WordPress.com Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

“ALUIZNI Tiranë, lista me 412 qytetarët që kanë lejen gati” plus 9 more - Gazeta Dita

loading...

“ALUIZNI Tiranë, lista me 412 qytetarët që kanë lejen gati” plus 9 more - Gazeta Dita


ALUIZNI Tiranë, lista me 412 qytetarët që kanë lejen gati

Posted: 07 Sep 2016 02:04 AM PDT

Aluizni Tiranë ka publikuar dje listën me 412 emrat e qytetarëve të cilët kanë gati  lejen e legalizimit për ta tërhequr. Përfituesit duhet të shkojë të tërheqin lejen pranë drejtorisë veriore të në kryeqytet.

Ndërsa për pajisjen me tapi të personave që kanë ndërtuar pa leje me ndryshimet e fundit në ligj do të bashkëpunojë ALUIZNI dhe ZRPP-ja pa qenë nevoja të aplikojë vetë përfituesi. ALUIZNI dorëzon në ZRRP: verifikimin e gjendjes juridike të pronës ku janë ngritur ndërtimet informale, përditësimin e regjistrit të pasurive të paluajtshme, kartelave dhe hartave kadastrale, sipas blloqeve kadastralë ku janë ngritur ndërtimet informale dhe regjistrimin e lejes së legalizimit dhe të pasurisë së legalizuar.

Kërkesa për informacion, për verifikimin e gjendjes juridike të pronës (statusit juridik), dërgohet nga ALUIZNI pranë ZVRPP-së, jo më vonë se 10 ditë nga data e evidentimit faktik në terren (data e "Procesverbalit të evidentimit në terren") dhe shoqërohet nga harta vektoriale në format shkresor dhe elektronik.

Ndërkohë  ZVRPP-ja, brenda 15 ditëve nga administrimi i kërkesës, dërgon informacionin mbi gjendjen juridike të pronave në bllokun kadastral, në të cilin përfshihen: të dhënat mbi pronarin e pasurisë,  hartën kadastrale, në format shkresor dhe elektronik dhe kartelat

 

Formula e plotë se si mund të paguhet fatura për legalizim?

 Cilat janë kategoritë që përfitojnë falje dhe ulje të detyrimit? Afatet dhe kushtet që duhen për të përfituar.

Në vendimin e marrë nga qeveria për çmimin e shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje me funksion banimi (përfshirë dhe shtesat anësore dhe/ose në lartësi në ndërtime me leje), është përcaktuar që fatura për ALUIZNI-in të llogaritet si përqindje mbi vlerën e pronës, sipas llojit “tokë truall”, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Dita sjell të plotë formulën se si llogaritet fatura nga ALUIZNI për ndërtimet pa leje.

Për ndërtimet pa leje me funksion banimi, çmimi i shitjes për një metër katror është 50% e vlerës së përcaktuar për pasurinë “tokë truall”, në njësinë administrative dhe zonën kadastrale përkatëse. Për ndërtimet pa leje të ndërtuara brenda territor i njësive administrative fshat, kur çmimi për metër katror, i përllogaritur sipas kësaj pike, është më i vogël se 400 lekë apo më i madh se 1 lekë, çmimi që do të aplikohet për shitjen e parcelës ndërtimore do të jetë në këto vlera kufi.

Për ndërtimet pa leje, të ndërtuara brenda territorit të njësive administrative qytet, kur çmimi për metër katror, i përllogaritur sipas kësaj pike, është më i vogël se 500 lekë apo më i madh se 2 000  lekë, çmimi që do të aplikohet për shitjen e parcelës ndërtimore do të jetë në këto vlera kufi.

Për shtesat anësore dhe/ose në lartësi në ndërtime me leje, me funksion banimi, pavarësisht nga territori ku ato janë ngritur, kur çmimi për metër katror, i përllogaritur sipas kësaj pike, është më i vogël se 1 000 lekë apo më i madh se 3 000 (tre mijë) lekë, çmimi që do të aplikohet për sipërfaqen përkatëse do të jetë në këto vlera kufi.

Për ndërtimet pa leje me funksion të përzier (banim dhe social-ekonomik), çmimi i shitjes së parcelës ndërtimore llogaritet në raport me sipërfaqen e ndërtimit pa leje, që shfrytëzohet për secilin nga funksionet e mëposhtme:

  1. a) Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, në raport me sipërfaqen e ndërtimit pa leje që shfrytëzohet për funksion social-ekonomik, shitet sipas vlerës së pronës, të llojit “tokë truall”, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave;
  2. b) Sipërfaqja e parcelës ndërtimore, në raport me sipërfaqen e ndërtimit pa leje që shfrytëzohet për banim, shitet sipas çmimit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi.

 

Kush përfiton falje pagese

Falje të pagesës do të përfitojnë poseduesit e ndërtimeve pa leje, që kanë statusin e invalidit paraplegjik dhe/ose tetraplegjik. Për poseduesit e ndërtimeve pa leje, që kanë në përbërje familjare persona me statusin e invalidit paraplegjik dhe/ose tetraplegjik apo me statusin e të verbrit, detyrimi financiar për parcelën ndërtimore zbritet në masën 50% nga vlera e llogaritur.

Për poseduesit e ndërtimit pa leje, që kanë statusin e invalidit të punës ose që kanë bashkëshorte me këtë status, me paraqitjen e dëshmisë zyrtare, detyrimi financiar përgjysmohet . Ndërsa poseduesit e ndërtimeve pa leje, që janë subjekte të ndihmës ekonomike, përfitojnë zbritje në masën 30% nga vlera e parcelës.

Zbardhet VKM

 

 Ndërtimet pa leje, rregullat e reja për marrjen e tapisë

Qeveria ka përcaktuar procedurat e reja të regjistrimit të lejes së legalizimit ose sicc njihet ndryshe marrja e hipotekës. Sipas këtij vendimi, regjistruesi, me paraqitjen e kërkesës, kryen brenda 10 ditësh regjistrimin e lejes së legalizimit, në përputhje me nenin 49 të ligjit nr.33/2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme".

Përcaktimi nëse pasuria (objekti i legalizuar) është individuale, familjare apo në bashkëpronësi (I/F/B) kryhet nga ZVRPP mbi bazën e lejes së legalizimit dhe çertifikatës së gjendjes familiare, që përcillet nga ALUIZNI.

Procedurat e hollësishme të ofrimit nga ZVRPP të shërbimit të regjistrimit dhe të lëshimit të çertifikatës së pasurisë së paluajtshme të legalizuar, përcaktohen me udhëzim të përbashkët të Kryeregjistruesit dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t.

Leja e legalizimit, e miratuar pa marrëdhënie pronësie me parcelën ndërtimore (truallin), regjistrohet nga ZVRPP në një kartelë tjetër pasurie nga ajo e truallit, duke bërë shënimet përkatëse në kartelë. Heqja e shënimeve në kartelë dhe regjistrimi i pronësisë mbi parcelën ndërtimore, për lejen e regjistruar do të kryhet nga ZVRPP menjëherë, me hyrjen në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave që miraton kalimin e të drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore dhe kompensimin e pronarëve.

Gjithashtu, ZVRPP do të bëjë edhe regjistrimin e hipotekës ligjore. Regjistrimi i hipotekës ligjore bëhet në seksionin përkatës të kartelës së pasurisë së legalizuar. Për ndërtimet që posedohen nga më shumë se një subjekt, në rast mospagese të pjesës takuese të detyrimit për parcelën ndërtimore, hipoteka ligjore vendoset për pjesën takuese të pasurisë së legalizuar.Fshirja e hipotekës ligjore do të kryhet nga ZVRPP jo më vonë se 5 ditë, nga data e njoftimit të ALUIZNI-t për shlyerjen e pagesave, njoftim që shoqërohet nga dokumentacioni provues.

Kur aplikuesi është pronar i truallit

Leja e legalizimit, e lëshuar për ndërtime për të cilat subjekti disponon të drejtën e pronësisë mbi parcelën ndërtimore (truallin), do të regjistrohet nga ZVRPP në regjistrin e pasurive të paluajtshme. Personat e interesuar që do të përfitojnë lejen e legalizimit, do të duhet të dorëzojnë pranë ALUIZNI-t dokumentin që provon regjimin e veçantë martesor, i cili përcillet pranë ZVRPP. Në të kundërt, regjistrimi kryhet sipas regjimit të bashkësisë ligjore.

Subjektet përfitues të lejeve të legalizimit, që konfirmohet se kanë shlyer pagesat e furnizimit me energji elektrike, gjatë një viti nga momenti i njoftimit të pagesës së parcelës ndërtimore, përfitojnë faljen e 10% të vlerës. Për subjektet debitor, ALUIZNI i kërkon ZVRPP vendosjen e kufizimit mbi pasurinë e legalizuar.

Për shtesat në pallate ekzistuese

Për regjistrimin e shtesës informale në lartësi, në pallatet me leje, ZVRPP procedon sipas këtij vendimi. Për këtë qëllim, ZVRPP do të kryejë shënimet përkatëse në regjistrin e pasurive të paluajtshme për rishpërndarjen e kuotave të pjesëmarrjes mbi truallin e ndërtesës ekzistuese, si dhe mbi hapësirën e përbashkët (në bashkëpronësi të detyrueshme).

Leja e legalizimit, e lëshuar për projeksionin e soletës ose të volumit të mbështetur vetëm në një krah (konsolës), do të regjistrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme.

Dokumentacioni

Kërkesa për regjistrim, paraqitet në ZVRPP nga ALUIZNI, brenda 5 ditëve nga data e miratimit të lejes së legalizimit dhe shoqërohet nga dokumentacioni i mëposhtëm:

  1. a) Leje legalizimi;
  2. b) GENPLAN i pasurisë së legalizuar, si fragment i hartës vektoriale të bllokut kadastral;
  3. c) Planimetri të ndërtimit informal (për çdo kat);

ç)            Kopja e Çertifikatës së gjendjes familjare të poseduesit, që disponon ALUIZNI, nga momenti i aplikimit për legalizim;

Maturantët protestë para Kryeministrisë

Posted: 07 Sep 2016 01:59 AM PDT

Kandidatët për studentë që nuk kanë rezultuar fitues në listat paraprake të Universiteteve protestuan sot para Kryeministrisë, të mbështetur dhe nga Lëvizja e Studentëve për Universitetin

Ata kundërshtojnë formulën e pranimit në universitete dhe reformën në arsimit, pasi sipas tyre ka shkaktuar përjashtimin e shumë maturantëve, megjithëse me mesatare të lartë.

Sipas maturantëve, fitues në fazën e parë janë shpallur maturantë të cilët nuk kanë rezultate të larta, ndërkohë që maturantët që kanë pasur nota të mira ende nuk janë shpallur fitues në asnjë degë.

Ata janë shprehur kundër mënyrës së përzgjedhjes së kandidatëve për në universitete. Nga ana tjetër, ka reaguar edhe Ministria e Arsimit, e cila ka sqaruar se lista përfundimtare vetëm për fazën e parë do të publikohet më datë 20 Shtator nga çdo universitet.

"Konkurrenca në fazën e parë është shumë e lartë pasi maturantët me rezultatet më të larta mund të jenë fitues deri edhe në 10 programe. Ndaj me zgjedhjen e vetëm një programi që një aplikant do të vendosë të ndjek, të 9-ta programet e tjera për të cilat është fitues, do të mbeten në dispozicion të raundit të dytë. Jeni të lutur të ndiqni me vëmendje udhëzimet nga universitetet", njofton MAS.

Tefta Radi: Intervista ime me Nënë Terezën që nuk u transmetua kurrë

Posted: 07 Sep 2016 01:57 AM PDT

 

Entela Resuli – DITA

Me një zë kumbues, të pangatërrueshëm, artikulim të qartë dhe çdo fjalie i jep peshën e duhur. Tefta Radi, zonja me flokë të bardha sot nuk është më spikerja kryesore e edicionit informativ në TVSh, por nuk është larguar nga ky institucion, ku vazhdon të punojë në fushën e dokumentarëve.

Sot, 65-vjeçarja, e cila nuk e ka problem ta përmendë moshën, pasi për të është fisnikëri dhe çdo moshë ka bukurinë e vet, është një gjyshe e lumtur.

E kujdesshme për pamjen, e thjeshtë në komunikim të jep përshtypjen e një gruaje zonjë, ashtu siç shumë e kanë njohur nëpërmjet ekranit.

Në këto ditë, kur e gjithë bota ka folur për Nënë Terezën, edhe Tefta Radi ka një moment të rëndësishëm për të kujtuar në marrëdhënie me të.

Në gushtin e vitit 1989 kur Nënë Tereza vizitoi Shqipërinë për herë të parë, Radi u caktua gazetarja që do i bënte intervistën, gruas që në ato momente, njihej si bamirëse dhe kishte marrë çmimin Nobel për paqe në botë, por që deri atëherë kishte patur një marrëdhënie të komplikuar me Tiranën zyrtare, thënë ndryshe shtetin e parë atetist në botë.

Gazetarja ikonë e Televizionit Shqiptar më kënaqësi pranon ftesën e Dita-s për të rrëfyer për ne vizitën e Nënë Terezës në vendin tonë dhe intervistën që realizoi me të, një intervistë që nuk u transmetua kurrë.

 

-Zonja Radi, këto ditë Nënë Tereza është shpallur e shenjtë, dhe ky lajm ka pushtuar botën, por dua të kthehem 27 vite pas, kur Nënë Tereza vizitoi për herë të parë Shqipërinë. Ju atëherë keni qenë gazetare e rëndësishme e Televizionit Shqiptar, na tregoni, si e pritët këtë lajm dhe çfarë thuhej në korridoret e televizionit?

Në kohën e diktaturës nuk ishte e lehtë që gjërat të fliteshin apo përfliteshin korridoreve. Edhe muret kanë vesh – thotë populli. Aq me tepër për një figurë si Nënë Tereza, sot Shën Tereza, që na ka bërë ne shqiptarëve të ndihemi krenarë për misionin e saj të madh, të përbotshëm, postulatet e arta sërish të saj, prej të cilave kemi vend të tërë për të mësuar e vepruar në dobi të paqes e të dashurisë njerëzore. Në veçanti ne shqiptarët, edhe pse patëm fatin t'i japim globit një figurë kaq të madhe bamirësie. Ndoshta shkollimi i saj jashtë trojeve tona, zemra e saj e çelur deri në infinit ndaj dhembjes dhe skamjes, jetëve njerëzore i dha Nënë Terezës përmasat e shenjtit, përmasat e gruas më në zë në botë.

-E mbani mend atë ditë, mund të na e përshkruani?

Natyrisht që po, më shumë emocion dhe pse historia e vizitës së nobelistes, Shën Terezës në vitet e diktaturës, gjatë këtyre viteve është anashkaluar për arsye nga më të ndryshmet. Ishe mesgushti i 1989-s. Data 15, një ditë e nxehtë vere. Një mbrëmje më parë na thirrën në drejtori, ne gazetarët e operatorët që do të mbulonim vizitën e saj. Si operatorë u caktuan Gazmir Shtino e Bujar Kore. Për herë të parë ne gazetarët morëm informacion për bamirësen e madhe. Ishte një vizitë 7 ditore, një vizitë krejt private e Nënë Terezës për të kujtuar e për të vënë përmallshëm një buqetë me lule në varrin e nënës dhe motrës së saj të dashur, për të folur me to e për t'u thënë atyre ato që nuk mundi t'ua thoshte dot kur ishin gjallë. Dhe jo për faj të saj, por të regjimit. Ka dhe nga ata që sot dalin heronj, por të mos harrojmë se çdo gjë është e dokumentuar në foto e imazh televiziv. Mandej dhe në një sërë ekspozitash muzeale apo albume kushtuar shenjtores, me aq sa unë kam parë, çuditërisht asnjë nga ato foto nuk figuron. Me sa duket dhe në 26 vjet demokraci kemi frikë dhe historinë e shohim bardh e zi. Ky është misioni i gazetarisë. E kam pohuar dhe herë të tjera, por sërish e vërteta e vizitës së Shën Terezës në diktaturë vazhdon të mos e gjejë pasqyrimin e vërtetë.

 

Tefta Radi.  (Foto nga Fadil Berisha)

Tefta Radi. (Foto nga Fadil Berisha)

-E kujtoni konkretisht apo në vija të përgjithshme se çfarë ka thënë Nënë Tereza në atë mini-intervistë?

27 vjet mbrapa unë nuk mund të pretendoj të mbaj mend çdo fjalë të cituar prej saj në intervistë. Në vija të përgjithshme në anglisht Nënë Tereza falënderonte Zotin që ëndrrën e saj për të vizituar Shqipërinë tashmë e kishte bërë realitet. Bamirësja e madhe ndihej e gëzuar që vizitonte këtë vend të paqtë e të bukur, vendin ku jetuan familjarët e saj. Ajo ju lut Zotit që popullit të saj, popullit shqiptar, t’i dhuronte mirësi e begati.

-Ju çfarë dinit deri në ato momente për Nënë Terezën?

Natyrisht në një Shqipëri të mbyllur e me një media të fortkontrolluar ne nuk dinim asgjë. Të paktë ishin prej nesh ata që shfletonin ndonjëherë atë që quhej "buletin i verdhë".

-Fakti që pushteti i asaj kohe nuk e kishte pranuar atë, sa ndikoi te ju, për t'u treguar më e përmbajtur? Sa në siklet ishit dhe sa frikë kishit?

