Bojkoto produktet e Serbisë

Bojkoto produktet e Serbisë

Kur konsiderohet intubim i vështirë ?

Intubim i vështirë trakeal konsiderohet:

-kur edhe pas tri përpjekjeve për intubim nuk mund të bëhet intubimi trakeal.

kur kemi intubim te veshtire,intubimi i veshtire,intubimet e veshtira,kur jane intubimet e veshtira,intubim i veshtire,intubimet ne veshtiresi,intubimet ne veshtiresi,intubimi
  •