (1) Antisepsa (1) Antisteriliteti (1) Antiteza (2) Antitrupat (2) Anton Pashku (6) Anton Santori (1) Antonimet (1) Antraksi (1) Antropometria (1) Antroponoza (1) Antropozoonoza (1) Anuria (1) Anza e Henleut (2) Aortic and mitral valve disease (1) Aortic coarctation (2) Aortic regurgitation (2) Aortic sclerosis (1) Aortic stenosis (6) Aparatet e anijeve kozmike (1) Aparatet elektrotermike (1) Aparati jukstaglomerular (1) Apele per ndihme (1) Apex beat (1) Apnea (1) Apoptoza (1) Apostrofa (1) Apraksia (4) Arabët (2) Argëtimi (1) Ari (1) Aristoteli (1) Aristrokracia (1) Ariu (2) Arkiva (30) Aroma (1) Arseniku (1) Arshi (1) Arsimi (2) Arsimimi shëndetësor (1) Arteria (1) Arterioskleroza (3) Artikulacioni (1) Artiola (1) Asdreni (5) Asepsa (1) Ashensori (1) Asidenti (2) Asonaca (1) Aspergilloza (1) Astenosfera (1) Asteroidi (1) Astigmatizmi (1) Astrit Lulushi (1) Atdheu (3) Ateizmi (1) Atelektaza (2) Ateromatoza (1) Ateroskleroza (4) Atmosfera (2) Atomet (4) Atomi (3) Atrial fibrillation (7) Atrial septal defect (7) Atrofia (3) Atrofia e bulbusit (1) Australia (2) Austria (1) Autizmi (7) Autobiografia (1) Autobusi (1) Autochthonous (1) Autoimuniteti (1) Autokracia (1) Automobili (1) Autopsia (2) Autosaldues (1) Autoshkolla (21) Autovaksina (1) Avaz (1) Avirulenca (1) Avni Tafili (17) Avulli (1) Azia (2) Baba (3) Bacterial endocarditis (3) Bagëti e bujqësi (4) Bajram Curri (1) Bajrami (1) Bakri (11) Bakteremia (1) Bakteret (7) Balanitis (1) Balena (1) Baleti (1) Balistika (2) Balistika e jashtme (1) Balistika kriminalistike (1) Ballkani (1) Balloon valvuloplasty (1) Bankat (1) Banori dhe shpresa e tij (1) Barcoleta (6) Bari (1) Barnat (7) Barnat antikanceroze (1) Barnat ekpektorante (1) Barnat kundër motilitetit (1) Barnat kunder ulqeres peptike (1) Barnat kunder vjelljes (1) Bashkëtingëlloret (1) Bashkëtinglloret (1) Bashkia (1) Bebeza (2) Bedri Dedja (1) Beduinët (1) Behgjet Pacolli (1) Bekir Halimi (24) Bërrylat (1) Bërthama (2) Besa - Besë (1) Besa e Konstandinit (1) Besim Muhadri (1) Besimet monoteiste (1) Besimi (1) Beta-blockers (1) Biandria (2) Bibliografia (1) Bicikleta (1) Bifurkacioni (1) Big Bangu (1) Bigamia (2) Bilal Golemi (1) Bilal Xhaferri (1) Bimet (1) Bimët e gjelbra (1) Biocenoza (1) Biocenozat (1) Biofizika (1) Biografia (82) Biokimia (45) Biokimia klinike (1) Biologji test (192) Biologjia (46) Biologjia molekulare (2) Bioprosthetic valve (1) Biosfera (1) Biosistematika (1) Biotopet (2) Biznesi (1) Bjeshkët e Nemuna (1) Blalock-Taussig shunt (1) Blej (3) Bleta (2) Bllokatoret e receptoreve H2 histaminike (1) Bodrumi (1) Bomba atomike (1) Bomba me hidrogjen (1) Bora (4) Borgjezi fisnik (1) Borgjezia (1) Borxhi (1) Bradikardia (1) Bregdeti (1) Brenga (1) Breshka (1) Bretkosa (2) Brikenë Meha (1) Bronkiolet (1) Bronkopneumonia (1) Brucelloza (2) Budizmi (1) Bufi (1) Bujku (1) Bukuria (1) Bukuroshja e Fjetur (1) Buqja (1) Burimi i infeksionit (1) c (1) Ç’u Mbush Mali (1) Çajld Haroldi (1) Calcium channel blockers (1) Calor (1) Çamëria (1) Cardiac defibrillators (1) Cardiology (74) Çarls Dikens (1) Carotid artery pulsations (1) CEFTA (1) Çeliku (2) Celuliti i orbites (1) Celuloza (3) Centralet elektrike (2) Çështë dhe Çdo të bëhet'' (1) CGI animation (1) Chest pain (1) Choki (1) Choroidal neovascularization (1) Chronic mitral regurgitation (1) Chronotropic incompetence (1) Ciankobalamina (1) Cigarja (1) Cikli kardiak (1) Cikli pentozik (1) Cikloni (1) Ciklopegjiket (1) Cilësia (1) Cirroza (6) Ciruset (1) Citati (1) Citoliza (1) Citoplazma (3) Çka është Seuli? (1) Coarctation of aorta (2) Collapsing pulse (1) Complications of infective endocarditis (1) Complications of prosthetic valves (1) Congenital heart diseases (1) Constrictive pericarditis (4) Continuous murmurs (1) Copat e huaja (2) Copat e huaja intrabulbare (4) Copat e huaja metalike ne korne (1) Copat e huaja ne korne (2) Cor bovinum (1) Corpus callosum (3) Corpus uteri (1) Cuca e maleve (2) Cunami (1) Cyanosis (1) Daja (1) Dakriocistiti (4) Dakriocistiti akut flegmonoz (2) Daktiloskopia (3) Dallendyshet (2) Daltonizmi (1) Daniel Defo (1) Dante Aligeri (3) Dante Aligieri (1) Dantroleni (6) Dardha (1) Dashuria (4) Daut Demaku (9) definicione (2) Degradimi (1) Dekameroni (1) Dekanati (1) Dekarboksilimi (1) Dekarboksilimi i aminoacideve (1) Deluzioni (1) Demografia (3) Demokracia (2) Demonet (1) Dendesia (1) Depedikulimi (1) Depresioni (1) Deratizimi (1) Derdhja (1) Dermatologjia (27) Dermatophyta inguinalis (1) Dëshirë e vërtetë e shqiptarëve (1) Dëshmorët (1) Determinantat antigjenike (1) Deti (2) Dextrocardia (1) Dezaminimi (1) Dezinfektimi (1) Dhelpra (1) Dhembet (1) Dhëmbët (1) Dhembja e barkut (4) Dhimitër Xhuvani (1) Diabeti (22) Diagnoza (9) Dialektet (1) Dialektet e gjuhës shqipe (1) Dialekti (1) Dialektizmat (1) Dialog (2) Dialogu (1) Diastolic dysfunction (1) Diateza (1) Dielli (5) Dieta (5) Diftongjet (1) Difuzioni (1) Digital Kosovo (5) Dijet e njerëzve të mëdhenj (1) Dijetaret (1) Diktatura (1) Dikush më buzëqeshte (1) Dimri (6) Din Mehmeti (1) Diseksioni (1) Dispraksia (1) Distilimi (1) Distribuimi (1) Distrofia yndyrore (2) Dita e Xhuma (1) Ditari (1) Dituria (1) Diuretics (1) Diureza (3) Divertikuloza e zorrës së trashë (1) Dizuria (1) Djali (1) Djali Shqiptar (1) Djalli (2) Doket (1) Doktrina e Krishtenë (1) Dokumentet (1) Dollari (1) Dolor (1) Don Kishoti (2) Don Zhuani (1) Dosjet (2) Dozat (1) Dozimi (2) Dr. Agon Bislimi (2) Dr. Driton Ferizi (1) Dr. Gëzim Galiqi (1) Dr. Imri Vishi (1) Drama (5) Dramatika (1) Drejtësia (1) Dreri (1) Dressler's syndrome (1) Drini i Bardhë (1) Drita në zemër (1) Dritëro Agolli (8) Drogat (4) Druri (27) Drusen (1) Dua (53) Duart (1) Ductus arteriosus (1) Duhani (20) Dukuria kimike (2) Durimi (1) Durimi dyfytyrësh (1) Dusk Drive (1) Dyshimi (2) E drejta civile (3) E-Biznesi (1) Earn Money (3) Ebu Hanife (1) Echinococcus granulosus (1) Edema (3) Edema angioneurotike (3) Edema e kornese (1) Edmond de Amiçis (2) Edukata (1) Edukimi sanitar (1) Edukimi shëndetsor (1) Efektet anesore (3) Efikasiteti diagnostik (1) Efikasiteti terapeutik (1) Egzogamia (2) Eideza (1) Eisenmenger complex (1) Eisenmenger syndrome (3) Ejection click (1) Ekologjia (2) Ekonomia (145) Ekonomiksi (3) Eksperimenti (1) Ekstraneti (1) Eksudati (2) Ekzaminimi (4) Ekzfotalmometri (1) Elegjia (2) Elektroencefalografia (1) Elektroforeza (2) Elektrolitët (2) Elektroliza (1) Elektromiografia (1) Elektromotori (1) Elektronegativiteti (1) Elektronet (1) Elementet e bllokut (1) Elementet kalimtare (2) Elementet kimike (1) Elementet Letrare (7) Eliminimi (1) Emancipimi (1) Emancipimi i femrës (1) Emanetu Feridetun (1) Embolia (4) Embolia e arteries qendrore te retines (3) Embolusi (1) Embrioni (2) Emfizema (1) Emfizema subkutane (1) Eminem (1) Emra Shqip (2) Emrat (1) Emrat abstraktë (2) Emrat e përgjithshëm (3) Emrat e përveçëm (3) Emrat konkretë (2) Emri (11) Emri i përgjithshëm (1) Emri i përveçëm (1) Ena e gjakut (1) Encefalopatia (1) Endemia (1) Enderr (2) Enderrat (14) Endocarditis (1) Endogamia (2) Endokrinologjia (1) Endometriumi (2) Endotendineum (1) Eneida (1) Energjia (4) Enët e gjakut (1) Enflurani (3) Enis Presheva (1) Enkelejd Lamaj (1) Entropia (1) Enukleacioni i syrit (2) Enumeracioni (1) Enver Gjergjqeku (1) Enver Robelli (1) Enzimet (2) Epanastrofea (1) Epi i Gilgameshit (2) Epidemia (1) Epidemiologjia (22) Epiderma (1) Epidermophytia inguinalis (1) Epiglotisi (1) Epika (1) Epilepsia (5) Epiteli (3) Epiteli shumeshtresor i sheshte (2) Epitendineum (1) Epiteti (1) Epithalamus (1) Epitopet (1) Epoka (1) Epshet. Uria (1) Epshi (1) Eqrem Çabej (1) Era (2) Eradikimi (1) Erb's point (1) Eritroblastoza fetale (3) Eritrocitet (5) Ernest Hemingway (1) Ernest Koliqi (1) Ernesto Sabato (1) Erozioni (1) Erozioni i kornese (3) Ersilja Çeli (4) Ervehaja (1) Esad Mekuli (2) Esat Stavileci (1) Ese (127) Ese per 17 shkurtin (1) Ese per 28 nentorin (2) Ese per 8 marsin (1) Ese per Arsimin (1) Ese per atdheun (2) Ese per dashuri (1) Ese për dashurinë (2) Ese per dimrin (1) Ese per durimin (1) Ese per familjen (2) Ese per femijet (2) Ese per leximin (2) Ese per librin (2) Ese për nënën (1) Ese per pranveren (5) Ese për pushimet verore (1) Ese per pushtetin (1) Ese per shkollen (1) Ese per shokun (1) Ese per veren (1) Eseja (1) Eshtrat (2) Eskili (2) Essay (8) Estrogjenet (1) Estrogjeni (3) Ethet (2) Ethet hemorragjike Krime-Kongo (7) Etika (1) Etika Islame (1) Etiologjia (25) Etja (1) Etleva Durmishi (1) Etnija (2) Etnografia (1) Eufemizmi (1) Euro (1) Evakuimi (1) Evropa (2) Ezani (3) Ezani më i mrekullueshëm i Bilalit (1) Fabula (10) Facebook (5) Fadil Maloku (3) Fagocitoza (2) Faik Konica (4) Fakte Historike (6) Fakte shkencore (15) Faktoret e rrezikut (2) Fakulteti (1) Falja (1) Falja e namazit (11) Fallot's tetralogy (5) Familja (5) Familja patriarkale (1) Fan Noli (3) Fantazmat (1) Faqe (284) Faqet e institucioneve të Kosovës (1) Faringu (1) Farkëtimi (1) Farmakodinamika (1) Farmakokinetika (1) Farmakologjia (69) Fatet (1) Faton Bislimi (2) Fatos Arapi (2) Fauna (1) Fausti (1) Febris continua (1) Febris intermitens (1) Febris recurens (1) Febris remitens (1) Febris undulans (1) Federata Mikroneziane (1) Feja (7) Feja Islame (793) Fejesa (1) Fejzi Bojku (1) Fekonditeti (1) Fëmija (1) Femijet (2) Femra (4) Femrat (1) Fenilketonuria (2) Fenotipi (1) Feokromocitoma (1) Ferizaj (1) Fertiliteti (1) Festa e shkollës (1) Fetishizmi (1) Fetva (1) Figura e krahasimit (2) Figurat Letrare (41) Fijet asociative (1) Filip Shiroka (4) Filma (46) Filma me titra shqip (7) Filmi (10) Filmofil Group (1) Filtrimi (1) Filtrimi glomerular (1) Fimoza (1) Firma (2) Fisi (1) Fisnik Ismaili (1) Fistula (1) Fitim Uka (1) Fito leke (5) Fito Para (11) Fito trafik (1) Fizika (7) Fizika Kuantike (1) Fiziologjia (83) Fiziologjia Patologjike (73) Fjala (2) Fjale te urta (10) Fjalë të urta (1) Fjale te urta Islame (2) Fjale te urta per ambicjen (1) Fjale te urta per besimin (1) Fjale te urta per vellaun (1) Fjale te urta per vullnetin (1) Fjale te urta per zhgenjimin (1) Fjalët e parme (1) Fjalët e përbëra (1) Fjalët e qiririt (2) Fjalët e urta (3) Fjalët jo të parme (1) Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalia (7) Fjalia dëftore (2) Fjalia dëshirore (2) Fjalia e përbërë (7) Fjalia e thjeshtë (1) Fjalia nxitëse (2) Fjalia pyetëse (2) Fjalia thirrmore (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje (5) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalitë e përbëra me nënrenditje (1) Fjalor (3) Fjalor Anglisht Shqip (2) Fjalor shqip arabisht (1) Fjalori (96) Fjalori frengjisht shqip (1) Flagranca (1) Flamuri (3) Flavoproteinat (1) Flebiti (1) Flegmona (2) Flegmona e kapakeve (1) Flegmona e orbites (4) Flora (1) Flora Brovina (4) Fluoresceina (1) Fluori (1) Flutura (1) Fluturaket (1) Fluturimet ne hapesire (1) Fobia (3) Folja (6) Folklori (1) Folkodina (1) Fonema (1) Fonemat (1) Fonetika (1) Fonologjia (1) Forca e frenimit ne rrota (1) Forma (1) Format farmaceutike (2) Formatizimi i kompjuterit (1) Formula strukturore (1) Forumi i Te Rinjve Muslimane (3) Fosfori (1) Fosilet (2) Foto (63) Fotokoagulimi me laser (1) Fragment (1) Fragmente (1) Franca (1) Françesko Petrarka (1) Frekuenca (1) Frekuenca e punes se zemres (1) Frenat me disk (1) Fridrih Niçe (1) Fridrih Shiler (1) Friedreich's ataxia (1) Frutat (1) Frymëmarrja indore (2) Fshatari (1) Fumigacioni (1) Fun (4) Functio laesa (1) Fundusi i syrit (1) Funksioni (10) Fuqia (1) Fusha kortikale motorike e të folurit (1) Fusha leksikore (1) Fusha magnetike (1) Fusha primare motorike (1) Fusha vizive (2) Fusnota (1) Futbolli (1) Fyell' i Bariut (1) Gabriel Garsia Markez (1) Galaktika (1) Gallavardin phenomenon (1) Gallbladder (1) Gamaglobulinat (1) Gangrena (2) Gaqo Bushaka (1) Garda Krutane (1) Gaspër Pali (1) Gastriti (2) Gastrulimi (1) Gavril Dara (1) Gavril Dara i Riu (1) Gazeta (1) Gazetari (2) Gazrat (1) Gezim Kelmendi (7) Gëzim Kelmendi (1) Gihti (1) Gingivostomatiti herpetik (1) Giza (2) Gjahu (1) Gjakderdhja (5) Gjaku (19) Gjarpëri (1) Gjedhi (1) Gjëegjëzat (1) Gjendja flagrante (1) Gjendja urgjente (1) Gjenerale (45) Gjenerali i ushtrise se vdekur (2) Gjenet (8) Gjenetika (1) Gjeni (1) Gjenotipi (1) Gjeografi (82) Gjeografi test (161) Gjeravica (2) Gjergj Fishta (2) Gjinekologjia (15) Gjinia (1) Gjinia asjanëse e emrit (1) Gjinia dramatike (1) Gjinia e emrit (1) Gjinia epike (1) Gjinia lirike (1) Gjirafa (1) Gjitaret (1) Gjitarët (1) Gjithësia (2) Gjon Buzuku (1) Gjuha (4) Gjuha angleze (1) Gjuha arabe (1) Gjuha artistike (1) Gjuha dhe Letersia (2) Gjuha e folur (1) Gjuha e shkruar (1) Gjuha gjermane (48) Gjuha italiane (1) Gjuha jonë (2) Gjuha Shqipe (254) Gjuhë dhe letërsi (4) Gjuhë shqipe dhe Letërsi (60) Gjumi (3) Gjykata (1) Gjykimi (1) Gjyshja (2) Glaukoma (19) Glaukoma kongjenitale (1) Glaukoma neovaskulare (4) Glicerina (1) Glomeruli renal (2) Glomerulonefriti (1) Glukoza (3) Goca e detit (1) Goja (1) Gomari (1) Gostia (1) Gradacioni (1) Gramatika (27) Granulocitet (1) Granulomes sifilitike (1) Gripi (6) Grupe (2) Grupet e zanoreve (1) Grupet shoqërore (1) Grupi i gjakut (1) Guljelmo Markoni (1) Gunga (1) Gurët e Kilit (1) Guri i Bardhë (1) Gus (1) Gusha endemike (1) HAARP (1) Hadithe (120) Hadithe per diten e Xhuma (1) Hadithe per vdekjen (1) Hajla (1) Hakeri (1) Haki Stërmilli (1) Halazioni (1) Halid El-Beker (1) Halil Xani (1) Halucinacionet (2) Hamleti (2) Haptenet (1) Haqif Ibrahimi (2) Hartim per librin (1) Hartim per pranveren (2) Hartim per shokun (1) Hartime (54) Hartime Ese per pavaresine (2) Hartime per leximin (1) Hasan El-Basriu (3) Hasan Prishtina (1) Hasan Zyko Kamberi (1) Havarixhet (1) Head lice (2) Heart sound (2) Heart transplantation (1) Hekuri (7) Helicobacter pylori (1) Helikazat (1) Helminet (1) Hematologjia (2) Hematoma (1) Hematoma epidurale (1) Hematoma retrobulbare (1) Hematoma subdurale (1) Hematoma traumatike e kapakeve (1) Hemiplegia (1) Hemoftalmusi (2) Hemoglobina (1) Hemokultura (1) Hemoliza (1) Hemoragjia (2) Hemorragjia subarahinoidale (1) Hemostaza (1) Hëna (2) Heparin (1) Hepatitet (1) Hepatiti B (1) Hepatojugular reflux (1) Hermann Hesse (1) Hernia inguinale (1) Herpesi Labial (1) Hidrocefalusi (1) Hidrocentralet (1) Hidrogjeni (1) Hidroliza (1) Hifema (9) Hifema traumatike (1) Hijalinoza (2) Hil Mosi (2) Himni (1) Himni i Flamurit (1) Hiperbola (4) Hiperemia (1) Hiperemia aktive (1) Hiperemia pasive (1) Hipermetropia (2) Hiperplazia (1) Hipertensioni arterial (3) Hipertermia (1) Hipertermia malinje (1) Hipertrofia (3) Hipervitaminoza (1) Hipervitaminoza D (1) Hipoalbuminemia (1) Hipofiza (2) Hipoglikemia (1) Hipokriti (1) Hipokrizia (1) Hipoksia (1) Hipostenuria (1) Hipotalamusi (3) Hipotensioni arterial (1) Hipotermia (1) Hipoteza (1) Hipovitaminoza A (1) Hipovitaminoza C (1) Hipovitaminozat (1) Histamina (2) Histologjia (68) Histoplazmoza (1) Historia (71) Historia e Kaçanikut (1) Historia e Skënderbeut (1) Hivi (9) Hixhame (1) Holiday heart syndrome (1) Holografia (1) Holt-Oram syndrome (1) Homeostaza (2) Homeri (3) Homonimet (2) Honore de Balzak (2) Hordeolumi (1) Hormonet (3) Horoskopi (1) Hosting (1) Humanizmi (2) Humbja akute e te parit (1) Humbja e peshes (1) Humbja e te pamurit (1) Humor (30) Hurmet (1) Hutbeja lamtumirëse e Pejgamberit a.s (1) Hypertension (8) Hypertrophic cardiomyopathy (4) Hypospadia (1) I dashuri atdhe (1) I huaji (1) I sëmuri imagjinar (1) I tretuni (1) Ibën Abasi (1) Ibën Kajimi (1) Ibrahim Rugova (2) Ideja e veprёs letrare (1) Iftari (1) Ilaçet (1) Ilahi (2) Iliada (2) Iljasa Salihu (19) Iluminati (1) Imam Ibn Kajimi (2) Imam Shafiu (1) Imigrimi (2) Immanuel Kant (1) Imri Vishi (3) Imuniteti (4) Imuniteti humoral (1) Imuniteti i fituar (1) Imuniteti i lindur (1) Imuniteti jospecifik (1) Imunodeficienca (1) Imunogjenet (2) Imunologjia (13) Imunosupresoret (1) Incesti (1) Indet (3) Indet e buta (1) Indet e thella (1) Indi (1) Indi kercor (1) Indi kockor (1) Indi nënlëkuror (1) Indi nervor (1) Indications (2) Indications for valve replacement (1) Indikacionet (8) Individi (1) Induksioni magnetik (1) Infarkti (7) Infarkti miokardial (1) Infective endocarditis (4) Infeksioni (5) Infeksioni intrabulbar (1) Infeksioni kriptogjen (1) Infertiliteti (1) Inflamacioni (12) Informacionet (1) Informata (2829) Informatat (2) Informatika (59) information (63) Inhalimi (1) Inhibitoret e pompes proteinike (1) Injektimi (1) Inkubacioni (2) Insuficienca (1) Insuficienca e zemrës (1) Insuficienca hepatike (1) Insuficienca kronike renale (1) Insuficienca renale (1) Insula (1) Insulina (3) Insulti cerebral (1) Integumenti (1) Internal Medicine (208) Interneti (8) Internimi (1) Intervista (1) Intonacioni (1) Intraneti (1) Intubimi (1) Inversioni (1) Investimet (1) Irfan Jahiu (2) Irfan Salihu (10) Iridocikliti (6) Iridocikliti fibrinopurulent (1) Iridocikliti hipertenziv (1) Iridocikliti serofibrinoz (1) Iridocikliti seroz (1) Iridodializa (1) Iriqi (1) Irisi (1) Ironia (1) Islami (8) Islamizmi (1) Ismail Kadare (27) Ismail Qemali (1) Italia (1) Izopreni (1) Izostenuria (1) Izraeli (1) Jakov Xoxa (3) Jakup Hasipi (1) Jakup Krasniqi (1) Jejunumi (1) Jerusalemi (1) Jeta (5) Jeta e Profetit Muhamed a.s (1) Jeta e re (1) Jeta e varrit (1) Jeta pas vdekjes (2) Jetmir Jakupi (1) Jodidet (1) Jonet (4) Jonet e Ca (1) Josip Rela (1) Judaizmi (1) Jugular pulse (1) Jugular venous pulsations (3) Jupiteri (1) Juvenila (1) Kaçaniku (2) Kadmiumi (2) Kafeneja jonë (1) Kafka (1) Kaheksia (1) Kalcifikimi (1) Kalciumi (2) Kalifati Arab (1) Kaliumi (1) Kallëzimi popullor (1) Kallezuesi (1) Kallëzuesi (3) Kallëzuesori (1) Kamera (1) Kanali inguinal (1) Kanceri (4) Kanella (1) Kanioni (1) Kapaciteti vital (1) Kapsula e Bowmanit (1) Karakteri (1) Karbohidratet (1) Karboksilaza (1) Karburanti (2) Karcinoma (1) Kardiologjia (3) Karl Marx (1) Kartagener's syndrome (1) Kasta (1) Katarakta traumatike (1) Katarakti (2) Katekolaminat (1) Kationet (1) Kënaqësia (1) Kënga e mjellmës (1) Këngët e mbrëmjes (1) Këngët kreshnike (1) Keratitet (6) Keratometri (1) Kercat e laringut (1) Kerci (1) Kerci hialin (2) Kërkesa (2) Kërkesa postimesh nga vizitorët (1) Kërpudhat (1) Keshilla (187) Këshilla (194) Keshilla Islame (114) Keshilla Mjekesore (6) Keshilla Shendetesore (2) Këshillat e Llukmanit a.s (1) Kështjella (1) Ketoacidoza (1) Kim Mehmeti (1) Kimi (2) Kimia (27) Kinetozat (1) Kinina (1) Kirurgjia (35) Kitina (1) Klasicizmi (1) Klasicizmi francez (1) Klishe (1) Klizmat (1) Klorpropramidi (1) Kloruri i natriumit (1) Koaguli postmortal (1) Koagulimi (1) Kobalti (3) Kocka kompakte (1) Kockat (4) Kodi gjenetik (1) Kodi i Balave (1) Kognicioni (1) Koha (2) Koilonychia (1) Kokarboksilaza (1) Kolagjeni (2) Kolë Jakova (1) Kolera (4) Kolesteroli (5) Kollitja (1) Koma (2) Kombësia (1) Kombi (4) Komedia (3) Komedia Hyjnore (3) Komensalizmi (1) Komente (3) Komente letrare (24) Komente për poezi (16) Komentimi i ëndrrave (73) Komocionet (1) Kompetenca (1) Kompjuteri (1) Komplementi (2) Komplikimet (2) Komploti (1) Komponimet Helate (1) Komponimet kimike (1) Komponimet komplekse (5) Kompozicioni (3) Komuna (1) Komunikacioni rrugor (1) Komunikimi (3) Koncepti (1) Kondrocitet (1) Konflikti (1) Konflikti i Edipit (1) Kongresi i Alfabetit të gjuhës (1) Konina (1) Konjugimi (1) Konjuktiva (2) Konjuktiviti (4) Konjunktiva (1) Konjunktiva e fornikseve (1) Konjunktiva e kapakëve (1) Konjunktivi kronik (1) Konjunktiviti (3) Konjunktiviti alergjik (1) Konjunktiviti bakterial (3) Konjunktiviti epidemik (1) Konjunktiviti kronik (1) Konjunktiviti neonatal (1) Konjunktiviti vernal (2) Konstipacioni (1) Konstitucioni (4) Konsumi (1) Kontaksioni izotonik (1) Konteksti (1) Kontinentet (2) Kontinenti (1) Kontraceptivet oral (1) Kontraksionet e muskulit (1) Kontraksioni ekscentrik (1) Kontraksioni izometrik (1) Kontrasti (1) Kontuzioni i bulbusit (2) Kooperativat (1) Kopaoniku (1) Koprraci (2) Korbi (1) Koreografia (1) Korja e trurit te madh (2) Kornea (14) Korpuskuat renale (3) Korrupsioni (1) Korteksi i veshkes (1) Kortikosteroidet (1) Kortizoli (1) Kosova (16) Kostoja (1) Kostoja shtesë (1) Kozmopolitizmi (1) Krahasimi (1) Krahina (1) Krijimi letrar (1) Kriminalistika (92) Krishterimi (1) Kristalet (1) Kristalizimi (1) Kriteret e Harvardit mbi vdekjen (1) Kritika Letrare (67) Kriza tireotoksike (1) Kromatina (1) Kromi (9) Kromozomet (3) Kronika (1) Kronikë në gur (2) Kryefjala (8) Kryeqyteti (10) Ksenofobia (1) Kseroderma (1) Kseroftalmia (1) Kuadri filmik (1) Kufiri etnik (1) Kufiri shtetëror (1) Kuize (18) Kuize nga Autoshkolla (4) Kujdesi (1) Kukulla (1) Kukulla ime (1) Kukulla të ngrira (1) Kultura (2) Kumanova (1) Kunderindikacionet (2) Kundrinori (7) Kundrinori i zhdrejtë (1) Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë (1) Kurani (4) Kurbeti (1) Kurime (2) Kuriozitete (46) Kuriozitete matematikore (1) Kush e solli Doruntinën (1) Kushtetuta (1) Kussmaul's sign (1) Kuvendi (1) Kuvendi i Arbërit (1) Laboratori i kimisë (1) Lahuta e Malcisë (1) Lajme (75) Lajmi (1) Lakimi (2) Lakimi i mbiemrit (1) Lakuriqi (1) Lamelat kockore (1) Lantanidet (1) Laparoskopia (1) Lapidari (1) Laringu (4) Lasgush Poradeci (3) Laura Fazliu (1) Laureta Gashi (11) Left ventricular systolic dysfunction (1) Legjenda (3) Leksikologjia (1) Leksiku (1) Lëkura (2) Lendimet kimike te syrit (3) Lendimet perforative (8) Lëngu brendaqelizor (1) Lengu cerebrospinal (8) Lengu trunoshpinor (8) Lëngun jashtëqelizor (1) Leo Tolstoy (2) Leomioma (1) Lepuri (4) Letargjia (1) Letersia (53) Letërsia (3) Letërsia arkaike (1) Letërsia greke (1) Letersia shqipe (2) Letra (1) Letra dashurie (1) Leukemia (1) Leukocitet (2) Leukoplastet (1) Levine's sign (1) Levirati (2) Levizja (1) Leximi (1) Lezionet paraneoplastike (1) Li-Fi (1) Libra (4) Libra shqip (14) Libraria (1) Libri (5) Libri i Autoshkollës (1) Lidheza (1) Lidhëzat (2) Lidhja (3) Lidhja e Kombeve (1) Lidhja e Prizrenit (1) Lidhja kovalente (1) Lidhjet kimike (2) Lidokaina (1) Ligatura e Stianusit (1) Ligjerata e drejte (1) Ligjërata e zhdrejtë (1) Ligjerata islame (1) Ligjet (1) Ligji i Arkimedit (1) Ligji i efektit (1) Ligji i Faradeit (1) Ligji i Paskalit (1) Ligji periodik (1) Likuiditeti (1) Limanet detare (1) Limfa (1) Limfocitet (1) Limfogranulatoza (1) Limfoma (1) Lindje (5) Lipaza (1) Lipoma (1) Liria (1) Lirika (1) Lissus (1) Litenshtajni (1) Litiumi (1) Litosfera (1) Litota (2) Liver (3) Llava (1) Llojet e kundrinorit (1) Llojet e transportit (1) Llojet e transportit tokesor (1) Llokman Hoxha (2) Lobi i veshkes (1) Lobusi renal (1) Lodhja (1) Logjika (1) Logo (1) Logopedia (7) Lojna (34) Lojra (4) Lokomotiva (1) Loni Papa (2) Lopa (1) Luan Starova (1) Luani (4) Luani dhe miu (1) Lufta (1) Lufta e Ftohtë (1) Lugaja (1) Lugina (1) Luigj Gurakuqi (1) Lukthi (1) Lule më lule (1) Lulet e verës (1) Luli i vocërr (1) Lulja e kripës (1) Lulzim Susuri (12) Lumi (2) Lumi i vdekur (1) Lumturia (4) Lutembacher syndrome (1) Lutje (46) Lyra (1) Macja (3) Macja në ëndërr (1) Macula densa (1) Maculopathy (1) Madhësit dalëse (1) Madhësit hyrëse (1) Magjia (4) Magjia e dashurisë (1) Magjia e zeze (1) Magjistaret (3) Magma (1) Magnetofoni (1) Maja e Gjeravicës (1) Majmuni (1) Makbethi (1) Makina (1) Makroekonomia (2) Makroskopia (1) Maksim Gorki (1) Malaria (1) Malet e Koritnikut (1) Malet e Gollakut (1) Malet e Sharrit (1) Malet mollake (1) Mali (1) Mali i Kopaonikut (1) Mali i Rogoznës (1) Malli i atdheut (1) Mallkime (1) Maltusi (1) Mangani (8) Maqedonia (1) Marantic endocarditis (1) Marigona (1) Marihuana (2) Marin Beçikemi (1) Marksi (1) Marksizmi kulturor (1) Marsi (3) Martesa (4) Martin Camaj (1) Masa (1) Masa atomike (1) Maska (1) Matematika (14) Materialet (1) Matriksi jashteqelizor (1) Matriksi kockor (2) Mbaresa (1) Mbaresat nervore (1) Mbeshtjellesi mielin (1) Mbiemri (9) Mbreti (3) Mbreti dhe Buburreci (1) Mbreti Lir (1) Mbroni fëmijët tuaj nga faqet Pornografike (1) Mbulesa (2) Meandrat lumore (1) Mediatoret kimik (1) Medicine (4) Medulla e veshkes (1) Medulla spinalis (1) Mehmedali Hoxha (1) Mehmet Bislimi (1) Mejoza (2) Melanina (5) Melanocitet (4) Mëlçia (2) Melqia (3) Membrana qelizore (2) Mëmëdheu (2) Mendime (118) Mendime Islame (1) Mendimi (1) Mendimi Pozitiv (6) Meningjet (1) Meningjiti (12) Menorragjia (1) Mercedes Benz (1) Merkuri (1) Merxhan Avdyli (1) Mesazh për maturantët (1) Meshari (1) Meshkujt (1) Mesime (6) Mesime nga Biologjia (2) Mesing (1) Meso Anglisht (3) Meso frengjisht (21) Meso Gjermanisht (104) Meso Holandisht (2) Meso Italisht (23) Mëso Italisht (1) Meso Japonisht (2) Meso Kinezisht (2) Meso Portugalisht (2) Mëso shqip (1) Meso Spanjollisht (2) Mesopotamia (2) Mesuesja (7) Mesyshi (1) Meta-analiza (1) Metabolizmi (3) Metafora (2) Metalet (5) Metalina (1) Metalurgjia (1) Metamorfoza (1) Metanoli (1) Metaplazia (1) Metastaza (2) Metathalamusi (1) Meteorologjia (1) Metionina (1) Metoda (1) Metoda historike (1) Metoda komparative (1) Metoda sociometrike (1) Metodat hulumtuese (2) Metonimi (1) Metonomi (1) Metrorragjia (1) Mexhid Yvejsi (2) Mezangiumi (1) Microsoft (2) Midriaza (1) Migjeni (7) Migrena (2) Migrimi (1) Miguel Servantes (1) Mihal Grameno (2) Mikorize (1) Mikrobiologjia (11) Mikroekonomia (1) Mikroorganizmat (2) Mikroskopia (1) Miku (3) Millosh Gjergj Nikolla (1) Mineralet (1) Miologjia (1) Miometriumi (1) Miopia (2) Miqesia (1) Mistere (74) Misticizmi (1) Mistika (1) Misvaku (1) Mitet (1) Miti (1) Mitokondriet (3) Mitologjia (1) Mitoza (1) Mitral regurgitation (4) Mitral stenosis (7) Mitral valve (1) Mitral valve prolapse (4) Mixed aortic lesions (1) Mizantropi (1) Mjekësi (286) Mjekesi familjare (6) Mjekësi fizikale me Rehabilitim (49) Mjekësi test (81) Mjekesia (12) Mjekësia (1) Mjekesia Interne (33) Mjekesia Islame (2) Mjekesia Urgjente (4) Mjekimi (17) Mjerimi (1) Mjetet transportuese (1) Modeli kejnsian (1) Molekula (1) Molieri (6) Molla (1) Mollë e ndaluar (1) Monarkia (1) Monetize your website (1) Monodrama (1) Monogamia (1) Monoksidi i karbonit (1) Monolog (1) Monologu i brendshëm (1) Monsunet (1) Morali (2) Morava e Binçes (1) Morena (2) Morena Taraku (1) Morfolologjia (1) Mortaliteti (3) Moshnimi demografik (1) Moti (1) Motiliteti (1) Motivi (1) Motivi i veprёs letrare (1) Motoneuroni i dytë (1) Motoneuroni periferik (1) Motra (1) Motra ime fisnike (1) Movies (1) Mprehtesia e te parit (1) Muhamed Kyçyku (1) Muhamedi a.s (2) Muhamet Kyçyku (1) Mukoza (1) Multimedia (2) Muri i vajit (1) Muri qelizor (1) Murlani (1) Mushkëritë (5) Muskujt (2) Muskujt e faringut (1) Mutacionet (2) Mutizmi akinetik (1) Muzika (1) Myocardial infarction (6) Mеnаxhimi (1) Nacionalizmi (3) Nacionalizmi klasik (1) Nacionalizmi nënkulturor (1) Nacionalizmi postkolonial (1) Naftalina (1) Nahija (1) Naim Frasheri (4) Naim Frashëri (10) Naim Frashёri (3) Namazi (15) Namazi i istihares (1) Napoleon Bonaparta (1) Napoleon Hill (1) Narcizmi (1) Narkoza (1) Nasa (2) Nata e Kadrit (3) Nata polare (1) Nataliteti (2) Natriumi (3) Natyra (3) Nazmi Rrahmani (2) Ndajfolja (5) Ndajfolja e mënyrës (1) Ndajfolja e sasisë (1) Ndajshtimi (1) Ndarja qelizore (1) Nderi (1) Ndërmarrjet (1) Ndërtesa (1) Ndihma (1) Ndihma e pare (6) Ndjekja (2) Ndjekja në ëndërr (2) Ndjenjat (1) Ndre Mjeda (9) Ndryshoje veten (2) Nefriti kronik (2) Nefrologjia (5) Nefroni (7) Nefroskleroza (3) Nekroza (5) Nekroza e konjuktives (1) Nena (4) Nëna (6) Neoplazma (6) Nepali (1) Nepotizmi (1) Neptuni (1) Nervat (3) Nervat kranial (2) Nervi (1) Nervi facialis (1) Nervi trigeminus (2) Nervi trochlearis (1) Neurokirurgjia (2) Neurologjia (36) Neurologjia dhe Psikiatria (83) Neurology (19) Neuronet (2) Neuroni (2) Neurotransmiteri (1) Neurozat (4) Neurozat profesionale (1) Ngacmimet (1) Ngarkesa elektrike (1) Ngërçi (1) Ngjarje (4) Niacina (1) Nikeli (8) Nikola Tesla (1) Nikotina (2) Nikturia (1) Nimfomania (1) Ninulla (1) Nita (1) Nitroglicerina (1) Njëqind vjet vetmi (1) Njerëzit (1) Njeriu (5) Njeriu me top (1) Njesia (1) Njihu me hoxhallarët (1) Njoftimi (3) Nocioni (1) Noksat (1) Nomad (1) Nomadi (1) Noteri (1) Novela (3) Nucleus paraventricularis (1) Nukleotidet (1) Nukleus supraopticus (1) Numerori (2) Numërori (2) Numri atomik (2) Numri i emrave (1) Nxitimi (1) Nyja (1) Nyjëtimi (1) O sa bukuri ka tufa (1) Oaza (1) Obeziteti (1) Objekti i së drejtës civile (1) Objektivat makroekonomike (1) Obstruksioni limfatik (1) Oda e perparme (1) Odisea (2) Oferta (2) Oferta monetare (1) Oftalmia elektrike (3) Oftalmia simpatike (5) Oftalmologjia (166) Okisgjeni (1) Okluzioni i arteries qendrore te retines (4) Oksidet e bakrit (2) Oksidimi (1) Oksidoreduktimi (1) Oksigjeni (1) Oksihemoglobina (1) Oksitocina (1) Oktapodi (1) Olakizuria (1) Oligarkia (1) Oligodendrocitet (1) Oliguria (1) Oliver Twist (2) Ongsono (1) Onkologjia (3) Onomatopea (1) Operacioni (2) Ophthalmia neonatorum (1) Ophthalmology (20) Opinione (407) Ora inteligjente (1) Orbitalet atomike (1) Organelet qelizore (3) Organet e brendshme (1) Organet e frymëmarrjes (1) Organet foljore (1) Organi (2) Organizmat (1) Organizmat autotrofë (1) Organizmi (2) Orgazma (1) Orteku (1) Ortopedia dhe Traumatologjia (22) Oscar (1) Oscar Nominees (4) Osifikimi (1) Osifikimi endezmal (1) Osifikimi enkondral (1) Osmoza (1) Osteoblastet (1) Osteoklastet (1) Osteologjia (2) Osteonet (1) Osteoporoza (1) Otorinolaringologjia (3) Ozoni (1) Pablo Neruda (2) Pagjakësia (1) Palca e zgjatur (1) Palca kurrizore (4) Paleogjeografi (1) Palermo (1) Pankreasi (1) Pansystolic murmur over the precordium (1) Para agimit (1) Paracetamoli (3) Paradoksi (3) Parafimoza (1) Parafjala (3) Parafjalët (1) Paralelizmi figurativ (1) Parandalimi (4) Paranormale (2) Paraplegia (3) Paraplegjia (1) Parashikime (1) Parazitizmi (1) Parenkima (1) Paret (1) Pareza (1) Pareza e nervit trochlearis (1) Paronomazia (1) Parotiti (1) Partia politike (2) Pashko Vasa (1) Pashtriku (1) Pasqyra e të rrëfyemit (1) Pastërtia (1) Pasthirrma (4) Pasthirrmat (1) Pasuria (2) Pasurimi (1) Pathology of retinal detachment (1) Patologjia (115) Pavarësia (5) Pavarësia e Kosovës (3) PDA (1) Pedagogjia (1) Pediatria (1) Pediculosis (1) Pediculosis pubis (1) Pedologjia (1) Pedosfera (1) Pedoskopia (1) Pellagra (1) Pellgu (1) Pëllumbi (1) Pëllumbi i bardhë (1) Pentografi (1) Pepsina (1) Peptidoglikani (1) Për Mëmëdhenë (1) Përcaktori (1) Përceptimi (1) Peremrat (13) Përemrat dëftorë (3) Përemrat e pacaktuar (1) Përemrat lidhorë (3) Përemrat pronorë (1) Përemrat pyetës (3) Përemrat vetorë (1) Përemrat vetvetorë (1) Peremri (2) Përemri (4) Përemri pronor (2) Përemri vetor (1) Përemri vetvetor (1) Pericardium (1) Periflebiti i retines (1) Perifraza (1) Perimetria (1) Perioda (1) Periosti (1) Peristaltika (1) Permanent pacemaker (2) Permanent pacing in bradyarrhythmias (1) Përralla (14) Përrallat (1) Përrallëzat (1) Përsëri në këmbë (1) Përsëritja (1) Pershkrimi (1) Përshkrimi (1) Përshtatja (1) Personaliteti (1) Personazhet (1) Personazhi (1) Personifikimi (3) Përtej largësive (1) Perversioni (1) Pesha atomike (1) Pesha specifike (2) Pesha specifike e urinës (1) Peticioni (1) Petro Marko (5) Pezmatimi (1) Pharmacological treatment (1) Pharmacology (3) Photocoagulation (1) Pika në tru (1) Pikëçuditja (1) Pikëpyetja (1) Pilokarpina (2) Pioglitazoni (1) Piridoksali (1) Piridoksamina (1) Piridoksina (1) Pisha (1) Pjeset e ligjerates (3) Pjesët e ndryshueshme të ligjeratës (2) Pjesët e pandryshueshme të ligjeratës (2) Pjeseza (1) Pjesëza (1) Pjesëzat (2) Pjetër Budi (3) Placenta (2) Plaga lacerokontuzive e kapakeve (1) Plagjiatura (1) Plakja (1) Plaku (1) Plaku dhe deti (1) Planetet (2) Planetët (1) Planeti (1) Pleura (1) Pleuriti (1) Pllaja (1) Ploigjinia (1) Plumbi (9) Plutoni (2) Pluviografi (1) Pneumonia (1) Pneumotoraksi (1) Podagra (1) Podocitet (2) Poema (3) Poema e mjerimit (3) Poezi (293) Poezi dashurie (40) Poezi islame (77) Poezi per 1 qershorin (3) Poezi per 17 shkurtin (1) Poezi per 28 nentorin (5) Poezi per 8 marsin (1) Poezi për Adem Jasharin (2) Poezi per atdheun (1) Poezi per babain (1) Poezi per baletin (1) Poezi per bibloteken (1) Poezi per bletat (1) Poezi per boren (2) Poezi per dallendyshet (3) Poezi per dashuri (1) Poezi per detin (1) Poezi per dimrin (3) Poezi per diten e pare te shkolles (1) Poezi per elefantin (1) Poezi per femije (1) Poezi per flamurin (1) Poezi per gjyshen (2) Poezi per Kosoven (1) Poezi per kukulla (1) Poezi per lepurushin (1) Poezi per librin (2) Poezi per lirine (1) Poezi per lopen (1) Poezi per lulet (1) Poezi per lypsarin (1) Poezi per Migjenin (1) Poezi per motren (1) Poezi per nenen (2) Poezi per pavaresine e Kosoves (2) Poezi per pranveren (2) Poezi per pushimet dimerore (1) Poezi per Ramazanin (2) Poezi për Serbët (1) Poezi per shiun (1) Poezi per shkollen (2) Poezi per shoqen (1) Poezi per veren (1) Poezi per zogun (1) Poezi Qesharake (1) Poezia (10) Poezia lirike (4) Poezia mediative (1) Poezia patriotike (1) Poezia refleksive (1) Poezia satirike (1) Polakizuria (1) Poliandria (2) Policia (1) Policia Shkencore (1) Policitemia rubra vera (1) Poligamia (3) Polisedenti (2) Politika (1) Poliuria (1) Popullësia (6) Populli (5) Porcine heart valve (2) Porta hyrese (2) Portalet (1) Portet detare (1) Porti (1) Post-MI risk stratification (1) Postcardiotomy syndrome (1) Postime interesante (2) Postimet më të lexuara (1) Postimet sipas kategorive (1) Potenciali elektrik (1) Potenciali i aksionit (3) Potenciali i graduar (1) Potenciali i veprimit (2) Potenciali membranor (2) Pranvera (17) Presbiopia (1) Presja (1) Prilli i thyer (1) Prinzmetal's angina (1) Prizreni (1) Probleme matematikore (1) Procesi epidemik (1) Procesverbali (1) Profillaksa (1) Progestina (1) Programe dhe Libra islame (13) Programe shqip (21) Projekti (1) Prometeu i lidhur (1) Prometeu i mbërthyer (1) Promovimi shëndetësor (1) Propaganda shëndetsore (1) Propedeutika (1) Prostata (1) Prosthetic valve endocarditis (1) Proteinat (6) Protista (1) Protozoet (1) Proverba (4) Proverbat (1) Proza (4) Psikiatria (1) Psikodrama (1) Psikologji (16) Psikoza (4) Psikoza maniako depresive (1) Puferet (1) Pulëbardha (1) Pulmologjia (5) Pulmonary hypertension (6) Pulmonary stenosis (4) Punksioni lumbal (1) Pushteti (2) Pyetja retorike (1) Pyetje (2) Pyetje dhe Pergjigje (2) Pyetje nga Biologjia (3) Pyetje nga Kimia (67) Pyetje nga vizitorët (3) Pyetje-Pergjigje islame (7) Pyetjet retorike (2) Pytje (1) Qafa (1) Qamil Batalli (1) Qarqet e integruara (2) Qarqet e integruara analoge (1) Qarqet e integruara digjitale (1) Qelbi (1) Qeliza (29) Qeliza nervore (3) Qeliza prokariote (2) Qelizat Clara (1) Qelizat e maculae densa (1) Qelizat e Shvanit (1) Qelizat e tubulit proksimal (1) Qelizat jukstaglomerulare (1) Qelizat kaliciforme (1) Qelizat muskulare (1) Qelizat olfaktore (1) Qelizat osteogjene (1) Qendra apneustike (1) Qendra për avancimin e studimeve (1) Qendra pneumotoksike (1) Qengji (1) Qeni (2) Qerbelaja (1) Qershia (2) Qeveria (1) Qeverisja (1) Qukapiku (1) Quotes (8) Rabini (1) Radiatio optica (1) Radiatio thalamica (1) Radikalet e lira të oksigjenit (1) Radio (1) Radiodrama (1) Radiokomunikimi (1) Radiologjia (4) Rajoni rural (1) Ramazani (13) Rapitful (5) Rasa (1) Rasat e emrit (2) Raste