Këto janë fakte që dolën në kohën e demokracisë. Në diktaturën komuniste nuk kishte media të hapur ku të publikoheshin të tilla informacione, pra kërkesat e bëra nga Nënë Tereza për të vizituar Shqipërinë, apo përgjigjet e qeverisë ndaj këtyre kërkesave. Nuk kishim frikë, përkundrazi u ndjemë të privilegjuar që do të bëheshim pjesë e pasqyrimit të këtij aktiviteti.

-Si u caktuat ju gazetarja që do të priste dhe intervistonte Nënë Terezën? Sa keni qëndruar me të dhe çfarë biseduat?

7

Tefta Radi duke intervistuar Nënë Terezën në Vilën 31. Intervista nuk u transmetua kurrë

Unë nuk isha e vetmja gazetare që do të mbuloja vizitën e Nënë Terezës. Pjesa ime ishte intervista e cila u realizua në një nga mjediset e vilës 31 në Tiranë, me kamerën e mjeshtrit Gazmir Shtino, për të cilin shfrytëzoj rastin t'i përcjell përshëndetje në Amerikën e largët ku ai jeton për mbi 2 dekada. Ishin momente vërtet emocionuese. Përballë thjeshtësisë së saj, u ndjeva e penduar për veshjen e asaj dite. Një fustan krem, me ngjyrë rozë në lejla të lehtë, një fustan luks për kohën e që e jepja borxh për këdo nga shoqet e mia që mund të kishin ndonjë eveniment. Ndoshta edhe me grimin e kisha tepruar pak. Diçka kjo jashtë natyrës sime si gazetare terreni. Ajo shoqërohej nga motër Maria dhe shkrimtarja australiane Xheni, e cila e shoqëronte në çdo aktivitet e vizitë të saj kudo në botë, pasi shkruante biografinë e Shën Terezës, shqiptares së madhe. Ajo qëndroi në krahun tim të majtë. Duken në foto çanta e vendosur në tokë dhe pjesë e fustanit të saj. Ishte ajo që fliste dhe jepte informacion për misionarët, motrat e nënë Terezës dhe punën e tyre me të vobektit, të sëmurët me lebrozë në Kalkutë të Indisë e më gjerë. Ishte një intervistë e shkurtër. Jo më shumë se 4-5 fjali. Shën Tereza foli në anglisht duke iu falur Zotit që ja mundësoi më në fund vizitën në Shqipëri. Sërish iu lut Zotit për mirëqenie të popullit shqiptar. Duke qenë se gjatë gjithë fjalës së saj shenjtorja i drejtohej Zotit, intervista nuk u transmetua. Ne ishim shtet laik. Diktatura prishi kisha e xhamia e masakroi krerët e besimeve fetare. Në këto kushte dhe pse ishte fundi i sistemit, qeveritarët tanë, nuk patën guximin ta transmetonin atë. U bë një përpjekje për ta hequr fjalën Zot, por ishte e pamundur, pasi u përdor shpesh prej njeriut të Zotit, e fjalia nuk qëndronte. E kam vuajtur shumë mostransmetimin e intervistës dhe jam ndjerë në faj.

-A gjendet intervista sot në arkivat e TVSH, a është ruajtur si material?

Nga kërkimet që kam bërë unë, nuk është. Ndoshta është e paskeduar, në ato materialet që nuk transmetoheshin. Në to, është gati e pamundur të gjendet.

-Më shumë se sa fjalë, çfarë ndjesie morët nga qëndrimi me të dhe biseda?

Sikurse e shihni edhe në fotografi, jam befasuar prej portretit të qetë që shprehte veç mirësi me buzëqeshjen që nuk iu nda gjatë gjithë kohës që ne realizuam intervistën apo bisedës paraprake. Me thjeshtësinë e saj, shtatin e mpakët e këmbët e zbathura në sandalet tipike të motrave, këmbë që nuk u lodhën kurrë gjatë tërë jetës së saj e që shpërfillën makinat luksoze. Dora e saj vendosur së fundmi mbi ballin tona përcolli bekim, një dorë e lehtë, e ngrohtë. Jam e lumtur që kam qëndruar aq pranë saj e që në kujtim kam këtë foto të mrekullueshme.

New Image-E mbani mend itinerarin e asaj vizite, çfarë bëri Nënë Tereza, ku shkoi?

Mbërritja e Nënë Terezës në aeroportin e Rinasit u përcoll nga kameramani i mirënjohur Bujar Kore. Për ta pritur kishin dalë e ndjera artiste Marie Kraja, personaliteti i mjekësisë në fushën e onkologjisë dr. Adelina Mazreku, Natasha Haznedari si përkthyese dhe i ati i saj, mos gaboj prokuror në atë kohë. Po ashtu nga përkthyesja tjetër Diana Kristo, kryetari i marrëdhënieve me jashtë në KQ të partisë, emrin e të cilit s'e kujtoj e ndonjë tjetër. Shoqërohej nga motër Maria, një tjetër motër kosovare dhe shkrimtarja Xheni. Gjatë qëndrimit në Shqipëri me sa kujtoj nga transmetimi lajmeve, si folëse që isha, u prit nga kryetarja e Frontit Demokratik, Nexhmije Hoxha dhe e bija, Pranvera, në vilën e tyre. Shkoi në shtëpinë ku jetuan nëna dhe motra. Vizitoi dhe vendosi buqeta me lule veç varrezave ku preheshin njerëzit e saj në Sharrë, edhe në varrezat e Dëshmorëve të Kombit dhe në varrin e diktatorit Hoxha. Vizitoi një kopsht fëmije, ku drejtoreshë ishte znj. Gambeta, vizitoi spitalin onkologjik, ku drejtoreshë ishte dr. Adelina Mazreku, sanatoriumin, një shtëpi fëmijësh, një azil pleqsh, sot shtëpi e të moshuarve. Por gjithsesi nga kjo vizitë ajo nuk mundi të marrë atë që edhe e kërkoi në një farë mënyre, ngritjen e një misioni të motrave të saj. Gjithsesi ekziston dokumentacioni i kohës për të qenë ju më të saktë. Nënë Tereza u akomodua në vilën përballë godinës së informatikës atëherë.

-Gjëja që të ka lënë më shumë mbresa nga ajo ditë?

Portreti dhe qetësia e saj e jashtëzakonshme. Dëgjonte dhe fliste pak, por buzëqeshja e saj fliste më shumë se sa fjalët.

-Sa i rëndësishëm ka qenë për ju ai moment në karrierën tuaj?

Nuk e kam matur asnjëherë karrierën time me intervistat e realizuara me shumë personalitete, por me faktin se sa kam arritur me punën time, të krijoj individualitetin tim të besueshëm si gazetare e folëse njëherazi, përballë teleshikuesve, sa e vërtetë kam qenë në atë që kam transmetuar.

-Meqë ju kemi në këtë bisedë, zonja Tefta, me çfarë po merreni tani? Ju mungon televizioni?

Aspak nuk më mungon. Jam atje pothuajse çdo ditë. Punoj me dokumentarin. Tashmë kam në proces dy njëherazi, kushtuar kritikut të mirënjohur Prof. Adratik Kallulli si dhe një tjetër kushtuar intelektualëve të viteve 1930, cilësuar edhe si periudhë e artë e intelektualëve shqiptarë.

ne aeroport

Nënë Tereza në aeroportin e Rinasit

-Teksa shihni tani spikeret e reja, çfarë mendoni?

Çdo kohë ka prurjet e veta. Ndryshojnë rrethanat historike, ndryshojnë kohët, mentalitetet e brezave, teknologjitë e bashkë me to si në çdo fushë edhe në gazetari ka risi. Ka edhe sot gazetarë shumë të zotë e po ashtu edhe folëse.

-Sa e vështirë ka qenë puna atëherë duke e krahasuar më këtë tani?

Ka qenë më e lodhshme. Çdo ditë përpara televizionit uturinin zhurmat e motorëve e të makinave që niseshin me grupet e xhirimit në të gjithë Shqipërinë. Sot vërtitet pjesa më e madhe e informacionit vetëm brenda unazës së Kryeqytetit. Por gjithsesi informacioni nuk mungon, pasi teknologjia e zgjidh problemin tashmë në kohë e në hapësirë.

-Ruani miqësi me kolegët apo koleget tuaja të atëhershme?

Natyrisht, dhe është një miqësi e fortë, e vlerësuar edhe nga të rinjtë e sotëm. Shumë herë ata nuk ngurrojnë të na e vënë në dukje këtë fakt.

-E ndjeni dashurinë e njerëzve, kur ecni rrugës, në aktivitet, udhëtime?

Tefta Radi duke dhënë edicionin informativ në TVSH

Tefta Radi duke dhënë edicionin informativ në TVSH

Me modesti do të thosha po, mandej dhe nga të rinjtë që ndoshta nuk më kanë arritur, por kanë dëgjuar nga familjarët e tyre.

-Ju jeni nënë apo jo, zonja Tefta, dhe mesa di jeni edhe gjyshe, na tregoni pak më shumë për këtë ndjesi? Si i kaloni ditët?

Ditët e mia janë të ngjeshura me punë. Punoj jo vetëm me dokumentarin, por edhe administratore në një aktivitet. Veç kësaj jam një gjyshe e lumtur me mbesë e nip që flasin shqip edhe pse jetojnë në Gjermani. I marr çdo verë në Tiranë, e së bashku me bashkëshortin, Françeskun, rrethuar prej dashurisë së tyre e marrëzisë sonë, i shëtisim në plazhet e vendet më të bukura. Ata e adhurojnë Tiranën e mezi presin pushimet që të vijnë.

Alarm në Greqi, viktima dhe dëme nga përmbytjet

Posted: 07 Sep 2016 01:54 AM PDT

Shirat me intensitet të lartë nuk kanë përfshirë vetëm Shqipërinë, por gjithë rajonin. Gjysma e Greqisë është prekur nga koha e keqe, duke shkaktuar veç dëmeve materiale edhe viktima. Tri persona raportohen të zhdukur në Mesinia dhe Selanik.

Sipas "eleftheriaonline.gr", një grua me aftësi të kufizuara ka humbur jetën në Kalamata. Ajo ndodhej në oborrin e shtëpisë së saj kur vërshuan ujërat, që në disa vende mbërriti deri në 2 metra lartësi.

Kryebashkiaku i Kalamatës tha se është gjetur i pajetë edhe një burrë 80 vjeç dhe gruaja që kujdesej për të. Në të njëjtin rajon është gjetur edhe një tjetër trup i pajetë, ende i paidentifikuar.

Përsa i përket të zhdukurve në Selanik, bëhet fjalë për një 60-vjeçar, i cili nuk përgjigjej në telefon mëngjesin e sotëm.

Edhe ishujt e Greqisë janë prekur nga erëra të forta dhe një tornado që ka kaluar Qefalonjanë dhe Zakinthosin.

Basha: Kushtet që duhet të përmbushë Meta për t’u rikthyer

Posted: 07 Sep 2016 01:35 AM PDT

Intervistoi: Eni Vasili

…Të ndalemi te fushata zgjedhore në Dibër. Çfarë i konsideroni këto zgjedhje, një lakmues për zgjedhjet e ardhshme?

Këto zgjedhje janë zgjedhjet e dibranëve në radhë të parë. Kam parë një situatë shumë të rëndë atje. Një varfëri e tejskajshme. Aty përballen dy modele. Modeli i pushtetarëve, i të pasurve, të cilët duan të zgjedhin një kukull për të vazhduar të qeverisë krimi, për të marrë tenderë si Sadri Abazi. Këto janë zgjedhjet sot në Dibër.

Bëhet fjalë për dy koncepte se si do të jetë nesër jo vetëm Dibra, por mbarë Shqipëria. Por sot kam një lajm të mirë që dibranët duan të votojnë kandidatin që do të jetë në shërbim të tyre dhe ata e kanë pritur shumë mirë z. Sherefedin Shehun. Edhe të majtët po i bashkohen PD-së dhe fushatës së z. Shehu. Socialistët dibranë nuk duan që t'ia dorëzojnë vendin e tyre bandave dhe krimit.

Unë i pyeta socialistët se pse e bëjnë këtë gjë dhe më thanë: urrejtja. Pushteti në Dibër është në duar të njerëzve të krimit, të korrupsionit ndaj ka dhe të pakënaqur edhe nga vetë PS-ja. Socialistët e ndershëm, të cilët rropaten për një ideal nuk e durojnë më këtë gjendje ndaj iu bashkuan PD-së. I gënjeu për Rrugën e Arbrit. U nis puna, por Rama gënjeu pasi tregon një përçmim për popullin.

Ju jeni impenjuar në këtë fushatë dhe duket se po merrni përgjegjësinë, por nëse humbisni zgjedhjet çfarë ndodh?

Dibranët sot janë në gjendje shumë të vështirë dhe ata janë para dy zgjedhjesh, pushtetit të krimit dhe korrupsionit apo të trokasin në derën e profesorit që di t'iu shërbejë dhe t'u qëndrojë pranë atyre me problemet që kanë.

Flasim për votimin e fundit në parlament, votimin për vettingun, një moment që prishi konsensusin e madh të 140 votave. Çfarë do të bëni me këtë ligj, do ta çoni në Kushtetuese?

Ne jemi jashtëzakonisht të lumtur që kemi një produkt që iu shërben shqiptarëve, Reforma në Drejtësi. Tani ky proces që vazhdon nuk është politik, por legjislativ dhe kushtetues. Ne këmbëngulëm për procesin politik, standardet.

Që Edi Rama të mos ketë mundësi të intimidojë gjyqësorin. Plani ishte që gjithçka të ishte në dorë të kryeministrit. Dy herë ky plan ra. Në fund patëm një produkt dhe pavarësisht procesit traumatik, produkti rezultoi një produkt për shqiptarët dhe Shqipërinë dhe u përshëndet gjerësisht.

Ndonëse mazhoranca është zotuar të punojë me konsensus, ne punuam me intensitet gjatë verës, argumentet u hodhën poshtë, pra komprometuan procesin. Ndaj kësaj ne reaguam me qëndrimin tonë. Pjesa tjetër do vijojë në rrugë normale.

PD-ja është shprehur pro vettingut, SPAK-ut, BKH-së, thelbit të reformës. Po nuk mund të pranojmë që të marrë me votat e Armando Prengës me shok atë që i ndalon Kushtetuta. Ne do të ndjekim të gjithë rrugët kushtetuese që çdo ligj të jetë në përputhje me Kushtetutën.

A do të shkoni në komision?

Ne do të bëjmë punën tonë edhe me partnerët.

A do të preket politika zoti Basha. Trembeni për veten tuaja? Se ju kanë akuzuar për Rrugën e Kombit, apo 21 janarin…

Politikisht do ta quaja dështim total nëse politika nuk preket. Ne sot kemi ardhur për shkak të krizës, pasi elita ka tradhtuar interesat e njeriut të thjeshtë. Kjo qeveri flet në fasadë çdo ditë për demokraci, por punon kundër dinjitetit. Flet për lirinë e fjalës, dhe shtyp lirinë e fjalës. Flet për luftë kundër krimit, kriminalizohet çdo ditë.

I keni rikuperuar marrëdhëniet me ambasadorin Donald Lu?

Marrëdhëniet tona janë të shkëlqyera. Ai është një diplomat i shkëlqyer, unë një politikan karriere. Nuk kam pse të amnistohem unë. Jam rivendikuar. Më është dhënë të drejtë. PD-së dhe Lulzim Bashës, dhe gjithë qëndrimeve që kemi mbajtur…

Ka patur momente të tensionuara?

Ka patur shumë momente të tensionuara. Por marrëdhëniet personale me ambasadorin amerikan janë të shkëlqyera. Nuk pranova asgjë që nuk do ta pranonin amerikanët. Kjo çoi në një produkt me 140 vota. Atëherë nuk ka vlerë të merresh si arritëm këtu.

A jeni të zhgënjyer nga disa zëra kundër në grup?

Përkundrazi, kam mirënjohje për grupin parlamentar. Situata ka qenë jashtëzakonisht dinamike për shkak të planit të Ramës për të sabotuar konsensusin. Ne përballeshim çdo orë me ndryshime qëndrimesh dhe me truke. Sfida ishte të mbanim të informuar grupin parlamentar. Shpreh mirënjohjen për grupin parlamentar. Kemi pasur debate shumë të nxehta por në fund të çdo debati vendimet kanë qenë unanime.

Vettingu u miratua vetëm me votat e mazhorancës, Meta nuk foli më pas asaj dite për konsensus. Mendoni se ju tradhtoi Meta?

Meta s'ka se si ta tradhtojë PD-në. Është aleat i Ramës. E përshëndeta pasi mbajti një qëndrim të arsyeshëm për t'iu dhënë shqiptarëve një reformë me bashkëpunimin e të gjitha partive politike. Nuk i bëri një shërbim PD-së, por i bëri një shërbim Shqipërisë. Edhe në këtë moment ka qenë aleat i koalicionit qeverisës.

Pas takimit me Ilir Metën në Rinas…

S'e kam takuar zotin Meta në Rinas, jemi gjendur në një sallë. Takimi i fundit ka qenë më 12 qershor.

A keni lënë ndonjë bisedë të hapur me zotin Meta?

Jo nuk kam lënë ndonjë bisedë të hapur. Çfarë doni të thoni?

Ju nuk e përdorni në diskursin politik, "Rama-Meta"…

Unë kam një objeksion ndaj kësaj pyetjeje sepse në këtë mënyrë media po i bën një shërbim të madh keqqeverisjes së vendit. Këtu ka një teatër…

Do të bëni koalicion me Metën?