Klinike (4) Ratifikimi (1) Reaksionet berthamore (2) Reaksionet kimike (2) Realitete (1) Receptoret (2) Receptorët (1) Receptoret e dhembjes (1) Receptoret visceral (1) Recesioni (1) Receta Gatimi (1) Recitimi (1) Redunanca (1) Referate (50) Referati (1) Referenca (1) Referendumi (1) Reflekset (1) Refleksi i Babinskit (1) Regjisori (2) Rehabilitimi mjekesor (2) Reklamo biznesin tuaj (3) Relievi (1) Religjioni (1) Rendet (1) Renesanca (1) Rentgenografia (1) Reportazhi (2) Republika e Kosovës (2) Resurset ekonomike (1) Retë (1) Retencioni urinar (1) Retina (2) Retinal detachment (2) Retinal manifestations of AIDS (1) Retorika (1) Reumatologjia (1) Revista (2) Revolucioni (1) Rexhep Qosja (2) Rezistenca elektrike (1) Rheumatic heart disease (2) Riboflavina (1) Rifat Kukaj (2) Right ventricular infarction (1) Rilindasit (1) Rima (3) Ritmi (1) Rituali roman (1) Robert Martiko (1) Robert Ndrenika (1) Robinson Kruzo (1) Roboti (1) Roboti i lodhur (1) Roli (2) Romane satirike (1) Romani (10) romani aventurier (1) Romani fantastiko – shkencor (1) Rozafa (1) Rrahim Sadiku (1) Rrahman Dedaj (1) Rregullat (1) Rregullat e trafikut (1) Rrena (1) Rrethanori (10) Rrethanori i kohës (1) Rrethanori i mënyrës (1) Rrethanori i qëllimit (1) Rrethanori i sasisë (1) Rrethanori i shkakut (1) Rrethanori i vendit (1) Rrezet infra te kuqe (1) Rriqnat (1) Rritja (1) Rritja ekonomike (1) Rrjeti kompjuterik (1) Rrokja (1) Rrotat (1) Rrudhat (1) Rruga e shtëpisë sime (1) Rruget e frymemarrjes (1) Rruget e perhapjes (4) Rrushi (2) Rryma elektrike (6) Rrymat detare (1) Rubor (1) Rukje (1) Ruptura e bulbusit (1) Sa të dua Shqipëri (1) Sabri Hamiti (1) Sadaka (2) Saldimi (2) Sami Frashëri (3) Samire Spahiu (1) Saprofitizmi (1) Satelitet natyrore (1) Saturni (1) Scodra (1) Seborea (1) Seizmografi (1) Seizmologjia (1) Sekrecioni (1) Sekrete (2) Sekreti (1) Sekreti purulent (1) Seksi (5) Sekuenca filmike (1) Semiologjia (1) Semiotika (1) Sëmundja (2) Semundja inaparente (1) Sëmundja iskemike të zemrës (1) Semundja latente (1) Sëmundja ngjitëse (2) Semundja subklinike (1) Semundjet (2) Semundjet akute (1) Semundjet Infektive (66) Semundjet kongjenitale (1) Semundjet kronike (1) Senad Ramadani (4) Senile macular degeneration (1) Sepsa (1) Serbët (1) Seroprofilaksa (1) Serotonina (2) Serumi (1) Serumi antitetanik (1) Servodrejtuesi (1) Shaban Cakolli (4) Sharl Bodler (9) Sharri (1) Shefqet Krasniqi (3) Shehidi (1) Shejh Albani (2) Shejtani (1) Shekulli (1) Shendetesi (70) Shëndetësi (235) Shendeti (1) Shëndeti (3) Shenjat (3) Shenjat e komunikacionit (2) Shenjat e pikesimit (1) Shenjat e pikësimit (1) Shenjat e rrezikut (1) Shenjat e trafikut (1) Sheqeri (2) Sherbimet sekrete (2) Shevqet Musaraj (1) Shijat (1) Shiu (3) Shkallët e mbiemrit (1) Shkallëzimi (2) Shkarko (4) Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo (1) Shkenca (8) Shkijet (1) Shkolla (12) Shkrime (2) Shkrime islame (1) Shkrime nga Ag Apolloni (25) Shkrime nga Ben Apolloni (6) Shkronjat (1) Shmangia (1) Shoku (4) Shoku distributiv (1) Shoku hipovolemik (1) Shoku kardiogjen (1) Shoku obstruktiv (1) Shoqeri sekrete (1) Shoqëria (1) ShowBiz (3) Shpella e Dragobisë (1) Shpella e piratëve (1) Shpendet (2) Shpirti (2) Shporeti elektrik (1) Shprehjet frazeologjike (1) Shpretka (1) Shqip (2) Shqiperia (8) Shqipëria (5) Shqiponja (1) Shqiptarët (1) Shqiptaria (1) Shtatëzënia (1) Shtaza (1) Shteti (3) Shtresat e lëkurës (1) Shtypja e larte e gjakut (1) Shtypja hidrostatike (1) Shtypja koloide (1) Shumë zhurmë për asgjë (1) Shurdhimi (1) Shurdhimi konduktor (1) Shytat (1) SI (1) Sicilia (1) Sida (1) Sideroza e kornese (1) Sigi Janku (1) Sikur t'isha djalë (1) Simbioza (1) Simboli (1) Simboli kimik (3) Simptomat (1) Simptomat dhe shenjat (18) Simulimi (1) Sinan Hasani (1) Sindromi (1) Sindromi Di George (1) Sinektoda (1) Sinjalet (2) Sinjalet ndriçuese (1) Sinjali (2) Sinonimet (2) Sinopsisi (2) Sinqeriteti (1) Sintaksa (1) Sinus rhythm (1) Sionizmi (1) Sipërfaqja e Kosovës (1) Sistematika (1) Sistemet inteligjente te drejtimit te transportit (1) Sistemi (1) Sistemi diellor (5) Sistemi endokrin (1) Sistemi i drejtimit (1) Sistemi i komunikimit (1) Sistemi i transmisionit (1) Sistemi informatik (1) Sistemi kardiovaskular (1) Sistemi limbik (2) Sistemi nervor parasimatik (1) Sistemi nervor qendror (2) Sistemi periodik i elementeve (3) Sitemap (1) Sjellja (4) Skena (1) Skenari (2) Skenaristi (1) Skenografia (1) Skica (3) Skizofrenia (8) Sklera (1) Skleroza amiotrofike laterale (4) Skleroza multiple (4) Skorbuti (1) Skuqja (1) Sllavët (2) Sllavët e Jugut (2) Sllavët e Lindjes (1) Sllavët e Perendimit (1) Sociodrama (1) Sociologjia (96) Sokrati (1) Solstici (1) Soneti (1) Sororati (2) Sot (1) Spastic paraparesis (2) Spastrimi (1) Speleologjia (1) Spermatozoidet (1) Spiroketat (1) Spirometri (1) Spitali Rajonal i Ferizajit (1) Spitalizimi (1) Sporadiciteti (1) Sport (1) Sporti (3) Stepa (2) Steriliteti (1) Sterilizimi (1) Sterjo Spasse (4) Stili i shkrimtarit (1) Stina (1) Stinet (7) Stinët (2) Stokes-Adams syndrome (1) Stomaku (1) Stomatiti (1) Strabizmi (1) Strajca viteline (1) Stresi (2) Strofa (1) Studenti në shtëpi (1) Studime (1) Studimi i randomizuar (1) Studimi kohort (1) Studimi rast-kontroll (1) Studimi tranzverzal apo i terthorte (1) Subjekti (3) Sublimimi (1) Substanca (3) Substanca mutagjene (1) Substancat (1) Substancat kimike (1) Substancat klastogjene (1) Subthalamus (1) Suficienca (1) Sulfati i bakrit (1) Sulmi cerebral (1) Sulmi në tru (1) Sumerët (1) Sunete (1) Supravalvular stenosis (1) Surgery (1) Syfyri (1) Syndrome X (1) Syrgjyn vdekur (2) Syri (8) Syri i trete (1) Systemic embolization (1) Systolic murmurs (1) Taksonomia (1) Takvimi (21) Talenti (1) Te bregu i detit (1) Të reja nga shkenca (3) Tech & Auto (7) Tek porta e xhenetit (1) Tekbiri (1) Teknologjia (233) Teknologjia farmaceutike (78) Teknologjia informative (1) Telegrami (1) Teleskopi (1) Tema (3) Tema e veprёs letrare (1) Temperatura (1) Tendenca (1) Tendinet (1) Tensioni elektrik (2) Tensioni i gjakut (2) Tensioni itraokular (5) Teoria (1) Terapia (1) Terapia fizikale (2) Tërbimi (1) Tërmeti (2) Terminologji (350) Terminologji ekonomike (43) Terminologji fetare (281) Terminologji mjekësore (593) Termorregullimi fizik (1) Termorregullimi kimik (1) Test logjik (1) Test nga Biologjia (74) Test nga Fizika (39) Test nga gjuha dhe letersia shqipe (163) Test nga gjuha dhe letërsia shqipe (49) Test nga kimia (158) Teste (8) Testet e autoshkolles (3) Testi i Maturës (1) Tetanosi (1) Tetanusi (1) Thalamusi (2) The Last Dinosaurs (1) The Son of No One (1) Theksi (1) Theksi i fjalisë (1) Theksi logjik (1) Theni per intelegjencen (1) Thenie (1084) Thënie (1349) Thenie Islame (218) Thenie mjekesore (1) Thenie nga Albin Kurti (1) Thenie nga Bekir Halimi (4) Thenie nga Bob Marley (1) Thenie nga Hasan Prishtina (1) Thenie nga Ismail Kadare (1) Thenie nga Ukshin Hoti (1) Thenie per miqesine (1) Thenie per 1 qershorin (1) Thenie per akullin (1) Thenie per ambicjen (1) Thenie per