Koalicioni i PD-së duhet të përmbushë dy vlera, që t'i përballet alternativës sonë, të dhënies pushtet qytetarit, përmes rritjes së përgjegjësisë dhe transparencës së partive politike…Të një sërë çështjesh që do të jenë objekt i diskutimit. Pyetja është a është Meta me krimin dhe korrupsionin? Por ai qeveris me Ramën. Duhet të përmbushë kushtet tona. Duhet të kthejë besim dhe shpresë te qytetarët, por e kanë humbur.

A do të bashkëpunoni me Ilir Metën, këtë duan të dinë shqiptarët?

Nuk duan të dinë shqiptarët këtë. Por a kanë shans të qeverisen nga njerëz të përgjegjshëm, si i zgjidhin problemet e tyre, se si t'ua bëjnë jetën më të lehtë dhe jo t'ua vështirësojnë atë. Ata kanë vrarë shpresën e tyre.

Dilema jonë është çfarë mund të bëjmë për qytetarët dhe jo për të vjedhur dhe zhvatur qytetarët. Nuk është kjo telenovelë turke. Duhet tejkaluar telenovela turke dhe t'u jepet zgjidhje qytetarëve shqiptarë. Misioni ynë është t'u shërbejmë qytetarëve. Janë lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Kush bashkohet me këtë, është i mirëpritur në koalicion me Lulzim Bashën. Nuk kanë rëndësi numrat, por vlerat.

Kanë rëndësi dhe numrat…

Jo nuk kanë rëndësi. Unë po flas për vlerat. Po flas për një qeveri që dhunon qytetarët, i zhvat ata, i rrjep ata. Dhe pyetja e madhe është si mund t'i japim fund kësaj gjendje. Nuk është çështje emrash dhe mbiemrash, por çështje vlerash. Kushdo që i bashkohet kësaj është i mirëpritur te ne. PD dhe Lulzim Basha po ndërton një koalicion vlerash.

…Ju nuk e mirëpritni Ilir Metën?

Ajo që kërkon Shqipëria është koalicion vlerash. Kërkojmë të fuqizojmë pushtetin e qytetarëve dhe jo atë të zullumqarëve. Kjo vlen për çdo parti duke përfshirë edhe Ilir Metën meqenëse e përmendët. Nuk duhet të ketë lidhje me krimin. Ne jemi për qytetarët dhe jo për pushtetin e drogës.

A do të vazhdoni ju të kërkoni një qeveri teknike dhe si do ta arrini këtë pasi Ilir Meta e tejkaloi këtë?

E kam kërkuar unë dhe i qëndrojmë sërish sepse Tahiri me Ramën nuk janë dhe nuk do të jenë në gjendje të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo pasi ata janë vet të lidhur me krimin. Ndaj e kemi kërkuar një qeveri teknike që të zbatojë ligjin për dekriminalizimin, zbatimin e ligjit elektoral.

Përse dy parti politike të spektrit të majtë PS dhe LSI duhet të lëshojnë pushtetin dhe t'u lejojnë ju…?

Thirrjen e kam bërë në kushtet e një situate të vështirë që është e vetmja mënyrë për të ruajtur ashtin e demokracisë, ajo është krijimi i një qeverie teknike. Rast pas rasti kjo qeveri jo vetëm që është treguar jo e gatshme për zgjedhje të lira por përkundrazi i ka dhunuar ato. Duke përfituar nga bojkoti i opozitës amnistuan ata që vodhën votat në Korçë. Ndaj është elementare që të kërkojmë kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Nëse nuk ka qeveri teknike do të hyni në zgjedhje?

Unë nuk flas me nëse. Përgjigja që dhashë ishte e qartë. Unë besoj që shqiptarët do të bashkohen rreth nevojës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Qëllimi i Edi Ramës është të drogojë Shqipërinë e shqiptarët. Ka rrënuar ekonominë e vendit.

Ka mbrojtur banditët e vendit. Ndaj detyra jonë është të bashkojmë shqiptarët për zgjedhje të lira me çdo kusht dhe me çdo çmim. Ne do të kemi mbështetjen SHBA-së, BE, Gjermanisë. Dhe çështja e zgjedhjeve të lira nuk është e dorës së dytë. Është çështje e dorës së parë.

Ju do të hyni në zgjedhjet e 2017-s?

Ne do të realizojmë koalicionin më të madh. Çdo shqiptar që ndihet i kërcënuar, do të jetë në krah të opozitës. Unë po flas për gjendje reale. Kemi një Shqipëri të shqetësuar për fëmijët e tyre. Shqiptarët e kuptojnë këtë ndaj roli i opozitës është që t'i ndërgjegjësojë shqiptarët që kjo nuk është rastësi por është produkt i kësaj qeverie.

Ndaj duhet të ngrihemi edhe me protesta pasi është çështje e stabilitetit në vend. E ka thënë John Kerry: Kush nuk lejon ndryshimin paqësor, hap rrugë për ndryshim të dhunshëm. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më e kultivuar me kanabis dhe ky është produkt i Edi Ramës.

Cili do të jetë aksioni opozitar? Do të mjaftoni me largimin e një ministri?

Po pse çështja është për largimin e Tahirit? Ai është një levë e Ramës. Zgjedhjet e lira janë në rrezik. Aksioni më i rëndësishëm i opozitës dhe shqiptarëve janë zgjedhjet e lira dhe dekriminalizimi.

Ç'po bëhet me dekriminalizimin?

Ligji nuk po zbatohet. Shteti ligjor ka rënë. Është një shtet i inkriminuar në palcë. Nga ta fillojmë? Unë them se duhet ta fillojmë nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kjo do të thotë që fuqinë do ta kenë qytetarët shqiptarë, të cilët nuk do të votojnë për krimin dhe drogën. Imperative janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme.

Marrë me shkurtime nga emisioni "Studio e Hapur"

Bashkia nis punimet në sheshin Skënderbej

Posted: 07 Sep 2016 01:32 AM PDT

Bashkia e Tiranës njofton se nga dita e sotme ka nisur faza e parë e punimeve për zbatimit e projektit të "Rikualifikimit Urban të Sheshit Skënderbej".

Në këtë fazë përfshihen punimet për kompletimin e sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut, si dhe atë të shatërvaneve, dhe më pas do të vazhdohet me nënshtresat dhe shtresën përfundimtare të gurëve nga gjitha trevat shqiptare. Punimet e kësaj faze do të zgjasin 12 muaj.

Punimet fillojnë nga zona e Muzeut Kombëtar ku do të bëhet rikonstruksioni total i xhokolit të ndërtesës, rikonstruksioni i shkallëve hyrëse në Muzeun Kombëtar, si dhe do të punohet në lulishtet përreth Muzeut, të cilat do të shndërrohen në kopësht botanik.

Gjithashtu, do të punohet edhe për realizimin e sistemit të ndriçimit të jashtëm të Muzeut Kombëtar dhe kopshteve përreth tij. Puna do të vijojë me rikonstruksionin e shkallëve të Pallatit të Kulturës dhe platformave hyrëse të Teatrit të Operas dhe Bibliotekës Kombëtare.

Kjo fazë do të ndiqet nga zbatimi i punimeve të projektit të parkimit nëntokësor, që do të fillojë në fund të muajit tetor, projekt i cili do të realizohet në një afat 7 mujor. Zbatimi i fazës së dytë do të realizohet në një afat 12 mujor dhe do të kompletojë projektin e Sheshit Skënderbej me punimet që do të kryen në kopshtet përreth tij.

Të gjitha këto zona punimesh janë të ndara në segmente të ndryshme kantieresh të vogla, për të bërë të mundur qarkullimin e qytetarëve.

Ndërkaq, Bashkia e Tiranës publikon edhe hartën e devijimit të trafikut i cili po ashtu do të kryhet në faza, deri në përfundimin total të punimeve në unazën e vogël.

faza 1

Kur flet Spahiu i Kreshnikëve

Posted: 07 Sep 2016 01:30 AM PDT

 

Nga Veledin Durmishi

Të gjithë e mbajnë mend atë skenë kur Kreshnik Spahiu kërcënueshëm tundi gishtin tregues te dera e sallës në mbledhjen e fundit të K.L.D.-së, nënkryetar i së cilës ishte vetë. Dera u përplas, por ai e pa që ajo derë nuk u mbyll plotësisht. Kurrë nuk duhet thënë kurrë! Kush e di, mund të hynte sërish aty te ajo parti e cila dikur e kishte vënë në krye të organit më të lartë të drejtësisë sonë, por që tani e nxori jashtë rradhëve të saj.

Dhe rendi udhëve të politikës Kreshnik Spahiu duke krijuar një parti të re, duke kërkuar të prekë atë nerv të ndjeshëm të shqiptarëve siç është krenaria, simbolet e kombit, himnin kombëtar, tokësoren dhe hyjnoren e shqiptarëve e kështu, pasi bëri pronë të partisë të tij ç'kanë të ndjeshme dhe të vyer shqiptarët, kërkoi të bëhet një zëi ri në politikën tonë. Kështu u krijua ideja për këdo dhe ai mblodhi rreth partisë së tij jo pak intelektualë të shquar, të pastër. U "shpalli luftë" të gjithëve, majtas e djathtas e diku-diku atij i dukej vetja si në një luftë individuale që kriminelët hajdutët, të korruptuarit ai do t'i nxjerrë jashtë politikës. Duart i kryqëzonte në gjoks e ai rendte ekran pas ekrani, mikrofon pas mikrofoni, podium më podium duke shpalosur edhe programin e tij.

Por për pak kohë. Anija e tij futi ujë që në ditët e para në ujërat e politikës shqiptare. Shumë shpejt u dallua qartazi se ai ishte një karikaturë e modelit të politikanit shqiptar, sjellja e tij politike erdhi erë shpejt; sa shumë shpejt ai u braktis nga të gjitha strukturat e partisë së tij! U afrua te e majta, aty kërkoi jastëk e shilte, por e lanë pas dere. Bënte thirrje për protesta popullore masive, uragane popullore, shkulme çmendurake, përmbysje të rendit kushtetues, fillimi i lojës politike nga e para se kështu thoshte zemërimi popullor e ai qeknësh interpret i këtij zëri. Baballarët e politikës shqiptare, që herët e morën seriozisht dukjen e tij, shpejt përveshën llërët, sepse bënte shqiponjën në kraharor. Por askush nuk u mallëngjye nga shfaqjet e tij deri në ekstazë përpara flamurit. Shumëkujt iu neverit pamja e tij aq rudimentare.

Të gjithë e kanë mirëpritur modelin e ri të një politikani me tjetër fytyrë, por kurrsesi një sjellje politike si ajo e Kreshnikut që shumë më shpejt sa e mendonin edhe më optimistët e saj, u vetëshkatërrua. Në gjithë paraqitjen politike të tij ka sunduar sindroma neurotike e helmatisur, ku vreri e ka zhytur mërinë inatçore deri në asgjësimin e tjetrit. Partia e tij mund të gjente një kauzë në vakumin që ka ndërtuar politika jonë në 25 vite. Por pikënisjet ishin të gabuara; një ligjërim shterpë, populizmi rrëshqiti deri në provincialitet. Hiqej si Martin Luter Kingu, ndonjëherë i dukej vetja si Benerxhiu i Kalkutës, deklaratat nacionaliste e çonin atë tej Branko Merxhanit, por urrejtja, idhësia, linçimi i tjetrit, pak nga pak e bjerrën këtë parti e cila në fund të fundit vetëm rriti dozën e ndotjes morale në Shqipëri.

Ai dëshmoi qartazi se nuk ishte aspak ndryshe në asnjë shfaqje të tij. Ishte një surrogat politik që u krijua në një çast të përshtatshëm, por që u shpërdorua. Ishte një shfaqje e rradhës siç kemi parë me dhjetra të tjera, ishte një dështim i rradhës, madje edhe më i turpshëm. Ai kërkoi të luajë me simbolet tona kombëtare, duke shpresuar se kishte gjetur e prekur atë nerv ndjeshmërie te shqiptarët, atë nerv që vetëm ai diti ta prekë. Dhe sillej si një dragua i cfilitur; në Greqi anigrek, në Kosovë antiserb, kyçi derën e bashkisë së Tiranës, deputetet tona i quante kuçka, se ai paska patur një fat të madh se tri ditë rresht ka dëgjuar ca përgjime e një video me orgji nga ministrat e Ramës e se ai do t'i bëjë ato publike… Se ai, kreshniku i spahinjve, së bashku me Lulzim Bashën do ta përzënë kandidatin e majtë për bashkinë e Dibrës se ai është kurvar, se mjeku i Dibrës ka marrë para nga pacientët e tij, kreshniku i maleve tona paska sharë ndotur nënën e çdo shqiptari që do të guxojë të takojë Ilir Hoxhën se ai, pra, kreshniku i spahinjve paska marrë një "Qyetetar nderi" në Nju Jork (lajm i fabrikuar nga kuzhina "Kuq e zi",) se në Dibër janë krijuar rradhë të gjata për të pritur Kreshnikun për zgjedhjet e 11 shtatorit e se në Dibër është ngritur një këngë: o heeeeej poooo vjeeeeen Kreeeeshniku, paska baaa flamuuur brekët e Shuuukriuuuut…

E thagmat nuk kanë të sosur. Dhe më brilantja ishte e një nate, në një intervistë aty nga maji i këtij viti. Ky pra, kreshniku i spahinjve, deklaroi tërë siguri e seriozitet se shumë shpejt ai do të bënte publike një video. Protagonistja e videos ishte një zonjë e cila kishte kërkuar strehë në Gjermani. Kishte braktisur Shqipërinë nga frika e Edi Ramës. Se zonja në fjalë kishte punuar në shtëpinë e Kryeministrit për disa vite. Kishte patur një punë specifike: ajo stivoste paratë e Edi Ramës deri në tavan!!! Një dhomë plot me lekë kishte mbledhur Kryeministri!!! Kështu mund të ishte! E tha Kreshniku, dhe ai nuk flet kot!

Alibeaj e ka quajtur një delirant politik që nëpërkëmb kartën e identitetit, Vangjel Dule e quan një sharlatan politik shqiptar, një populist që gjithnjë hedh baltë mbi kundërshtarët… Pra ata që sot i ka në krah?! Kështu u bë i famshëm spahiu i kreshnikëve. Të paktën votuesit e dinë mirë kush është ky fare sokoli dhe do të dinë t'i përgjigjen, ndoshta edhe më datën 11 shtator, atje në Dibër. Ai e krijoi profilin e vet politik dhe sigurisht sjellja e tij, veshja e tij kuq e zi, duart e kryqëzuara me imazhin e shpendit tonë fisnik, nuk e fisnikëroi aspak këtë partizë e këtë lloj kreshniku. Shumëkush do t'ja hedhë fajin kësaj vere të nxehtë, por gjithsesi vera iku, e unë shpresoj se  ulja e temperaturave do të kthjellojë edhe kreshnikun e spahinjve të maleve tona të Jutbinës. Dëshpërohesh thellë çdo indi kur ndjen erën e kësaj kalbësie, e cila ndihet aq sunduese në ugarin e politikës sonë që prej 25 vjetësh.

Eshtë një sherrnajë 25 vjeçare që ka helmuar krejt shoqërinë e për pasojë gjithkush ndjen në ajër një urrejtje ndaj klasës politike e fatkeqësia më e madhe është kur edhe brezi i dytë del një pseudoshpresë si rasti ai i Kreshnik Spahiut, që ndjek gjurmë pas gjurme, hap pas hapi tutorin e vet, baltosësin më të madh të pluralizmit tonë, figurën më kontraverse, më të padenjë, fejzbukistin e thekur të qytetarit dixhital, e këta janë kopjet më të shëmtuara të tyre, që herë sillen si reformatorë që shoqëria mezi i paskish pritur… Por harrojnë, shpejt heqin maskën dhe mbeten lakuriq në bëmat e të thënat e tyre.

Por koha di ta bëjë vettingun e saj, dhe kjo gjykatëse nuk mund të korruptohet. Ajo të nxjerr si je dhe Kreshniku është simbolikisht shembëlltyra e kësaj kohe, është hipokrizia që e mban të ndotur prej kohësh dhe, si duken bathët, kjo frymë do të jetojë gjatë mes nesh. Aq sa do të zgjohemi edhe ne e do të dimë t'u heqim maskat një ditë votimi. Dhe unë, kur shoh këtë njeri në televizion, kujtoj atë thënien brilante sado të stërthënë: "Nacionalizmi është streha e fundit e maskarait politik".

 

Asgjësohen 3100 bimë kanabisi në Krujë

Posted: 07 Sep 2016 01:25 AM PDT

Specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Krujë, në zbatim të plan­operacioneve për goditjen dhe parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike, asgjësun 3 100 bimë kanabisi jatë kontrollit të ushtruar në fshatrat Borizane, Thumane, Qerek dhe Shelqet. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Punonjësit e TAP në protestë: Na kanë ulur pagat!

Posted: 07 Sep 2016 01:23 AM PDT

Rreth 200 punonjës të gazsjellësit TAP në Durrës kanë ndërprerë punën mëngjesin e sotëm, dhe kanë dalë në protestë në Shënvlash. Shkak për këtë protestë, sipas tyre, është bërë ulja e pagave dhe moszbatimi i kontratave të punës.

Ata thonë se pagat e tyre janë minimale dhe se nuk paguhen për punën jashtë orarit. Punonjësit thonë se i janë drejtuar përfaqësuesve të TAP për t'i shprehur shqetësimet e tyre, por nuk kanë marrë asnjë sqarim.

"Nuk na janë paguar orët jashtë orarit. Jemi punësuar me kontratë 3-mujore. U punësuam me paga 30 mijë lekë të reja në muaj. Muajt e fundit kjo kontratë nuk është respektuar. Për muajin gusht jemi paguar vetëm 200 euro. Përfaqësues të TAP nuk na japin asnjë sqarim", shprehjen protestuesit.

Morata: Shqipëria dhe Italia, ndeshjet më të vështira që kemi

Posted: 07 Sep 2016 01:22 AM PDT

Alvaro Morata, qendërsulmuesi i kombëtares spanjolle dhe Realit të Madridit, ka deklaruar se ndeshjet në transfertë ndaj Shqipërisë dhe Italisë do të jenë më të vështirat për iberikët.

"Ndeshjet që do të luajmë jashtë ndaj Shqipërisë dhe Italisë janë më të vështirat që kemi në grup dhe duhen fituar me patjetër", u shpreh Morata në një intervistë për gazetën spanjolle "AS".

Ndeshja Shqipëri-Spanjë do të luhet në datën 9 tetor të këtij viti.

Shqipëria ndodhet në grupin G të eliminatoreve të Botërorit 2018, së bashku me Spanjën, Italinë, Izraelin, Maqedoninë dhe Lihtenshtejnin. Pas ndeshjeve të para të grupit, Shqipëria, Italia dhe Spanja kryesojnë me 3 pikë, pasi fituan respektivisht ndaj Maqedonisë, Izraelit dhe Lihtenshtejnit.