Ameriken (1) Thenie per analistat (1) Thenie per argumentet (1) Thenie per armikun (6) Thenie per armiqet (1) Thenie per arsimin (2) Thenie per arsyen (1) Thenie per atdheun (1) Thenie per aventurat (1) Thenie per aventuren (1) Thenie per babain (1) Thenie per balten (1) Thenie per barin (1) Thenie per barkun (1) Thenie per baticen (1) Thenie per besen (1) Thenie per besimin (5) Thenie per besimtarin (1) Thenie per besnikerine (1) Thenie per biblen (1) Thenie per biznesmenet (1) Thenie per bleten (1) Thenie per borxhin (2) Thenie per boten (2) Thenie per brengen (1) Thenie per budallallekun (2) Thenie per budallenjte (2) Thenie per bujarine (1) Thenie per bujkun (1) Thenie per buken (2) Thenie per bukurine (1) Thenie per burgun (1) Thenie per burrat (1) Thenie per burrerine (2) Thenie per burrin (3) Thenie per butesine (3) Thenie per buzeqeshjen (2) Thenie per cmendurine (1) Thenie per çmendurine (1) Thenie per dallendyshet (1) Thenie per dashurine (21) Thenie per dembelin (1) Thenie per demin (1) Thenie per demokracine (2) Thenie per deshirat (1) Thenie per deshiren (4) Thenie per deshtaket (1) Thenie per deshtimin (3) Thenie per detin (2) Thenie per dhembjen (1) Thenie per dhimbjen (7) Thenie per diagnozen (1) Thenie per diamantet (1) Thenie per diellin (2) Thenie per dijen (1) Thenie per dinjitetin (1) Thenie per diplomacine (1) Thenie per disfatat (1) Thenie per diturine (4) Thenie per djalin (2) Thenie per djallin (1) Thenie per djersen (1) Thenie per dobesine (1) Thenie per drejtesine (4) Thenie per driten (1) Thenie per drurin (1) Thenie per duart (1) Thenie per durimin (4) Thenie per dynjane (1) Thenie per dyshimin (1) Thenie per ecjen (1) Thenie per edukaten (3) Thenie per edukimin (2) Thenie per embelsine (1) Thenie per enderrat (1) Thenie per epshin (2) Thenie per erresiren (1) Thenie per faktet (1) Thenie per falenderimin (1) Thenie per faljen (3) Thenie per faljen e gjakut (1) Thenie per famen (1) Thenie per familjen (2) Thenie per fatin (3) Thenie per fatkeqesine (3) Thenie per fatkeqesite (3) Thenie per femijen (2) Thenie per femijet (3) Thenie per femrat (1) Thenie per femren (4) Thenie per fillimin (1) Thenie per filmin (1) Thenie per fitimtarin (1) Thenie per fitoren (3) Thenie per fitoret (1) Thenie per fjalen (1) Thenie per folenë (1) Thenie per forcen (1) Thenie per fotografine (1) Thenie per friken (4) Thenie per fshatin (1) Thenie per fundin (1) Thenie per fuqine (1) Thenie per furtunen (1) Thenie per gabimet (6) Thenie per gabimin (7) Thenie per gazetaret (1) Thenie per Gege (1) Thenie per genjeshtarin (1) Thenie per genjeshtrat (2) Thenie per genjeshtren (4) Thenie per gezimin (1) Thenie per gjahtarin (1) Thenie per gjakun (2) Thenie per gjarperin (1) Thenie per gjerat (1) Thenie per gjuhen (2) Thenie per goditjen (1) Thenie per gojen (1) Thenie per grate (1) Thenie per gruan (4) Thenie per guximin (3) Thenie per harresen (1) Thenie per harrimin (1) Thenie per hekurin (1) Thenie per heshtjen (6) Thenie per hidherimin (2) Thenie per historine (1) Thenie per hoxhallaret (1) Thenie per humbjen (3) Thenie per injorancen (3) Thenie per intelektin (1) Thenie per Islamin (4) Thenie per jeten (13) Thenie per kafshen (1) Thenie per kalin (2) Thenie per karakterin (1) Thenie per karrieren (1) Thenie per kaun (1) Thenie per kazmen (1) Thenie per keqardhjen (1) Thenie per keqberesin (1) Thenie per kercimin (1) Thenie per keshillat (2) Thenie per kohen (9) Thenie per kohen e lire (1) Thenie per kollin (1) Thenie per kombin (2) Thenie per komunikimin (1) Thenie per kopertinen (1) Thenie per krenarine (3) Thenie per krimbin (1) Thenie per kritiken (1) Thenie per krizen (1) Thenie per kujtimin (1) Thenie per Kuranin (1) Thenie per kursimin (1) Thenie per kurvat (4) Thenie per lajmin (1) Thenie per lajthitjen (1) Thenie per lamtumirat (1) Thenie per lekun (2) Thenie per lendimin (1) Thenie per leshin (1) Thenie per leximin (9) Thenie per librat (1) Thenie per librin (5) Thenie per liderin (1) Thenie per lirine (2) Thenie per lirite (1) Thenie per lodhjen (1) Thenie per lotet (1) Thenie per lotin (1) Thenie per luanin (1) Thenie per luften (3) Thenie per lumturine (9) Thenie per lutjen (1) Thenie per malet (1) Thenie per marreveshjen (1) Thenie per martesen (4) Thenie per mashtrimin (3) Thenie per mbretin (1) Thenie per mekatet (7) Thenie per mekatin (1) Thenie per mendimin (3) Thenie per mendjen (3) Thenie per menqurine (2) Thenie per merzine (1) Thenie per meshkujt (1) Thenie per mesimin (2) Thenie per mesuesin (1) Thenie per mikun (6) Thenie per miqesine (3) Thenie per mjalten (1) Thenie per modestine (1) Thenie per mollen (1) Thenie per moralin (7) Thenie per motin (1) Thenie per motren (3) Thenie per muret (1) Thenie per mushkun (1) Thenie per namazin (3) Thenie per ndergjegjen (2) Thenie per nderin (2) Thenie per ndershmerine (1) Thenie per ndertimin (1) Thenie per ndihmen (2) Thenie per ndryshimin (1) Thenie per nenen (6) Thenie per nevojen (2) Thenie per ngazellimin (1) Thenie per ngopjen (1) Thenie per njerezimin (1) Thenie per njerezit (8) Thenie per njeriun (13) Thenie per nxenesin (1) Thenie per oksigjenin (1) Thenie per optimistin (3) Thenie per oratoret (1) Thenie per paditurine (1) Thenie per padrejtesine (1) Thenie per pagesen (1) Thenie per pamjen (1) Thenie per paqen (3) Thenie per parane (4) Thenie per paranojakun (1) Thenie per parapagimin (1) Thenie per parate (4) Thenie per pasurine (7) Thenie per patriotizmin (1) Thenie per pendimin (1) Thenie per perpjekjet (1) Thenie per personalitetin (2) Thenie per pertimin (1) Thenie per pervojen (1) Thenie per pesimistin (3) Thenie per pesimizmin (1) Thenie per pijet (1) Thenie per pjekurine (1) Thenie per plaget (1) Thenie per plakjen (1) Thenie per plakun (1) Thenie per pleqte (2) Thenie per plumbin (1) Thenie per poezine (1) Thenie per politikanet (2) Thenie per politikanin (1) Thenie per politiken (3) Thenie per pranveren (2) Thenie per prejardhjen (1) Thenie per premtimet (1) Thenie per prinderit (3) Thenie per pritjen (1) Thenie per profesionin (1) Thenie per punen (8) Thenie per pushimin (1) Thenie per qelesin (1) Thenie per qenin (2) Thenie per qente (1) Thenie per qetesine (1) Thenie per qytetarin (1) Thenie per rehatine (1) Thenie per renjen ne dashuri (2) Thenie per respektin (4) Thenie per rinine (1) Thenie per rregullat (1) Thenie per rrenat (2) Thenie per rrenen (1) Thenie per rrezikun (1) Thenie per rrogen (1) Thenie per rrugen (1) Thenie per sekretin (1) Thenie per semundjen (2) Thenie per sfiden (1) Thenie per shakane (1) Thenie per shendetin (1) Thenie per sherbimin (1) Thenie per sherimin (1) Thenie per shikimin (1) Thenie per shiun (1) Thenie per shokun (4) Thenie per shoqerine (2) Thenie per shpenzimin (1) Thenie per shpirtin (1) Thenie per shprehite (1) Thenie per shpresen (1) Thenie per shqetesimin (2) Thenie per Shqiperine (2) Thenie per shqiponjen (1) Thenie per shqiptarine (1) Thenie per shtetin (1) Thenie per sinqeritetin (5) Thenie per sjelljen (5) Thenie per sportin (1) Thenie per sprovat (1) Thenie per stresin (1) Thenie per suksesin (3) Thenie per sunetin (2) Thenie per syrin (2) Thenie per syte (2) Thenie per talentin (1) Thenie per te ardhmen (2) Thenie per te bukuren (1) Thenie per te drejten (1) Thenie per te folurit (1) Thenie per te fortin (1) Thenie per te huajt (1) Thenie per te keqen (3) Thenie per te menqurit (3) Thenie per te metat e njeriut (1) Thenie per te miren (2) Thenie per te rinjte (3) Thenie per te shkuaren (1) Thenie per te tashmen (1) Thenie per te vdekurin (1) Thenie per te verteten (8) Thenie per te vjetrit (1) Thenie per thashethemet (1) Thenie per thembren (1) Thenie per thjeshtesine (2) Thenie per torten (1) Thenie per Tosk (1) Thenie per tradhetine (1) Thenie per trimin (1) Thenie per trishtimin (1) Thenie per trupin (4) Thenie per trurin (1) Thenie per turpin (1) Thenie per tymin (1) Thenie per udheheqjen (1) Thenie per udhetimin (1) Thenie per ujkun (3) Thenie per urrejtjen (3) Thenie per urtesine (2) Thenie per vajzen (1) Thenie per varferine (6) Thenie per vdekjen (1) Thenie per vellaun (2) Thenie per veprat (2) Thenie per vepren (1) Thenie per veprimin (2) Thenie per veshtiresite (1) Thenie per vetepermbajtjen (1) Thenie per vetmine (2) Thenie per vlerat (1) Thenie per voten (1) Thenie per votuesin (1) Thenie per vrapimin (1) Thenie per vuajtjen (2) Thenie per vullnetarin (1) Thenie per vullnetin (2) Thenie per xhamine (1) Thenie per yjet (1) Thenie per zagarin (1) Thenie per zemren (6) Thenie per zgjuaresine (1) Thenie per zhgenjimin (2) Thenie per ziline (1) Thenie per zjarrin (1) Thenie popullore (1) Thesari (1) Third heart sound (3) Thrombolysis (3) Thrombolytic therapy (1) Ti Shqipëri më jep Nder (1) Tiamina (1) Tifoja Abdominale (2) Tinea inguinalis (1) Tingujt (1) Tipi piknik i konstitucionit (1) Tiroiditi Hashimoto (1) Tirozina (1) Tjera (81) Tkurrja muskulare (1) Tmerre (1) Toka (11) Tokoferoli (1) Toksina e tetanusit (1) Top (5) Totemizmi (1) Tragjedia (5) Trailer (7) Trajta e pashquar e emrit (1) Trajta e shquar e emrit (1) Trajtimi (4) Trakea (2) Trakeostomia (1) Transaminimi (1) Transformatoret (2) Transformatori (1) Transporti (1) Transporti hekurudhore (1) Transporti tokesor (1) Transporti ujore (1) Transudati (3) Transverzioni (1) Tranzicioni (1) Traseologjija (1) Tregime (81) Tregime Islame (56) Tregimi (3) Tregu (1) Treguesit (2) Tremori (1) Trëndafili (1) Treni (1) Tretësira fiziologjike (1) Tricuspid regurgitation (2) Trifenilmetani (1) Triptofani (2) Trishtimi (1) Trombi (6) Trombocitet (1) Tromboembolia (1) Tromboflebiti (1) Tromboza (4) Tromboza e venes qendrore te retines (4) Troponins (1) Trungu trunor (2) Trupi (2) Trupi ciliar (1) Trupi qelqor (3) Truri (6) Truri i vogel (4) Trysnia atmosferike (1) Tuberkulozi (18) Tubokurarina (1) Tubuli i perdredhur proksimal (1) Tubuli renal (1) Tumor (1) Tumoret (11) Tumoret e melqise (5) Tuneli (1) Turbullimi i kornes (1) Turqia (6) Tutoriale (2) Udhёpёrshkrimi (1) UFO (13) Uji (3) Ujku (3) Ukshin Hoti (1) Ulçera (1) Ulvi Fejzullahu (12) Unazat (1) Unazë (1) Universe paralele (1) Universet paralele (1) Universiteti (1) Urani (1) Urdhëresat nga personat e autorizuar (1) Urethritis simplex (1) Urime (1) Urina (4) Urologjia (14) Ushqimi (13) Ushqimi dietal (4) Ushqimi eufenik (1) Ushqimi për diabetikët (1) Utopia (1) Uvea (1) Uveitet (1) Vagina (1) Vaji i bylbilit (1) Vaji i bylbylit (2) Vaksina (5) Vaksinat (1) Vaksinoprofillaksa (1) Vaktia e Ramazanit (3) Vaktia e Ramazanit 2015 (2) Valbona (1) Valdet Kamberi (27) Valenca (2) Vallja e luleve (1) Valvular heart disease (1) Vanadium (1) Vargmalet (1) Vargu (1) Varri (1) Vaskularizimi (2) Vaskuliti i retines (1) Vaso Pasha (1) Vatra epidemike (1) Vazodilatimi (1) Vazokonstriksion (1) Vazopresina (1) Vdekja (4) Vdekja me vjen prej syve te tille (1) Vdekja më vjen prej syve të tillë (1) Vdekje (1) Vehbi Kikaj (1) Vektorët (1) Vellau (3) Vendi (1) Venera (1) Ventriculus III (6) Ventriculus lateralis (1) Vepra (1) Vepra epike (1) Vepra letrare (1) Vera (7) Veshka (20) Veshkat (1) Vetbesimi (3) Vetedija (2) Vetëvrasja (1) Vetmia (1) Veton Surroi (1) Vezë të arta (1) Vezika urinare (1) Vica (1) Victor Hugo (1) Victor Hygo (1) Video (84) Video fetare (32) Video interesante (25) Video mësime (1) Video mjekesore (2) Video qesharake (21) Vija bregdetare (1) Vija Egnatia (1) Vijat papilare (1) Viktor Hygo (3) Vince Lombardi (1) Virozat (1) Virulenca (2) Viruset (2) Virusologjia (1) Visar Ymeri (1) Viset shqiptare (1) Vitamina B1 (1) Vitamina B12 (1) Vitamina B2 (1) Vitamina B3 (1) Vitamina B6 (2) Vitamina C (1) Vitamina D (1) Vitamina E (2) Vitaminat (21) Viti i mbrapshtë (1) Vitrektomia (2) Vizita (1) Vizusi (2) Vjersha (266) Vjersha oër pranverën (1) Vjersha patriotike (7) Vjersha per 1 qershorin (3) Vjersha per 17 shkurtin (1) Vjersha për 7 marsin (2) Vjersha per 8 marsin (1) Vjersha për Adem Jasharin (2) Vjersha per Ariun (1) Vjersha per baletin (1) Vjersha per bicikleten (1) Vjersha per boren (2) Vjersha për dajën (1) Vjersha per dallendyshet (2) Vjersha per dhelpren (1) Vjersha per dimrin (3) Vjersha per elefantin (2) Vjersha per eren (1) Vjersha per femije (5) Vjersha për fëmijë (56) Vjersha per flamurin (2) Vjersha për flamurin (1) Vjersha për gjirafën (1) Vjersha per gjyshen (1) Vjersha per kohen (1) Vjersha per Kosoven (1) Vjersha per lepurushin (1) Vjersha per librin (4) Vjersha per lypsarin (1) Vjersha për macen (1) Vjersha per Matematiken (1) Vjersha per mesuesen (8) Vjersha per mesuesin (1) Vjersha për mikun (1) Vjersha per mjaltin (1) Vjersha per molla (1) Vjersha per motren (1) Vjersha per nenen (1) Vjersha per pavaresine e Kosoves (1) Vjersha per plepin (1) Vjersha per pranveren (3) Vjersha për pranverën (12) Vjersha për qenin (1) Vjersha për qershinë (1) Vjersha për Qukapikun (1) Vjersha për Robotin (1) Vjersha per shiun (1) Vjersha për shiun (1) vjersha për shkollën (4) Vjersha për shokun (1) Vjersha per shoqen (1) Vjersha per shqiponjen (1) Vjersha per vellaun (2) Vjersha per veren (2) Vjersha per Vjeshten (2) Vjersha per yllin (2) Vjersha per zogun (1) Vjershe per babain (1) Vjershe per pinguinin (1) Vjershe per zogun (1) Vjeshta (2) Vlera (1) Vlora (1) Vozitja (1) Vullkanet (1) Vullkani (2) Vullneti (1) Vulnerabil (1) Weather (1) Wi-Fi (1) William Shakespeare (20) Windows (1) Windows 10 (1) Winston Churchill (1) Woody Allen (1) World Wide Web (2) Wrong Turn 1 (1) Xehet (2) Xha Gorio (2) Xheladin Muça (1) Xhemajl Abria (1) Xhemat (1) Xheneti (2) Xhevahir Spahiu (5) Xhindet (2) Xhon Kenedi (21) Xhorxh Gordon Bajron (1) Xhovani Bokaçio (1) Yjet (1) Ylli (2) Yndyrnat (5) Youtube (2) Zani i zemrës (1) Zanoret (3) Zbatica (1) Zbehja (1) Zbulime-Shpikje (39) Zef Serembe (1) Zef Serembe (4) Zemra (6) Zgjedhimi i foljes (1) Zgjedhja (1) Zgjedhjet (1) Zhan Batist Pokëlen (1) Zhargoni (1) Zhavorri (1) Zilia (1) Zinaja (1) Zink insulina kristalore (1) Zogu (1) Zogu dhe djali (1) Zona (1) Zona Aride (1) Zoonozat (1) Zorra e holle (2) Zorra e trashë (1) Zoti (1)

Arkiva e postimeve