Related Posts :Tjerat postime

1 Prilli (1) 1 qershori (2) 10 (1) 17 shkurti (7) 28 nentori (7) 28 Nëntori (2) 5 (1) 7 (6) 7 marsi (7) 8 (1) 8 marsi (5) 9 (1) Abanozi (1) Abasidët (1) Abazoni (1) Abdesi (1) Abdylazis Islami (1) Abetarja (3) Ablacioni (1) Abrazioni (1) Abscesi (1) Absent radial pulse (1) Abshisa (1) Absolventi (1) Absorbentët (1) Absorbimi (2) Acari (1) ACE inhibitors (2) Acetoni (1) Acidet (1) Acidet biliare (1) Acidet yndyrore (2) Acidi askorbik (1) Acidi borik (1) Acidi folik (6) Acidi laktik (1) Acidi nikotinik (1) Acidi nitrik (2) Acidi parinarik (1) Acidi piruvik (1) Acidofil (1) Acute mitral regurgitation (1) Acute pericarditis (2) Adaptimi (1) Adelina Mamaqi (4) Adem Gajtani (2) Adem Jashari (3) Adem Ramadani (2) Adenohipofiza (1) Adenokarcinoma (1) Adenoma (1) Adeti (1) Adoleshenca (1) Adolf Hitler (1) Adoptimi (1) Adrenalina (1) Adresa (32) Adsense (3) Aerob (1) Aeroplani (1) Afarizmi (1) Afazia (2) Afazia motorike (1) Afazia përçuese (1) Afazia senzorike (1) Afekti (1) Afërdita (2) Afonia (1) Aforizma (3) Afrika (2) Afta (1) Afёrdita (1) Ag Apolloni (3) AgBiMed (1) Agjentët ekonomik (1) Agjentët infektivë (1) Agjerimi (6) Agjërimi (2) Agnesa Mahalla (6) Agnozioni (1) Agon Bislimi (7) Agrafia (1) Ahireti (1) Ahmedizmi (1) AIDS (11) Ajri (3) Akarcidet (1) AKI (3) Akilia (1) Akiloza (1) Aknemia (1) Aknet (2) Akomia (1) Akondroplazia (1) Akor (1) Akorea (1) Akoria (1) Akralis (1) Akranestezia (1) Akrastezia (1) Akrepi (1) Akromatizmi (1) Akromatociti (1) Akromatopsia (1) Akromatoza (1) Aksidentet e trafikut (3) Aksidenti (1) Aktinidet (1) Aktori (1) Aktrimi (1) Akulli (1) Akullorja (1) Akupunktura (1) Albatros Rexhaj (1) Albatrosi (3) Alber Kamy (1) Albin Kurti (1) Albumina (1) Aldosteroni (1) Alegoria (2) Alergjeni (1) Alergjia (2) Alergologjia (1) Alfabeti (1) Alfentanili (1) Algat (1) Algat blu te gjelbra (2) Algoritmi (1) Ali Asllani (2) Ali Pasha (1) Ali Podrimja (4) Aliazhet e hekurit (3) Aliazhi (1) Alibia (1) Alienët (2) Aliteracioni (1) Alkoolet (1) Allahu (2) Almedin Ejupi (2) Alpet Shqiptare (1) Alpha-blockers (1) Alternatori (1) Altin Cekodhima (1) Altruizmi (3) Alveolet (1) Ambasada (2) Ambulatory blood pressure recording (1) Amerika Jugore (2) Amerika Veriore (2) Amilaza (1) Amiloidoza (2) Amin (1) Aminat biogjene (1) Aminoacidet (2) Amoniaku (1) Amplituda (1) Amputacioni (1) Anafaza (1) Anafillaksa (1) Anafora (1) Analiza (11) Analiza dhe komenti i poezisë ''Albatrosi'' të Sharl Bodlerit (1) Analiza e dramës ''Cuca e maleve'' (1) Analiza e dramës ''Emira'' (2) Analiza e dramës ''Gof'' (1) Analiza e dramës ''Varri i qyqes'' (1) Analiza e komedisë ''Bretkosat'' (1) Analiza e komedisë ''Shumë zhurmë për asgjë'' (1) Analiza e komedisë ''Zogjtë'' (1) Analiza e novelës ''Plaku dhe deti'' (1) Analiza e poemës '' Çajld Haroldi'' (1) Analiza e poemës '' Erveheja'' (1) Analiza e poemës '' Liria'' (1) Analiza e poemës '' Scodra'' (1) Analiza e poemës '' Serafina Topia'' (1) Analiza e poemës ''Andrra e jetës Zoga'' (1) Analiza e poemës ''Bukuria'' (1) Analiza e poemës ''Eneida'' (1) Analiza e poemës ''Garda Krutane'' (1) Analiza e poemës ''I tretuni'' (1) Analiza e poemës ''Iliada'' (1) Analiza e poemës ''Kënga e Sprasme e Balës'' (1) Analiza e poemës ''Lissus'' (1) Analiza e poemës ''Odisea'' (1) Analiza e poemës ''Te dheu i huaj'' (1) Analiza e poemës ''Vaji i bylbylit'' (1) Analiza e poemës Bagëti e Bujqësi'' (1) Analiza e poezisë ''Paraja'' të Hasan Zyko Kamberit (1) Analiza e poezisë së Ali Podrimjes (1) Analiza e poezisë së Azem Shkrelit (1) Analiza e poezisë së Din Mehmetit (1) Analiza e poezisë së Pablo Nerudës (1) Analiza e romanit '' Bardha e Temalit'' (1) Analiza e romanit '' Dikush më buzëqeshte'' (1) Analiza e romanit '' I huaji'' (1) Analiza e romanit '' Lufta dhe paqja'' (1) Analiza e romanit '' Xha Gorio'' (1) Analiza e romanit ''Don Kishoti'' - Miguel Servantes (1) Analiza e romanit ''Era dhe Lisi'' (1) Analiza e romanit ''Gjenerali i ushtrisë së vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Karvani i bardhë'' (1) Analiza e romanit ''Kështjella'' (1) Analiza e romanit ''Kronikë në gur'' (2) Analiza e romanit ''Lumi i vdekur'' (1) Analiza e romanit ''Njeriu me top'' (1) Analiza e romanit ''Oh'' (1) Analiza e romanit ''Para Agimit'' (1) Analiza e romanit ''Përsëri në këmbë'' (1) Analiza e romanit ''Piramida'' (1) Analiza e romanit ''Rruga e shtëpisë sime'' (1) Analiza e romanit ''Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo'' (1) Analiza e romanit ''Viti i mbrapshtë'' (1) Analiza e tragjedisë ''Hamleti'' - William Shakespeare (1) Analiza e tragjedisë ''Mbreti Lir'' (1) Analiza e tragjedisë ''Persët'' (1) Analiza e tregimit ''Kukulla të ngrira'' (1) Analiza e veprave të Ali Podrimjes (1) Analiza e veprave të Anton Pashkut (1) Analiza e veprave të Sharl Bodlerit (1) Analiza e veprës '' Prometeu i mbërthyer'' (2) Analiza e veprës ''Epi i Gilgameshit'' (1) Analiza e veprës ''Komedia Hyjnore'' (1) Analiza e veprës ''Shqipëria Çka qenë (1) Analiza e veprës ''Vdekja më vjen prej syve të tillë'' (1) Analiza e veprës ''Zani i zemrës'' (1) Analiza letrare (155) Analizatoret (1) Anamorava (1) Anasarka (1) Anatoksina (1) Anatomia (128) Anatomia patologjike (5) Anatria (1) Andon Zako Çajupi (7) Androgjenet (1) Andromeda (1) Andrra e jetës Zoga (1) Anekdota (2) Anekdotat (2) Anemia (1) Anemia mikrocitare hipokrome (1) Anemia pernicioze (1) Anesteziologjia (19) Anestezioni lokal (1) Aneurizma (1) Angina pectoris (10) Angina pektoris (1) Angiografia cerebrale (1) Angioplasty (1) Anijet (1) Anijet kozmike (1) Animacione (1) Animizmi (1) Anionet (2) Anketa (1) Ankthi (1) Anomalia (1) Anomalite e refraktimit (4) Anomaloskopi (1) Antarktida (2) Antibiotikët (1) Antibioza (1) Anticoagulants (1) Antidiabetiket oral (2) Antidiaroikët (1) Antidot (1) Antiemetikët (1) Antigjenet (3) Antioksidant (1) Antisepsa (1) Antisteriliteti (1) Antiteza (2) Antitrupat (2) Anton Pashku (6) Anton Santori (1) Antonimet (1) Antraksi (1) Antropometria (1) Antroponoza (1) Antropozoonoza (1) Anuria (1) Anza e Henleut (2) Aortic and mitral valve disease (1) Aortic coarctation (2) Aortic regurgitation (2) Aortic sclerosis (1) Aortic stenosis (6) Aparatet e anijeve kozmike (1) Aparatet elektrotermike (1) Aparati jukstaglomerular (1) Apele per ndihme (1) Apex beat (1) Apnea (1) Apoptoza (1) Apostrofa (1) Apraksia (4) Arabët (2) Argëtimi (1) Ari (1) Aristoteli (1) Aristrokracia (1) Ariu (2) Arkiva (30) Aroma (1) Arseniku (1) Arshi (1) Arsimi (2) Arsimimi shëndetësor (1) Arteria (1) Arterioskleroza (3) Artikulacioni (1) Artiola (1) Asdreni (5) Asepsa (1) Ashensori (1) Asidenti (2) Asonaca (1) Aspergilloza (1) Astenosfera (1) Asteroidi (1) Astigmatizmi (1) Astrit Lulushi (1) Atdheu (3) Ateizmi (1) Atelektaza (2) Ateromatoza (1) Ateroskleroza (4) Atmosfera (2) Atomet (4) Atomi (3) Atrial fibrillation (7) Atrial septal defect (7) Atrofia (3) Atrofia e bulbusit (1) Australia (2) Austria (1) Autizmi (7) Autobiografia (1) Autobusi (1) Autochthonous (1) Autoimuniteti (1) Autokracia (1) Automobili (1) Autopsia (2) Autosaldues (1) Autoshkolla (21) Autovaksina (1) Avaz (1) Avirulenca (1) Avni Tafili (17) Avulli (1) Azia (2) Baba (3) Bacterial endocarditis (3) Bagëti e bujqësi (4) Bajram Curri (1) Bajrami (1) Bakri (11) Bakteremia (1) Bakteret (7) Balanitis (1) Balena (1) Baleti (1) Balistika (2) Balistika e jashtme (1) Balistika kriminalistike (1) Ballkani (1) Balloon valvuloplasty (1) Bankat (1) Banori dhe shpresa e tij (1) Barcoleta (6) Bari (1) Barnat (7) Barnat antikanceroze (1) Barnat ekpektorante (1) Barnat kundër motilitetit (1) Barnat kunder ulqeres peptike (1) Barnat kunder vjelljes (1) Bashkëtingëlloret (1) Bashkëtinglloret (1) Bashkia (1) Bebeza (2) Bedri Dedja (1) Beduinët (1) Behgjet Pacolli (1) Bekir Halimi (24) Bërrylat (1) Bërthama (2) Besa - Besë (1) Besa e Konstandinit (1) Besim Muhadri (1) Besimet monoteiste (1) Besimi (1) Beta-blockers (1) Biandria (2) Bibliografia (1) Bicikleta (1) Bifurkacioni (1) Big Bangu (1) Bigamia (2) Bilal Golemi (1) Bilal Xhaferri (1) Bimet (1) Bimët e gjelbra (1) Biocenoza (1) Biocenozat (1) Biofizika (1) Biografia (82) Biokimia (45) Biokimia klinike (1) Biologji test (192) Biologjia (46) Biologjia molekulare (2) Bioprosthetic valve (1) Biosfera (1) Biosistematika (1) Biotopet (2) Biznesi (1) Bjeshkët e Nemuna (1) Blalock-Taussig shunt (1) Blej (3) Bleta (2) Bllokatoret e receptoreve H2 histaminike (1) Bodrumi (1) Bomba atomike (1) Bomba me hidrogjen (1) Bora (4) Borgjezi fisnik (1) Borgjezia (1) Borxhi (1) Bradikardia (1) Bregdeti (1) Brenga (1) Breshka (1) Bretkosa (2) Brikenë Meha (1) Bronkiolet (1) Bronkopneumonia (1) Brucelloza (2) Budizmi (1) Bufi (1) Bujku (1) Bukuria (1) Bukuroshja e Fjetur (1) Buqja (1) Burimi i infeksionit (1) c (1) Ç’u Mbush Mali (1) Çajld Haroldi (1) Calcium channel blockers (1) Calor (1) Çamëria (1) Cardiac defibrillators (1) Cardiology (74) Çarls Dikens (1) Carotid artery pulsations (1) CEFTA (1) Çeliku (2) Celuliti i orbites (1) Celuloza (3) Centralet elektrike (2) Çështë dhe Çdo të bëhet'' (1) CGI animation (1) Chest pain (1) Choki (1) Choroidal neovascularization (1) Chronic mitral regurgitation (1) Chronotropic incompetence (1) Ciankobalamina (1) Cigarja (1) Cikli kardiak (1) Cikli pentozik (1) Cikloni (1) Ciklopegjiket (1) Cilësia (1) Cirroza (6) Ciruset (1) Citati (1) Citoliza (1) Citoplazma (3) Çka është Seuli? (1) Coarctation of aorta (2) Collapsing pulse (1) Complications of infective endocarditis (1) Complications of prosthetic valves (1) Congenital heart diseases (1) Constrictive pericarditis (4) Continuous murmurs (1) Copat e huaja (2) Copat e huaja intrabulbare (4) Copat e huaja metalike ne korne (1) Copat e huaja ne korne (2) Cor bovinum (1) Corpus callosum (3) Corpus uteri (1) Cuca e maleve (2) Cunami (1) Cyanosis (1) Daja (1) Dakriocistiti (4) Dakriocistiti akut flegmonoz (2) Daktiloskopia (3) Dallendyshet (2) Daltonizmi (1) Daniel Defo (1) Dante Aligeri (3) Dante Aligieri (1) Dantroleni (6) Dardha (1) Dashuria (4) Daut Demaku (9) definicione (2) Degradimi (1) Dekameroni (1) Dekanati (1) Dekarboksilimi (1) Dekarboksilimi i aminoacideve (1) Deluzioni (1) Demografia (3) Demokracia (2) Demonet (1) Dendesia (1) Depedikulimi (1) Depresioni (1) Deratizimi (1) Derdhja (1) Dermatologjia (27) Dermatophyta inguinalis (1) Dëshirë e vërtetë e shqiptarëve (1) Dëshmorët (1) Determinantat antigjenike (1) Deti (2) Dextrocardia (1) Dezaminimi (1) Dezinfektimi (1) Dhelpra (1) Dhembet (1) Dhëmbët (1) Dhembja e barkut (4) Dhimitër Xhuvani (1) Diabeti (22) Diagnoza (9) Dialektet (1) Dialektet e gjuhës shqipe (1) Dialekti (1) Dialektizmat (1) Dialog (2) Dialogu (1) Diastolic dysfunction (1) Diateza (1) Dielli (5) Dieta (5) Diftongjet (1) Difuzioni (1) Digital Kosovo (5) Dijet e njerëzve të mëdhenj (1) Dijetaret (1) Diktatura (1) Dikush më buzëqeshte (1) Dimri (6) Din Mehmeti (1) Diseksioni (1) Dispraksia (1) Distilimi (1) Distribuimi (1) Distrofia yndyrore (2) Dita e Xhuma (1) Ditari (1) Dituria (1) Diuretics (1) Diureza (3) Divertikuloza e zorrës së trashë (1) Dizuria (1) Djali (1) Djali Shqiptar (1) Djalli (2) Doket (1) Doktrina e Krishtenë (1) Dokumentet (1) Dollari (1) Dolor (1) Don Kishoti (2) Don Zhuani (1) Dosjet (2) Dozat (1) Dozimi (2) Dr. Agon Bislimi (2) Dr. Driton Ferizi (1) Dr. Gëzim Galiqi (1) Dr. Imri Vishi (1) Drama (5) Dramatika (1) Drejtësia (1) Dreri (1) Dressler's syndrome (1) Drini i Bardhë (1) Drita në zemër (1) Dritëro Agolli (8) Drogat (4) Druri (27) Drusen (1) Dua (53) Duart (1) Ductus arteriosus (1) Duhani (20) Dukuria kimike (2) Durimi (1) Durimi dyfytyrësh (1) Dusk Drive (1) Dyshimi (2) E drejta civile (3) E-Biznesi (1) Earn Money (3) Ebu Hanife (1) Echinococcus granulosus (1) Edema (3) Edema angioneurotike (3) Edema e kornese (1) Edmond de Amiçis (2) Edukata (1) Edukimi sanitar (1) Edukimi shëndetsor (1) Efektet anesore (3) Efikasiteti diagnostik (1) Efikasiteti terapeutik (1) Egzogamia (2) Eideza (1) Eisenmenger complex (1) Eisenmenger syndrome (3) Ejection click (1) Ekologjia (2) Ekonomia (145) Ekonomiksi (3) Eksperimenti (1) Ekstraneti (1) Eksudati (2) Ekzaminimi (4) Ekzfotalmometri (1) Elegjia (2) Elektroencefalografia (1) Elektroforeza (2) Elektrolitët (2) Elektroliza (1) Elektromiografia (1) Elektromotori (1) Elektronegativiteti (1) Elektronet (1) Elementet e bllokut (1) Elementet kalimtare (2) Elementet kimike (1) Elementet Letrare (7) Eliminimi (1) Emancipimi (1) Emancipimi i femrës (1) Emanetu Feridetun (1) Embolia (4) Embolia e arteries qendrore te retines (3) Embolusi (1) Embrioni (2) Emfizema (1) Emfizema subkutane (1) Eminem (1) Emra Shqip (2) Emrat (1) Emrat abstraktë (2) Emrat e përgjithshëm (3) Emrat e përveçëm (3) Emrat konkretë (2) Emri (11) Emri i përgjithshëm (1) Emri i përveçëm (1) Ena e gjakut (1) Encefalopatia (1) Endemia (1) Enderr (2) Enderrat (14) Endocarditis (1) Endogamia (2) Endokrinologjia (1) Endometriumi (2) Endotendineum (1) Eneida (1) Energjia (4) Enët e gjakut (1) Enflurani (3) Enis Presheva (1) Enkelejd Lamaj (1) Entropia (1) Enukleacioni i syrit (2) Enumeracioni (1) Enver Gjergjqeku (1) Enver Robelli (1) Enzimet (2) Epanastrofea (1) Epi i Gilgameshit (2) Epidemia (1) Epidemiologjia (22) Epiderma (1) Epidermophytia inguinalis (1) Epiglotisi (1) Epika (1) Epilepsia (5) Epiteli (3) Epiteli shumeshtresor i sheshte (2) Epitendineum (1) Epiteti (1) Epithalamus (1) Epitopet (1) Epoka (1) Epshet. Uria (1) Epshi (1) Eqrem Çabej (1) Era (2) Eradikimi (1) Erb's point (1) Eritroblastoza fetale (3) Eritrocitet (5) Ernest Hemingway (1) Ernest Koliqi (1) Ernesto Sabato (1) Erozioni (1) Erozioni i kornese (3) Ersilja Çeli (4) Ervehaja (1) Esad Mekuli (2) Esat Stavileci (1) Ese (127) Ese per 17 shkurtin (1) Ese per 28 nentorin (2) Ese per 8 marsin (1) Ese per Arsimin (1) Ese per atdheun (2) Ese per dashuri (1) Ese për dashurinë (2) Ese per dimrin (1) Ese per durimin (1) Ese per familjen (2) Ese per femijet (2) Ese per leximin (2) Ese per librin (2) Ese për nënën (1) Ese per pranveren (5) Ese për pushimet verore (1) Ese per pushtetin (1) Ese per shkollen (1) Ese per shokun (1) Ese per veren (1) Eseja (1) Eshtrat (2) Eskili (2) Essay (8) Estrogjenet (1) Estrogjeni (3) Ethet (2) Ethet hemorragjike Krime-Kongo (7) Etika (1) Etika Islame (1) Etiologjia (25) Etja (1) Etleva Durmishi (1) Etnija (2) Etnografia (1) Eufemizmi (1) Euro (1) Evakuimi (1) Evropa (2) Ezani (3) Ezani më i mrekullueshëm i Bilalit (1) Fabula (10) Facebook (5) Fadil Maloku (3) Fagocitoza (2) Faik Konica (4) Fakte Historike (6) Fakte shkencore (15) Faktoret e rrezikut (2) Fakulteti (1) Falja (1) Falja e namazit (11) Fallot's tetralogy (5) Familja (5) Familja patriarkale (1) Fan Noli (3) Fantazmat (1) Faqe (284) Faqet e institucioneve të Kosovës (1) Faringu (1) Farkëtimi (1) Farmakodinamika (1) Farmakokinetika (1) Farmakologjia (69) Fatet (1) Faton Bislimi (2) Fatos Arapi (2) Fauna (1) Fausti (1) Febris continua (1) Febris intermitens (1) Febris recurens (1) Febris remitens (1) Febris undulans (1) Federata Mikroneziane (1) Feja (7) Feja Islame (793) Fejesa (1) Fejzi Bojku (1) Fekonditeti (1) Fëmija (1) Femijet (2) Femra (4) Femrat (1) Fenilketonuria (2) Fenotipi (1) Feokromocitoma (1) Ferizaj (1) Fertiliteti (1) Festa e shkollës (1) Fetishizmi (1) Fetva (1) Figura e krahasimit (2) Figurat Letrare (41) Fijet asociative (1) Filip Shiroka (4) Filma (46) Filma me titra shqip (7) Filmi (10) Filmofil Group (1) Filtrimi (1) Filtrimi glomerular (1) Fimoza (1) Firma (2) Fisi (1) Fisnik Ismaili (1) Fistula (1) Fitim Uka (1) Fito leke (5) Fito Para (11) Fito trafik (1) Fizika (7) Fizika Kuantike (1) Fiziologjia (83) Fiziologjia Patologjike (73) Fjala (2) Fjale te urta (10) Fjalë të urta (1) Fjale te urta Islame (2) Fjale te urta per ambicjen (1) Fjale te urta per besimin (1) Fjale te urta per vellaun (1) Fjale te urta per vullnetin (1) Fjale te urta per zhgenjimin (1) Fjalët e parme (1) Fjalët e përbëra (1) Fjalët e qiririt (2) Fjalët e urta (3) Fjalët jo të parme (1) Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalia (7) Fjalia dëftore (2) Fjalia dëshirore (2) Fjalia e përbërë (7) Fjalia e thjeshtë (1) Fjalia nxitëse (2) Fjalia pyetëse (2) Fjalia thirrmore (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje (5) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse (1) Fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese (1) Fjalitë e përbëra me nënrenditje (1) Fjalor (3) Fjalor Anglisht Shqip (2) Fjalor shqip arabisht (1) Fjalori (96) Fjalori frengjisht shqip (1) Flagranca (1) Flamuri (3) Flavoproteinat (1) Flebiti (1) Flegmona (2) Flegmona e kapakeve (1) Flegmona e orbites (4) Flora (1) Flora Brovina (4) Fluoresceina (1) Fluori (1) Flutura (1) Fluturaket (1) Fluturimet ne hapesire (1) Fobia (3) Folja (6) Folklori (1) Folkodina (1) Fonema (1) Fonemat (1) Fonetika (1) Fonologjia (1) Forca e frenimit ne rrota (1) Forma (1) Format farmaceutike (2) Formatizimi i kompjuterit (1) Formula strukturore (1) Forumi i Te Rinjve Muslimane (3) Fosfori (1) Fosilet (2) Foto (63) Fotokoagulimi me laser (1) Fragment (1) Fragmente (1) Franca (1) Françesko Petrarka (1) Frekuenca (1) Frekuenca e punes se zemres (1) Frenat me disk (1) Fridrih Niçe (1) Fridrih Shiler (1) Friedreich's ataxia (1) Frutat (1) Frymëmarrja indore (2) Fshatari (1) Fumigacioni (1) Fun (4) Functio laesa (1) Fundusi i syrit (1) Funksioni (10) Fuqia (1) Fusha kortikale motorike e të folurit (1) Fusha leksikore (1) Fusha magnetike (1) Fusha primare motorike (1) Fusha vizive (2) Fusnota (1) Futbolli (1) Fyell' i Bariut (1) Gabriel Garsia Markez (1) Galaktika (1) Gallavardin phenomenon (1) Gallbladder (1) Gamaglobulinat (1) Gangrena (2) Gaqo Bushaka (1) Garda Krutane (1) Gaspër Pali (1) Gastriti (2) Gastrulimi (1) Gavril Dara (1) Gavril Dara i Riu (1) Gazeta (1) Gazetari (2) Gazrat (1) Gezim Kelmendi (7) Gëzim Kelmendi (1) Gihti (1) Gingivostomatiti herpetik (1) Giza (2) Gjahu (1) Gjakderdhja (5) Gjaku (19) Gjarpëri (1) Gjedhi (1) Gjëegjëzat (1) Gjendja flagrante (1) Gjendja urgjente (1) Gjenerale (45) Gjenerali i ushtrise se vdekur (2) Gjenet (8) Gjenetika (1) Gjeni (1) Gjenotipi (1) Gjeografi (82) Gjeografi test (161) Gjeravica (2) Gjergj Fishta (2) Gjinekologjia (15) Gjinia (1) Gjinia asjanëse e emrit (1) Gjinia dramatike (1) Gjinia e emrit (1) Gjinia epike (1) Gjinia lirike (1) Gjirafa (1) Gjitaret (1) Gjitarët (1) Gjithësia (2) Gjon Buzuku (1) Gjuha (4) Gjuha angleze (1) Gjuha arabe (1) Gjuha artistike (1) Gjuha dhe Letersia (2) Gjuha e folur (1) Gjuha e shkruar (1) Gjuha gjermane (48) Gjuha italiane (1) Gjuha jonë (2) Gjuha Shqipe (254) Gjuhë dhe letërsi (4) Gjuhë shqipe dhe Letërsi (60) Gjumi (3) Gjykata (1) Gjykimi (1) Gjyshja (2) Glaukoma (19) Glaukoma kongjenitale (1) Glaukoma neovaskulare (4) Glicerina (1) Glomeruli renal (2) Glomerulonefriti (1) Glukoza (3) Goca e detit (1) Goja (1) Gomari (1) Gostia (1) Gradacioni (1) Gramatika (27) Granulocitet (1) Granulomes sifilitike (1) Gripi (6) Grupe (2) Grupet e zanoreve (1) Grupet shoqërore (1) Grupi i gjakut (1) Guljelmo Markoni (1) Gunga (1) Gurët e Kilit (1) Guri i Bardhë (1) Gus (1) Gusha endemike (1) HAARP (1) Hadithe (120) Hadithe per diten e Xhuma (1) Hadithe per vdekjen (1) Hajla (1) Hakeri (1) Haki Stërmilli (1) Halazioni (1) Halid El-Beker (1) Halil Xani (1) Halucinacionet (2) Hamleti (2) Haptenet (1) Haqif Ibrahimi (2) Hartim per librin (1) Hartim per pranveren (2) Hartim per shokun (1) Hartime (54) Hartime Ese per pavaresine (2) Hartime per leximin (1) Hasan El-Basriu (3) Hasan Prishtina (1) Hasan Zyko Kamberi (1) Havarixhet (1) Head lice (2) Heart sound (2) Heart transplantation (1) Hekuri (7) Helicobacter pylori (1) Helikazat (1) Helminet (1) Hematologjia (2) Hematoma (1) Hematoma epidurale (1) Hematoma retrobulbare (1) Hematoma subdurale (1) Hematoma traumatike e kapakeve (1) Hemiplegia (1) Hemoftalmusi (2) Hemoglobina (1) Hemokultura (1) Hemoliza (1) Hemoragjia (2) Hemorragjia subarahinoidale (1) Hemostaza (1) Hëna (2) Heparin (1) Hepatitet (1) Hepatiti B (1) Hepatojugular reflux (1) Hermann Hesse (1) Hernia inguinale (1) Herpesi Labial (1) Hidrocefalusi (1) Hidrocentralet (1) Hidrogjeni (1) Hidroliza (1) Hifema (9) Hifema traumatike (1) Hijalinoza (2) Hil Mosi (2) Himni (1) Himni i Flamurit (1) Hiperbola (4) Hiperemia (1) Hiperemia aktive (1) Hiperemia pasive (1) Hipermetropia (2) Hiperplazia (1) Hipertensioni arterial (3) Hipertermia (1) Hipertermia malinje (1) Hipertrofia (3) Hipervitaminoza (1) Hipervitaminoza D (1) Hipoalbuminemia (1) Hipofiza (2) Hipoglikemia (1) Hipokriti (1) Hipokrizia (1) Hipoksia (1) Hipostenuria (1) Hipotalamusi (3) Hipotensioni arterial (1) Hipotermia (1) Hipoteza (1) Hipovitaminoza A (1) Hipovitaminoza C (1) Hipovitaminozat (1) Histamina (2) Histologjia (68) Histoplazmoza (1) Historia (71) Historia e Kaçanikut (1) Historia e Skënderbeut (1) Hivi (9) Hixhame (1) Holiday heart syndrome (1) Holografia (1) Holt-Oram syndrome (1) Homeostaza (2) Homeri (3) Homonimet (2) Honore de Balzak (2) Hordeolumi (1) Hormonet (3) Horoskopi (1) Hosting (1) Humanizmi (2) Humbja akute e te parit (1) Humbja e peshes (1) Humbja e te pamurit (1) Humor (30) Hurmet (1) Hutbeja lamtumirëse e Pejgamberit a.s (1) Hypertension (8) Hypertrophic cardiomyopathy (4) Hypospadia (1) I dashuri atdhe (1) I huaji (1) I sëmuri imagjinar (1) I tretuni (1) Ibën Abasi (1) Ibën Kajimi (1) Ibrahim Rugova (2) Ideja e veprёs letrare (1) Iftari (1) Ilaçet (1) Ilahi (2) Iliada (2) Iljasa Salihu (19) Iluminati (1) Imam Ibn Kajimi (2) Imam Shafiu (1) Imigrimi (2) Immanuel Kant (1) Imri Vishi (3) Imuniteti (4) Imuniteti humoral (1) Imuniteti i fituar (1) Imuniteti i lindur (1) Imuniteti jospecifik (1) Imunodeficienca (1) Imunogjenet (2) Imunologjia (13) Imunosupresoret (1) Incesti (1) Indet (3) Indet e buta (1) Indet e thella (1) Indi (1) Indi kercor (1) Indi kockor (1) Indi nënlëkuror (1) Indi nervor (1) Indications (2) Indications for valve replacement (1) Indikacionet (8) Individi (1) Induksioni magnetik (1) Infarkti (7) Infarkti miokardial (1) Infective endocarditis (4) Infeksioni (5) Infeksioni intrabulbar (1) Infeksioni kriptogjen (1) Infertiliteti (1) Inflamacioni (12) Informacionet (1) Informata (2829) Informatat (2) Informatika (59) information (63) Inhalimi (1) Inhibitoret e pompes proteinike (1) Injektimi (1) Inkubacioni (2) Insuficienca (1) Insuficienca e zemrës (1) Insuficienca hepatike (1) Insuficienca kronike renale (1) Insuficienca renale (1) Insula (1) Insulina (3) Insulti cerebral (1) Integumenti (1) Internal Medicine (208) Interneti (8) Internimi (1) Intervista (1) Intonacioni (1) Intraneti (1) Intubimi (1) Inversioni (1) Investimet (1) Irfan Jahiu (2) Irfan Salihu (10) Iridocikliti (6) Iridocikliti fibrinopurulent (1) Iridocikliti hipertenziv (1) Iridocikliti serofibrinoz (1) Iridocikliti seroz (1) Iridodializa (1) Iriqi (1) Irisi (1) Ironia (1) Islami (8) Islamizmi (1) Ismail Kadare (27) Ismail Qemali (1) Italia (1) Izopreni (1) Izostenuria (1) Izraeli (1) Jakov Xoxa (3) Jakup Hasipi (1) Jakup Krasniqi (1) Jejunumi (1) Jerusalemi (1) Jeta (5) Jeta e Profetit Muhamed a.s (1) Jeta e re (1) Jeta e varrit (1) Jeta pas vdekjes (2) Jetmir Jakupi (1) Jodidet (1) Jonet (4) Jonet e Ca (1) Josip Rela (1) Judaizmi (1) Jugular pulse (1) Jugular venous pulsations (3) Jupiteri (1) Juvenila (1) Kaçaniku (2) Kadmiumi (2) Kafeneja jonë (1) Kafka (1) Kaheksia (1) Kalcifikimi (1) Kalciumi (2) Kalifati Arab (1) Kaliumi (1) Kallëzimi popullor (1) Kallezuesi (1) Kallëzuesi (3) Kallëzuesori (1) Kamera (1) Kanali inguinal (1) Kanceri (4) Kanella (1) Kanioni (1) Kapaciteti vital (1) Kapsula e Bowmanit (1) Karakteri (1) Karbohidratet (1) Karboksilaza (1) Karburanti (2) Karcinoma (1) Kardiologjia (3) Karl Marx (1) Kartagener's syndrome (1) Kasta (1) Katarakta traumatike (1) Katarakti (2) Katekolaminat (1) Kationet (1) Kënaqësia (1) Kënga e mjellmës (1) Këngët e mbrëmjes (1) Këngët kreshnike (1) Keratitet (6) Keratometri (1) Kercat e laringut (1) Kerci (1) Kerci hialin (2) Kërkesa (2) Kërkesa postimesh nga vizitorët (1) Kërpudhat (1) Keshilla (187) Këshilla (194) Keshilla Islame (114) Keshilla Mjekesore (6) Keshilla Shendetesore (2) Këshillat e Llukmanit a.s (1) Kështjella (1) Ketoacidoza (1) Kim Mehmeti (1) Kimi (2) Kimia (27) Kinetozat (1) Kinina (1) Kirurgjia (35) Kitina (1) Klasicizmi (1) Klasicizmi francez (1) Klishe (1) Klizmat (1) Klorpropramidi (1) Kloruri i natriumit (1) Koaguli postmortal (1) Koagulimi (1) Kobalti (3) Kocka kompakte (1) Kockat (4) Kodi gjenetik (1) Kodi i Balave (1) Kognicioni (1) Koha (2) Koilonychia (1) Kokarboksilaza (1) Kolagjeni (2) Kolë Jakova (1) Kolera (4) Kolesteroli (5) Kollitja (1) Koma (2) Kombësia (1) Kombi (4) Komedia (3) Komedia Hyjnore (3) Komensalizmi (1) Komente (3) Komente letrare (24) Komente për poezi (16) Komentimi i ëndrrave (73) Komocionet (1) Kompetenca (1) Kompjuteri (1) Komplementi (2) Komplikimet (2) Komploti (1) Komponimet Helate (1) Komponimet kimike (1) Komponimet komplekse (5) Kompozicioni (3) Komuna (1) Komunikacioni rrugor (1) Komunikimi (3) Koncepti (1) Kondrocitet (1) Konflikti (1) Konflikti i Edipit (1) Kongresi i Alfabetit të gjuhës (1) Konina (1) Konjugimi (1) Konjuktiva (2) Konjuktiviti (4) Konjunktiva (1) Konjunktiva e fornikseve (1) Konjunktiva e kapakëve (1) Konjunktivi kronik (1) Konjunktiviti (3) Konjunktiviti alergjik (1) Konjunktiviti bakterial (3) Konjunktiviti epidemik (1) Konjunktiviti kronik (1) Konjunktiviti neonatal (1) Konjunktiviti vernal (2) Konstipacioni (1) Konstitucioni (4) Konsumi (1) Kontaksioni izotonik (1) Konteksti (1) Kontinentet (2) Kontinenti (1) Kontraceptivet oral (1) Kontraksionet e muskulit (1) Kontraksioni ekscentrik (1) Kontraksioni izometrik (1) Kontrasti (1) Kontuzioni i bulbusit (2) Kooperativat (1) Kopaoniku (1) Koprraci (2) Korbi (1) Koreografia (1) Korja e trurit te madh (2) Kornea (14) Korpuskuat renale (3) Korrupsioni (1) Korteksi i veshkes (1) Kortikosteroidet (1) Kortizoli (1) Kosova (16) Kostoja (1) Kostoja shtesë (1) Kozmopolitizmi (1) Krahasimi (1) Krahina (1) Krijimi letrar (1) Kriminalistika (92) Krishterimi (1) Kristalet (1) Kristalizimi (1) Kriteret e Harvardit mbi vdekjen (1) Kritika Letrare (67) Kriza tireotoksike (1) Kromatina (1) Kromi (9) Kromozomet (3) Kronika (1) Kronikë në gur (2) Kryefjala (8) Kryeqyteti (10) Ksenofobia (1) Kseroderma (1) Kseroftalmia (1) Kuadri filmik (1) Kufiri etnik (1) Kufiri shtetëror (1) Kuize (18) Kuize nga Autoshkolla (4) Kujdesi (1) Kukulla (1) Kukulla ime (1) Kukulla të ngrira (1) Kultura (2) Kumanova (1) Kunderindikacionet (2) Kundrinori (7) Kundrinori i zhdrejtë (1) Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë (1) Kurani (4) Kurbeti (1) Kurime (2) Kuriozitete (46) Kuriozitete matematikore (1) Kush e solli Doruntinën (1) Kushtetuta (1) Kussmaul's sign (1) Kuvendi (1) Kuvendi i Arbërit (1) Laboratori i kimisë (1) Lahuta e Malcisë (1) Lajme (75) Lajmi (1) Lakimi (2) Lakimi i mbiemrit (1) Lakuriqi (1) Lamelat kockore (1) Lantanidet (1) Laparoskopia (1) Lapidari (1) Laringu (4) Lasgush Poradeci (3) Laura Fazliu (1) Laureta Gashi (11) Left ventricular systolic dysfunction (1) Legjenda (3) Leksikologjia (1) Leksiku (1) Lëkura (2) Lendimet kimike te syrit (3) Lendimet perforative (8) Lëngu brendaqelizor (1) Lengu cerebrospinal (8) Lengu trunoshpinor (8) Lëngun jashtëqelizor (1) Leo Tolstoy (2) Leomioma (1) Lepuri (4) Letargjia (1) Letersia (53) Letërsia (3) Letërsia arkaike (1) Letërsia greke (1) Letersia shqipe (2) Letra (1) Letra dashurie (1) Leukemia (1) Leukocitet (2) Leukoplastet (1) Levine's sign (1) Levirati (2) Levizja (1) Leximi (1) Lezionet paraneoplastike (1) Li-Fi (1) Libra (4) Libra shqip (14) Libraria (1) Libri (5) Libri i Autoshkollës (1) Lidheza (1) Lidhëzat (2) Lidhja (3) Lidhja e Kombeve (1) Lidhja e Prizrenit (1) Lidhja kovalente (1) Lidhjet kimike (2) Lidokaina (1) Ligatura e Stianusit (1) Ligjerata e drejte (1) Ligjërata e zhdrejtë (1) Ligjerata islame (1) Ligjet (1) Ligji i Arkimedit (1) Ligji i efektit (1) Ligji i Faradeit (1) Ligji i Paskalit (1) Ligji periodik (1) Likuiditeti (1) Limanet detare (1) Limfa (1) Limfocitet (1) Limfogranulatoza (1) Limfoma (1) Lindje (5) Lipaza (1) Lipoma (1) Liria (1) Lirika (1) Lissus (1) Litenshtajni (1) Litiumi (1) Litosfera (1) Litota (2) Liver (3) Llava (1) Llojet e kundrinorit (1) Llojet e transportit (1) Llojet e transportit tokesor (1) Llokman Hoxha (2) Lobi i veshkes (1) Lobusi renal (1) Lodhja (1) Logjika (1) Logo (1) Logopedia (7) Lojna (34) Lojra (4) Lokomotiva (1) Loni Papa (2) Lopa (1) Luan Starova (1) Luani (4) Luani dhe miu (1) Lufta (1) Lufta e Ftohtë (1) Lugaja (1) Lugina (1) Luigj Gurakuqi (1) Lukthi (1) Lule më lule (1) Lulet e verës (1) Luli i vocërr (1) Lulja e kripës (1) Lulzim Susuri (12) Lumi (2) Lumi i vdekur (1) Lumturia (4) Lutembacher syndrome (1) Lutje (46) Lyra (1) Macja (3) Macja në ëndërr (1) Macula densa (1) Maculopathy (1) Madhësit dalëse (1) Madhësit hyrëse (1) Magjia (4) Magjia e dashurisë (1) Magjia e zeze (1) Magjistaret (3) Magma (1) Magnetofoni (1) Maja e Gjeravicës (1) Majmuni (1) Makbethi (1) Makina (1) Makroekonomia (2) Makroskopia (1) Maksim Gorki (1) Malaria (1) Malet e Koritnikut (1) Malet e Gollakut (1) Malet e Sharrit (1) Malet mollake (1) Mali (1) Mali i Kopaonikut (1) Mali i Rogoznës (1) Malli i atdheut (1) Mallkime (1) Maltusi (1) Mangani (8) Maqedonia (1) Marantic endocarditis (1) Marigona (1) Marihuana (2) Marin Beçikemi (1) Marksi (1) Marksizmi kulturor (1) Marsi (3) Martesa (4) Martin Camaj (1) Masa (1) Masa atomike (1) Maska (1) Matematika (14) Materialet (1) Matriksi jashteqelizor (1) Matriksi kockor (2) Mbaresa (1) Mbaresat nervore (1) Mbeshtjellesi mielin (1) Mbiemri (9) Mbreti (3) Mbreti dhe Buburreci (1) Mbreti Lir (1) Mbroni fëmijët tuaj nga faqet Pornografike (1) Mbulesa (2) Meandrat lumore (1) Mediatoret kimik (1) Medicine (4) Medulla e veshkes (1) Medulla spinalis (1) Mehmedali Hoxha (1) Mehmet Bislimi (1) Mejoza (2) Melanina (5) Melanocitet (4) Mëlçia (2) Melqia (3) Membrana qelizore (2) Mëmëdheu (2) Mendime (118) Mendime Islame (1) Mendimi (1) Mendimi Pozitiv (6) Meningjet (1) Meningjiti (12) Menorragjia (1) Mercedes Benz (1) Merkuri (1) Merxhan Avdyli (1) Mesazh për maturantët (1) Meshari (1) Meshkujt (1) Mesime (6) Mesime nga Biologjia (2) Mesing (1) Meso Anglisht (3) Meso frengjisht (21) Meso Gjermanisht (104) Meso Holandisht (2) Meso Italisht (23) Mëso Italisht (1) Meso Japonisht (2) Meso Kinezisht (2) Meso Portugalisht (2) Mëso shqip (1) Meso Spanjollisht (2) Mesopotamia (2) Mesuesja (7) Mesyshi (1) Meta-analiza (1) Metabolizmi (3) Metafora (2) Metalet (5) Metalina (1) Metalurgjia (1) Metamorfoza (1) Metanoli (1) Metaplazia (1) Metastaza (2) Metathalamusi (1) Meteorologjia (1) Metionina (1) Metoda (1) Metoda historike (1) Metoda komparative (1) Metoda sociometrike (1) Metodat hulumtuese (2) Metonimi (1) Metonomi (1) Metrorragjia (1) Mexhid Yvejsi (2) Mezangiumi (1) Microsoft (2) Midriaza (1) Migjeni (7) Migrena (2) Migrimi (1) Miguel Servantes (1) Mihal Grameno (2) Mikorize (1) Mikrobiologjia (11) Mikroekonomia (1) Mikroorganizmat (2) Mikroskopia (1) Miku (3) Millosh Gjergj Nikolla (1) Mineralet (1) Miologjia (1) Miometriumi (1) Miopia (2) Miqesia (1) Mistere (74) Misticizmi (1) Mistika (1) Misvaku (1) Mitet (1) Miti (1) Mitokondriet (3) Mitologjia (1) Mitoza (1) Mitral regurgitation (4) Mitral stenosis (7) Mitral valve (1) Mitral valve prolapse (4) Mixed aortic lesions (1) Mizantropi (1) Mjekësi (286) Mjekesi familjare (6) Mjekësi fizikale me Rehabilitim (49) Mjekësi test (81) Mjekesia (12) Mjekësia (1) Mjekesia Interne (33) Mjekesia Islame (2) Mjekesia Urgjente (4) Mjekimi (17) Mjerimi (1) Mjetet transportuese (1) Modeli kejnsian (1) Molekula (1) Molieri (6) Molla (1) Mollë e ndaluar (1) Monarkia (1) Monetize your website (1) Monodrama (1) Monogamia (1) Monoksidi i karbonit (1) Monolog (1) Monologu i brendshëm (1) Monsunet (1) Morali (2) Morava e Binçes (1) Morena (2) Morena Taraku (1) Morfolologjia (1) Mortaliteti (3) Moshnimi demografik (1) Moti (1) Motiliteti (1) Motivi (1) Motivi i veprёs letrare (1) Motoneuroni i dytë (1) Motoneuroni periferik (1) Motra (1) Motra ime fisnike (1) Movies (1) Mprehtesia e te parit (1) Muhamed Kyçyku (1) Muhamedi a.s (2) Muhamet Kyçyku (1) Mukoza (1) Multimedia (2) Muri i vajit (1) Muri qelizor (1) Murlani (1) Mushkëritë (5) Muskujt (2) Muskujt e faringut (1) Mutacionet (2) Mutizmi akinetik (1) Muzika (1) Myocardial infarction (6) Mеnаxhimi (1) Nacionalizmi (3) Nacionalizmi klasik (1) Nacionalizmi nënkulturor (1) Nacionalizmi postkolonial (1) Naftalina (1) Nahija (1) Naim Frasheri (4) Naim Frashëri (10) Naim Frashёri (3) Namazi (15) Namazi i istihares (1) Napoleon Bonaparta (1) Napoleon Hill (1) Narcizmi (1) Narkoza (1) Nasa (2) Nata e Kadrit (3) Nata polare (1) Nataliteti (2) Natriumi (3) Natyra (3) Nazmi Rrahmani (2) Ndajfolja (5) Ndajfolja e mënyrës (1) Ndajfolja e sasisë (1) Ndajshtimi (1) Ndarja qelizore (1) Nderi (1) Ndërmarrjet (1) Ndërtesa (1) Ndihma (1) Ndihma e pare (6) Ndjekja (2) Ndjekja në ëndërr (2) Ndjenjat (1) Ndre Mjeda (9) Ndryshoje veten (2) Nefriti kronik (2) Nefrologjia (5) Nefroni (7) Nefroskleroza (3) Nekroza (5) Nekroza e konjuktives (1) Nena (4) Nëna (6) Neoplazma (6) Nepali (1) Nepotizmi (1) Neptuni (1) Nervat (3) Nervat kranial (2) Nervi (1) Nervi facialis (1) Nervi trigeminus (2) Nervi trochlearis (1) Neurokirurgjia (2) Neurologjia (36) Neurologjia dhe Psikiatria (83) Neurology (19) Neuronet (2) Neuroni (2) Neurotransmiteri (1) Neurozat (4) Neurozat profesionale (1) Ngacmimet (1) Ngarkesa elektrike (1) Ngërçi (1) Ngjarje (4) Niacina (1) Nikeli (8) Nikola Tesla (1) Nikotina (2) Nikturia (1) Nimfomania (1) Ninulla (1) Nita (1) Nitroglicerina (1) Njëqind vjet vetmi (1) Njerëzit (1) Njeriu (5) Njeriu me top (1) Njesia (1) Njihu me hoxhallarët (1) Njoftimi (3) Nocioni (1) Noksat (1) Nomad (1) Nomadi (1) Noteri (1) Novela (3) Nucleus paraventricularis (1) Nukleotidet (1) Nukleus supraopticus (1) Numerori (2) Numërori (2) Numri atomik (2) Numri i emrave (1) Nxitimi (1) Nyja (1) Nyjëtimi (1) O sa bukuri ka tufa (1) Oaza (1) Obeziteti (1) Objekti i së drejtës civile (1) Objektivat makroekonomike (1) Obstruksioni limfatik (1) Oda e perparme (1) Odisea (2) Oferta (2) Oferta monetare (1) Oftalmia elektrike (3) Oftalmia simpatike (5) Oftalmologjia (166) Okisgjeni (1) Okluzioni i arteries qendrore te retines (4) Oksidet e bakrit (2) Oksidimi (1) Oksidoreduktimi (1) Oksigjeni (1) Oksihemoglobina (1) Oksitocina (1) Oktapodi (1) Olakizuria (1) Oligarkia (1) Oligodendrocitet (1) Oliguria (1) Oliver Twist (2) Ongsono (1) Onkologjia (3) Onomatopea (1) Operacioni (2) Ophthalmia neonatorum (1) Ophthalmology (20) Opinione (407) Ora inteligjente (1) Orbitalet atomike (1) Organelet qelizore (3) Organet e brendshme (1) Organet e frymëmarrjes (1) Organet foljore (1) Organi (2) Organizmat (1) Organizmat autotrofë (1) Organizmi (2) Orgazma (1) Orteku (1) Ortopedia dhe Traumatologjia (22) Oscar (1) Oscar Nominees (4) Osifikimi (1) Osifikimi endezmal (1) Osifikimi enkondral (1) Osmoza (1) Osteoblastet (1) Osteoklastet (1) Osteologjia (2) Osteonet (1) Osteoporoza (1) Otorinolaringologjia (3) Ozoni (1) Pablo Neruda (2) Pagjakësia (1) Palca e zgjatur (1) Palca kurrizore (4) Paleogjeografi (1) Palermo (1) Pankreasi (1) Pansystolic murmur over the precordium (1) Para agimit (1) Paracetamoli (3) Paradoksi (3) Parafimoza (1) Parafjala (3) Parafjalët (1) Paralelizmi figurativ (1) Parandalimi (4) Paranormale (2) Paraplegia (3) Paraplegjia (1) Parashikime (1) Parazitizmi (1) Parenkima (1) Paret (1) Pareza (1) Pareza e nervit trochlearis (1) Paronomazia (1) Parotiti (1) Partia politike (2) Pashko Vasa (1) Pashtriku (1) Pasqyra e të rrëfyemit (1) Pastërtia (1) Pasthirrma (4) Pasthirrmat (1) Pasuria (2) Pasurimi (1) Pathology of retinal detachment (1) Patologjia (115) Pavarësia (5) Pavarësia e Kosovës (3) PDA (1) Pedagogjia (1) Pediatria (1) Pediculosis (1) Pediculosis pubis (1) Pedologjia (1) Pedosfera (1) Pedoskopia (1) Pellagra (1) Pellgu (1) Pëllumbi (1) Pëllumbi i bardhë (1) Pentografi (1) Pepsina (1) Peptidoglikani (1) Për Mëmëdhenë (1) Përcaktori (1) Përceptimi (1) Peremrat (13) Përemrat dëftorë (3) Përemrat e pacaktuar (1) Përemrat lidhorë (3) Përemrat pronorë (1) Përemrat pyetës (3) Përemrat vetorë (1) Përemrat vetvetorë (1) Peremri (2) Përemri (4) Përemri pronor (2) Përemri vetor (1) Përemri vetvetor (1) Pericardium (1) Periflebiti i retines (1) Perifraza (1) Perimetria (1) Perioda (1) Periosti (1) Peristaltika (1) Permanent pacemaker (2) Permanent pacing in bradyarrhythmias (1) Përralla (14) Përrallat (1) Përrallëzat (1) Përsëri në këmbë (1) Përsëritja (1) Pershkrimi (1) Përshkrimi (1) Përshtatja (1) Personaliteti (1) Personazhet (1) Personazhi (1) Personifikimi (3) Përtej largësive (1) Perversioni (1) Pesha atomike (1) Pesha specifike (2) Pesha specifike e urinës (1) Peticioni (1) Petro Marko (5) Pezmatimi (1) Pharmacological treatment (1) Pharmacology (3) Photocoagulation (1) Pika në tru (1) Pikëçuditja (1) Pikëpyetja (1) Pilokarpina (2) Pioglitazoni (1) Piridoksali (1) Piridoksamina (1) Piridoksina (1) Pisha (1) Pjeset e ligjerates (3) Pjesët e ndryshueshme të ligjeratës (2) Pjesët e pandryshueshme të ligjeratës (2) Pjeseza (1) Pjesëza (1) Pjesëzat (2) Pjetër Budi (3) Placenta (2) Plaga lacerokontuzive e kapakeve (1) Plagjiatura (1) Plakja (1) Plaku (1) Plaku dhe deti (1) Planetet (2) Planetët (1) Planeti (1) Pleura (1) Pleuriti (1) Pllaja (1) Ploigjinia (1) Plumbi (9) Plutoni (2) Pluviografi (1) Pneumonia (1) Pneumotoraksi (1) Podagra (1) Podocitet (2) Poema (3) Poema e mjerimit (3) Poezi (293) Poezi dashurie (40) Poezi islame (77) Poezi per 1 qershorin (3) Poezi per 17 shkurtin (1) Poezi per 28 nentorin (5) Poezi per 8 marsin (1) Poezi për Adem Jasharin (2) Poezi per atdheun (1) Poezi per babain (1) Poezi per baletin (1) Poezi per bibloteken (1) Poezi per bletat (1) Poezi per boren (2) Poezi per dallendyshet (3) Poezi per dashuri (1) Poezi per detin (1) Poezi per dimrin (3) Poezi per diten e pare te shkolles (1) Poezi per elefantin (1) Poezi per femije (1) Poezi per flamurin (1) Poezi per gjyshen (2) Poezi per Kosoven (1) Poezi per kukulla (1) Poezi per lepurushin (1) Poezi per librin (2) Poezi per lirine (1) Poezi per lopen (1) Poezi per lulet (1) Poezi per lypsarin (1) Poezi per Migjenin (1) Poezi per motren (1) Poezi per nenen (2) Poezi per pavaresine e Kosoves (2) Poezi per pranveren (2) Poezi per pushimet dimerore (1) Poezi per Ramazanin (2) Poezi për Serbët (1) Poezi per shiun (1) Poezi per shkollen (2) Poezi per shoqen (1) Poezi per veren (1) Poezi per zogun (1) Poezi Qesharake (1) Poezia (10) Poezia lirike (4) Poezia mediative (1) Poezia patriotike (1) Poezia refleksive (1) Poezia satirike (1) Polakizuria (1) Poliandria (2) Policia (1) Policia Shkencore (1) Policitemia rubra vera (1) Poligamia (3) Polisedenti (2) Politika (1) Poliuria (1) Popullësia (6) Populli (5) Porcine heart valve (2) Porta hyrese (2) Portalet (1) Portet detare (1) Porti (1) Post-MI risk stratification (1) Postcardiotomy syndrome (1) Postime interesante (2) Postimet më të lexuara (1) Postimet sipas kategorive (1) Potenciali elektrik (1) Potenciali i aksionit (3) Potenciali i graduar (1) Potenciali i veprimit (2) Potenciali membranor (2) Pranvera (17) Presbiopia (1) Presja (1) Prilli i thyer (1) Prinzmetal's angina (1) Prizreni (1) Probleme matematikore (1) Procesi epidemik (1) Procesverbali (1) Profillaksa (1) Progestina (1) Programe dhe Libra islame (13) Programe shqip (21) Projekti (1) Prometeu i lidhur (1) Prometeu i mbërthyer (1) Promovimi shëndetësor (1) Propaganda shëndetsore (1) Propedeutika (1) Prostata (1) Prosthetic valve endocarditis (1) Proteinat (6) Protista (1) Protozoet (1) Proverba (4) Proverbat (1) Proza (4) Psikiatria (1) Psikodrama (1) Psikologji (16) Psikoza (4) Psikoza maniako depresive (1) Puferet (1) Pulëbardha (1) Pulmologjia (5) Pulmonary hypertension (6) Pulmonary stenosis (4) Punksioni lumbal (1) Pushteti (2) Pyetja retorike (1) Pyetje (2) Pyetje dhe Pergjigje (2) Pyetje nga Biologjia (3) Pyetje nga Kimia (67) Pyetje nga vizitorët (3) Pyetje-Pergjigje islame (7) Pyetjet retorike (2) Pytje (1) Qafa (1) Qamil Batalli (1) Qarqet e integruara (2) Qarqet e integruara analoge (1) Qarqet e integruara digjitale (1) Qelbi (1) Qeliza (29) Qeliza nervore (3) Qeliza prokariote (2) Qelizat Clara (1) Qelizat e maculae densa (1) Qelizat e Shvanit (1) Qelizat e tubulit proksimal (1) Qelizat jukstaglomerulare (1) Qelizat kaliciforme (1) Qelizat muskulare (1) Qelizat olfaktore (1) Qelizat osteogjene (1) Qendra apneustike (1) Qendra për avancimin e studimeve (1) Qendra pneumotoksike (1) Qengji (1) Qeni (2) Qerbelaja (1) Qershia (2) Qeveria (1) Qeverisja (1) Qukapiku (1) Quotes (8) Rabini (1) Radiatio optica (1) Radiatio thalamica (1) Radikalet e lira të oksigjenit (1) Radio (1) Radiodrama (1) Radiokomunikimi (1) Radiologjia (4) Rajoni rural (1) Ramazani (13) Rapitful (5) Rasa (1) Rasat e emrit (2) Raste Klinike (4) Ratifikimi (1) Reaksionet berthamore (2) Reaksionet kimike (2) Realitete (1) Receptoret (2) Receptorët (1) Receptoret e dhembjes (1) Receptoret visceral (1) Recesioni (1) Receta Gatimi (1) Recitimi (1) Redunanca (1) Referate (50) Referati (1) Referenca (1) Referendumi (1) Reflekset (1) Refleksi i Babinskit (1) Regjisori (2) Rehabilitimi mjekesor (2) Reklamo biznesin tuaj (3) Relievi (1) Religjioni (1) Rendet (1) Renesanca (1) Rentgenografia (1) Reportazhi (2) Republika e Kosovës (2) Resurset ekonomike (1) Retë (1) Retencioni urinar (1) Retina (2) Retinal detachment (2) Retinal manifestations of AIDS (1) Retorika (1) Reumatologjia (1) Revista (2) Revolucioni (1) Rexhep Qosja (2) Rezistenca elektrike (1) Rheumatic heart disease (2) Riboflavina (1) Rifat Kukaj (2) Right ventricular infarction (1) Rilindasit (1) Rima (3) Ritmi (1) Rituali roman (1) Robert Martiko (1) Robert Ndrenika (1) Robinson Kruzo (1) Roboti (1) Roboti i lodhur (1) Roli (2) Romane satirike (1) Romani (10) romani aventurier (1) Romani fantastiko – shkencor (1) Rozafa (1) Rrahim Sadiku (1) Rrahman Dedaj (1) Rregullat (1) Rregullat e trafikut (1) Rrena (1) Rrethanori (10) Rrethanori i kohës (1) Rrethanori i mënyrës (1) Rrethanori i qëllimit (1) Rrethanori i sasisë (1) Rrethanori i shkakut (1) Rrethanori i vendit (1) Rrezet infra te kuqe (1) Rriqnat (1) Rritja (1) Rritja ekonomike (1) Rrjeti kompjuterik (1) Rrokja (1) Rrotat (1) Rrudhat (1) Rruga e shtëpisë sime (1) Rruget e frymemarrjes (1) Rruget e perhapjes (4) Rrushi (2) Rryma elektrike (6) Rrymat detare (1) Rubor (1) Rukje (1) Ruptura e bulbusit (1) Sa të dua Shqipëri (1) Sabri Hamiti (1) Sadaka (2) Saldimi (2) Sami Frashëri (3) Samire Spahiu (1) Saprofitizmi (1) Satelitet natyrore (1) Saturni (1) Scodra (1) Seborea (1) Seizmografi (1) Seizmologjia (1) Sekrecioni (1) Sekrete (2) Sekreti (1) Sekreti purulent (1) Seksi (5) Sekuenca filmike (1) Semiologjia (1) Semiotika (1) Sëmundja (2) Semundja inaparente (1) Sëmundja iskemike të zemrës (1) Semundja latente (1) Sëmundja ngjitëse (2) Semundja subklinike (1) Semundjet (2) Semundjet akute (1) Semundjet Infektive (66) Semundjet kongjenitale (1) Semundjet kronike (1) Senad Ramadani (4) Senile macular degeneration (1) Sepsa (1) Serbët (1) Seroprofilaksa (1) Serotonina (2) Serumi (1) Serumi antitetanik (1) Servodrejtuesi (1) Shaban Cakolli (4) Sharl Bodler (9) Sharri (1) Shefqet Krasniqi (3) Shehidi (1) Shejh Albani (2) Shejtani (1) Shekulli (1) Shendetesi (70) Shëndetësi (235) Shendeti (1) Shëndeti (3) Shenjat (3) Shenjat e komunikacionit (2) Shenjat e pikesimit (1) Shenjat e pikësimit (1) Shenjat e rrezikut (1) Shenjat e trafikut (1) Sheqeri (2) Sherbimet sekrete (2) Shevqet Musaraj (1) Shijat (1) Shiu (3) Shkallët e mbiemrit (1) Shkallëzimi (2) Shkarko (4) Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo (1) Shkenca (8) Shkijet (1) Shkolla (12) Shkrime (2) Shkrime islame (1) Shkrime nga Ag Apolloni (25) Shkrime nga Ben Apolloni (6) Shkronjat (1) Shmangia (1) Shoku (4) Shoku distributiv (1) Shoku hipovolemik (1) Shoku kardiogjen (1) Shoku obstruktiv (1) Shoqeri sekrete (1) Shoqëria (1) ShowBiz (3) Shpella e Dragobisë (1) Shpella e piratëve (1) Shpendet (2) Shpirti (2) Shporeti elektrik (1) Shprehjet frazeologjike (1) Shpretka (1) Shqip (2) Shqiperia (8) Shqipëria (5) Shqiponja (1) Shqiptarët (1) Shqiptaria (1) Shtatëzënia (1) Shtaza (1) Shteti (3) Shtresat e lëkurës (1) Shtypja e larte e gjakut (1) Shtypja hidrostatike (1) Shtypja koloide (1) Shumë zhurmë për asgjë (1) Shurdhimi (1) Shurdhimi konduktor (1) Shytat (1) SI (1) Sicilia (1) Sida (1) Sideroza e kornese (1) Sigi Janku (1) Sikur t'isha djalë (1) Simbioza (1) Simboli (1) Simboli kimik (3) Simptomat (1) Simptomat dhe shenjat (18) Simulimi (1) Sinan Hasani (1) Sindromi (1) Sindromi Di George (1) Sinektoda (1) Sinjalet (2) Sinjalet ndriçuese (1) Sinjali (2) Sinonimet (2) Sinopsisi (2) Sinqeriteti (1) Sintaksa (1) Sinus rhythm (1) Sionizmi (1) Sipërfaqja e Kosovës (1) Sistematika (1) Sistemet inteligjente te drejtimit te transportit (1) Sistemi (1) Sistemi diellor (5) Sistemi endokrin (1) Sistemi i drejtimit (1) Sistemi i komunikimit (1) Sistemi i transmisionit (1) Sistemi informatik (1) Sistemi kardiovaskular (1) Sistemi limbik (2) Sistemi nervor parasimatik (1) Sistemi nervor qendror (2) Sistemi periodik i elementeve (3) Sitemap (1) Sjellja (4) Skena (1) Skenari (2) Skenaristi (1) Skenografia (1) Skica (3) Skizofrenia (8) Sklera (1) Skleroza amiotrofike laterale (4) Skleroza multiple (4) Skorbuti (1) Skuqja (1) Sllavët (2) Sllavët e Jugut (2) Sllavët e Lindjes (1) Sllavët e Perendimit (1) Sociodrama (1) Sociologjia (96) Sokrati (1) Solstici (1) Soneti (1) Sororati (2) Sot (1) Spastic paraparesis (2) Spastrimi (1) Speleologjia (1) Spermatozoidet (1) Spiroketat (1) Spirometri (1) Spitali Rajonal i Ferizajit (1) Spitalizimi (1) Sporadiciteti (1) Sport (1) Sporti (3) Stepa (2) Steriliteti (1) Sterilizimi (1) Sterjo Spasse (4) Stili i shkrimtarit (1) Stina (1) Stinet (7) Stinët (2) Stokes-Adams syndrome (1) Stomaku (1) Stomatiti (1) Strabizmi (1) Strajca viteline (1) Stresi (2) Strofa (1) Studenti në shtëpi (1) Studime (1) Studimi i randomizuar (1) Studimi kohort (1) Studimi rast-kontroll (1) Studimi tranzverzal apo i terthorte (1) Subjekti (3) Sublimimi (1) Substanca (3) Substanca mutagjene (1) Substancat (1) Substancat kimike (1) Substancat klastogjene (1) Subthalamus (1) Suficienca (1) Sulfati i bakrit (1) Sulmi cerebral (1) Sulmi në tru (1) Sumerët (1) Sunete (1) Supravalvular stenosis (1) Surgery (1) Syfyri (1) Syndrome X (1) Syrgjyn vdekur (2) Syri (8) Syri i trete (1) Systemic embolization (1) Systolic murmurs (1) Taksonomia (1) Takvimi (21) Talenti (1) Te bregu i detit (1) Të reja nga shkenca (3) Tech & Auto (7) Tek porta e xhenetit (1) Tekbiri (1) Teknologjia (233) Teknologjia farmaceutike (78) Teknologjia informative (1) Telegrami (1) Teleskopi (1) Tema (3) Tema e veprёs letrare (1) Temperatura (1) Tendenca (1) Tendinet (1) Tensioni elektrik (2) Tensioni i gjakut (2) Tensioni itraokular (5) Teoria (1) Terapia (1) Terapia fizikale (2) Tërbimi (1) Tërmeti (2) Terminologji (350) Terminologji ekonomike (43) Terminologji fetare (281) Terminologji mjekësore (593) Termorregullimi fizik (1) Termorregullimi kimik (1) Test logjik (1) Test nga Biologjia (74) Test nga Fizika (39) Test nga gjuha dhe letersia shqipe (163) Test nga gjuha dhe letërsia shqipe (49) Test nga kimia (158) Teste (8) Testet e autoshkolles (3) Testi i Maturës (1) Tetanosi (1) Tetanusi (1) Thalamusi (2) The Last Dinosaurs (1) The Son of No One (1) Theksi (1) Theksi i fjalisë (1) Theksi logjik (1) Theni per intelegjencen (1) Thenie (1084) Thënie (1349) Thenie Islame (218) Thenie mjekesore (1) Thenie nga Albin Kurti (1) Thenie nga Bekir Halimi (4) Thenie nga Bob Marley (1) Thenie nga Hasan Prishtina (1) Thenie nga Ismail Kadare (1) Thenie nga Ukshin Hoti (1) Thenie per miqesine (1) Thenie per 1 qershorin (1) Thenie per akullin (1) Thenie per ambicjen (1) Thenie per Ameriken (1) Thenie per analistat (1) Thenie per argumentet (1) Thenie per armikun (6) Thenie per armiqet (1) Thenie per arsimin (2) Thenie per arsyen (1) Thenie per atdheun (1) Thenie per aventurat (1) Thenie per aventuren (1) Thenie per babain (1) Thenie per balten (1) Thenie per barin (1) Thenie per barkun (1) Thenie per baticen (1) Thenie per besen (1) Thenie per besimin (5) Thenie per besimtarin (1) Thenie per besnikerine (1) Thenie per biblen (1) Thenie per biznesmenet (1) Thenie per bleten (1) Thenie per borxhin (2) Thenie per boten (2) Thenie per brengen (1) Thenie per budallallekun (2) Thenie per budallenjte (2) Thenie per bujarine (1) Thenie per bujkun (1) Thenie per buken (2) Thenie per bukurine (1) Thenie per burgun (1) Thenie per burrat (1) Thenie per burrerine (2) Thenie per burrin (3) Thenie per butesine (3) Thenie per buzeqeshjen (2) Thenie per cmendurine (1) Thenie per çmendurine (1) Thenie per dallendyshet (1) Thenie per dashurine (21) Thenie per dembelin (1) Thenie per demin (1) Thenie per demokracine (2) Thenie per deshirat (1) Thenie per deshiren (4) Thenie per deshtaket (1) Thenie per deshtimin (3) Thenie per detin (2) Thenie per dhembjen (1) Thenie per dhimbjen (7) Thenie per diagnozen (1) Thenie per diamantet (1) Thenie per diellin (2) Thenie per dijen (1) Thenie per dinjitetin (1) Thenie per diplomacine (1) Thenie per disfatat (1) Thenie per diturine (4) Thenie per djalin (2) Thenie per djallin (1) Thenie per djersen (1) Thenie per dobesine (1) Thenie per drejtesine (4) Thenie per driten (1) Thenie per drurin (1) Thenie per duart (1) Thenie per durimin (4) Thenie per dynjane (1) Thenie per dyshimin (1) Thenie per ecjen (1) Thenie per edukaten (3) Thenie per edukimin (2) Thenie per embelsine (1) Thenie per enderrat (1) Thenie per epshin (2) Thenie per erresiren (1) Thenie per faktet (1) Thenie per falenderimin (1) Thenie per faljen (3) Thenie per faljen e gjakut (1) Thenie per famen (1) Thenie per familjen (2) Thenie per fatin (3) Thenie per fatkeqesine (3) Thenie per fatkeqesite (3) Thenie per femijen (2) Thenie per femijet (3) Thenie per femrat (1) Thenie per femren (4) Thenie per fillimin (1) Thenie per filmin (1) Thenie per fitimtarin (1) Thenie per fitoren (3) Thenie per fitoret (1) Thenie per fjalen (1) Thenie per folenë (1) Thenie per forcen (1) Thenie per fotografine (1) Thenie per friken (4) Thenie per fshatin (1) Thenie per fundin (1) Thenie per fuqine (1) Thenie per furtunen (1) Thenie per gabimet (6) Thenie per gabimin (7) Thenie per gazetaret (1) Thenie per Gege (1) Thenie per genjeshtarin (1) Thenie per genjeshtrat (2) Thenie per genjeshtren (4) Thenie per gezimin (1) Thenie per gjahtarin (1) Thenie per gjakun (2) Thenie per gjarperin (1) Thenie per gjerat (1) Thenie per gjuhen (2) Thenie per goditjen (1) Thenie per gojen (1) Thenie per grate (1) Thenie per gruan (4) Thenie per guximin (3) Thenie per harresen (1) Thenie per harrimin (1) Thenie per hekurin (1) Thenie per heshtjen (6) Thenie per hidherimin (2) Thenie per historine (1) Thenie per hoxhallaret (1) Thenie per humbjen (3) Thenie per injorancen (3) Thenie per intelektin (1) Thenie per Islamin (4) Thenie per jeten (13) Thenie per kafshen (1) Thenie per kalin (2) Thenie per karakterin (1) Thenie per karrieren (1) Thenie per kaun (1) Thenie per kazmen (1) Thenie per keqardhjen (1) Thenie per keqberesin (1) Thenie per kercimin (1) Thenie per keshillat (2) Thenie per kohen (9) Thenie per kohen e lire (1) Thenie per kollin (1) Thenie per kombin (2) Thenie per komunikimin (1) Thenie per kopertinen (1) Thenie per krenarine (3) Thenie per krimbin (1) Thenie per kritiken (1) Thenie per krizen (1) Thenie per kujtimin (1) Thenie per Kuranin (1) Thenie per kursimin (1) Thenie per kurvat (4) Thenie per lajmin (1) Thenie per lajthitjen (1) Thenie per lamtumirat (1) Thenie per lekun (2) Thenie per lendimin (1) Thenie per leshin (1) Thenie per leximin (9) Thenie per librat (1) Thenie per librin (5) Thenie per liderin (1) Thenie per lirine (2) Thenie per lirite (1) Thenie per lodhjen (1) Thenie per lotet (1) Thenie per lotin (1) Thenie per luanin (1) Thenie per luften (3) Thenie per lumturine (9) Thenie per lutjen (1) Thenie per malet (1) Thenie per marreveshjen (1) Thenie per martesen (4) Thenie per mashtrimin (3) Thenie per mbretin (1) Thenie per mekatet (7) Thenie per mekatin (1) Thenie per mendimin (3) Thenie per mendjen (3) Thenie per menqurine (2) Thenie per merzine (1) Thenie per meshkujt (1) Thenie per mesimin (2) Thenie per mesuesin (1) Thenie per mikun (6) Thenie per miqesine (3) Thenie per mjalten (1) Thenie per modestine (1) Thenie per mollen (1) Thenie per moralin (7) Thenie per motin (1) Thenie per motren (3) Thenie per muret (1) Thenie per mushkun (1) Thenie per namazin (3) Thenie per ndergjegjen (2) Thenie per nderin (2) Thenie per ndershmerine (1) Thenie per ndertimin (1) Thenie per ndihmen (2) Thenie per ndryshimin (1) Thenie per nenen (6) Thenie per nevojen (2) Thenie per ngazellimin (1) Thenie per ngopjen (1) Thenie per njerezimin (1) Thenie per njerezit (8) Thenie per njeriun (13) Thenie per nxenesin (1) Thenie per oksigjenin (1) Thenie per optimistin (3) Thenie per oratoret (1) Thenie per paditurine (1) Thenie per padrejtesine (1) Thenie per pagesen (1) Thenie per pamjen (1) Thenie per paqen (3) Thenie per parane (4) Thenie per paranojakun (1) Thenie per parapagimin (1) Thenie per parate (4) Thenie per pasurine (7) Thenie per patriotizmin (1) Thenie per pendimin (1) Thenie per perpjekjet (1) Thenie per personalitetin (2) Thenie per pertimin (1) Thenie per pervojen (1) Thenie per pesimistin (3) Thenie per pesimizmin (1) Thenie per pijet (1) Thenie per pjekurine (1) Thenie per plaget (1) Thenie per plakjen (1) Thenie per plakun (1) Thenie per pleqte (2) Thenie per plumbin (1) Thenie per poezine (1) Thenie per politikanet (2) Thenie per politikanin (1) Thenie per politiken (3) Thenie per pranveren (2) Thenie per prejardhjen (1) Thenie per premtimet (1) Thenie per prinderit (3) Thenie per pritjen (1) Thenie per profesionin (1) Thenie per punen (8) Thenie per pushimin (1) Thenie per qelesin (1) Thenie per qenin (2) Thenie per qente (1) Thenie per qetesine (1) Thenie per qytetarin (1) Thenie per rehatine (1) Thenie per renjen ne dashuri (2) Thenie per respektin (4) Thenie per rinine (1) Thenie per rregullat (1) Thenie per rrenat (2) Thenie per rrenen (1) Thenie per rrezikun (1) Thenie per rrogen (1) Thenie per rrugen (1) Thenie per sekretin (1) Thenie per semundjen (2) Thenie per sfiden (1) Thenie per shakane (1) Thenie per shendetin (1) Thenie per sherbimin (1) Thenie per sherimin (1) Thenie per shikimin (1) Thenie per shiun (1) Thenie per shokun (4) Thenie per shoqerine (2) Thenie per shpenzimin (1) Thenie per shpirtin (1) Thenie per shprehite (1) Thenie per shpresen (1) Thenie per shqetesimin (2) Thenie per Shqiperine (2) Thenie per shqiponjen (1) Thenie per shqiptarine (1) Thenie per shtetin (1) Thenie per sinqeritetin (5) Thenie per sjelljen (5) Thenie per sportin (1) Thenie per sprovat (1) Thenie per stresin (1) Thenie per suksesin (3) Thenie per sunetin (2) Thenie per syrin (2) Thenie per syte (2) Thenie per talentin (1) Thenie per te ardhmen (2) Thenie per te bukuren (1) Thenie per te drejten (1) Thenie per te folurit (1) Thenie per te fortin (1) Thenie per te huajt (1) Thenie per te keqen (3) Thenie per te menqurit (3) Thenie per te metat e njeriut (1) Thenie per te miren (2) Thenie per te rinjte (3) Thenie per te shkuaren (1) Thenie per te tashmen (1) Thenie per te vdekurin (1) Thenie per te verteten (8) Thenie per te vjetrit (1) Thenie per thashethemet (1) Thenie per thembren (1) Thenie per thjeshtesine (2) Thenie per torten (1) Thenie per Tosk (1) Thenie per tradhetine (1) Thenie per trimin (1) Thenie per trishtimin (1) Thenie per trupin (4) Thenie per trurin (1) Thenie per turpin (1) Thenie per tymin (1) Thenie per udheheqjen (1) Thenie per udhetimin (1) Thenie per ujkun (3) Thenie per urrejtjen (3) Thenie per urtesine (2) Thenie per vajzen (1) Thenie per varferine (6) Thenie per vdekjen (1) Thenie per vellaun (2) Thenie per veprat (2) Thenie per vepren (1) Thenie per veprimin (2) Thenie per veshtiresite (1) Thenie per vetepermbajtjen (1) Thenie per vetmine (2) Thenie per vlerat (1) Thenie per voten (1) Thenie per votuesin (1) Thenie per vrapimin (1) Thenie per vuajtjen (2) Thenie per vullnetarin (1) Thenie per vullnetin (2) Thenie per xhamine (1) Thenie per yjet (1) Thenie per zagarin (1) Thenie per zemren (6) Thenie per zgjuaresine (1) Thenie per zhgenjimin (2) Thenie per ziline (1) Thenie per zjarrin (1) Thenie popullore (1) Thesari (1) Third heart sound (3) Thrombolysis (3) Thrombolytic therapy (1) Ti Shqipëri më jep Nder (1) Tiamina (1) Tifoja Abdominale (2) Tinea inguinalis (1) Tingujt (1) Tipi piknik i konstitucionit (1) Tiroiditi Hashimoto (1) Tirozina (1) Tjera (81) Tkurrja muskulare (1) Tmerre (1) Toka (11) Tokoferoli (1) Toksina e tetanusit (1) Top (5) Totemizmi (1) Tragjedia (5) Trailer (7) Trajta e pashquar e emrit (1) Trajta e shquar e emrit (1) Trajtimi (4) Trakea (2) Trakeostomia (1) Transaminimi (1) Transformatoret (2) Transformatori (1) Transporti (1) Transporti hekurudhore (1) Transporti tokesor (1) Transporti ujore (1) Transudati (3) Transverzioni (1) Tranzicioni (1) Traseologjija (1) Tregime (81) Tregime Islame (56) Tregimi (3) Tregu (1) Treguesit (2) Tremori (1) Trëndafili (1) Treni (1) Tretësira fiziologjike (1) Tricuspid regurgitation (2) Trifenilmetani (1) Triptofani (2) Trishtimi (1) Trombi (6) Trombocitet (1) Tromboembolia (1) Tromboflebiti (1) Tromboza (4) Tromboza e venes qendrore te retines (4) Troponins (1) Trungu trunor (2) Trupi (2) Trupi ciliar (1) Trupi qelqor (3) Truri (6) Truri i vogel (4) Trysnia atmosferike (1) Tuberkulozi (18) Tubokurarina (1) Tubuli i perdredhur proksimal (1) Tubuli renal (1) Tumor (1) Tumoret (11) Tumoret e melqise (5) Tuneli (1) Turbullimi i kornes (1) Turqia (6) Tutoriale (2) Udhёpёrshkrimi (1) UFO (13) Uji (3) Ujku (3) Ukshin Hoti (1) Ulçera (1) Ulvi Fejzullahu (12) Unazat (1) Unazë (1) Universe paralele (1) Universet paralele (1) Universiteti (1) Urani (1) Urdhëresat nga personat e autorizuar (1) Urethritis simplex (1) Urime (1) Urina (4) Urologjia (14) Ushqimi (13) Ushqimi dietal (4) Ushqimi eufenik (1) Ushqimi për diabetikët (1) Utopia (1) Uvea (1) Uveitet (1) Vagina (1) Vaji i bylbilit (1) Vaji i bylbylit (2) Vaksina (5) Vaksinat (1) Vaksinoprofillaksa (1) Vaktia e Ramazanit (3) Vaktia e Ramazanit 2015 (2) Valbona (1) Valdet Kamberi (27) Valenca (2) Vallja e luleve (1) Valvular heart disease (1) Vanadium (1) Vargmalet (1) Vargu (1) Varri (1) Vaskularizimi (2) Vaskuliti i retines (1) Vaso Pasha (1) Vatra epidemike (1) Vazodilatimi (1) Vazokonstriksion (1) Vazopresina (1) Vdekja (4) Vdekja me vjen prej syve te tille (1) Vdekja më vjen prej syve të tillë (1) Vdekje (1) Vehbi Kikaj (1) Vektorët (1) Vellau (3) Vendi (1) Venera (1) Ventriculus III (6) Ventriculus lateralis (1) Vepra (1) Vepra epike (1) Vepra letrare (1) Vera (7) Veshka (20) Veshkat (1) Vetbesimi (3) Vetedija (2) Vetëvrasja (1) Vetmia (1) Veton Surroi (1) Vezë të arta (1) Vezika urinare (1) Vica (1) Victor Hugo (1) Victor Hygo (1) Video (84) Video fetare (32) Video interesante (25) Video mësime (1) Video mjekesore (2) Video qesharake (21) Vija bregdetare (1) Vija Egnatia (1) Vijat papilare (1) Viktor Hygo (3) Vince Lombardi (1) Virozat (1) Virulenca (2) Viruset (2) Virusologjia (1) Visar Ymeri (1) Viset shqiptare (1) Vitamina B1 (1) Vitamina B12 (1) Vitamina B2 (1) Vitamina B3 (1) Vitamina B6 (2) Vitamina C (1) Vitamina D (1) Vitamina E (2) Vitaminat (21) Viti i mbrapshtë (1) Vitrektomia (2) Vizita (1) Vizusi (2) Vjersha (266) Vjersha oër pranverën (1) Vjersha patriotike (7) Vjersha per 1 qershorin (3) Vjersha per 17 shkurtin (1) Vjersha për 7 marsin (2) Vjersha per 8 marsin (1) Vjersha për Adem Jasharin (2) Vjersha per Ariun (1) Vjersha per baletin (1) Vjersha per bicikleten (1) Vjersha per boren (2) Vjersha për dajën (1) Vjersha per dallendyshet (2) Vjersha per dhelpren (1) Vjersha per dimrin (3) Vjersha per elefantin (2) Vjersha per eren (1) Vjersha per femije (5) Vjersha për fëmijë (56) Vjersha per flamurin (2) Vjersha për flamurin (1) Vjersha për gjirafën (1) Vjersha per gjyshen (1) Vjersha per kohen (1) Vjersha per Kosoven (1) Vjersha per lepurushin (1) Vjersha per librin (4) Vjersha per lypsarin (1) Vjersha për macen (1) Vjersha per Matematiken (1) Vjersha per mesuesen (8) Vjersha per mesuesin (1) Vjersha për mikun (1) Vjersha per mjaltin (1) Vjersha per molla (1) Vjersha per motren (1) Vjersha per nenen (1) Vjersha per pavaresine e Kosoves (1) Vjersha per plepin (1) Vjersha per pranveren (3) Vjersha për pranverën (12) Vjersha për qenin (1) Vjersha për qershinë (1) Vjersha për Qukapikun (1) Vjersha për Robotin (1) Vjersha per shiun (1) Vjersha për shiun (1) vjersha për shkollën (4) Vjersha për shokun (1) Vjersha per shoqen (1) Vjersha per shqiponjen (1) Vjersha per vellaun (2) Vjersha per veren (2) Vjersha per Vjeshten (2) Vjersha per yllin (2) Vjersha per zogun (1) Vjershe per babain (1) Vjershe per pinguinin (1) Vjershe per zogun (1) Vjeshta (2) Vlera (1) Vlora (1) Vozitja (1) Vullkanet (1) Vullkani (2) Vullneti (1) Vulnerabil (1) Weather (1) Wi-Fi (1) William Shakespeare (20) Windows (1) Windows 10 (1) Winston Churchill (1) Woody Allen (1) World Wide Web (2) Wrong Turn 1 (1) Xehet (2) Xha Gorio (2) Xheladin Muça (1) Xhemajl Abria (1) Xhemat (1) Xheneti (2) Xhevahir Spahiu (5) Xhindet (2) Xhon Kenedi (21) Xhorxh Gordon Bajron (1) Xhovani Bokaçio (1) Yjet (1) Ylli (2) Yndyrnat (5) Youtube (2) Zani i zemrës (1) Zanoret (3) Zbatica (1) Zbehja (1) Zbulime-Shpikje (39) Zef Serembe (1) Zef Serembe (4) Zemra (6) Zgjedhimi i foljes (1) Zgjedhja (1) Zgjedhjet (1) Zhan Batist Pokëlen (1) Zhargoni (1) Zhavorri (1) Zilia (1) Zinaja (1) Zink insulina kristalore (1) Zogu (1) Zogu dhe djali (1) Zona (1) Zona Aride (1) Zoonozat (1) Zorra e holle (2) Zorra e trashë (1) Zoti (1)

Arkiva e postimeve